Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 567/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2021-03-05

Sygn. akt II K 567/20

WYROK ŁĄCZNY

0.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2021r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Justyna Krzysztofik - Skrzydłowska

Protokolant: Judyta Kurmańska

Przy udziale Prokuratora Elżbiety Szczygieł

Po rozpoznaniu w dniu 05.03.2021r. sprawy:

S. (...)

s. T. i C. z d. P.

ur. (...) w B.

skazanego prawomocnym:

I/ wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 21 sierpnia 2013r. sygn. akt II K 313/13 obejmującym wyroki zapadłe w sprawach o sygn. akt II K 24/01, II K 389/02, II K 1088/02, II K 587/02, II K 691/03, VIK 1222/06, II K 490/07, II K 246/08, VI K 1169/08, II K 128/09, II K 337/09, II K 170/12 i II K 16/13, którym orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę skazany odbył w całości w okresie od dnia 15.10.2016r. do dnia 21.11.2016r. i od dnia 30.01.2018r. do dnia 19.03.2018r. z zaliczeniem na jej poczet dnia 22.10.2008r. i okresu od dnia 05.07.2010r. do dnia 05.12.2010r.;

II/ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2017r. sygn. akt II K 1030/16 za przestępstwo z art. 242 § 2 k.k. popełnione w dniu 12 lutego 2016r., za które orzeczono karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę skazany w okresie od dnia 10.04.2017r. do dnia 09.10.2017r. korzystając z warunkowego przedterminowego zwolnienia;

III/ wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10 kwietnia 2019r. sygn. akt II K 698/17 za przestępstwa:

- z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 10.04.2017r.

- z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 10.04.2017r.,

za które orzeczono karę łączną roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę skazany odbył w okresie od dnia 07.11.2019r. do dnia 05.01.2021r.;

IV/ wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 28 maja 2020r. sygn. akt II K 299/20 za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniu 10.03.2019r., za które orzeczono karę roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, której to kary dotąd nie rozpoczął wykonywać;

V/ wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 2 lipca 2020r. sygn. akt II K 161/20 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. k.k. popełnione w dniu 07.11.2019r., za które karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę skazany obecnie odbywa w okresie od dnia 05.01.2021r. do dnia 04.04.2021r. z zaliczeniem na jej poczet okresu od dnia 07.11.2019r. do dnia 08.11.2019r.;

VI/ wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 13 sierpnia 2020r. sygn. akt II K 289/20 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełnione w dniu 29.04.2016r., za które orzeczono karę 2 lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, której to kary dotąd nie rozpoczął wykonywać

I. na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 k.p.k. oraz art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. łączy skazanemu S. G.:

- wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 28 maja 2020r. sygn. akt II K 299/20 opisany w pkt IV części wstępnej wyroku,

- wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 13 sierpnia 2020r. sygn. akt II K 289/20 opisany w pkt VI części wstępnej wyroku

i wymierza skazanemu S. G. karę łączną 2 ( dwóch ) lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie;

II. na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. dalej idące postępowanie umarza;

III. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

IV. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. W. kwotę 120 zł i dalsze 27,60 zł podatku VAT tytułem nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 567/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

7.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

I.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

21 sierpnia 2013r.

II K 313/13

II.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

10 lutego 2017r.

II K 1030/16

III.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

10 kwietnia 2019r.

II K 698/17

IV.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

28 maja 2020r.

II K 299/20

V.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

2 lipca 2020r.

II K 161/20

VI.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

13 sierpnia 2020r.

II K 289/20

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Kara orzeczona wobec S. G. w sprawie o sygn. akt II K 313/13 wyrokiem łącznym objęła wcześniejsze skazania i odbyta została przed datą wyrokowania w niniejszej sprawie. Skazany karę odbył w okresie od dnia 15.10.2016r. do dnia 21.11.2016r. i od dnia 30.01.2018r. do dnia 19.03.2018r. z zaliczeniem na jej poczet dnia 22.10.2008r. i okresu od dnia 05.07.2010r. do dnia 05.12.2010r.

Kara orzeczona w sprawie o sygn. akt II K 1030/16 odbyta została przed datą wyrokowania w niniejszej sprawie. Skazany karę 7 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w dniu 12 lutego 2016r. wykonał w okresie od dnia 10.04.2017r. do dnia 09.10.2017r.

Kara łączna roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt II K 698/17 za przestępstwa popełnione w dniu 10 kwietnia 2017r. odbyta została przed datą wyrokowania w niniejszej sprawie. Skazany karę wykonał w okresie od dnia 07.11.2019r. do dnia 05.01.2020r.

S. G. nie rozpoczął dotąd wykonywania kary roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Kara ta orzeczona została w sprawie o sygn. akt II K 299/20 za przestępstwo popełnione w dniu 10 marca 2019r.

S. G. aktualnie odbywa karę 3 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w sprawie II K 161/20 za przestępstwo popełnione w dniu 7 listopada 2019r. okres wykonywania kary przypada na czas od dnia 05.01.2021r. do dnia 04.04.2021r. z zaliczeniem okresu od dnia 07.11.2019r. do dnia 08.11.2019r.

S. G. nie rozpoczął dotąd wykonywania kary 2 lat ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Kara ta orzeczona została w sprawie o sygn. akt II K 289/20 za przestępstwo popełnione w dniu 29 kwietnia 2016r.

S. G. ma obecnie 41 lat. Przed osadzeniem nie posiadał zatrudnienia, zamieszkiwał wraz z matką, która go utrzymywała. Jest bezdzietnym kawalerem. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem przestępczym, systematycznie zażywał środki odurzające. Uprawiał również hazard. Nie uczestniczył w żadnych terapiach uzależnień. Teraz w izolacji więziennej przebywa od dnia 8 listopada 2019r. początkowo umieszczony został w zakładzie karnym typu półotwartego, lecz ze względu na negatywne postępy w procesie resocjalizacji, ukaranie dyscyplinarne za kradzież artykułów spożywczych z kuchni oraz wprowadzenie się w stan upojenia alkoholowego, w tym zatrucie wskutek zażycia środka dezynfekującego, po udzieleniu pomocy medycznej, przetransportowany został do Aresztu Śledczego w J. . Tu postawa skazanego uległa poprawie. Był czterokrotnie nagradzany regulaminowo raz karany karą łączną dyscyplinarnie za wszystkie przekroczenia. Jeszcze w Zakładzie Karnym w Z. był zatrudniony nieodpłatnie, lecz później wycofany z zatrudnienia za naruszenie ustalonego porządku. Obecnie zatrudnienia nie podejmuje, nie posiada chęci do kontynuowania nauki ani uczestnictwach w kursach. Utrzymuje krytyczny stosunek do przestępstwa, za które odbywa obecnie karę pozbawienia wolności. Opinia Dyrektora Aresztu Śledczego w J. jest negatywna.

Akta sprawy o sygn. II K 313/13

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Akta sprawy o sygn. II K 1030/16

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Akta sprawy o sygn. II K 698/17

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Akta sprawy o sygn. II K 299/20

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Akta sprawy o sygn. II K 161/20

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Akta sprawy o sygn. II K 289/20

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Opinia o skazanym

W załączeniu

k. 17-19

k. 8-9

w załączeniu

k. 17-19

k.8-9

w załączeniu

k. 17-19

k.8-9

W załączeniu

k. 17-19

k.8-9

w załączeniu

k. 17-19

k.7-8

w załączeniu

k.17-19

k.8-9

k.14-16

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

---------

BRAK

-------------------

------------------

7.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I

Akta spraw o sygn. II K 313/13, II K 1030/16, II K 698/17, II K 299/20, II K 161/20, II K 289/20.

Opinia o skazanym wraz z informacją o pobytach i orzeczeniach.

Dane o karalności.

Akta wszystkich zgromadzonych dla potrzeb postępowania spraw dokumentują fakt popełnienia przestępstw przez S. G., daty wydanych wyroków, rodzaj i wymiar orzeczonych kar oraz okresy ich odbycia. Dowody nie podważane w toku postępowania.

Szczegółowa i obszerna treść opinii nie była kwestionowana w toku rozprawy. Przedstawia istotne dla rozstrzygnięcia dane osobowo poznawcze dotyczące skazanego, wskazuje na jego funkcjonowanie w warunkach penitencjarnych oraz stosunek do popełnionych przestępstw. Daje również podstawy do wysnucia oceny w zakresie potrzeb występujących u skazanego w zakresie realizacji celów kary.

Dokument nie kwestionowany w toku postępowania i obrazujący dotychczasową działalność przestępczą skazanego.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

------------

BRAK

-------------------------------------------------------------------------------------

7.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, wyrok z dnia 28 maja 2020r. w sprawie o sygn. akt II K 299/20

Kara roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym

2.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, wyrok z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie o sygn. akt II K 289/20

Kara 2 lat ograniczenia wolności polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Przechodząc do określenia, czy zachodzą warunki do orzekania kary łącznej w ramach wyroku łącznego, na wstępie Sąd musiał ustalić, które zasady powinny znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie. W art. 38 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 wprowadzono w szczególności zmiany w zakresie podstaw i warunków orzekania kar łącznych. Przepisy te weszły w życie w dniu 24 czerwca 2020r. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 powołanej wyżej ustawy szczególnej, będącego przepisem przejściowym, przepisy rozdziału IX ( dot. orzekania kar łącznych ) ustawy zmienianej w art. 38 ( tj. Kodeksu karnego ), w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis powyższy nie reguluje jednak sytuacji prawnej, jaka występuje po stronie S. G.. Wobec wymienionego bowiem kary orzeczone zostały prawomocnie zarówno przed, jak i po wejściu w życie powyżej wskazanej ustawy. Na okoliczność, które uregulowania, w tak kształtującej się sytuacji powinny znaleźć zastosowanie ukształtowała się już linia orzecznicza.

Literalne odczytanie art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. sugerowałoby, że kar orzeczonych prawomocnie przed wejściem w życie tej ustawy ( tj. przed dniem 24 czerwca 2020r. ) w ogóle nie można połączyć z karami orzeczonymi prawomocnie po jej wejściu w życie, a to ze względu na brak rozwiązania odnoszącego się do zbiegu wyroków skazujących . Przyjęcie jednak takiej, jak zaproponowana powyżej wykładni byłoby nie do zaakceptowania z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, wynikającej z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Z zasady tej płynie nakaz równego traktowania podmiotów podobnych, co w tym konkretnym przypadku sprzeciwia się różnicowaniu sprawców przestępstw w dostępie do zasady Lex mitior w oparciu o kryterium w postaci daty uprawomocnienia się wyroków skazujących. Odwołanie do prokonstytucyjnej wykładni art. 81 ust. 1 i 2 ustawy nowelizacyjnej musi zatem prowadzić do odtworzenia normy wynikającej z tego przepisu, zgodnie z którą w omawianym przypadku znajdzie zastosowanie ustawa względniejsza dla sprawcy na podstawie art. 4 § 1 k.k.

( tak postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2020r., II AKz 346/20 )

Zgodnie z art. 4 § 1 k.k. jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Zgodnie z poprzednim brzmieniem art. 568a § 1 pkt 2 k.p.k. Sąd orzekał karę łączną w wyroku łącznym w pozostałych przypadkach, aniżeli w wyroku skazującym.

Formalne przesłanki decydujące o możliwości wydania wyroku łącznego zawarte były w art. 85 § 1 i 2 k.k., zgodnie z którym jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Podstawy orzeczenia jednej kary łącznej nie mogła stanowić:

- kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa,

- kara już wykonana,

- kara orzeczona prawomocnym orzeczeniem sądu właściwego w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W oparciu o powyższe zasady wobec S. G. zachodziły podstawy do orzeczenia kary łącznej obejmującej dwa skazania : w sprawach o sygn. akt II K 299/20 i II K 289/20. W tych bowiem sprawach orzeczone zostały kary, z których żadna dotąd nie została wykonana w całości. Chodzi o kary ograniczenia wolności. W oparciu o powyższe podstawy brak było możliwości połączenia wyroków, którymi orzeczono kary pozbawienia wolności, bowiem ostatnią z pozostałych do odbycia kar izolacyjnych skazany obywa aktualnie ( koniec przypada na 4 kwietnia 2021r. ). Jednocześnie wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, Sąd obok wskazania na nowo liczby godzin, które w stosunku miesięcznym mają być wykonywane, mógł zastosować przy określeniu wysokości kary zasadę absorpcji, co jest korzystane dla skazanego. Ponadto zgodnie z art. 86 § 1 d.k.k. sąd wymierzał karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając-jeśli chodzi o karę ograniczenia wolności 2 lat.

W świetle obowiązujących od 24 czerwca 2020r. zasad , zgodnie z art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zabiegające się przestępstwa. Stosownie do art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kary wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy i jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara w szczególności 2 lat ograniczenia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości. Wobec aktualnego brzmienia przepisów, Sąd nie mógłby orzec kary łącznej ograniczenia wolności przy zastosowaniu metody absorpcji.

Miał Sąd także względzie, że art. 87 § 1 k.k. pierwotnie umożliwiający łączenie kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności, z dniem 18 czerwca 2019r. wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego utracił moc w zakresie, w jakim nakładał na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności.

W oparciu o aktualne przepisy prawne podlegać mogły łączeniu w ramach wyroku łącznego kary ograniczenia wolności orzeczone w sprawach II K 299/20 i II K 289/20, przy czym dolna granica kary przekraczać musiałaby 2 lata. Mogły podlegać również połączeniu wyroki zapadłe w sprawach II K 698/17 i II K 161/20. Istniejąca hipotetycznie możliwość musiała zostać jednak przeanalizowana przez pryzmat okoliczności leżących po stronie tego konkretnego skazanego, które to mają decydujące znaczenie dla wymiaru ewentualnie orzekanej kary. Tu podkreślić należy, że negatywna opinia o S. G., jego dotychczasowa 18-stokrotna karalność za przestępstwa w zdecydowanej większości przeciwko mieniu, stanowczo sprzeciwiały się zastosowaniu przy wymiarze kary łącznej pozbawienia wolności innej metody aniżeli kumulacja. Skazany na wolności nie posiadał stałego zatrudnienia, nie prowadził ustabilizowanego trybu życia. W warunkach penitencjarnych, choć deklaruje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw, nie funkcjonuje poprawnie.

Tak więc w zakresie orzekania o karze łącznej w ramach wyroku łącznego w tej sprawie Sąd kierował się zasadami obowiązującymi do daty 24 czerwca 2020r.

7.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Zgodnie z art. 86 § 1 d.k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, (…). Sąd mógł jednak orzec wobec skazanego w ramach wyroku łącznego karę maksymalnie 2 lat ograniczenia wolności, gdyż w takim najwyższym wymiarze była ona wówczas przewidziana.

Wymiar kary odpowiada dyrektywom z art. 53 § 1 i 2 k.k. S. G. po opuszczeniu zakładu karnego, przy zaangażowaniu i dobrej woli wykonując karę łączną ograniczenia wolności w wymiarze 2 lat zdoła nabrać krytycznego stosunku do popełnionych przestępstw. Określając na nowo wymiar godzin pracy, jaki w stosunku miesięcznym skazany będzie miał wykonywać, Sąd uwzględnił wymiar kar podlegających łączeniu.

7.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt II

Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. dalej idące postępowanie zostało umorzone, wobec braku innych podstaw do wydania wyroku łącznego.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt III.

Pkt IV

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. S. G. został zwolniony w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w niniejszej sprawie, bowiem jest osadzony w zakładzie karnym i nie posiada oszczędności. Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. W., który realizował obowiązek obrony skazanego z urzędu, należną kwotę 120 zł i dalsze 27,60 podatku Vat . Kwoty wskazane wynikają z treści § 17 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

7.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Tyrka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Krzysztofik-Skrzydłowska
Data wytworzenia informacji: