Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 962/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2018-03-28

Sygn. akt V U 962/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Protokolant: star. sekr. sądowy Katarzyna Awsiukiewicz

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. w Legnicy

sprawy z wniosku W. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o odstąpienie od zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranej emerytury

na skutek odwołania W. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 9 listopada 2017 r.

znak (...)

oddala odwołanie

SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

Sygn. akt VU 962/17

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 09 listopada 2017r. znak (...) - dokonał rozliczenia za rok 2016 emerytury w związku z osiąganym przychodem przez W. T. .

Organ rentowy ustalił łączny przychód osiągnięty przez ubezpieczonego w 2016r.- w okresie od 01 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r. - w łącznej wysokości 33904,80zł i wskazał , że przychód ten przekroczył niższą kwotę graniczną ustaloną dla tego okresu ( tj. 28600,80zł ) o kwotę łączną 5304,00 zł .

W konsekwencji organ rentowy wskazał , że osiągnięty przez W. T. przychód w roku 2016 – uzasadniał zmniejszenie łącznej kwoty świadczenia za w/w okres o kwotę przekroczenie niższej kwoty granicznej przychodu tj. o 5304,00zł

W konsekwencji organ rentowy we wskazanej decyzji zobowiązał W. T. do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za 2016r. w łącznej wysokości 5304,00 zł.

Od powyższych decyzji odwołanie złożył W. T. domagając się zmiany decyzji poprzez ustalenie ,iż nie zachodzą przesłanki do ustalenia , że kwota 5304z,00zł była kwotą świadczenia nienależnego .

W uzasadnieniu odwołania skarżący wskazał ,iż ZUS Oddział w L. wydając zaskarżoną decyzję błędnie zaliczył do przychodów za 2016r. wynagrodzenie wypłacone przez (...) Zakłady (...) . Były to bowiem nagrody za rok 2015r. związane ze świadczeniem przez wnioskodawcę pracy , kiedy nie miał przyznanego prawa do emerytury .

Dodatkowo wnioskodawca wskazał , że od dnia nabycia prawa do emerytury nie pracował u byłego pracodawcy , a przychód wypłacony w 2016r. dotyczył nagród , które zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacane są w roku następnym , po zamknięciu księgowym roku rozliczeniowego 2015r. Zatem przychód wypłacony w 2016r. – w części nagród - był faktycznie przychodem wnioskodawcy za rok 2015r.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. wniósł o oddalenie odwołania , podnosząc ,iż podstawę prawną wydania zaskarżonej decyzji stanowił art. 104 oraz art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2017r. , Nr 963 z późniejszymi zmianami ) .

Za okres od 01 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r. z tytułu zatrudnienia oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ZUS Oddział w L. dokonał rozliczenia wypłaconej emerytury za powyższy okres w wariancie najkorzystniejszym dla ubezpieczonego .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy :

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 04 lutego 2016r. – znak (...)- przyznał wnioskodawcy W. T. prawo do emerytury górniczej od dnia 15 października 2015r.

Wypłata emerytury podlegała zawieszeniu , gdyż wnioskodawca kontynuował zatrudnienie u pracodawcy u którego był zatrudniony przed datą nabycia prawa do emerytury .

W dniu 24 marca 2016r. W. T. złożył wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.

Do wniosku ubezpieczony dołączył świadectwo pracy z dnia 24 marca 2016r. wystawione przez (...) Oddział Zakłady (...) w P. , potwierdzające okres zatrudnienia ubezpieczonego od 05 marca 1991r. do 24 marca 2016r.

Decyzją z dnia 04 kwietnia 2016r. ZUS Oddział w L. przyznał wnioskodawcy emeryturę od 01 marca 2016r. tj. od ustania zatrudnienia .

(...) SA w L. wypłacił W. T. :

- w miesiącu kwietniu : 8234,73zł- tytułem wynagrodzenia za miesiąc marzec 2016r. i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz kwotę 126,87zł – wyrównanie za marzec 2016r.;

- w miesiącu sierpniu : 486,42zł – dodatkowa nagroda roczna za I półrocze zaliczka za 2016r. ( za okres od 01 marca 2016r. do 24 marca 2016r.) ;

- w miesiącu listopadzie : 726,78zł – nagroda roczna z okazji Dnia Górnika za 2016r. ( za okres od 01 marca 2016r. do 24 marca 2016r.) .

W. T. w okresie rozliczeniowym tj. od 01 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. przed wydaniem zaskarżonej decyzji za okres od 01 marca 2016r. do 24 marca 2016r. - dokonał wariantowego rozliczenia przychodów z tytułu zatrudnienia oraz prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej :

- wariant I - łączny przychód w wysokości 33904,80zł , który przekroczył niższą kwotę graniczną ustaloną dla tego okresu ( tj. 28600,80zł ) o kwotę łączną 5304,00 zł ( kwota nienależnie pobranego świadczenia ) ,

- wariant II – rozliczenie miesięczne z wpłatą na FUS - kwota nienależnie pobranego świadczenia 6416,93zł ,

- wariant III- rozliczenie miesięczne bez wpłat na FUS - kwota nienależnie pobranego świadczenia 7489,15zł .

W następstwie poczynionych ustaleń organ rentowy wydał zaskarżoną decyzję .

dowód :

-

akta emerytalne k. 47,52-53,60-61,79,81-87.

Sąd zważył co następuje :

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie .

Zgodnie z art. 104 ustawy emerytalnej – prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 % tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1)  24 % kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2)  18 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt l - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3)  20,4 % kwoty bazowej, o której mowa w pkt l - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur
i rent w kolejnych terminach waloryzacji.

W myśl art.138 ustawy emerytalnej osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

Analizując materiał dowodowy zgromadzony w sprawie sąd uznał , że organ rentowy – wydając zaskarżoną decyzję prawidłowo zaliczył do przychodu za rok 2016r. wynagrodzenie wypłacone wnioskodawcy przez zakład pracy w miesiącach : kwietniu , sierpniu i listopadzie . Były to przychody z tytułu zatrudnienia W. T. do dnia 24 marca 2016r. , a wypłacone w kwotach i z tytułów wskazanych w ustaleniach faktycznych niniejszego uzasadnienia .

Przychód emeryta polega rozliczeniu - na podstawie powołanych przepisów - w roku , w którym to świadczenia zostało wypłacone .

Zatem organ rentowy prawidłowo zaliczył do przychodu za rok 2016r.wynagrodzenie i nagrody wypłacone wnioskodawcy przez (...) SA Oddział Zakłady (...)- z tytułu umowy o pracę – za okres od 01 marca 2016r. do 24 marca 2016r. tj. za okres od przyznania emerytury do daty ustania zatrudnienia .

Ponadto – w ocenie sądu - ZUS Oddział w L. prawidłowo dokonał rozliczenia wariantowego nienależnie pobranych świadczeń w sytuacji , gdy wnioskodawca w okresie od 01 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r. prowadził również pozarolniczą działalność . W tym zakresie wyliczenia organu rentowego przedstawiono w ustaleniach faktycznych niniejszego uzasadnienia .

W zaskarżonej decyzji wybrany został, wariant najkorzystniejszy dla ubezpieczonego .

Reasumując Sąd – kierując się treścią art. 477 14 & 1 kodeksu postępowania cywilnego - oddalił odwołania, gdyż nie było podstaw do ich uwzględnienia z przyczyn wymienionych w niniejszym uzasadnieniu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Smektała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Molenda-Migdalewicz
Data wytworzenia informacji: