Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1695/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2012-12-14

Sygn. akt : VU 1695/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2012 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Justyna Alfawicka

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. w Legnicy

sprawy z wniosku M. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o emeryturę

na skutek odwołania M. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

znak (...)

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2012r. (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wnioskodawcy M. B. prawa do emerytury. W uzasadnieniu powyższej decyzji organ emerytalny wskazał, że ubezpieczony nie ma prawa do przedmiotowego świadczenia gdyż nie rozwiązał stosunku pracy, a nadto iż nie udowodnił wymaganego 25- letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, iż wnioskodawca udokumentował jedynie 22 lata, 2 miesiące i 17 dni okresów składkowych i nieskładkowych, nie uwzględniono mu okresów zatrudnienia od 29 marca 1977r. do 15 września 1977r., od 9 kwietnia 1979r. do 11 września 1980r. i od 4 maja 1987r. do 4 października 1987r.- gdyż świadectwa pracy dotyczące tych okresów nosiły ślady poprawek w dacie urodzenia i jedno zostało podpisane w zastępstwie. Przy czym wskazał, iż nawet po uwzględnieniu tych okresów wnioskodawca będzie miał jedynie 24 lata, 6 miesięcy i 10 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Ponadto organ rentowy nie uznał jako okresów pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia od 19 stycznia 1973r. do 26 sierpnia 1973r. w Zakładach (...) SA w B., od 1 czerwca 1974r. do 28 lutego 1976r. w Przedsiębiorstwie (...) Sp. z o.o. w N., od 5 października 1998r. do 31 grudnia 1998r. w (...)’SA w C.. Dodał, iż nawet uwzględnienie tych okresów da wnioskodawcy jedynie 2 lata, 7 miesięcy i 4 dni wobec wymaganych 15 lat okresów pracy w szczególnych warunkach.

Odwołanie od tej decyzji złożył ubezpieczony M. B.. Domagał się jej zmiany i przyznania mu prawa do emerytury. W uzasadnieniu wskazał, iż spełnia wszystkie przesłanki do uzyskania prawa do emerytury – ma bowiem wymagany 25-letni staż, 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach. Do odwołania dołączył świadectwa pracy potwierdzające jego zatrudnienie od 26 czerwca 2007r. do 31 sierpnia 2007r., od 1 lutego 2012r. do 7 sierpnia 2012r.,

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu powołał te same okoliczności, które zawarto w motywach skarżonej decyzji.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony M. B.:

- urodził się w dniu (...)., ma obecnie 60 lat.

- wniosek o emeryturę złożył w dniu 10 sierpnia 2012r.

- nie jest członkiem OFE

- od 1 września 2012r. pozostaje w zatrudnieniu w (...) C.

- od 16 lipca 2009r. do dnia 31 sierpnia 2012r. pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy.

/bezsporne/

Do dnia 1 stycznia 1999r. był zatrudniony:

- od 12 września 1969r. do 24 marca 1970r. w (...) w B. (0-6-13)

- od 11 listopada 1970r. do 2 września 1971r. w (...) w B. (0-9-22)

- od 19 stycznia 1973r. do 26 sierpnia 1973r. w (...) w B. (0-7-9)

- od 3 października 1973r. do 31 maja 1974r. w (...) w B. (0-7-29)

- od 1 czerwca 1974r. do 28 lutego 1976r. w (...) w N. (1-8-28)

- od 29 marca 1977r. do 15 września 1977r. w (...).-M w B. (0-5-18)

- od 5 sierpnia 1978r. do 4 kwietnia 1979r. w (...) w B. (0-8-1)

- od 9 kwietnia 1979r. do 11 września 1980r. w (...) G. (1-5-3)

- od 11 listopada 1980r. do 30 stycznia 1987r. w (...) w C. (6-2-20)

- od 11 marca 1987r. do 13 kwietnia 1987r. w (...) w C. (0-1-4)

- od 4 maja 1987r. do 4 października 1987r. w (...) w Z. (0-5-1)

- od 7 października 1987r. do 31 stycznia 1993r. w (...) w C. (5-3-25)

- od 1 lutego 1993r. do 31 marca 1996r. w Spółce z o.o. (...) w C. (3-5-1)

- od 15 października 1997r. do 19 grudnia 1997r. w (...) w P. (0-2-6)

- od 5 października 1998r. do 31 grudnia 1998r. w (...) SA (0-2-27)

Odbywał zasadnicza służbę wojskową:

- od 16 lutego 1972r. do 15 grudnia 1972r. (0-9-29)

Pobierał zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek szkoleniowy od którego opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w okresie:

- od 3 kwietnia 1996r. do 3 kwietnia 1997r. (1-0-1)

- od 2 września 1997r, do 14 października 1997r. (0-1-13)

Łącznie daje to 24 lata, 9 miesięcy i 10 dni.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy M. B. jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią przepisu art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32 wskazanej ustawy, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. w dniu 1 stycznia 1999r.) osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat - dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27 tj. 25 lat dla mężczyzn. Emerytura o której mowa przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz rozwiązania stosunku pracy- w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Zgodnie zaś z treścią przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, o których mowa w ust. 2-3, zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt. Wiek emerytalny, o którym mowa we wskazanym artykule rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia pracownik, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn oraz ma wymagany okres zatrudnienia 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. W sprawie bezspornym był fakt iż w dacie wydania decyzji przez organ emerytalny wnioskodawca miał skończone 60 lat, nie był członkiem OFE oraz pozostawał w zatrudnieniu.

Spornym było to czy na dzień 1 stycznia 1999r. ma wymagany 25-letni staż i 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach.

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczony nie spełnia warunków wskazanych w treści przepisu art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ponieważ wbrew przesłankom zawartym we wskazanym artykule nie rozwiązał stosunku pracy, a nadto nie udowodnił 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Przesłanki warunkujące nabycie prawa do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach muszą zostać przez ubezpieczonego spełnione łącznie. Brak choćby jednej z nich uniemożliwia przyznanie wnioskodawcy żądanego przez niego świadczenia. Skoro wnioskodawca nie ma wymaganego 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego to bezcelowym jest czynienie ustaleń dotyczących pozostałych spornych przesłanek, w tym okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach. W rozpoznawanej sprawie ubezpieczony nie ma wymaganego 25-letniego stażu a nadto w chwili wydania decyzji nie miał rozwiązanego stosunku pracy. Brak tych przesłanek powoduje oddalenie jego wniosku o przyznanie mu prawa do emerytury.

Wnioskodawca nie spełnia przesłanki posiadania 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego – na dzień 1 stycznia 1999r. Jak wynika z wyliczeń zawartych w części ustaleń faktycznych, nawet po uwzględnieniu spornych okresów zatrudnienia – łączny staż wnioskodawcy wynosi 24 lata, 9 miesięcy i 10 dni – wobec wymaganych 25 lat. Do stażu tego bowiem nie można zaliczyć w myśl przytoczonych wyżej przepisów okresów zatrudnienia po 31 grudnia 1998r.

W związku z tym sąd nie badał okoliczności związanych z przebiegiem zatrudnienia wnioskodawcy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze gdyż nawet ewentualne ustalenie, iż we wskazanym przez niego okresie taką prace wykonywał pozostaje bez znaczenia dla oceny jego uprawnień do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oddalił odwołanie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Smektała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Regina Stępień
Data wytworzenia informacji: