Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 88/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-04-18

Sygn. akt II Ca 88/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Jolanta Pratkowiecka

Sędziowie:

SO Sylwia Kornatowicz (sprawozdawca)

SO Sabina Ziser

Protokolant:

st. sekr. sąd. Roksana Babiarczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 roku w Legnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko stronie pozwanej (...) S.A.
w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy

z dnia 30 listopada 2012 roku

sygn. akt I C 71/12

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 88/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Legnicy wyrokiem z dnia 30.11.2012 r. w sprawie sygn. akt I C 71/12 zasądził na rzecz powódki A. S. od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 4.200 zł z ustawowymi odsetkami od 23.08.2011 r. tytułem odszkodowania należnego z umowy ubezpieczenia grupowego za stanowiący 10% uszczerbek na zdrowiu, doznany przez powódkę przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Zdarzenie nastąpiło 20.08.2009 r., a polegało na dźwignięciu przez powódkę, będącą pielęgniarką, pacjenta ważącego 110 kg w sytuacji ratowania jego życia. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd powołał przepisy art.829§1 pkt 2 k.c. oraz postanowienia Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie, obowiązujących u strony pozwanej.

A. S. domagała się w pozwie odszkodowania w wysokości 2.940 zł, a po stwierdzeniu rozmiaru uszczerbku na 10 % w opinii biegłego sądowego, powódka oświadczyła, że rozszerza powództwo do kwoty 4.200 zł, co nastąpiło 24.09.2012 r. Sąd Rejonowy nie uwzględnił zarzutu przedawnienia, podniesionego przez stronę pozwaną co do rozszerzonego tak powództwa. Zdaniem Sądu złożony pozew o odszkodowanie przerwał bieg przedawnienia (art.123 k.c.) także dla kwoty, o jaką poszkodowany podwyższył swe żądanie w trakcie procesu wskutek ustaleń sądu, dotyczących wysokości szkody.

Strona pozwana wniosła apelację od wyroku w części zasądzającej powództwo w rozszerzonym zakresie, tj. w kwocie 1.260 zł. Skarżący wskazał, że rozszerzenie powództwa nastąpiło po upływie 3 lat od daty zdarzenia, czyli już po przedawnieniu roszczenia zgodnie z art.442 1 k.c., zaś powódka nie zastrzegła w pozwie, że doprecyzuje żądanie po ustaleniach biegłego. Zdaniem skarżącego w takiej sytuacji rozszerzone powództwo należało oddalić jako przedawnione, toteż strona pozwana wniosła w apelacji o zmianę zaskarżonego wyroku przez zasądzenie na rzecz powódki kwoty 2.940 zł z ustawowymi odsetkami od 23.08.2011 r. i o oddalenie dalej idącego powództwa oraz rozdzielenie kosztów procesu stosownie do stopnia wygranej każdej z stron.

Sąd Okręgowy, przyjmując za własne prawidłowe ustalenia faktyczne poczynione w pierwszej instancji, zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Istotę niniejszej sprawy stanowiło zbadanie, czy powódce przysługuje odszkodowanie z umowy grupowego ubezpieczenia na życie i w jakim zakresie, przy czym zakres ten zależny był od wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu, który to procent podlegał ustaleniu przez Sąd w wyniku postępowania dowodowego. W momencie wniesienia pozwu strona pozwana kwestionowała zasadę i rozmiar szkody, zaś powódka wnosiła o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lekarza na okoliczność wysokości uszczerbku na zdrowiu.

W takim stanie rzeczy nie ulega wątpliwości, że A. S. dochodziła w niniejszej sprawie całego odszkodowania, odpowiadającego rozmiarowi jej szkody, nie było natomiast intencją powódki ograniczenie roszczenia do jego części. Rozmiar szkody nie był możliwy do określenia w chwili wytoczenia powództwa, czego powódka miała świadomość i dlatego wnosiła o przeprowadzenie w tej materii postępowania dowodowego. Dopiero jego wynik wskazał na rzeczywisty rozmiar szkody i pozwolił określić wysokość żądanego odszkodowania, co A. S. wykorzystała do sprecyzowania roszczenia. Taka modyfikacja żądania nie była zmianą powództwa, wywierającą skutki w zakresie przedawnienia, wskazywane przez skarżącego. Słusznie uznał więc Sąd Rejonowy, że w takich okolicznościach faktycznych, jak w niniejszej sprawie, wniesienie pozwu przerwało bieg przedawnienia w stosunku do całej żądanej ostatecznie kwoty, która okazała się wyższa od sformułowanej w pozwie wskutek ustaleń sądu co do rozmiaru szkody, co było wynikiem inicjatywy dowodowej powódki.

Nie ma tu decydującego znaczenia eksponowany w apelacji fakt, że A. S. nie zastrzegła w pozwie możliwości doprecyzowania żądania po ustaleniach biegłego. Istotne jest to, że powódka wnosiła o dowód z opinii biegłego celem ustalenia rozmiaru szkody, z czego należy wnioskować po pierwsze, że dochodziła całego odszkodowania, a po drugie – że rozmiar roszczenia uzależniony został od początku od wyników postępowania dowodowego. Sąd Okręgowy podziela w tym przedmiocie stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w powołanym przez Sąd Rejonowy wyroku z 6.04.2011 r., sygn. I CSK 684/09, jak też w wyroku z dnia 17.04.2009 r. sygn. III CSK 298/08.

Wobec powyższego apelacja strony pozwanej, zawierająca wniosek o zasądzenie na rzecz powódki jedynie kwoty 2.940 zł z ustawowymi odsetkami od 23.08.2011 r., nie mogła zostać uwzględniona i podlegała oddaleniu na mocy art.385 k.p.c. jako niezasadna.

Konsekwencją przegrania sprawy w postępowaniu odwoławczym jest obciążenie strony pozwanej zwrotem kosztów tej instancji na rzecz wygrywającej powódki, które stanowi wynagrodzenie radcy prawnego, ustalone na podstawie §6 pkt 3 w zw. z §12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (..).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Baran
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Pratkowiecka,  Sabina Ziser
Data wytworzenia informacji: