Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 38/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-02-22

Sygn. akt II Ca 38/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Sylwia Kornatowicz

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 roku w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. T.

przeciwko pozwanej B. D.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Lubinie

z dnia 31 października 2012 roku, sygn. akt I C 1204/12

o d d a l a a p e l a c j ę.

Sygn. akt II Ca 38/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 31.10.2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie w sprawie sygn. akt I C 1204/12 zasądził od pozwanej B. D. na rzecz pozwanego M. T. kwotę 215 zł z ustawowymi odsetkami od 1.07.2010 r. i zwrotem kosztów procesu. Zasądzona kwota obejmuje 200 zł tytułem opłaty za przystąpienie przez pozwaną do państwowego egzaminu zawodowego w prowadzonej przez powoda szkole (...) w L. oraz 15 zł jako zwrot kosztów dwóch wysłanych do B. D. wezwań do zapłaty. Jako podstawę prawną powołał Sąd przepisy art.353 1 k.c., art.735§1 k.c. w zw. z art.750 k.c. oraz art.471 k.c. i art.481 k.c.

W apelacji od wyroku pozwana wniosła o jego zmianę poprzez oddalenie powództwa. Wskazała na brak podstaw do obciążenia jej zasadzoną kwotą, jako że egzaminy państwowe są bezpłatne, nigdy nie zobowiązywała się wobec powoda do uiszczenia opłaty, a pracownicy szkoły poinformowali ją o tym koszcie w niedługim czasie przed egzaminem. Ponadto pozwana podniosła, że odpis odpowiedzi powoda na sprzeciw od nakazu zapłaty otrzymała dopiero na rozprawie, przez co nie mogła się z nią zapoznać i skonsultować z prawnikiem. Skarżąca zakwestionowała też bezstronność i wiarygodność przesłuchanych w sprawie jako świadków dwóch pracowników szkoły powoda.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie podlega uwzględnieniu.

Sąd Rejonowy przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe o właściwym zakresie i kierunku, wyprowadził z niego logiczne wnioski, poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne i trafnie zastosował przepisy prawa, w wyniku czego zaskarżony wyrok jest słuszny.

Pozwana już przed przystąpieniem do egzaminu miała wiedzę o jego odpłatności, co potwierdzili świadkowie, a przede wszystkim sama skarżąca. Decydując się na zdawanie egzaminu w szkole powoda, B. D. przyjęła na siebie zobowiązanie uiszczenia należnej opłaty, albowiem w (...) opłata taka była pobierana, o czym pozwana dowiedziała się nie po egzaminie, lecz przed nim. Wbrew zarzutowi apelacji, sporna opłata nie jest naliczona bezzasadnie, jako że stanowi ekwiwalent kosztów poniesionych przez szkołę na przygotowanie egzaminu, tj. zapewnienie kadry nauczycielskiej, warunków lokalowych i odpowiednich przyborów przez okres dwóch dni. Gdyby pozwana nie zdawała egzaminu w macierzystej szkole, musiałaby sama załatwić formalności i pojechać w tym celu do innego miasta, co również wiązałoby się z wydatkami pieniężnymi. Rację ma więc skarżąca, że sam egzamin jest bezpłatny, ponieważ jednak organizowała go prywatna szkoła i poniosła z tego tytułu dodatkowe koszty, to uczestnicy egzaminu mogą być obciążeni obowiązkiem ich zwrotu. Przez przystąpienie do egzaminu w szkole, obłożonego opłatą w opisanym znaczeniu, skarżąca zawarła z prowadzącym tę szkołę powodem określoną umowę w sposób przewidziany w art.60 k.c. i w ramach swobody umów, o jakiej mowa w powołanym przez Sąd Rejonowy przepisie art.353 1 k.c. Skoro więc B. D. odebrała od powoda wynikające z tak zawartej umowy jego świadczenie, tzn. skorzystała z organizowanego w szkole egzaminu, to winna również spełnić swoje świadczenie, czyli wnieść należną opłatę, której wysokość nie jest wygórowana, zważywszy na rodzaj egzaminu, jego przebieg i czas trwania (art.353 k.c.).

Nie czynią apelacji skuteczną zawarte w niej zarzuty o charakterze procesowym. Wiarygodność świadków J. T. i P. P. nie wywołuje wątpliwości, a poza tym ich zeznania nie mają w sprawie decydującego znaczenia. Istotne są okoliczności wskazywane w pismach stron i ich zeznaniach, z których wynika przede wszystkim, że B. D. przed przystąpieniem do egzaminu wiedziała o związanej z nim opłacie, ta zaś ma uzasadnienie w poniesionych przez szkołę kosztach organizacyjnych, czyli wydatkach niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.

Nie miało wpływu na wynik sprawy doręczenie pozwanej odpowiedzi na sprzeciw na rozprawie w dniu 29.10 2012 r. Pismo powoda nie było obszerne ani skomplikowane, podobnie jak przedmiot sporu stron. Rozprawa w tym dniu została zamknięta, jednakże nastąpiło odroczenie publikacji wyroku i sprawa zakończyła się za dwa dni. Pozwana nie złożyła żadnych nowych wniosków dowodowych i nie skorzystała z zastępstwa procesowego, działając do chwili obecnej w imieniu własnym. B. D. wypowiedziała się swobodnie osobiście oraz w składanych pismach, a jej zrzuty i zastrzeżenia rozpoznane zostały w dwóch instancjach. Wynikający z akt sprawy przebieg postępowania nie wskazuje na uchybienia, mogące mieć wpływ na treść zaskarżonego wyroku.

Wobec powyższego apelacja pozwanej oceniona została przez Sąd odwoławczy jako nieuzasadniona, dlatego podlegała oddaleniu na podstawie art.385 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Baran
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Kornatowicz
Data wytworzenia informacji: