Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 313/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2017-12-06

Sygnatura akt I Ns 313/16

Dnia 06 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant Anna Lasko

po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2017 r. w Kamiennej Górze sprawy

z wniosku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S.

przy udziale I. T., J. T. i P. T.

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po H. T. zmarłym dnia 16 grudnia 2011r. w K., mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w K. na podstawie ustawy nabyli:

- córka I. T., c. H. i E., w 1/3 części,

- córka J. T., c. H. i E., w 1/3 części,

- syn P. T., s. H. i E., w 1/3 części,

2. wypłacić od Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 212,80 zł tytułem zwrotu nadpłaconej zaliczki na wydatki,

3. pozostawić strony przy poniesionych przez nie kosztach postępowaniach.

Sygn. akt I Ns 313/16

UZASADNIENIE

(...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 16.12.2011 r, dłużniku H. T. nabyli spadkobiercy dziedziczący na podstawie ustawy: córka I. T. i J. T. oraz syn P. T.. Ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego była K.. Wniósł także o zasądzenie od uczestników kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, oraz kosztów poniesionych w celu ustalenia następców prawnych zmarłego. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, iż posiada wierzytelność wobec dłużnika H. T. wynikającą z tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu z dnia 30. (...). pod sygn. akt VIII Nc 2081/04.

Uczestnikom doręczono odpisy wniosku. Nie ustosunkowali się oni do wniosku oraz nie stawiali się na rozprawach wyznaczonych w celu rozpoznania sprawy. Nie złożyli zapewnień spadkowych.

Usta lono następujący stan faktyczny

Spadkodawca H. T. zmarł w dniu w dniu 16.12.2016 roku w K., ostatnio przed śmiercią stale zamieszkiwał w K.. Był rozwiedziony.

Dowód:

- odpis skrócony aktu zgonu H. T. (k. 7)

H. T. był ojcem I. T. urodzonej (...), J. T. urodzonej (...) oraz P. T. urodzonego (...)

Dowód:

- odpis skrócony aktu urodzenia I. T. (k.34)

- odpis skrócony aktu urodzenia J. T. (k.33)

- odpis skrócony aktu urodzenia P. T. (k. 32)

Wezwanie przez ogłoszenie spadkobierców zmarłego H. T., aby zgłosili się do niniejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu spadkowym.

Dowód:

- kserokopia ogłoszenia opublikowanego w dzienniku ,,Rzeczpospolita” (k. 62)

- potwierdzenie wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta K. od 01.02.2017 r. do 15.05.2017 r. (k. 75v)

Zaliczkę na poczet ogłoszeń w prasie w kwocie 1 000 zł uiścił wnioskodawca . Pomimo upływu terminu zakreślonego w ww. ogłoszeniach nie zgłosili się żadni spadkobiercy ustawowi H. T..

Dowód:

- protokół z rozprawy z dnia 26.07.2016 r. (k. 39)

- potwierdzenie przelewu (k. 43-44)

Sąd zważył

Przedmiotem niniejszego postępowania było stwierdzenie nabycia spadku po H. T. zmarłym w dniu w dniu 16.12.2016 roku w K., ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałego w K..

Art. 1025 § 1 k.c. stanowi m. in., że Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Zatem zainteresowanymi w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia są nie tylko spadkobiercy lub ich następcy prawni, lecz także wszystkie inne osoby mające interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy. Do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku należy przede wszystkim zaliczyć każdego spadkobiercę oraz następców prawnych spadkobiercy, nabywcę spadku lub udziału w spadku, wierzyciela spadkodawcy lub wierzyciela spadkobiercy.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść dokumentów dołączonych do wniosku Sąd uznał, iż wnioskodawca posiada interes prawny w kwestii stwierdzenia nabycia spadku po H. T., jako że zmarły zobowiązany był wobec (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu z dnia 30.07.2004 r. pod sygn. akt VIII Nc 2081/04 do zapłaty określonej kwoty pieniędzy.

Stosownie do art. 669 k.p.c. sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. W niniejszej sprawie przeprowadzono rozprawy, na których nie stawili się uczestnicy ani też nie złożyli oświadczeń na piśmie.

Jak stanowi art. 670 § 1 zd. 1 k.p.c. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. Zgodnie zaś z normą art. 926 § 1 i 2 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. W wyniku tego badania ustalono na podstawie aktów stanu cywilnego, że spadkodawca był w chwili śmierci rozwiedziony i miał troje dzieci.

Wobec niestawiennictwa uczestników nie przeprowadzono wskazanego w art. 671 § 1 k.p.c. dowodu w postaci zapewnienia spadkowego. Przepis stanowi bowiem, iż za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę. Tym samym zachodziły warunki określone w art. 672 k.p.c. Wynika z niego, że jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

Zarządzono wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie, które zawierało elementy określone w art. 673 k.p.c. Stosownie do wymogu określonego w art. 674 § 1 k.p.c. zostało umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa w dzienniku ,,Rzeczpospolita” i podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty -na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w K..

W ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku. Wobec tego w myśl art. 676 k.p.c. sąd wydał postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane aktami stanu cywilnego.

Przepis art. 922 § 1 k.c. stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 926 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, przy czym w myśl § 2 tegoż przepisu dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zgodnie z art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Zgodnie zaś z § 2 cytowanej normy, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Należało przyjąć zważywszy powyższe, że do spadku po H. T. powołane zostały z ustawy jego dzieci:– I. T., J. T. i P. T. po 1/3 części.

Od daty otwarcia spadku upłynęło więcej niż sześć miesięcy. Ustała więc przeszkoda określona przepisem art. 1026 k.c., stanowiącym, że stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

W punkcie II postanowienia Sąd nakazał zwrócić od Skarbu Państwa na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 212,80 zł stanowiącą nadpłatę za zaliczkę na ogłoszenie w prasie.

Rozstrzygnięcie o kosztach w punkcie III postanowienia Sąd oparł na zasadzie przepisu art. 520 § 1 k.p.c. Wobec powyższego Sąd nie uwzględnił żądania wnioskodawcy o obciążenie tymi kosztami tj. kosztami uzyskania właściwych aktów stanu cywilnego oraz kosztami zastępstwa prawnego. Zasadą w postępowaniu nieprocesowym jest, by każdy uczestnik ponosił koszty związane ze swym udziałem w sprawie, co oznacza, że obciążają go koszty tej czynności, której sam dokonał , jak i czynności podjętej w jego interesie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: