Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 143/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2017-10-30

Sygn. akt II K 143 / 17

2 Ds. 137 / 2016

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł - Wojciechowska

przy udziale Prokuratora Dariusza Skowrona

po rozpoznaniu w dniu 30.10.2017 r.

sprawy P. N.

urodz. (...) w K.

syna Z. i J. z d. K.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 28 grudnia 2015 roku daty dziennej bliżej nie ustalonej do dnia 23 lutego 2016 roku w miejscowości M., gm. W., pow. (...), woj. (...), co najmniej jednokrotnie obcował płciowo z małoletnią poniżej 15 roku życia J. R.

tj. o czyn z art. 200 § 1 kk

I.  oskarżonego P. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w części wstępnej wyroku czynu i za to na podstawie art. 200 § 1 kk i art. 37b kk wymierza mu karę 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę
1 (jednego) roku i 8 (osiem) miesięcy ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 41 a § 2, § 4 kk, i art. 43 § 1 orzeka wobec oskarżonego P. N. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej J. R. na okres 2 lat i na odległość nie mniejszą niż 100 m.

III.  na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt. 2, art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 2 Ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza
od oskarżonego P. N. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe
w kwocie 70 złotych i wymierza mu opłatę w wysokości 420 złotych.

Sygn. akt II K 143/17

UZASADNIENIE

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

P. N. jest w chwili obecnej 45-letnim mężczyzną zamieszkałym w miejscowości M. w gminie W. w powiecie (...) województwa (...).

( dowód: dane osobowe dot. osk. P. N. – k.181-182 ).

Natomiast pokrzywdzona J. R. w chwili obecnej ma 16 lat i zamieszkuje wraz ze swoim ojcem, R. F. na terenie Gminy i Miasta L. , w miejscowości N.. Jest ona córką R. F. i jego byłej partnerki życiowej – M. R.. Wskazana powyżej M. R. zamieszkiwała u P. N. na przełomie roku 2015 – 2016 r. właśnie w miejscowości M. w gminie W. , w powiecie (...) województwa (...).

( dowód: zeznania pokrzywdzonej K. - R. – k. 153-155 ; zeznania świadka R. F.- k. 30-31 ).

Na okres Świąt Bożego Narodzenia 2015 r. J. R. wraz ze swoją przybraną siostrą Z. M. pojechała na odwiedziny do swojej matki M. R. właśnie do miejscowości M. w gminie W. , w powiecie (...) , województwa (...). Przed S. 2015 r. Z. M. wyjechała z tej miejscowości , a J. R. została tam jeszcze wraz ze swoją matka i jej ówczesnym partnerem życiowym P. N.. Podczas jej pobytu u matki w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 23 lutego 2016 r. P. N. co najmniej jednokrotnie obcował płciowo z J.K. R., odbywając pełny stosunek płciowy, pomimo tego , że nie miała ona wówczas ukończonych 15 – stu lat.

( dowód: zeznania pokrzywdzonej K. - R. – k. 153-155 ; zeznania świadka R. F.- k. 30-31; zeznania świadka : Z. M. – k. 114-115).

P. N. w przeszłości nie był karany sądownie za przestępstwa.

( dowód: dane dotyczące osoby oskarżonego P. N.– k. 174 ).

Sąd zważył co następuje :

Dokonując zatem całościowej oceny materiału dowodowego, należy stwierdzić, że oskarżony P. N. swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art. 200 § 1 kk. w ten sposób, że : w okresie od 28 grudnia 2015 r. do 23 lutego 2016 r. co najmniej jednokrotnie obcował płciowo z J.K. R., odbywając pełny stosunek seksualny, pomimo tego , że nie miała ona wówczas ukończonych 15 – stu lat.

Za przyjęciem przez Sąd kwalifikacji prawnej powyżej opisanej przemawiały następujące fakty. W wyżej wskazanym okresie czasu, J. R. nie miała ukończonych 15 –stu lat , skoro urodziła się (...), natomiast odbycie stosunku płciowego jest obcowaniem płciowym w rozumieniu powyżej cytowanego przepisu.

Za okoliczności obciążające dotyczące oskarżonego P. N. Sąd uznał fakt , że obcowanie płciowe miało charakter pełnego stosunku płciowego.

Za okoliczności łagodzące , zdaniem Sądu należało uznać to , że oskarżony P. N. w przeszłości nie był karany sądownie.

Biorąc pod uwagę całokształt wyżej omówionych okoliczności i łącząc je z dyrektywami wymiaru kary z art. 53 § 1 i 2 kk. , mając na względzie wysoki stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu , Sąd wymierzył oskarżonemu P. N. za popełnione przestępstwo na podstawie art. 200 § 1 kk. przy zastosowaniu art. 37b kk. karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności , oraz karę jednego roku i ośmiu miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym uznając , iż taka kara , tzw. mieszana jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu – przy czym spełni w stosunku do oskarżonego P. N. rolę wychowawczą i zapobiegawczą , czyniąc nadto zadość prewencji ogólnej. Sąd nie uznał za zasadne wymierzanie oskarżonemu P. N. kary ograniczenia wolności w maksymalnym wymiarze , skoro w przeszłości nie był on karany sądownie , a do obcowania płciowego doszło tylko jednokrotnie , a sama pokrzywdzona J. R. za kilka miesięcy kończyła piętnaście lat.

Zważywszy na to , że oskarżony P. N. został uznany winnym i skazany za popełnienie przestępstwa z rozdziału XXV kodeksu karnego , a więc przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i wymierzona została mu kara m.in. bezwzględnego pozbawienia wolności, Sąd w myśl treści przepisu art. 41a § 2 kk. zobowiązany był do orzeczenia w stosunku do osoby oskarżonego jednego z zakazów tam wskazanych.

Stąd też , Sąd na podstawie wyżej powołanego przepisu ,w tym § 4 wskazanego powyżej artykułu , oraz przepisy art. 43 § 1 kk. i mając na uwadze treść art. 39 pkt. 2b kk. orzekł wobec oskarżonego P. N. zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej J. R. na okres dwóch lat i odległość 100 metrów.

Orzeczenie o kosztach sądowych zasądzonych od oskarżonego P. N. na rzecz Skarbu Państwa i stosownej opłacie , Sąd oparł na treści przepisów zacytowanych w pkt. III części skazującej wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Tyrka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Roman Chorab
Data wytworzenia informacji: