Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 686/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim z 2015-08-28

Sygn. akt I C 686/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Jędrzej Barczewski

Protokolant Radosław Zając

po rozpoznaniu w dniu 28.08.2015 roku w Lwówku Śląskim

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. (...) L.

przeciwko A. T. i W. T.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 686/15

UZASADNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w L., poprzez zawodowego pełnomocnika, wystąpiła przeciwko W. T. oraz A. T. o zapłatę przez nich solidarnie kwoty 1 661,75 zł wraz odsetkami ustawowymi od kwoty 1 541,99 zł, liczonymi od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 119,76 zł, liczonymi od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm ustalonych.

W uzasadnieniu pozwu, strona powodowa wskazała, że pozwani są właścicielami lokalu mieszkalnego w L. przy ul. (...) i tworzą powodową Wspólnotę Mieszkaniową. Pozwani są zatem zobowiązani do ponoszenia kosztów z tytułu zarządu nieruchomością. Powodowa wspólnota wskazała jednak, że pomimo tego obowiązku, pozwani zalegają z płatnościami od stycznia 2014 r. Strona powodowa podniosła, że wielokrotnie wzywała pozwanych do uregulowania zaległości, jak również wyrażała zgodę na rozłożenie tych zaległości na raty, pozwani jednak nie regulowali należnych Wspólnocie opłat w umówiony sposób, a ponadto zalegają również z bieżącymi opłatami. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w L. wskazała, że powstała zaległość na dzień 10 lutego 2014 r. wynosiła 1 541,79 zł, zaś skapitalizowane odsetki wyniosły kwotę 119,76 zł ( k. 2, 3).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt I Nc 389/15, uwzględniono żądanie strony powodowej ( k. 26).

W. T. i A. T., w sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty, wnieśli o oddalenie powództwa w całości, podnosząc, iż cała wymagana należność została już przez nich uregulowana w dniu 19 lutego 2015 r., zgodnie z pismem z dnia 24 listopada 2014 r. ( k. 30 – 33).

W piśmie procesowym z dnia 2 czerwca 2015 r. pełnomocnik strony powodowej podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w pozwie ( k. 45).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W. T. i A. T., na prawach wspólności ustawowej (małżeńskiej) są właścicielami lokalu mieszkalnego nr (...), stanowiącego odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni użytkowej 35,48 m 2, mieszczącego się w budynku przy ul. (...) w L. i współtworzą Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy ul. (...) w L..

dowód: umowa sprzedaży – akt notarialny rep. A nr (...), k. 8-9;

zaświadczenie z dnia 12 lutego 2015 r., k. 18;

okoliczność bezsporna;

Pismem z dnia 29 października 2014 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w L. wezwała W. T. i A. T. do zapłaty kwoty 2 624,93 zł, tytułem kosztów zarządu nieruchomością, w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania. Następnie, pismem z dnia 28 stycznia 2015 r., Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) wezwała W. T. i A. T. do zapłaty kwoty 2 993,99 zł, w terminie trzech dni od daty jego otrzymania.

dowód: wezwania do zapłaty, k. 13 i k. 15;

Pismem z dnia 24 listopada 2014 r., W. T. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 października 2014 r. poinformował, że nie jest w stanie uregulować w całości kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu kosztów zarządu nieruchomością przy ul. (...). W. T. zwrócił się jednocześnie w tym piśmie z prośbą o rozłożenie wymaganej kwoty na trzy raty, w ten sposób, że pierwsza rata została zapłacona w dniu 25 listopada 2014 r., w wysokości 1 000,00 zł, druga rata zaległości zostanie zapłacona do dnia 20 stycznia 2015 r., w wysokości 1 000,00 zł, zaś trzecia rata zostanie zapłacona do dnia 20 lutego 2015 r., w kwocie 624,93 zł.

dowód: pismo z dnia 24.11.2014 r., k. 14, k. 34;

W dniu 25 listopada 2014 r. W. T. wpłacił na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w L. kwotę 1 000,00 zł, tytułem spłaty zadłużenia. W dniu 2 lutego 2015 r. W. T. wpłacił kwotę 1 500,00 zł, tytułem spłaty zadłużenia, zaś w dniu 19 lutego 2015 r. A. T. wpłaciła kwotę 1 661,75 zł, tytułem spłaty zadłużenia.

dowód: bankowe dowody wpłat, k. 35;

Uchwałą Nr 2/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. (...) w L. zatwierdziła plan finansowy na rok 2015. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2015 r. ustalono jednostkową stawkę zaliczki miesięcznej za:

- fundusz eksploatacyjny za I-II miesiąca w wysokości 0,50 zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu, zaś od III-XII miesiąca w wysokości 0,60 zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu;

- fundusz remontowy w wysokości 1,20 zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu;

- zaliczkę na centralne ogrzewanie w kwocie 2,50 zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu;

- opłatę z punkt świetlny w piwnicy w kwocie 1,00 zł miesięcznie.

Ponadto, za sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną, ustalono stawkę wynagrodzenia w wysokości 0,50 zł/m 2 powierzchni użytkowej, którą to stawkę należy jeszcze powiększyć o podatek od towarów i usług (VAT), obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

dowód: uchwała Wspólnoty z załącznikiem, k. 10-11;

W dniu 12 lutego 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w L. wydrukowała saldo zadłużenia na dzień 28 lutego 2015 r. lokalu należącego do W. T. i A. T.. W piśmie tym wskazano wysokość zaległości na łączną kwotę 1 661,75 zł, zaznaczając, że na kwotę tę składał się czynsz w wysokości 1 422,56 zł oraz opłata za fundusz remontowy w wysokości 239,19 zł.

dowód: saldo zadłużenia, k. 12;

Na dzień 25 lutego 2015 r. lokal mieszkalny W. T. i A. T. przy ul. (...) w L. nie był obciążony zaległościami z tytułu zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 17 w L..

dowód: zaświadczenie, k. 37;

W piśmie z dnia 25 lutego 2015 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w L., w osobach S. O. i E. S., wyraził zgodę na cofnięcie pozwu złożonego w dniu 18 lutego 2015 r. przeciwko W. T. i A. T.. W dniu 26 lutego 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w L. podjęła nadto uchwałę Nr 3/2015, w której wyrażono zgodę na cofnięcie przedmiotowego pozwu oraz o pokryciu kosztów obsługi prawnej i opłat sądowych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

dowód: uchwała Wspólnoty z załącznikiem, k. 46-47;

pismo z dnia 25 lutego 2015 r., k. 36;

Sąd zważył , co następuje:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi zaś, że właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca – art. 15 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Żądanie pozwu nie zasługiwało jednak na uwzględnienie, albowiem materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania nie pozwalał uznać zasadności dochodzonego roszczenia.

Strona powodowa opierała bowiem swoje żądanie na fakcie zalegania przez pozwanych z opłatami dotyczącymi lokalu mieszkalnego, należącego do pozwanych i tworzących powodową Wspólnotę. Zważywszy na regułę wynikającą z przepisu art. 6 k.c., strona powodowa powołująca się na przysługujące jej prawo i żądająca od pozwanych zapłaty obowiązana była więc udowodnić okoliczności faktyczne przytoczone w pozwie. Strona powodowa w celu uwzględnienia swojego roszczenia winna zatem wykazać: jego wysokość, datę wymagalności oraz źródło jego powstania.

W myśl bowiem wskazanego wyżej przepisu, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Strony są również zobowiązane wskazywać dowody na stwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne, o czym stanowi art. 232 zd. 1 k.p.c.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej Nr (...), na podstawie, której strona powodowa wywodziła swoje roszczenie, wskazując wysokość poszczególnych opłat za eksploatację nieruchomości, została podjęta w dniu 4 lutego 2015 r. Żądanie zawarte w pozwie, wedle twierdzeń powodowej Wspólnoty, dotyczyło zaś zaległości wcześniejszych, od stycznia 2014 r. Podnieść dalej trzeba, że kolejny dokument przedstawiony przez stronę powodową, w postaci „salda zadłużenia” również budził wątpliwości co do jego rzetelności. Dokument ten wskazywał saldo zadłużenia pozwanych na dzień 28 lutego 2015 r., jednakże z jego treści wynika, że dokument ten został wydrukowany przed tą datą, a mianowicie ponad dwa tygodnie wcześniej, w dniu 12 lutego 2015 r.

Wskazać wreszcie należy, że istniejące po stronie W. T. i A. T. zaległości, pozwani zobowiązali się spłacić w trzech ratach, w terminach określonych w piśmie z dnia 24 listopada 2014 r. Okoliczność tę potwierdza pismo procesowe strony powodowej ( k. 43), a także uchwała nr 3/2015 ( k. 46) i oświadczenia członków zarządu oraz zarządcy powodowej Wspólnoty ( k. 36, k. 37).

Polecenie przelewu drugiej raty, w wysokości 1 500,00 zł, zostało wprawdzie zlecone w dniu 2 lutego 2015 r., a więc z opóźnieniem, jednakże należność ta niewątpliwie znajdowała się już na koncie powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu złożenia pozwu w niniejszej sprawie, to jest w dniu 18 lutego 2015 r. Wspólnota ta nie przedłożyła zaś wyciągu z rachunku bankowego, z którego wynikałoby, że na dzień 18 lutego 2015 r. owa kwota nie została przekazana.

Sąd miał nadto na uwadze, że pozwani dokonali zapłaty ostatniej raty zadłużenia w dniu 19 lutego 2015 r., a więc dzień po wniesieniu pozwu, jednakże z zachowaniem terminu płatności, zgodnie z zobowiązaniem, zaakceptowanym również przez Wspólnotę Mieszkaniową. Termin ostatniej wpłaty przypadał bowiem na dzień 20 lutego 2015 r.

W tej sytuacji stwierdzić dodatkowo należało, że żądanie co do ostatniej kwoty było w dniu 18 lutego 2015 r. przedwczesne. Wcześniejsze należności zostały zaś uiszczone, o czym była mowa w dotychczasowej części niniejszego uzasadnienia.

Na marginesie należy również zaznaczyć, że strona powodowa w żaden sposób nie wykazała sposobu wyliczenia, wskazanych w pozwie, skapitalizowanych odsetek, w wysokości 119,76 zł. Jak już wcześniej Sąd podnosił, przedłożone ,,saldo zadłużenia” jest bowiem dokumentem niewiarygodnym (data wydruku wcześniejsza, niż data wskazanych w nim zaległości).

Postępowanie strony powodowej w niniejszej sprawie nie mogło być uznane za mające na celu realizację normy art. 3 k.p.c. Ewentualne obciążenie sądu czynnościami zmierzającymi do uzyskania jakichkolwiek dowodów w tym zakresie, nie znajduje natomiast żadnej podstawy prawnej. Powodowa Wspólnota, reprezentowana przez kwalifikowanego pełnomocnika, winna wykazać odpowiednią staranność w procesie dochodzenia swoich roszczeń, a w szczególności w zaoferowanym materiale dowodowym.

W tym stanie rzeczy, orzeczono więc, jak we sentencji uzasadnianego wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Karaśińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jędrzej Barczewski
Data wytworzenia informacji: