Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 255/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2014-06-26

Sygn. akt I C 255/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek

Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014r. w Legnicy

sprawy z powództwa Zespołu Szkół w W.

przeciwko (...) S.A w Ł.

o zapłatę

I.  zasą dza od strony pozwanej (...) S.A w Ł. na rzecz strony powodowej Zespołu Szkół w W. kwotę 44.103,52 zł (czterdzieści cztery tysiące sto trzy i 52/200 złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 06 listopada 2012 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 3.364,60 zł tytułem kosztów procesu,

II.  dalej idące powództwo oddala.

Sygn. akt IC 255/13

UZASADNIENIE

Powód Zespół Szkół w W. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu (...) S.A. w Ł. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 79.708,52 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 listopada 2012 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska powód podniósł, że strona pozwana przyjęła swoją odpowiedzialność za poniesioną przez powoda szkodę w postaci uszkodzenia boiska „orlik” i po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ustaliła wysokość odszkodowania na kwotę 9.656,48 zł. Rzeczywisty koszt czyszczenia i naprawy boiska wynosi 89.365 zł, a dochodzona kwota stanowi różnicę pomiędzy wypłaconym przez pozwaną odszkodowaniem a rzeczywiście poniesionymi przez powoda kosztami przywrócenia boiska do stanu przed wyrządzeniem szkody.

Strona pozwana (...) S.A. nie uznała żądania pozwu, wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenia od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwana zarzuciła, że szkoda, której powód doznał została w całości naprawiona przez zapłatę kwoty 9.656,48 zł, a poniesione i dochodzone przez powoda koszty naprawy boiska są zawyżone.

Sąd ustalił:

W dniu 5 lipca 2012 roku wskutek ulewnego deszczu doszło do uszkodzenia boiska „orlik” przy Zespole Szkół w W.. W dacie zdarzenia boisko było ubezpieczone w pozwanym Towarzystwie (...), które przyjęło odpowiedzialność za poniesioną szkodę. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego decyzją z dnia 6 sierpnia 2012 roku pozwana (...) S.A. przyznała powodowi odszkodowanie w kwocie 1.850 zł. Powód zlecił wycenę naprawy boiska i otrzymał szacunkowy cennik tej naprawy na kwotę 89.365 zł. Strona pozwana, po dokonaniu analizy przedłożonego dokumentu zweryfikowała swoje stanowisko i decyzją z dnia 5 listopada 2012 roku przyznała powodowi dalsze odszkodowanie w kwocie 7.806,48 zł.

(dowód: decyzja k.8, cennik k.9, wniosek k.10, decyzja k.11, akta

szkody, zdjęcia szkody k. 14-17, polisa k.18-22 )

W dniu 9 listopada 2012roku powód zwrócił się ponownie o weryfikację przyznanego odszkodowania, lecz pozwana odmówiła dalszych świadczeń.

(dowód: pismo powoda k. 12, decyzja pozwanej k. 13)

W dacie szkody boisko było użytkowane przez okres 3 lat od jego powstania, a co roku było poddawane wymaganej konserwacji. Stan boiska przed wystąpieniem szkody nie budził zastrzeżeń. Po wystąpieniu szkody boisko jest niebezpieczne i wymaga profesjonalnej naprawy, w szczególności uzupełnienia granulatem, którego 1 tona kosztuje 7.000 zł. Naprawy nie dokonano z uwagi na brak dostatecznych funduszy w budżecie szkoły.

(dowód: zeznania świadków E. S. (1), K.

J., G. K., przesłuchanie powoda, projekt k.

51-57, dokumentacja geotechniczna k.58-59, pozwolenie

na użytkowanie k. 60, fragment dziennika budowy k.

61-69, opinia k. 94-100)

Rzeczywisty koszt naprawy boiska wynosi 53.760 zł aby przywrócić je do stanu sprzed powstania szkody.

(dowód: opinia biegłego k. 100)

Sąd uznał:

Roszczenia powoda zasługują częściowo na uwzględnienie.

Podstawą tych roszczeń jest przepis art. 805§2 k.c. z którego wynika obowiązek wypłaty odpowiedniego odszkodowania po stronie ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody majątkowej u ubezpieczonego.

Strona pozwana nie kwestionowała swojej odpowiedzialności za szkodę powstałą w majątku powoda, a wynikającą z uszkodzenia boiska „orlik” wskutek ulewnego deszczu i przyjęła na siebie odpowiedzialność wypłacając powodowi odszkodowanie w łącznej kwocie 9.656,48 zł.

Bezspornie do dnia szkody boisko było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i należycie konserwowane. Od powstania szkody nie mogło być wykorzystywane przez powoda i wymagało naprawy.

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia rzeczywistej wartości szkody, a co za tym idzie – wysokości należnego powodowi odszkodowania.

Podstawę rozstrzygnięcia w tej sprawie stanowiła opinia biegłego z zakresu szacowania nieruchomości i budownictwa inż. E. S. (2). Z tej opinii wynikało jednoznacznie, że koszt naprawy boiska wynosi w chwili obecnej 53.760 zł. W ocenie Sądu opinia nie budzi żadnych wątpliwości, jest profesjonalna, jednoznaczna i nie była kwestionowana przez żadną ze stron. W tej sytuacji została przez Sąd przyjęta za podstawę wyrokowania.

Zważywszy na to, że powód otrzymał już odszkodowanie w wysokości 9.656, 48 zł do zapłaty pozostało dalsze odszkodowanie w kwocie 44.103,52 zł, aby szkoda została naprawiona w całości.

Z uwagi na to, że ostateczna decyzja ubezpieczyciela w sprawie została wydana w dniu 6 listopada2012 roku uznał Sąd, że co najmniej od tej daty pozwana pozostaje w zwłoce z wypłatą należnego odszkodowania i z tego powodu przyznał odsetki ustawowe od dnia 6 listopada 2012 roku od zasądzonego odszkodowania.

Z powyższych względów Sąd zasądził od strony pozwanej odszkodowanie w kwocie 44.103,52 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 6 listopada 2012 roku do dnia zapłaty. Żądanie przewyższające tę należność zostało oddalone jako wygórowane.

Orzeczenie o kosztach wynika z art. 100 k.p.c.

Powód wygrał sprawę w 55%, pozwany - w 45%. Koszty rozdzielono stosownie do tego wyniku. W tych okolicznościach uznał Sąd, że pozwany ma obowiązek zwrócić powodowi część wpisu: 2.192,30 zł (55% od kwoty 3.986 zł) , koszty pełnomocnika: 359,70 zł (1.989,35 zł – 1.627,65 zł), koszt opinii: 812,60 zł (55% od kwoty 1.477,48 zł), tj. łącznie 3.364,60 zł.

Powód otrzyma nadto zwrot nie wykorzystanej zaliczki w kwocie 522,52 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maja Świechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Polak-Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: