Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 2940/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2015-03-27

Sygn. akt V U 2940/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: star. sekr. sądowy Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2015 r. w Legnicy

sprawy z wniosku R. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o emeryturę

na skutek odwołania

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

znak (...)

oddala odwołanie.

Sygn. Akt V U 2940/14

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 27 sierpnia 2014r. odmówił R. D. prawa do emerytury.

W uzasadnieniu strona pozwana podała, że na podstawie art. 184 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy o emeryturach i rentach wnioskodawcy nie przysługuje prawo do emerytury – bowiem na dzień 1 stycznia 1999r. nie wykazał żadnego okresu pracy górniczej – umożliwiającej obniżenie wieku emerytalnego oraz będąc członkiem OFE nie złożył wniosku o przekazanie zgromadzonych w funduszu środków na dochody budżetu państwa.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył R. D. i wniósł o jej zmianę przez przyznanie mu prawa do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w warunkach szczególnych na podstawi art. 184 ust. 1 w zw. z art. 32 ustawy emerytalnej. Wskazywał, iż ukończył 60 lat, ma łącznie ponad 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Zas do okresów pracy w szczególnych warunkach winno zostać mu zaliczone zatrudnienie:

- od 4 czerwca 1973r. do 31 października 1978r. w Zakładzie (...) w L. – na stanowisku betoniarza

- od 17 listopada 1978r. do 31 marca 1983r. w Zakładach (...) – na stanowisku dekarza

- od 14 maja 1991r. do 19 lipca 1993r. w zakładzie (...) – na stanowisku młynowego minerałów na powierzchni.

W odpowiedzi na odwołanie, strona pozwana Zakład Ubezpieczeń Społecznych w L., wniosła o jego oddalenie. W uzasadnieniu wskazała te same okoliczności, które stanowiły uzasadnieniu skarżonej decyzji.

Sąd ustalił:

R. D. urodził się (...) Wiek 60 lat osiągnął z dniem (...) Był członkiem OFE, przy czym nie składał wniosku o pozostawienie jego środków w OFE, w związku z czym zostały one przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioskodawca był zatrudniony:

- w Zakładzie (...) w L. –od 4 czerwca 1973r. do 31 października 1978r. (5 lat, 4 miesiące i 28 dni)

- w Zakładach (...) – od 17 listopada 1978r. do 31 marca 1983r. (4 lata, 4 miesiące i 15 dni)

- w Zakładzie (...) od 14 maja 1991r. do 19 lipca 1993r. (2 lata, 2 miesiące i 6 dni).

Łącznie jest to okres 11 lat, 11 miesięcy i 19 dni.

(bezsporne)

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy wyrokiem z 27 maja 2014r. w sprawie V U 1962/14 oddalił odwołanie wnioskodawcy od decyzji ZUS O/L. z 10 lutego 2014r., którą odmówiono mu prawa do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach – wobec braku 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. Sąd Okręgowy ustalił, iż w okresie zatrudnienia w Zakładach (...) od 17 listopada 1978r. do 13 maja 1991r. wnioskodawca faktycznie pracował w oddziale remontowo-budowlanym i przeważnie, w brygadzie dekarsko-blacharskiej wykonywać prace blacharsko-dekarskie. Sąd wskazał, iż w tym okresie wnioskodawca posiadał formalny angaż na stanowisko murarza pieców i urządzeń przemysłowych na powierzchni, przy czym pracy takiej nie wykonywał. W okresie zimowym oraz w dni niepogody wykonywał na warsztacie prace przygotowawcze. W ramach tych prac wyginał blachy, które następnie lutował, wykonując z nich rynny i rury spustowe oraz pasy nadrynnowe. Sąd wskazał, iż wnioskodawca nie wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, prac dekarskich bowiem do jego podstawowych obowiązków należało ponadto wykonywanie prac blacharskich, które wykonywał na warsztacie. Sąd dodał, iż w związku z tym, że okres pracy (17.11.1978r.-13.05.1991r.) w wymiarze 12 lat, 5 miesięcy i 28 dni – nie może zostać uznany z okres pracy w szczególnych warunkach – bezprzedmiotowe jest ocenianie charakteru pozostałych wnioskowanych okresów (4.06.1973r.-31.10.1978r. i 14.05.1991-19.07.1993r.).

Dowód: akta SO w Legnicy V U 1962/14.

Sąd zważył:

Odwołanie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią przepisu art. 184 ( w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r.) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jed. Dz.U.2013, poz. 1440s ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40 wskazanej ustawy, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. w dniu 1 stycznia 1999r) osiągnęli:

1.  okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat - dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 pkt 2 tj. 25 lat dla mężczyzn.

2.  emerytura, o której mowa, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy- w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Odnośnie możliwości uzyskania prawa do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach należy wskazać, iż stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o których mowa w ust. 2-3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt 1. Wiek emerytalny, o którym mowa we wskazanym artykule, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn oraz ma wymagany okres zatrudnienia 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Przy czym, zgodnie z §. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy .

W sprawie bezspornym był fakt iż wnioskodawca ma ukończony wiek 60 lat, wymagany 25- letni okres składkowy i nieskładkowy, był członkiem OFE, ale nie złożył oświadczenia o pozostaniu w OFE.

Sporną kwestią wymagają ustalenia było to, czy wnioskodawca posiadał 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Przede wszystkim należy wskazać, iż wnioskodawca nie wskazuje wymaganego 15- letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. Nawet gdyby uwzględnić jako okresy pracy w szczególnych warunkach, wnioskowane w odwołaniu i na rozprawie w dniu 11 marca 2015r. - okresy zatrudnienia wnioskodawcy w Zakładzie (...) w L. – od 4 czerwca 1973r. do 31 października 1978r. (5 lat, 4 miesiące i 28 dni), w Zakładach (...) – od 17 listopada 1978r. do 31 marca 1983r. (4 lata, 4 miesiące i 15 dni) i w Zakładzie (...) od 14 maja 1991r. do 19 lipca 1993r. (2 lata, 2 miesiące i 6 dni) – to łącznie dają one okres 11 lat, 11 miesięcy i 19 dni. Są więc niewystarczające do przyznania prawa do emerytury na podstawie art. 184 ust. 1 w art. 32 ustawy emerytalnej.

Stąd ocena tych okresów zatrudnienia w kontekście wykonywania pracy w szczególnych warunkach jest bezprzedmiotowa.

Dodać należy jedynie na marginesie, iż pozostały ewentualnie okres (od 17 listopada 1978r. do 13 maja 1991r. – nie wskazywany przez wnioskodawcę w tym postępowaniu) wykonywania pracy w szczególnych warunkach został prawomocnie oceniony przez Sąd Okręgowy w Legnicy w sprawie V U 1962/14. W sprawie tej sąd uznał, iż nie był to okres wykonywania przez wnioskodawcę pracy w szczególnych warunkach.

Z tych względów, sąd na podstawie art. 47714 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oddalił odwołanie R. D. od decyzji z 27 sierpnia 2014r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Smektała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Regina Stępień
Data wytworzenia informacji: