Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 89/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2017-12-29

Sygnatura akt I Ns 89/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 grudnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Anna Lasko

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017r. w Kamiennej Górze na rozprawie

sprawy z wniosku D. B.

przy udziale G. B., R. B., A. B. (1), A. B. (2), S. B., A. B. (3), K. B., O. B.

o dział spadku po W. Ś. (1) i zniesienie współwłasności

postanawia:

I ustalić, że w skład spadku po W. Ś. (1) wchodzi:

- wierzytelność w kwocie 2.000,00 zł,

II ustalić, że udziały wnioskodawczyni i uczestników postępowania w powyższym majątku są następujące:

- D. B. – 1/9 części,

- R. B. – 1/9 części,

- G. B. – 1/9 części,

- A. B. (1) – 1/9 części,

- A. B. (2) – 1/9 części,

- K. B. – 1/9 części,

- S. B. – 1/9 części,

- A. B. (3) – 1/9 części,

- O. B. – 1/9 części,

III dokonać działu majątku opisanego w punkcie I w ten sposób, że wierzytelność przyznać na wyłączną własność uczestnikowi R. B.,

IV zasądzić od uczestnika R. B. na rzecz wnioskodawczyni D. B. i uczestników G. B., A. B. (1), A. B. (2), K. B., S. B., A. B. (3) i O. B. kwoty po 222,22 zł płatne w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia płatności powyższych kwot w terminie,

V ustalić, że przedmiotem działu spadku po W. Ś. (1) i zniesienia współwłasności jest nieruchomość zabudowana położona w P. o powierzchni 0,6500 ha, składająca się z działek numer (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...);

wartość tej nieruchomości wynosi 163.190,00 zł,

VI ustalić, że udziały wnioskodawczyni i uczestników postępowania w majątku opisanym w punkcie V są następujące:

- D. B. – 12/18 części,

- R. B. – 1/18 części,

- A. B. (2) – 1/18 części,

- K. B. – 1/18 części,

- S. B. – 1/18 części,

- A. B. (3) – 1/18 części,

- O. B. – 1/18 części,

VII dokonać podziału majątku opisanego w punkcie V w ten sposób, że nieruchomość przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni D. B.,

VIII zasądzić od wnioskodawczyni D. B. na rzecz uczestników postępowania R. B., A. B. (2), K. B., S. B., A. B. (3) i O. B. kwoty po 9.066,12 zł płatne w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia płatności powyższych kwot w terminie,

IX ustalić, że wnioskodawczyni D. B. dokonała po śmierci spadkodawczyni na nieruchomość opisaną w punkcie V nakładów w kwocie 93.610,00 zł i w związku z tym zasądzić od uczestników postępowania R. B., A. B. (2), K. B., S. B., A. B. (3) i O. B. na rzecz D. B. kwoty po 5.200,56 zł płatne w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia płatności powyższych kwot w terminie,

X ustalić, że przedmiotem działu spadku po W. Ś. (1) i zniesienia współwłasności jest nieruchomość rolna bez zabudowań położona w Grzmiącej, gmina G., o powierzchni 2,1800 ha, składająca się z działki (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...);

wartość tej nieruchomości wynosi 46.750,00 zł,

XI ustalić, że udziały wnioskodawczyni i uczestników postępowania w nieruchomości opisanej w punkcie X są następujące:

- R. B. – 5/9 części,

- D. B. – 2/9 części,

- K. B. – 1/9 części,

- O. B. – 1/9 części,

XII dokonać podziału majątku opisanego w punkcie X w ten sposób, że nieruchomość przyznać na wyłączną własność uczestnikowi postepowania R. B.,

XIII zasądzić od uczestnika R. B. na rzecz wnioskodawczyni i uczestników postępowania tytułem spłaty następujące kwoty:

- na rzecz D. B. kwotę 10.388,89 zł płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia płatności powyższych kwot w terminie,

- na rzecz K. B. kwotę 5.194,44 zł płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia płatności powyższych kwot w terminie,

- na rzecz O. B. kwotę 5.194,44 zł płatną w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia płatności powyższych kwot w terminie,

XIV dalej idący wniosek oddalić,

XV ustalić, że wnioskodawczyni i uczestnicy ponoszą koszty stosownie do swojego udziału w sprawie,

XVI nakazać wnioskodawczyni D. B. i uczestnikowi R. B. aby uiścili na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze kwoty po 1.683,56 zł tytułem wydatków wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Sygn. akt I Ns 89/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni D. B. wniosła o ustalenie, że w skład spadku po W. Ś. (1) wchodzi udział w ½ części nieruchomości zabudowanej działką (...), o łącznej powierzchni 0,65 ha we wsi P. nr 24, dla której to nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze księga wieczysta nr (...). Dokonanie działu spadku po spadkodawczyni w ten sposób, aby udziały wszystkich uczestników - tj. G. B., R. B., A. B. (1), A. B. (2), S. B., A. B. (3), K. B. i małoletniej O. B. - przeszły na rzecz wnioskodawczyni ze spłatą ich udziałów po 2 750,00 zł dla każdego z nich oraz rozstrzygnięcie o kosztach postępowania stosowanie od udziału uczestników w postępowaniu. D. B. w uzasadnieniu podała, iż dnia 08.05.2005 r. zmarła spadkodawczyni W. Ś. (1), do kręgu jej spadkobierców ustawowych należy ona i uczestnicy postępowania, którzy na mocy postanowienia z dnia 21.1.2016 r. z ustawy dziedziczą spadek w częściach równych po 1/9 części. Wnioskodawczyni oprócz udziału 1/18 części wchodzącej w skład masy spadkowej posiada udział ½ w części powyższej nieruchomości, który otrzymała w drodze darowizny od W. Ś. (2). Wskazywała ona, iż darowana część nieruchomości budynkowej, jak i część pozostała wchodząca do spadku stanowiła ruinę architektoniczną, której wartość nie była wyższa niż 25 000,00 zł, oraz iż poniosła nakłady inwestycyjne na całej nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. Ponadto w przedmiotowej nieruchomości zamieszkuje faktycznie poza wnioskodawczynią, jej babka W. Ś. (2), której przysługuje dożywotnie prawo zamieszkiwania i uczestnik G. B.. Pozostali uczestnicy własne potrzeby mieszkaniowe zabezpieczają w innych lokalach.

Pismem z dnia 10.05.2016 r. D. B. rozszerzyła wniosek o dział spadku po W. Ś. (1) o nieruchomość rolną niezabudowaną położoną we wsi G. działkę nr (...) o powierzchni 2.1800 ha, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr (...), wniosła także o zniesienie współwłasności powyższych nieruchomości. Wskazała ona, iż wartość tej nieruchomości jest nie mniejsza niż 83 000,00 zł. Wniosła ona o wyodrębnienie dla niej udziału 1/9 części lub ewentualnie o przyznanie substratu na rzecz uczestnika R. B. z obowiązkiem spłaty na jej rzecz. (k. 46)

W odpowiedzi na wniosek uczestnik postępowania R. B. wniósł o ustalenie, że w skład spadku po W. Ś. (1) wchodzi: udział wynoszący ½ części nieruchomości położonej w P. o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł, prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości G. o wartości 30 000,00 zł. Wniósł także o dokonanie działu spadku w ten sposób, iż udział ½ części nieruchomości położonej w P. przyznać wnioskodawczyni wraz z jednoczesnym obowiązkiem spłaty wobec pozostałych uczestników postępowania, a prawo własności nieruchomości położonej w G. przyznać jemu z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych uczestników i wnioskodawczyni w kwocie po 3 750,00 zł płatnej w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. W uzasadnieniu wskazał, iż nie sprzeciwia się wskazanemu przez D. B. sposobu działu spadku, kwestionuje natomiast wskazaną przez nią wartość udziału w przedmiotowej nieruchomości na kwotę 25 000,00 zł, gdyż jego zdaniem kształtuje się ona na poziomie nie mniejszym niż 150 000,00 zł. Ponadto nie wykazała ona rzekomych nakładów poniesionych na nieruchomość. W ocenie R. B. za przyznaniem mu nieruchomości rolnej w G. przemawia fakt, iż prowadzi on działalność rolniczą, oraz że położona jest ona niedaleko miejsca jego zamieszkania (k. 49-50).

Uczestniczka postępowania K. B. wniosła o ustalenie, że w skład spadku po W. Ś. (1) wchodzi także własność nieruchomości położonej w G. oraz dokonanie działu spadku w ten sposób, aby jej udziały w spadkobraniu zarówno w nieruchomości położonej w P. jak i w Grzmiącej przeszły na wyłączną własność D. B. z obowiązkiem spłaty na jej rzecz kwoty 2 750,00 zł – za nieruchomość w P., oraz kwoty 4845,00 zł- za nieruchomość w Grzmiącej. W uzasadnieniu uczestniczka nie kwestionowała wartości udziału w nieruchomości położonej w P., natomiast wartość nieruchomości gruntowej położonej w Grzmiącej określiła na kwotę 43 600,00 zł (k. 52).

E. M. przedstawiciel ustawowy małoletniej uczestniczki O. B. nie sprzeciwiła się działowi spadku, wniosła jedynie o przyznanie niewielkiej kwoty za nieruchomości położone w P. i Grzmiącej (k.60).

W toku sprawy miały miejsce czynności prawne w postaci zbywania między częścią uczestników przynależnych im udziałów w nieruchomościach. G. B. darował D. B. swój udział w wysokości 1/18 w nieruchomości w P. oraz swój udział w wysokości 1/6 w nieruchomości w G.. Natomiast A. B. (1) sprzedał wnioskodawczyni swój udział w wysokości 1/18 w nieruchomości w P. (k. 112-117). Także R. B. nabył od spadkobierców część udziałów w nieruchomości położonej w Grzmiącej.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

Spadkodawczyni W. Ś. (1) zmarła w dniu 08.05.2005r. w P., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkiwała w P.. W chwili śmierci była panną i miała dziewięcioro dzieci: R. B., G. B., A. B. (1), A. B. (2), D. B., S. B., A. B. (3), K. B. i M. B.. W dniu 16.10.2013 r. zmarł M. B. pozostawiając córkę O. B..

Postanowieniem z dnia 21.01.2016 r. sygn. akt I Ns 936/15 stwierdzono, że spadek po W. Ś. (1) na podstawie ustawy nabyły z dobrodziejstwem inwentarza dzieci: R. B., G. B., A. B. (1), A. B. (2), D. B., S. B., A. B. (3), K. B. i M. B. w 1/9 części każde z nich. O. B. nabyła udział należący do jej ojca M. B..

Dowód:

- postanowienie z dnia 21.01.2016 r. (k. 32 akta I Ns 936/15)

D. B. aktem notarialnym nr A (...) z dnia 30.07.2014 r. sporządzonym przed notariuszem B. K., otrzymała w drodze darowizny od W. Ś. (2) udział w ½ części nieruchomości w (...), dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...)

Dowód:

- akt notarialny A 3037/2015 z dnia 30.07.2014 r. (k.6-7)

Aktem notarialnym nr 2752/2003 z dnia 24.06.2003 r. R. B. nabył od W. Ś. (1) nieruchomość rolną, położoną w Grzmiącej, składającej się z działki nr (...), za cenę 11 000,00 zł. Płatność tej ceny była rozłożona na 44 raty po 250,00 zł, płatnych do dnia ostatniego każdego miesiąca, poczynając zapłatę pierwszej raty od dnia 31.07.2003 r. Na dzień śmierci spadkodawczyni 05.05.2005r. przypadały do zapłaty nieuregulowane 22 raty.

Dowód:

- akt notarialny nr 2752/2003 z dnia 24.06.2003 r. (k. 86-87)

W skład spadku po W. Ś. (1) wchodziły: 1) udział w ½ części w nieruchomości zabudowanej położonej w P. o pow. 0,6500 ha, składającej się z działek nr (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...)) nieruchomość rolna bez zabudowań położona w Grzmiącej, o pow. 2,1800 ha, składająca się z działki (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...)) wierzytelność wynikająca ze sprzedaży nieruchomości R. B..

Dowód:

- odpis zwykły księgi wieczystej nr (...) (k. 4-4v)

- odpis zwykły księgi wieczystej nr (...) (k. 5-5v)

- akt notarialny nr 2752/2003 z dnia 24.06.2003 r. (k. 86-87)

Aktem notarialnym nr 5029/2016 z dnia 27.10.2016 r. sporządzonym przed notariuszem B. K., G. B. darował D. B. cały należący do niego udział w wysokości 1/18 części w nieruchomości w P. nr 24. Tym samym aktem notarialnym A. B. (1) sprzedał wnioskodawczyni cały należący do niego udział w wysokości 1/18 części w nieruchomości w P..

Dowód:

- akt notarialny nr 5029/2016 z dnia 27.10.2016 r. (k. 113-115)

G. B. aktem notarialnym nr 5038/2016 z dnia 27.10.2016 r. sporządzonym przed notariuszem B. K. darował cały należący do niego udział w wysokości 1/6 w nieruchomości w G. D. B..

Dowód:

- akt notarialny nr 5038/2016 z dnia 27.10.2016 r. (k. 116-117)

Udziały w nieruchomości położonej w P. nr 24 wynoszą: 12/18 części należy do D. B., po 1/18 części należy do R. B., A. B. (2), K. B., S. B., A. B. (3) i O. B..

Dowód:

- odpis zwykły księgi wieczystej nr (...) (k. 264-266)

Udziały w nieruchomości położonej w G. wynoszą: 5/9 części należy do R. B., 2/9 części należy do D. B., po 1/9 części należy do K. B. i O. B..

Dowód:

- odpis zwykły księgi wieczystej nr (...) (k. 153 )

Wartość nieruchomości położonej w Grzmiącej wynosi 46 750,00 zł.

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w (...), w granicach działki nr (...) na dzień 08.05.2005 r. wynosi 69 580,00 zł. Natomiast na dzień wyceny wartość rynkowa w/w nieruchomości wynosi 163 190,00 zł. Wartość rynkowa nakładów poczynionych przez D. B. wynosi 93 610,00 zł.

Dowód:

- opinia biegłego sądowego B. Z. z dnia 11.07.2017 r. (k. 170-217)

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Poczynione w sprawie ustalenia nie budzą wątpliwości. Znajdują podstawę w dokumentach, a ponadto opinii biegłego sądowego B. Z., którą należy uznać za przekonującą i zasługującą na uwzględnienie. Została ona też zaakceptowana przez wnioskodawczynię, a uczestnicy zaś jej nie zakwestionowali.

Spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Z postanowieniem z dnia 21.01.2016 r. sygn. akt I Ns 936/15 wynika, że spadek po W. Ś. (1) na podstawie ustawy nabyły

wprost jej dzieci po 1/9 części każde z nich. Spadkobiercą ustawowym po M. B. była jego córka O. B. i ona nabyła przysługujący mu udział.

W niniejszej sprawie można wyodrębnić 3 masy, w których różne były udziały wnioskodawców i uczestników postępowania. Wynikało to z tego, że pewna część spadku (wierzytelność) w całości należała do spadku, pozostałe zaś przedmioty spadkowe stanowiły przedmiot współwłasności także z innych tytułów niż dziedziczenie. Zgodnie z przepisem art. 698 k.p.c. jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu. Stosowny wniosek w tym zakresie został złożony.

Na podstawie art. 688 k.p.c. do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3 k.p.c. Zgodnie z art. 1035 k.c. jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Z art. 211 k.c., 212 k.c. i nast. oraz z art. 623 k.p.c. wynika, że podział fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności, preferowanym przez ustawodawcę. Oznacza to, że w sytuacji, gdy zniesienie współwłasności następuje z mocy orzeczenia sądu, powinien on brać pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia z niepodzielności, chyba że nie są nim zainteresowani sami współwłaściciele (postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lutego 2010 r. III CSK 195/09LEX nr 585823). Art. 212. § 2 k.c. przewiduje, że rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach o zniesienie współwłasności Sąd - jeżeli nie zachodzą po temu przeszkody prawne wymienione w art. 622 § 2 k.p.c. - ma obowiązek uwzględnić zgodny wniosek o dział. Może on być zgłoszony we wspólnym wniosku wszczynającym postępowanie, ustnie na rozprawie, ewentualnie w drodze odrębnych wniosków złożonych przez współwłaścicieli (postanowienie Sądu Najwyższego z 6 lutego 2002 r. CKN 803/00 LEX nr 54351).

W niniejszej sprawie współwłaściciele zgodnie wnosili o przyznanie nieruchomości w P. na rzecz D. B., a nieruchomości w G. na rzecz R. B. z uwzględnieniem spłaty udziałów dla pozostałych współwłaścicieli. Sporna pozostała tylko kwestia wartości powyższych nieruchomości. W oparciu o opinię biegłego sąd ustalił wartość tych nieruchomości, przy czym ani wnioskodawczyni ani żaden z uczestników postępowanie nie zakwestionował ustalonych wartości.

Pierwszym elementem masy spadkowej i przedmiotu współwłasności była nieruchomość położona w P., gdzie D. B. posiadała prawo własności 12/18 części, a pozostali uczestnicy R. B., A. B. (2), K. B., S. B., A. B. (3) i O. B. po 1/18 części. Powyższą nieruchomość zgodnie z wnioskiem przyznano wnioskodawczyni, wzięto także pod uwagę, iż posiada ona w niej znaczny udział oraz w niej mieszka. Wartość tej nieruchomości została ustalona w oparciu o opinię biegłego na kwotę 163 190,00 zł na dzień wyceny. Konsekwencję przyznania na rzecz wnioskodawczyni nieruchomości w P. stanowiło rozstrzygnięcie o należnej dotychczas współuprawnionym rekompensacie pieniężnej. Stosownie bowiem do treści art. 212 § 2 i 3 k.c. w zw. z art. 1035 k.c., sąd przyznając rzecz jednemu ze współwłaścicieli nakłada nań powinność spłaty, ustalając jednocześnie termin i sposób jej uiszczenia, jak też wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby również sposób zabezpieczenia. W związku z powyższym Sąd zobowiązał D. B. do spłat na rzecz R. B., A. B. (2), K. B., S. B., A. B. (3) i O. B. kwot po 9 066,12 zł czyli odpowiednio do ich udziałów w nieruchomości ( 163 190 zł :18 = 9 066,12).

Tak jak wyżej wskazano aktualna wartość rynkowa nieruchomości w P. wynosi 163 190,00 zł. W oparciu o opinię biegłego sąd ustalił, iż wartość rynkowa w/w nieruchomości według stanu na dzień 08.05.2005 r. wynosiła kwotę 69 580,00 zł, zaś wartość nakładów poczynionych na tejże nieruchomości to 93 610,00 zł. Ustalając wartość nakładów biegły określił najpierw aktualną wartość nieruchomości, na której dokonano nakładów, łącznie z tymi nakładami. Następnie z tej wartości wyodrębnił nakłady, których wartość określono według zasad rynkowych. W związku z powyższym Sąd uwzględnił, iż D. B. dokonała po śmierci spadkodawczyni nakładów na nieruchomość w P., które to nakłady wyniosły 93 610,00 zł i zwiększyły wartość nieruchomości. Dlatego pozostali współwłaściciele R. B., A. B. (2), K. B., S. B., A. B. (3) i O. B. zobowiązani są do spłaty na rzecz wnioskodawczyni kwot po 5 200,56 zł, a więc stosownie do udziałów w tej nieruchomości.

Kolejnym składnikiem spadku W. Ś. (2) i przedmiotem współwłasności była nieruchomość położona w Grzmiącej, w której 5/9 części należało do R. B., 2/9 części przypadało D. B. oraz po 1/9 części przysługiwało K. B. i O. B.. Na podstawie opinii biegłego ustalona została wartość tej nieruchomości, która wyniosła 46 750,00 zł. Zgodnie ze stanowiskiem wszystkich stron powyższa nieruchomość została przyznana na własność R. B.. Za takim sposobem zniesienia współwłasności przemawiał fakt, iż prowadzi on działalność rolniczą oraz jego miejsca zamieszkania położone jest w niedalekiej odległości od w/w nieruchomości. Stosownie do wartości udziałów Sąd zasądził tytułem spłat od R. B. na rzecz D. B. kwotę 46 750,00 zł x 2/ 9 =10 388,89 zł, a na rzecz K. B. i O. B. kwot po 46 750,00 zł x 1/ 9 =5 194,44 zł.

Ostatnią masę stanowiła wierzytelność w kwocie 5 500,00 zł wynikająca ze sprzedaży nieruchomości R. B. przez spadkodawczynię, obejmująca niespłacone 22 raty po 250,00 zł. Uczestnik postępowania podniósł zarzut przedawnienia, który był skuteczny co do części należności. Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Art. 120 § 1 k.c. mówi, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważa pogląd, iż spłata kredytu w ratach nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 k.c., a okoliczność iż kredyt spłacany jest ratalnie, nie zmienia charakteru tego roszczenia w roszczenie okresowe( SN z dnia 2.10.1998 r. III CKN 578/98). Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 01.12.2016 r. sygn. akt I PK 297/15 wskazał, iż ,, w wypadku, gdy zwrot przedmiotu pożyczki oznaczony został przez strony umowy w ratach, to staje się on wymagalny z upływem terminów ustalonych dla poszczególnych rat, chyba, że w umowie postanowiono inaczej. (…) i od tego dnia rozpoczynał bieg dziesięcioletni termin przedawnienia roszczenia o zwrot tej części pożyczki”.

Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego dlatego w niniejszej sprawie mamy do czynienia z 10 letnim okresem przedawnienia, a więc przedawnieniu nie uległo 8 z 22 rat. Dawało to sumę 2 000,00 zł. W związku z tym wierzytelność w kwocie 2 000,00 zł została oznaczona jako majątek spadkowy W. Ś. (1). W majątku tym każdy z uczestników i wnioskodawczyni mieli swój udział wynoszący po 1/9 części. Wierzytelność ta została przyznana R. B., czyli temu który był dłużnikiem, co wynika z normalnej praktyki w tego typu sprawach. W związku z tym został on zobowiązany do spłaty pozostałych 8 osób. Każdej z nich należała się więc kwota po 222,22 zł.

Dalej idący wniosek podlegał oddaleniu w stosunku do przedawnionych 14 rat powyższej wierzytelności.

Sąd określił termin zapłaty kwot w terminach 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia przyjmując, że zarówno wnioskodawczyni jak i uczestnik będą w stanie zgromadzić w tym terminie kwoty by wypłacić zasądzone spłaty. Z drugiej zaś strony nie jest to termin na tyle odległy by powstała krzywda dla któregokolwiek z uprawnionych. W zakresie odsetek Sąd oparł się na treści przepisu 212 § 3 k.c. w zw. z art. 1035 k.c., który stanowi, że w razie ustalenia spłat Sąd ustali wysokość i termin uiszczenia odsetek.

Orzekając o kosztach postępowania pomiędzy wnioskodawczynią i uczestnikami postępowania sąd uznał, że powinni oni ponosić je stosownie do ogólnej reguły wynikającej z przepisu art. 520 k.p.c. tj. stosownie do swojego udziału w sprawie.

W sprawie pozostały nie uiszczone wydatki na opinię biegłego, które tymczasowo wyłożył Skarb Państwa w wysokości 3 367,12 zł. Koszty te powstały w związku z czynnościami procesowymi D. B. i R. B.. W tych warunkach , stosownie do treści art. 113 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wydatkami tymi obciążono po połowie wnioskodawczynię i uczestnika postępowania R. B..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: