Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 371/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2018-01-22

Sygn. akt II K 371/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Edyta Mytych

w obecności Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 22.01.2018 r.

sprawy P. F. (1)

urodz. (...) w L.

syna A. i S. z d. K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 20.09.2016 r. sygn. akt II K 314/16 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 09.03.2017 r. sygn. akt II K 560/16 na karę na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim z dnia 18 sierpnia 2015 r. sygn. akt II K 350/15 na karę 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk łączy skazanemu P. F. (1) wyroki opisane w pkt. 2 i 3 części wstępnej wyroku w zakresie kar pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 ( czterech ) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie o wydanie wyroku łącznego odnośnie skazania opisanego w pkt. 1 części wstępnej orzeczenia umarza;

III.  na podstawie art. 63§ 1 kk na poczet orzeczonej skazanemu P. F. (1) kary łącznej zalicza okresy dotychczas odbytej kary;

IV.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego P. F. (1) od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 371 / 17

UZASADNIENIE

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

P. F. (1) w chwili obecnej jest niespełna 22 – dwu letnim stałym mieszkańcem miejscowości G. , powiatu (...). Niemniej jednak od dnia 16.06.2017 r. przebywa on w zakładzie karnym w S. gdzie odbywał i odbywa kary pozbawienia wolności w wymiarze sześciu miesięcy, jednego roku i trzech miesięcy , oraz karę trzech lat i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności.

( dowód: opinia o skazanym P. F. (1) – k 16-17; zapytanie o karalność dotyczące skazanego P. F. (1) – k. 5-7 ).

W przeszłości P. F. (1) został ( chronologicznie ) skazany następującym wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 18.08.2015 r. w sprawie sygn. akt II K 350/15 na karę łączna trzech lat i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw przeciwko mieniu.

Wykonanie wskazanej kary pozbawienia wolności zostało warunkowo zawieszone na okres próby wynoszący lat trzy.

Niemniej jednak wskazana kara pozbawienia wolności została zarządzona do wykonania.

( dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 18.08.2015 r. sygn. akt II K 350/15 – k.19-23 ).

- Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 20.09.2016 r. sygn. akt II K 314/16 na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw z art. 190 § 1 kk.

( dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 20.09.2016 r. sygn. akt II K 314/16 –k. 24 ).

- Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 09.03.2017 r. sygn. akt II K 560/16 na karę jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw przeciwko mieniu.

( dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 09.03.2017 r. sygn. akt II K 560 /16 – k. 25 ).

Wniosek do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim , Wydziału II Karnego o wydanie wobec osoby skazanego P. F. (1) wyroku łącznego obejmującego prawomocne skazania Sądu Rejonowego w Lwówku z dnia 20.09.2016 r. o sygn. akt II K 314/16 i Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 09.03. 2017 r. o sygn. akt II K 560/16 , złożył Dyrektor Zakładu Karnego w S..

( dowód: wniosek Dyrektora Z. K. we S. – k.1 )

Sąd zważył co następuje:

W myśl przepisu art. 570 kpk. , Sąd wydaje wyrok łączny zarówno na wniosek skazanego , prokuratora jak i z urzędu. Stąd też niezależnie od tego , że skazany P. F. (1) w przedmiocie wydania wyroku łącznego nie złożył żadnego wniosku, pismo – wniosek Dyrektora Z. K. w którym skazany ten odbywa kary pozbawienia wolności stanowił dla Sądu podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu w przedmiotowym zakresie .

Dokonując analizy w zakresie wydania wyroku łącznego , na podstawie obowiązujących przepisów ( które weszły w życie z dniem 01.07.2015 r. ) wobec skazanego P. F. (1) , Sąd doszedł do wniosku iż kwestię wydania wyroku łącznego należy ograniczyć do dwóch jego skazań.

Mianowicie wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 09.03.2017 r. sygn. akt II K 560/16 na karę jednego roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie przestępstw przeciwko mieniu , oraz wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 18.08.2015 r. w sprawie sygn. akt II K 350/15 na karę łączna trzech lat i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie również przestępstw przeciwko mieniu.

Na dzień bowiem wyrokowania w niniejszej sprawie P. F. (1) odbył bowiem już karę pozbawienia wolności w wymiarze sześciu miesięcy orzeczoną na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 20.09.2016 r. w sprawie sygn. akt II K 314/16.

Kolejną natomiast kwestią natury ogólnej , która musiała zostać wskazana w niniejszym uzasadnieniu , jest przepis art. 569 § 1 kpk. wskazujący , że wyrok łączny może być wydany w stosunku do osoby skazanej wobec której z kolei zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Te zaś wskazuje m.in. przepis art. 85 kk. i art. 86 kk. Zgodnie z treścią tych przepisów kara łączna jest orzekana wobec sprawcy który popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu , a nadto , że kary te podlegają wykonaniu , innymi słowy nie można łączyć kary , która została już przez sprawcę odbyta. W związku z powyższym , w przypadku skazanego P. F. (1) podlegały łączeniu powyżej przez Sąd w uzasadnienie wskazane kary pozbawienia wolności w sprawach o sygn. II K 560/16 i II K 350/15.

Orzekając o karze łącznej , Sąd może wymierzyć tą karę w granicach kumulacji , a więc w przypadku skazanego P. F. w wymiarze 5 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności , na zasadzie absorpcji czyli kary najsurowszej jednostkowej i asperacji a więc pomiędzy karą 3 lat i 10 miesięcy , a karą 5 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. W tym przypadku Sąd zdecydował się na zastosowanie tej trzeciej zasady ( asperacji ) niemniej jednak wymiar kary łącznej został bardzo zbliżony do zasady absorpcji skoro została wymierzona kara 4 lat pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu były ku temu następujące przesłanki , skazany P. F. (1) posiada bardzo dobrą opinię z zakładu karnego , nigdy nie był karany dyscyplinarnie, a wielokrotnie zaś nagradzany. Jest zatrudniony wewnątrz zakładu i z nałożonych obowiązków wywiązuje się właściwie , ukończył kurs – program z zakresu profilaktyki uzależnień i agresji , nie jest przy tym uczestnikiem podkultury przestępczej.

Następnie należy zwrócić uwagę za co i na jakie kary P. F. (1) był skazany na mocy wyroków sądowych , z których to wyroków Sąd orzekał wymiar kary łącznej. Mianowicie wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 18.08.2015 r. P. F. (1) został skazany za popełnienie siedmiu przestępstw przeciwko mieniu na karę 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 9 marca 2017 r. sygn. akt II K 560/16 jedynie za usiłowanie kradzieży z włamaniem i zniszczenie mienia. Wszystkie te czyny miały miejsce na przestrzeni dwóch lat ( 2014-2016 r. ). W związku z czym Sąd jest przekonany , że gdyby skazany P. F. (1) za powyższe czyny z tych powyżej opisanych wyroków sądzony był w jednym postępowaniu łączna kara pozbawienia wolności z pewnością nie przekroczyłaby czterech lat pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 572 kpk. postępowanie natomiast w przedmiocie wydania wyroku łącznego obejmującego karę pozbawienia wolności orzeczoną na mocy Wyroku Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 20.09.2016 r. sygn. akt II K 314/16 zostało umorzone z przyczyn na które już powyżej Sąd wskazał w uzasadnieniu ( kara odbyta w całości ).

Na podstawie art., 63 § 1 kk. , Sąd zaliczył skazanemu P. F. (1) na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres dotychczas odbytej już kary.

Orzeczenie o kosztach sądowych znajduje oparcie w treści cytowanego w sentencji wyroku przepisu art. 624 § 1 kpk. , skoro skazany P. F. (1) nie posiada majątku i nie jest odpłatnie zatrudniony w Zakładzie Karnym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Tyrka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Chorab
Data wytworzenia informacji: