Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 174/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-02-15

Sygn. akt I C 174/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Mirosława Polak - Pawlaczek

Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. w Legnicy

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 69.000 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 15 lutego 2013 roku,

II. umarza postępowanie w części dotyczącej żądania kwoty 12.989,75 zł,

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 740 zł tytułem kosztów procesu,

IV. nakazuje stronie pozwanej, aby wpłaciła na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Legnicy) kwotę 4.630,40 zł tytułem uzupełnienia wpisu oraz zwrotu wydatków.

Sygn. akt IC 174/12

UZASADNIENIE

Powód A. S. wniósł o uznanie, że jego roszczenie o zapłatę kwoty 4.800 zł tytułem refundacji zakupu samochodu osobowego dla osoby niepełnosprawnej wobec (...) S.A. z siedzibą w W. Inspektorat w L. jest usprawiedliwione w zasadzie.

W uzasadnieniu swojego żądania powód podniósł, że w dniu 1

maja 1989 roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Ugodą zawartą w dniu 7 lipca 1994 roku strona pozwana zobowiązała się m.in. do poniesienia odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić u powoda w przyszłości, a będące następstwem wypadku z 1 maja 1989 roku. Powód posiada stary samochód, którego awarie eliminują go z życia codziennego stwarzając sytuację całkowitej bezradności. W tych okolicznościach refundacja środków na zakup samochodu jest konieczna i celowa.

Strona pozwana (...) S.A. w W. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów procesu według norm przewidzianych. W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany (...)podniósł, że powód otrzymuje rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Ta renta powinna kompensować wszelkie koszty związane z zapewnieniem powodowi stałej lub doraźnej opieki oraz koszty zmiany warunków bytowych, w tym środki lokomocji, mieszkanie itp.

Z dniem 28 maja 2012 roku powód rozszerzył żądanie pozwu w ten sposób, że domagał się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 81.989,75 zł wraz z należnymi odsetkami. Podstawą modyfikacji jego roszczenia było ustalenie wartości nabycia nowego samochodu i jego przystosowania do warunków niepełnosprawności powoda w oparciu o opinię biegłego oraz nie przyjęcie przez stronę pozwaną proponowanych warunków ugody.

W odpowiedzi na rozszerzenie powództwa strona pozwana wniosła o jego oddalenie zarzucając, że (...) w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej wobec powoda nie ma obowiązku zwrotu kosztów związanych z nabyciem przez niego pojazdu inwalidzkiego, a jedynie mógłby rozważyć pokrycie kosztów przystosowania samochodu dla osoby niepełnosprawnej.

Na rozprawie w dniu 13 listopada 2012 roku powód ostatecznie sprecyzował swoje żądanie w ten sposób, że domagał się kwoty 60.000 zł tytułem kosztów zakupu nowego samochodu oraz kwoty 9.000 zł tytułem jego przystosowania dla osoby niepełnosprawnej.

Sąd ustalił:

Powód A. S. w dniu 1 maja 1989 roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał obrażeń ciała, które skutkowały amputacją lewej kończyny górnej na wysokości 1/3 dalszej ramienia oraz kończyny dolnej lewej na wysokości 1/3 dalszej uda.

(bezsporne)

W wyniku postępowania sądowego, na podstawie ugody z dnia 7 lipca 1994 roku strona pozwana zobowiązała się do wypłaty zadośćuczynienia dla powoda oraz do poniesienia odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić u niego w przyszłości, a będące następstwem wypadku z dnia 1 maja 1989 roku.

(dowód: akta Sądu Wojewódzkiego w Legnicy sygn. IC 1303/92)

W toku likwidacji szkody strona pozwana pokryła koszy związane z nauką powoda i zdobyciem przez niego wykształcenia policealnego oraz koszty zakupu specjalistycznych protez. Wypłacała i nadal wypłaca powodowi rentę wyrównawczą oraz na zwiększone potrzeby.

(dowód: akta szkodowe, akta tut. Sądu sygn. IC 61/03)

Niezależnie od pobieranych świadczeń rentowych A. S. uzyskuje dochody z działalności gospodarczej, którą prowadzi nieprzerwanie od 12 października 1992 roku.

(dowód: zaświadczenie Urzędu Gminy P. k. 6 akt, akta

szkodowe powoda)

W dniu 26 lipca 2011 roku powód zgłosił pozwanej roszczenia o podwyższenie renty wraz z wyrównaniem oraz domagał się zwrotu kosztów zakupu samochodu: N. (...) w wysokości 14.500 zł – zakupionego w 2010 roku oraz M. (...) w wysokości 12.500 zł, który zakupił w 2011 roku.

Decyzją z dnia 23 sierpnia 2011 roku (...) dokonało przeliczenia i wyrównania renty wyrównawczej oraz renty na zwiększone potrzeby. Odmówiono zwrotu kosztów nabycia samochodów.

(dowód: dowód rejestracyjny k. 7, akta szkodowe powoda)

Aktualnie średni koszt zakupu nowego samochodu średniej klasy, odpowiedniego dla niepełnosprawności powoda kształtuje się następująco:

1/ samochody marki N. – 61.890 zł

53.290 zł

49.190 zł

39.990 zł

średnio: 51.090 zł

2/ samochody marki S. – 75.850 zł

65.950 zł

49.650 zł

44.550 zł

średnio 59.000 zł

3/ samochody marki T. – 61.600 zł

65.200 zł

68.800 zł

średnio 65.200 zł

4/ samochody V. – 65.530 zł

58.630 zł

76.670 zł

średnio 66.940 zł.

Uśredniony koszt nabycia samochodu spośród wymienionych marek wynosi 60.558 zł ( 51.090 + 59.000 + 65.200 zł + 66.940 zł = 242.230 / 4 = 60.558)

Uśredniony koszt przystosowania samochodu na potrzeby niepełnosprawności powoda wynosi 9.540 zł.

(dowód: opinia biegłego k. 172-197)

Sąd uznał:

Żądanie pozwu w całości zasługiwało na uwzględnienie.

Roszczenie powoda wobec strony pozwanej jako ubezpieczyciela wynika z treści art. 444§1 k.c. , który stanowi, iż w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Określenie „wszelkie koszty” oznacza ograniczenie rozmiarów obowiązku ich pokrycia do wymogu, by były one konieczne i celowe. Kompensowanie kalectwa, umożliwienie poszkodowanemu prowadzenia normalnego życia w społeczeństwie, może być w pewnych okolicznościach uznane za uzasadniające zasądzenie odszkodowania w wysokości zapewniającej nabycie nowego samochodu (tak: w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 I 2008 roku, IICSK 425/07, w wyroku SN z 12 XII 2002 roku II CKN 1018/00)

Istota sporu między stronami sprowadzała się do ustalenia czy żądanie zakupu nowego samochodu przystosowanego do potrzeb niepełnosprawności powoda, czy tylko samo jego przystosowanie do tej niepełnosprawności leży w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej strony pozwanej.

Strona pozwana nie kwestionowała swojej odpowiedzialności odszkodowawczej względem powoda, lecz uznała, że żądania w zakresie zakupu samochodu jest nieuprawnione skoro powód pobiera rentę wyrównawczą. Podniosła również, że dotychczasowe świadczenia odszkodowawcze nie były przez powoda przeznaczane na cel, na który były przyznawane, a to oznacza, że przyznanie powodowi należności odszkodowawczej w formie pieniężnej nie powinno zostać uwzględnione.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że uśrednione należności z tytułu zakupu samochodu wynoszą odpowiednio:

-

za zakup samochodu 60.558 zł

-

za przystosowanie samochodu dla potrzeb niepełnosprawności powoda 9.540 zł.

Wyliczenie należności za przystosowanie samochodu dla powoda w kwocie 9.540 zł nastąpiło w oparciu o wyliczenia dokonane w opinii biegłego K. L. z dnia 16 listopada 2012 roku. Opinia ta została zaakceptowana przez obie strony i nie budzi wątpliwości odnośnie swojej rzetelności. W tych okolicznościach Sąd przyjął wyliczenia biegłego w tym zakresie za podstawę wyrokowania.

Również wysokość należnej powodowi kwoty na nabycie nowego samochodu wyliczył Sąd posiłkując się danymi ofertowymi w zakresie marek samochodów wskazanych w powyższej opinii. Obliczając średnią należność z wszystkich cen samochodów, wszystkich wskazanych marek obliczył Sąd średnią cenę nowego samochodu na kwotę 60.558 zł.

Tak wyliczone należności nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Pozostało zatem do rozważenia, czy powód powinien otrzymać jedynie należność w kwocie 9.540 zł na przystosowanie samochodu do jego niepełnosprawności, czy też uzasadnione jest żądanie w zakresie pełnej dochodzonej kwoty 69.000 zł.

W ocenie Sądu, skoro powód mimo całkowitej niezdolności do pracy podejmuje czynności zawodowe, to w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej strony pozwanej leży zakup samochodu, jako środka komunikacji niezbędnego do prowadzenia przez A. S. czynności zawodowych, które wymagają przemieszczania się. Z tych powodów uznano, że zarówno zakup samochodu, jak i jego przystosowanie do niepełnosprawności powoda powinny być finansowane przez ubezpieczyciela.

Wobec tego, że powód ograniczył swoje żądanie do kwoty 69.000 zł, Sąd będąc związany jego granicą - zasądził odszkodowanie w dochodzonej wysokości i umorzył postępowanie w zakresie pozostałej pierwotnie żądanej kwoty 12.989,75 zł., albowiem wyrokowanie w tym zakresie stało się zbędne (art. 355§1 kpc) .

Orzeczenie o kosztach wynika z treści art. 98 kpc.

Powód uiścił wpis w kwocie 240 zł oraz zaliczkę na biegłego w wysokości 500 zł. W sytuacji uwzględnienia jego żądań w całości strona pozwana miała obowiązek te kwoty mu zwrócić w pełnym zakresie.

Zobowiązano również pozwaną do uiszczenia brakującej opłaty sądowej od zasądzonego roszczenia w kwocie 3.210 zł oraz do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wydaną opinią w łącznej kwocie 1420,50 zł, tj. łącznie 4.630,40 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Wilk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosława Polak-Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: