Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 230/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Legnicy z 2014-11-13

Sygn. akt I C 230/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2014roku

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek

Protokolant: referent stażysta Monika Wnęk

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014r. w Legnicy

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w S.

przeciwko Gminie G.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Gminy G. na rzecz powódki (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 34.692,62 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa 62/100 złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 maja 2013 roku do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej 1.413 zł tytułem kosztów procesu,

IV.  nakazuje powódce aby wpłaciła na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Okręgowego w Legnicy) kwotę 2.447,80 zł tytułem zwrotu wydatków,

V.  nakazuje stronie pozwanej aby wpłaciła na rzecz Skarbu Państwa (Kasa Sądu Okręgowego w Legnicy) kwotę 1.631,90 zł tytułem zwrotu wydatków.

poczatektekstu (...)

[Przewodnicząca 00:20:14.209] Proszę Państwa, z uwagi na powstanie takiej możliwości z chwilą zmiany, obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pozwolę sobie ogłosić obecnie uzasadnienie tego orzeczenia, które zostanie nagrane i będzie dostępne dla stron, w ewentualnej transkrypcji, jeżeli o to wniosą. Proszę Państwa, (...)domagała się od pozwanej Gminy G., wynagrodzenia za wykonane roboty, przy budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, z przyłączami położonymi we wsi S., ulica (...), gmina G.. W raz z odsetkami za zwłokę od dnia 6 maja 2013 roku w wysokości 85.269 złotych i 93 groszy, powołując się na łączącą stronę umowę, dotyczącą budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami. Strona powodowa wskazywała, że wykonała tę sieć z materiałów powierzonych, przez Gminę G., równocześnie wszelkie obowiązki formalne związane z budową, spoczywały na pozwanej, której starosta g.wydał zezwolenie na budowę, a zatem s... powódka była, jedynie podwykonawcą i działała na zlecenie Gminy G., przy wykonaniu tych prac. Z uwagi na to, że po zakończeniu inwestycji strona pozwana odmówiła odbioru tego przedmiotu umowy, nie... i strona... nie... powodowi wystawili fakturę. Zlecili najpierw biegłemu wycenę określającą wartość sieci, kanalizacji sanitarnej w S.. Biegły wyliczył tę wartość, na kwotę dochodzącą... dochodzoną w pozwie... pozwem, potwierdzając, że koszt wybudowania, tejże, stanowi kwota 82-ch... 85.269 złotych, przy czym w tej sytuacji strona powodowa zażądała zapłaty tej kwoty, zgodnie z wystawioną przez nią fakturą. Jak wynika z utaleń... jak wynika z ustaleń Sądu, kwota 85.269 złoty i 93 grosze, stanowi wartość netto z faktury wystawionej przez po... powo... powódkę i przedstawioną pozwanej w dniu 13 maja 2013 roku, przy czym termin płatności tej faktury, zgodnie z jej brzmieniem, upływał w ciągu 7 dni, stąd też uznaliśmy, że roszczenie zasługuje na uwzględnienie, 7 dni od wystawienia faktury, czyli od 20 maja 2013 roku, strona pozwa... strona pozwana, była by w zwłoce, z zapłatą tej należności. Strona pozwana... to znaczy... co ja... w dniu 24 czerwca 2013 roku, tutejszy Sąd wydał nakaz zapłaty, nakazując stronie pozwanej uiszczenie należności zgodnie z treścią żądania, w raz z kosztami procesu, ewentualnie wniesienie sprzeciwu. Strona pozwana Gmina G., we wniesionym te... w terminie sprzeciwie od nakazu zapłaty, w postępowaniu upominawczym... wnio... nie uznała żądania pozwu, wniosła o oddalenie powództwa w całości, zarzucenie

[? 00:24:23.978] od strony powodowej, na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W treści złożonego sprzeciwu, strona pozwana zarzuciła, że nigdy nie zlecała powódce robót, przy budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a dołączone do pozwu dokumenty, świadczą... do... dołączone do pozwu dokumenty dotyczące wydania materiału, nie obejmują materiałów na budowę kanalizacji, a jedynie na budowę sieci wodociągowej, wykonanej przez pozwaną, we własnym zakresie. Z tym samym, twierdzenia zawarte w pozwie, są całkowicie bezzasadne. W odpowiedzi, na sprzeciw pozwanej, strona powodowa podtrzymała dotychczasowe stanowisko w pozwie, podnosząc, że wszystkie dokumenty, które... wszystkie materiały, które... których... przedstaw... które zostały wskazane, dołączone do pozwu, zostały pobrane właśnie, na budowę kanalizacji, a nie na budowę sieci wodociągowej, jak również, że wszystkie roboty, przy budowie wodociągów, zostały zmontowane przez powódkę, a jej koszty zostały opłacone, w ten sposób, że pozwana zapłaciła jej za wynajem sprzętu do ich produkcji. Rzeczą tego Sądu, było, zatem ustalenie, czy istotnie łączyła strona... strony umowa zlecenia, na którą powoływała się powódka, a dotyczy... dotycząca zlecenia budowy sieci kanalizacyjnej. Do pozwu, ani też w toku tego postępowania, nie dołączono jakichkolwiek dowodów, potwierdzających zawarcie pomiędzy stronami jakiejkolwiek umowy, której przedmiotem maiłaby być budowa sieci kanalizacyjnej. Brak jest również jakichkolwiek dokumentów potwierdzających sprawowanie przez stronę pozwaną nadzoru, nad wykonaniem prac dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło Sądowi na ustalenie następującego stanu faktycznego - istotnie strona, powódka wykonywała dla pozwanej sieć wodociągową, przy czym sieć ta... sieć ta, była przewidziana do zasilenia budownictwa jednorodzinnego, na terenie miejscowości S.. Istotonie, pierwotnie zamysł Gminy był taki, że zamierzała wybudować zarówno sieć wodociągową, jak i kanalizację, i w tym celu postanowiła wykorzystać sprzęt E., która zaproponowała wykonanie czynności, dotyczących tej... tej inwestycji. Sieć wodociągowa została przez powódkę... przez stronę pozwaną wykonana. Na tę okoliczność istniał dziennik budowy. Na tę okoliczność strony zawarły jedynie umowę, jak wynika to z przeprowadzonych dowodów, na wynajem koparki i należności z tytuły tejże umowy, zostały w pełni zrealizowane. Powódka, jako właściciel terenu otrzymała od strony pozwanej projekt, który obejmował zarówno budowę sieci wodociągowej, jak i kanalizacji, na spornymterenie miejscowości S., w oko... tam, gdzie było... gdzie były... budo... budowane nieruchomości. Z uwagi na to, że akobu... (...), jako właściciel terenu, była zainteresowana jego pełnym uzbrojeniem, zatem mimo informacji, ze strony gminy, że nie dysponuje środkami na zak... na zlecenie jej wykonania sieci kanalizacyjnej, w oparciu o otrzymany przez... od gminy projekt budowlany sieci i wodociągowej, i kanalizacyjnej, wykonała sieć kanalizacyjną, przy czym wykonała ją w sposób, jak wynika z opinii biegłych, daleko odbiegający od projektu budowlanego, który został dla pozwanej zatwierdzony przez właściwe władze. Woparciu o przeprowadzone postępowanie dowodowe, Sąd jednoznacznie ustalił w szczególności w oparciu, o przesłuchanie świadków, że jak również, z uwagi, na brak jakichkolwiek dowodów potwierdzających in... inne okoliczności, że między stronami nie było umowy zlecenia dotyczącej wykonania tej sieci kanalizacyjnej. Ustalono również, że strona pozwana nie nadzorowała budowy sieci kanalizacyjnej, tak, jak to było w przypadku sieci wodociągowej, mianowicie, nie było tam inspektora nadzoru, ze strony pozwanej. Nie było tam osób, które zajmowałyby się sprawdzeniem, chociażby zgodności wykona... wykonanego... wykonanej sieci kanalizacyjnej, z projektem. Nie odbywało się to, w żaden sposób pod nadzorem strony pozwanej, która jednak, jak wynika to z przeprowadzonego materiału dowodowego, miała świadomość, że taka sieć powstała, a po jej zakończeniu, mimo iż nie dokonała formalnie odbioru, zaprzeczając przede wszystkim, że ta sieć została wybudowana, na jej zlecenie, równocześnie skorzystała z tego, że ta sieć powstała, zawierając z mieszkańcami Gminy S., dla których ta sieć była przygotowana, umowy i czerpiąc do chwili obecnej dochody, z tejże inwestycji. W sprawie, została wydana opinia przez biegłego z zakresu geodezji, który jednoznacznie potwierdził, że kanalizacja sanitarna wybudowana w S. nie spełnia kryteriów dokładnościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zatem, że wybudowana przez powodów sieć, nie została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym. Równocześnie biegły z zakresu budownictwa, wskazał następujące okoliczności. Z uwagi na to, że wartość tejże sieci kanalizacyjnej została przez niego wyceniona na sumę, około 160-ciu, już patrzę... na sumę 169.429... i 421 złoty i 52 grosze, a w przypadku ewentualnego... przepraszam 169.057 złoty i 3 grosze, to jest wartość brutto, natomiast w przypadku, gdyby chcieć doprowadzić tę sieć, do stanu prawidłowego, i wybudować ją zgodnie z projektem, miałaby ona wartość 208.000 i 388 ...

[koniec części 00:32:59.999] (...)

[Przewodnicząca 00:33:00.345] ... złotych i 47 groszy. Równocześnie biegły stwierdził, że w przypadku zrealizowania tej sieci z istotnymi odstępstwami w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 roku, czyli niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia z terenem z uzgodnionym projektem, inwestor powinien złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta G. o zalegalizowanie istotnych odstępstw od projektu budowlanego, i oczywiście można wówczas po dokonaniu oceny złożonego projektu za..., zamiennego oraz ustaleniu, że nie zachodzi potrzeba wykonania określonych czynności lub robót budowlanychw celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem, można by wydać decyzję zatwierdzającą projekt budowlany zamienny nakładając równocześnie obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Proszę państwa przeprowadzone postępowanie wykazało co następuje. Z całą pewnością powodowie wykonali tę sieć kanalizacyjną i przekazali ją do dyspozycji gminy, która do chwili obecnej czerpie z niej pożytek, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Nie mamy również wątpliwości co do tego, że sieć kanalizacyjna została wykonana niezgodnie z projektem, a przynajmniej z istotnymi odstępstwami, które w takim stanie w jakim są nie nad..., nie pozwalają na jej, na jej legalizację przez gminę, będą wymagały od gminy wykonania projektu za..., zastępczego, a następnie wystąpienia o jego legalizację i zatwierdzenie przez odpowiednie, przez odpowiednie pozwolenie na użytkowanie. Z uwagi na to, że nie ma możliwości rozliczenia tego, przedmiotu tej umowy jako wynagrodzenia za wykonaną na rzecz pozwanej, wykonaną na rzecz pozwanej robotę budowlaną, ponieważ nie ma jakiejkolwiek umowy, która w tym zakresie strony by łączyła. Z całą pewnością te, podstawą prawną dochodzonego roszczenia o zapłatę i wynagrodzenia za wypła..., za wy..., za wykonanie tego rodzaju robót mogły być wyłącznie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, a przedmiotem tego żądania mogła być równowartość robót wykonanych przez stronę powodową w zakresie, którego, czyli robót niezbędnych do funkcjonowania tejże umowy. W naszym przekonaniu o tyle gmina w chwili obecnej jest wzbogacona. Powodowie ocenili wartość swojej pracy na sumę 85.269 złotych i 93 groszy. Biegły wydając opinie określił tę wartość na jeszcze inne kwoty, które już wcześniej zostały przez nas wymienione. Równocześnie do opinii biegłych, której żadna ze stron nie kwestionowała, dołączono kosztorys powykonawczy wykonany przez biegłego sądowego. Z tego kosztorysu wynikało między innymi, że wartość rob..., kosztorysu robót bez podatku VAT wynosi 137.444 złote i 94 złote, w tej kwocie, w tej kwocie mieściły się następujące wartości. Suma 24.201 złotych i 68 groszy jako koszt robocizny, 71.960 złotych i 26 groszy jako koszt materiału i wreszcie 10.490 złotych i 94 grosze jako koszt sprzętu użytego do realizacji tej inwestycji. Z uwagi na to, że przesłuchani w sprawie świadkowie, jak również i dokumenty, które zostały dołączone wyka..., wskazują na to, że (...)być może użyła jakiś własnych materiałów do realizacji tego przedsięwzięcia, nie mało, nie mniej jednak nie dostarczyła Sądowi jakichkolwiek dowodów, które dokumentowałyby wartość poniesionych przez nią materiałów na dokonanie tej inwestycji. Równocześnie z przesłucha..., z zeznań przesłuchanych świadków wynikało, że (...)dysponowała materiałami, za które zapłacić musiała gmina jako realizator tejże inwestycji. W każdym bądź razie nie mamy jakiegokolwiek dokumentu, który wskazywałby jaką wartość tychże materiałów należało przyjąć przy ocenie tejże inwestycji. W naszym przekonaniu z uwagi na to, że gmina będzie musiała wykonać projekt zastępczy, wy..., uzyskać pozwolenie na użytkowanie tych elementów, dostarczyła jakichś materiałów, nie wiemy jakich, ponieważ postępowanie dowodowe nam tego w żaden sposób nie wskazało, sami powodowie twierdzili, że część była materiałów dostarczonych przez gminę na potrzeby tejże realizacji, wyłączyliśmy z opinii biegłego koszty materiałów, pozostawiając koszt robocizny i koszt sprzętu, ponieważ uważamy, że gdyby strona pozwana zleciła komukolwiek rzeczywiście wykonanie tej inwestycji, to na pewno musiałaby ponieść koszty mate..., koszty robocizny i koszty sprzętu takie jakie wynikają z wydanej przez biegłego opinii, a której to opinii, tak jak wspomniałam, żadna ze stron nie za..., nie zakwestionowała. W tych okolicznościach uznaliśmy, że należna dla powodów kwota wynikająca z wykonania przez nich bez umowy z, stroną pozwaną inwestycji to jest wartość robocizny i sprzętu. Skoro wartość robocizny biegli określili na 24.201 złotych i 68 groszy i koszt sprzętu na 10.490 złotych i 94 grosze, w naszym przekonaniu pozwana powinna zapłacić powodom 34.692 złote i 62 grosze jako koszt robocizny, którą ponieśli, na inwestycję, której stała się właścicielem i z której czerpie określone korzyści. W tych okolicznościach powództwo przewyższające zasądzoną kwotę uznaliśmy za wygórowane. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to troszkę salomonowe rozstrzygnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że tak na prawdę żadna ze stron nie wykazała jakie były rzeczywiście poniesione przez każdą z nich koszty. Oparliśmy się wobec tego na dokumenty, na opinii biegłego, który wycenił, że koszty materiału to było około 70.000, koszty robocizny i sprzętu to było trzydzie..., niespełna 35.000 złotych. W tych okolicznościach powództwo przewyższające tę sumę uznaliśmy za wygórowane i zostało ono oddalone. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia stało się rozdzielenie kosztów tego postępowania. Ustaliliśmy, że powodowie o, uiścili wpis w wysokości 4.264 złotych, wygrali z tego 1.706 złotych i tyle należało by im się od pozwanych. Pozwani, pozwani w tym zakresie, pozwani w tym zakresie powinni zapłacić za pozos..., powodom za pozostałą część. Powodowie wpłacili również 1.000 złotych zaliczki na biegłego, która do chwili obecnej nie została rozdzielona i opłacili koszty adwo..., nie, i tylko sam koszt adwokacki.

[Protokolantka 00:42:49.626] Tam

[? 00:42:49.626] musi być.

[Przewodnicząca 00:42:53.068] Strona pozwana natomiast wpłaciła zaliczkę na koszty biegłego w wysokości 2.000 złotych i wygrała 60 procent kosztów adwokackich, to jest 2.558 złotych. Różnica tych należności wskazuje na to, że powodowie są winni stronie pozwanej 1.413 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Nadto Skarb Państwa wyłożył za obie strony należność w wysokości 4.079 złotych i 67 groszy. W tej sumie wobec wygranej 40 do 60, powodów obciąża kwota 1.600, przepraszam, przepra..., pozwaną obciąża kwota, już mówię, przepraszam, pozwaną obciąża kwota 1.631 złotych i 90 groszy, natomiast powodowie mają do zapłacenia Skarbowi Państwa 2.447 złotych i 80 groszy proporcjonalnie do wygranej w swojej sprawie. Mamy jeszcze nierozliczoną zaliczkę w wysokości 1.000 złotych, a zatem z tej kwoty 2.447 jeszcze 1.000 już mamy tylko jeszcze jest na zaliczkach nie zo..., zostanie przelana na koszty, a zatem tak naprawdę pozostanie do zapłacenia Skarbowi Państwa 1.447 złotych i 80 groszy. Wyrok, który został wydany nie jest prawomocny. Jeżeli strony uważają, że są dla nich krzywdzący, każda ze stron ma prawo w ciągu najbliższych 7 dni zażądać transkrypcji uzasadnienia, które zostało w dniu dzisiejszym ogłoszone ustnie, a następnie w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnie..., transkrypcji uzasadnienia, ma prawo wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, którą składa się tutaj w tym Sądzie. Jeżeli żadna ze stron wyroku nie zaskarży, za 3 tygodnie od jutra ten wyrok będzie prawomocny. W naszym przekonaniu wyrok ten odpowiada prawu, a należność, która została zasądzona to jest 34.692 złote i 62 grosze powinna zostać przez gminę przekazana powodom, biorąc pod uwagę fakt, że strona pozwana miała świadomość użytkowania tego, tej kanalizacji, być może nie będzie już potrzeby dalszego dochodzenia, a będzie miała tytuł do tego aby zadośćuczynić pana, panów żądanie w tym zakresie. To wszystko. Dziękuję bardzo.

[Pełnomocnik strony pozwanej 00:45:44.730] Dziękujemy bardzo.

[koniec części 00:45:45.312]

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Wilk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Polak-Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: