Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 415/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-11-06

Sygn. akt : VU 415/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Regina Stępień

Protokolant: Ewelina Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. w Legnicy

sprawy z wniosku J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o emeryturę

na skutek odwołania J. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 11 lutego 2013 roku

znak (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt VU 415/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 11 lutego 2013r., po rozpoznaniu wniosku z 28 stycznia 2013r. odmówił J. K. prawa do emerytury.

W uzasadnieniu organ rentowy podał, że zgodnie z art. 184 ust. 1 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 stycznia 1999r.) osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat dla mężczyzn oraz okres składkowy w ilości co najmniej 25 lat. Wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki nabycia prawa do emerytury ustala się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudniony w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. I tak zgodnie z § 4 tego rozporządzenia „Pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn, 2) ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Okresy pracy stwierdza zakład pracy, na podstawie posiadanej dokumentacji, w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, lub w świadectwie pracy ( § 2 ust. 2 ). Zgodnie z tym wzorem zakład pracy ma obowiązek w wydanym pracownikowi dla celów emerytalnych świadectwie pracy określić rodzaj pracy ściśle wg wykazu, działu i pozycji w/w rozporządzenia, podać stanowisko pracy w szczególnych warunkach zgodnie z wykazem, działem, pozycją i punktem zarządzenia resortowego lub uchwały właściwego ministra oraz wskazać okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Zdaniem organu rentowego J. K.nie spełnia wymienionych warunków, ponieważ nie udowodnił żadnego okresu pracy w szczególnych warunkach wobec wymaganych 15 lat. Zakład podał, że nie zaliczył wnioskodawcy do pracy w szczególnych warunkach zatrudnienia w(...) SA we W.:

- od 14 lipca 1982r. do 22 grudnia 1982r.

- od 30 listopada 1984r. do 30 listopada 1985r.

- od 17 kwietnia 1989r. do 31 marca 1990r.

bowiem w świadectwie pracy w szczególnych warunkach z dnia 27 marca 2001r. nie powołano rozporządzenia RM z 7 lutego 1983r. oraz nie określono stanowiska pracy w oparciu o klasyfikację stanowisk zawartą w zarządzenia właściwego ministra.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył J. K.wnosząc o jej zmianę poprzez przyznanie emerytury. W uzasadnieniu wskazał, że spełnia przesłanki do nabycia prawa do emerytury, bowiem do okresów pracy w szczególnych warunkach, od których uzależnione jest prawo do tego świadczenia należy mu zaliczyć okres pracy w Zakalcach (...) W.Oddział L. od 25 października 1971r. do 15 kwietnia 1978r. – gdzie był zatrudniony na stanowisku spawacza. Na rozprawie w dniu 29 maja 2013r. wniósł dodatkowo o uwzględnienie to tych okresów zatrudnienia w (...)we W.pracy na stanowisku spawacza od 2 czerwca 1978r. do 2 stycznia 1992r.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazał nadto, że łączna suma wnioskowanych okresów pracy w szczególnych warunkach, które wykazuje ubezpieczony nie dadzą mu łącznie 15 lat zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Sąd ustalił:

J. K. urodził się (...). na dzień złożenia wniosku miał ukończone 60 rok życia. Nie jest członkiem OFE, posiada na dzień 1 stycznia 1999r. 25 lat, 1 miesiąc i 13 dni okresów składkowych i nieskładkowych.

(bezsporne)

Wnioskodawca był zatrudniony:

1) w Zakładzie (...)Oddział L. od 25 października 1971r. do 15 kwietnia 1978r. kolejno:

- od 25 października 1971r. na stanowisku transportowca ciężkich urządzeń

w tym w okresie od 28 kwietnia 1973r. do 5 maja 1975r. odbywał zasadnicza służbę wojskową

- od 6 czerwca 1975r. do 31 października 1975r. na stanowisku robotnika magazynowego

- od 1 listopada 1975r. do 31 grudnia 1975r. na stanowisku spawacza

- od 1 stycznia 1976r. do 15 kwietnia 1978r. na stanowisku ślusarza konstrukcji

dowody:

-akta osobowe z (...) : skierowanie do pracy z 12.10.1971, podanie o przyjęcie do pracy wraz z adnotacją o propozycji zatrudnienia; oświadczenie z 23.10.1971r. o zapoznaniu z przepisami dot. zgłaszania wypadków przy pracy; odpis poświadczenia zdania egzaminu spawalniczego, kwestionariusz osobowy; karta powołania do służby wojskowej; angaże z 25.10.1971, 20.01.1973r.; osobowe karty obiegowe, umowa o pracę z 6.06.1975r., wniosek ubezpieczonego z 30.10.1975r. o przeniesienie z magazynu na warsztat produkcji pomocniczej na stanowisko spawacza + przeniesienie z 20.12.1975r. od 1 listopada 1975r.; świadectwo pracy z 15.04.1978.

2) w (...) SA we W.od 2 czerwca 1978r. do 2 stycznia 1992r. na stanowisku spawacza.

Poza tym w tym okresie był zatrudniony na stanowisku spawacza na kontraktach zagranicznych w NRD, kiedy to macierzysty zakład pracy udzielał mu urlopów bezpłatnych:

- od 14 lipca 1982r. do 22 grudnia 1982r. po czym udzielono mu urlopu dewizowego do 31 grudnia 1982r.

- od 30 listopada 1984r. do 30 listopada 1985r. po czym udzielono mu urlopu dewizowego do 31 grudnia 1985r.

- od 17 kwietnia 1989r. do 31 marca 1990r. po czym udzielono mu urlopu dewizowego do 7 maja 1990r.

Przebywał również na urlopach bezpłatnych, w czasie których prowadził działalność gospodarczą:

- od 26 października 1988r. do 31 grudnia 1988r.

- od 9 maja 1990r. do 2 stycznia 1992r.

Dowody:

- akta osobowe z (...): świadectwa pracy k.1,17, 19, 21; Kopie Rp-7 k.23-25, 27, umowy kontraktowe k. 3-5, 6-8, 11, aneksy do umów k. 9,12; rozwiązanie umowy kontraktowej k.10;

- akta ZUS (kap. pocz.) – zaśw. o dział. gosp. k.13-15, 66-67,

W okresie zatrudnienia w Zakładzie (...) na stanowisku transportowca ciężkich urządzeń i robotnika magazynowego wnioskodawca pracował przy wydawaniu materiałów z magazynu m. in. takich jak: konstrukcje metalowe, bębny z kablami (o średnicy 2,5m). Były one przenoszone przy pomocy dźwigu na samochody. Takie prace wykonywał do momentu skierowania do odbycia służby wojskowej tj. do 27 kwietnia 1973r. oraz bezpośrednio po powrocie z wojska tj. od 6 czerwca 1975r. do 31 października 1975r.

Z dniem 1 listopada 1975 został zatrudniony na stanowisku spawacza, a następnie z dniem 1 stycznia 1976r. na stanowisku ślusarza konstrukcji stalowych. Pracując na obu tych stanowiskach wnioskodawca, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywał prace przy spawaniu konstrukcji metalowych pod linie energetyczne. Prace te odbywały się na warsztacie, materiały do spawania spawaczom przygotowywali monterzy, cięli je, wstępnie składali. Spawacze wykonujący te parce otrzymywali dodatek za prace w szczególnych warunkach oraz zimą posiłki regeneracyjne.

Dowody:

- wyjaśnienia wnioskodawcy protokół z 28.10.2013r. 00:46:47-00:59:14

- zeznania świadków: K. R. protokół z 29.05.2013r. 00:09:25-00:10:58

B. K. protokół z 28.10.2013r. 00:17:40-00:23:11

M. L. protokół z 28.10.2013r. 00:23:17-00:33:13

T. S. protokół z 28.10.2013r. oo:33:13-00:36:43

W okresie zatrudnienia w (...) SA we W.na stanowisku spawacza wnioskodawca, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywał prace spawalnicze przy spawaniu kolan rurociągów, konstrukcji stalowych na wysokości, remontach rurociągów, wstawianiem łat, spawaniem pęknięć rur, ram pomostów, słupów pod konstrukcje metalowe, leje zsypowe, kotły.

Takie same prace wykonywał w ramach kontraktów zagranicznych, na budowach elektrociepłowni, elektrowni, gdzie również był zatrudniony na stanowisku spawacza.

Dowody:

- akta ZUS (kap. pocz.): zaświadczenia o pracy w szczególnych warunkach k.8, 10, 12

- akta osobowe (...): świadectwa pracy k.1,17, 19, 21; umowy kontraktowe k. 3-5, 6-8, 11, aneksy do umów k. 9,12; rozwiązanie umowy kontraktowej k.10;

- zeznania świadków: R. K. protokół z 28.10.2013r. 00:05:16-00:17:28

M. L. protokół z 28.10.2013r. 00:23:17-00:33:13

W. Z. protokół z 28.10.2013r.00:36:52-00:46:47

- wyjaśnienia wnioskodawcy protokół z 28.10.2013r. 00:46:47-00:59:14

Sąd zważył:

Odwołanie jest nieuzasadnione.

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonym urodzonym przed 01 stycznia 1949r., będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przysługuje emerytura w wieku niższym niż określony w art. 27 pkt.1, tj. innym niż 65 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny, o którym mowa w ust. 1, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. I tak zgodnie z § 4 tego rozporządzenia pracownik, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn, 2) ma wymagany okres zatrudnienia 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Z mocy art. 184 ust. 1 ustawy emerytalnej cytowane przepisy znajdują zastosowanie w stosunku do ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r., którym przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy ( 01.01.1999r. ) osiągnęli:

1)okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz

2)okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

W sprawie bezspornym był fakt, iż w dacie złożenia wniosku o emeryturę wnioskodawca miał wymagany przepisem art. 27 ustawy emerytalnej okres składkowy i nieskładkowy - 25 lat, osiągnął wymagany wiek 60 lat, nie przystąpił do OFE.

Zaś w ocenie organu J. K. nie spełnił przesłanki posiadania 15-letniego okresu pracy szczególnych warunkach.

Wnioskodawca wskazywał natomiast, że ma wymagany 15 – letni okres pracy w szczególnych warunkach, bowiem jako taki należy mu zaliczyć okres pracy w Zakalcach (...) W.Oddział L. od 25 października 1971r. do 15 kwietnia 1978r. oraz zatrudnienia w (...)we W.od 2 czerwca 1978r. do 2 stycznia 1992r. – bowiem w obu tych zakalcach wykonywał prace spawalnicze.

Sąd podzielił stanowisko organu rentowego w tym zakresie, że wnioskodawca nie ma wymaganego 15 – letniego okresu pracy w warunkach szczególnych.

Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. są okresy w których praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku. W rozpoznawanej sprawie z dokumentów zawartych w aktach osobowych ubezpieczonego w obu tych zakładach (szczegółowo opisanych w części ustaleń faktycznych) oraz zeznań świadków K. R.,B. K., M. L., T. S. oraz R. K., M. L. i W. Z. i wyjaśnień - wynika, iż w okresie zatrudnienia w tych obu załadach oraz w ramach kontraktów zagranicznych na stanowisku spawacza i ślusarza konstrukcji – wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy – prace spawalnicze, ujęte w Wykazie A, dziale XIV poz. 12 załącznika do rozporządzenia RM z 7 lutego 1983r.

Jednak z jako takie nie mogą zostać uwzględnione jego prace w (...) na stanowisku transportowca ciężkich urządzeń i na stanowisku robotnika magazynowego – nie są one bowiem pracami w szczególnych warunkach. Okresem wykonywania pracy w szczególnych warunkach w tym zakładzie jest okres od 1 listopada 1975r. do 15 kwietnia 1978r. (2 lata, 6 miesięcy i 15 dni).

Z całego okresu zatrudnienia w (...) (od 2 czerwca 1978r. do 2 stycznia 1992r. – łącznie okres 13 lat, 7 miesięcy i 1 dzień) przy uwzględnieniu, że wnioskodawca wykonywał zarówno w tym zakładzie jak również w oparciu o umowy kontraktowe – prace spawalnicze – należy wyłączyć okresy urlopów bezpłatnych na działalność gospodarczą (11 miesięcy i 29 dni) oraz urlopów dewizowych (2 miesiące i 15 dni). Łącznie okresy tych urlopów dają 1 rok, 2 miesiące i 14 dni. Po odjęciu od sumy całego zatrudnienia czyli 13lat, 7 miesięcy i 1 dzień minus 1 rok, 2 miesiąc i 14 dni – zaliczeniu do okresów pracy w szczególnych warunkach podlega z tego okresu 12 lat, 4 miesiące i 17 dni.

Łącznie z okresem pracy w szczególnych warunkach z (...) (od 1.11.1975r. do 15.04.1978r. – 2 lata, 6 miesięcy i 15 dni) daje łącznie 14 lat, 11 miesięcy i 2 dni.

Jest to okres niewystarczający do przyznania prawa do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

Mając na uwadze powyższe sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oddalił odwołanie J. K..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Smektała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Regina Stępień
Data wytworzenia informacji: