Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 4/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-05-18

Sygn. akt I Co 4/16 Dnia 11 maja 2016 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Anna Gembalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2016 r. w K.

skargi na ukaranie grzywną przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze W. J. (1)

złożonej przez K. S.

w sprawie egzekucyjnej KM 771/13 z wniosku wierzyciela (...) w Ś.

przeciwko dłużnikowi A. K.

postanawia:

skargę oddalić.

sygn. akt I Co 4/16

UZASADNIENIE

Skarżąca K. S. domagała się w trybie art. 767 k.p.c. uchylenia postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze W. J. (1) z dnia 22.12.2015 r., sygn. akt KM 858/12 ( KM 771/13 ), którym na podstawie art. 886 § 1 k.p.c. w związku z art. 902 k.p.c. wymierzono skarżącej jako pracownikowi ZUS Inspektorat w Z., odpowiedzialnemu za udzielenie organowi egzekucyjnemu informacji i realizację zajęcia, grzywnę w kwocie 100,00 zł. W uzasadnieniu wskazała, że – wbrew twierdzeniu komornika sądowego zawartym w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia – uczyniła zadość wszystkim obowiązkom jako pracownik odpowiedzialny za udzielanie informacji i realizację zajęcia egzekucyjnego świadczeń z ubezpieczenia społecznego dłużnika egzekucyjnego A. K., to jest udzielała Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze W. J. (1) niezbędnych informacji do prowadzonej przez niego egzekucji z wniosku wierzyciela (...) w Ś. i zasadnie wstrzymała realizację zajętych praw.

Komornik W. J. (1) w pisemnej odpowiedzi na skargę oświadczył, że postępowania egzekucyjne Km 858/12 i Km 771/13 prowadzone są na podstawie tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Warszawy W. z dnia 4.12.2012 r., sygn.akt I Nc 4967/12 ( k. 19 akt ). Naprowadził, że od dnia 29.08.2012 r. prowadził dziewiętnaście spraw egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi A. K., przy czym pierwsze zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego nastąpiło w dniu 10.10.2012 r. O egzekucjach sądowych zbiegających się z egzekucją Km 858/12 komornik W. J. (1) informował ZUS w dniach 16.01.2013 r. i 27.02.2015 r., zaś o zbiegu z egzekucjami komorników P. P. i J. P. - w dniu 13.11.2015 r. O zbiegu innych egzekucji sądowych z egzekucją Km 771/13 informował ZUS w dniu 28.09.2015 r. Przez 28 miesięcy realizacja kolejnych zajęć nie napotykała na przeszkody - za każdym razem komornik W. J. (1) zawiadamiał ZUS, że nadal pozostaje komornikiem właściwym do prowadzenia wszystkich zbiegających się egzekucji. Komornik stwierdził, że od września 2015 roku pracownik ZUS Inspektorat w Z. wstrzymał wypłatę zajętej części świadczenia dłużnika tłumacząc to zbiegiem zajęć komornika W. J. (1) z zajęciami innych komorników, w sytuacji gdy już 16.01.2013 r. ZUS w L. powiadomiony był przez komornika W. J. (1), iż jest on komornikiem właściwym do egzekucji z zajętych świadczeń dłużnika A. K. w (...) Oddział w L.. Ukarana K. S. powiadomiła komornika pismem z 27.11.2015 r., że w sprawie zbiegu zajęć egzekucyjnych oczekuje na stanowiska komorników J. P. i P. P.. Komornik podniósł ponadto, że pismem z 12.10. 2015 r. informował ZUS w L. o przejęciu zbiegającej się egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w (...) ( k. 26 akt ). Wskazał, że zwolniona przez ukaraną kwota zajęcia została przekazana komornikowi w dniu 5.01.2016 r.

Sąd ustalił:

Skarżąca K. S. ma 59 lat i od 39 lat zatrudniona jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przy czym od ponad dwudziestu lat na stanowisku starszego aprobanta, mającego w zakresie swoich czynności akceptację decyzji innych pracowników ustalających wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i realizację zajęć egzekucyjnych.

( dowód: przesłuchanie skarżącej z 11.05.2016 r. na k. 39v. akt )

W 2012 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze W. J. (1) dokonał w postępowaniu egzekucyjnym Km 858/12 zajęcia wierzytelności dłużnika A. K. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w L.. Komornik wezwał trzeciodłużnika do potrącania i przekazywania mu wierzytelności objętych tytułem wykonawczym z zajętych świadczeń dłużnika z ubezpieczenia społecznego.

( dowód: przesłuchanie skarżącej z 11.05.2016 r. na k. 39v. akt oraz załączone akta egzekucyjne KM 771/13 )

Pismem z dnia 31.07.2013 r. Komornik Sądowy W. J. (2) zawiadamiał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w L. o tym, że jest właściwy w zbiegu egzekucji sądowej z prowadzonej przez niego pod sygn. akt Km 771/13 z egzekucją komornika A. L. i wezwał jednocześnie do przekazywania mu zajętych świadczeń.

( dowód: pismo komornika na k. 6 załączonych akt egzekucyjnych KM 771/13 )

We wrześniu 2015 roku doszło do zbiegu egzekucji sądowej prowadzonej przez komornika sądowego W. J. (1) pod sygn.akt Km 771/13 do świadczeń dłużnika A. K. w (...) Oddział w L. z egzekucją prowadzoną przez komornika sądowego P. P., a w październiku 2015 roku do zbiegu z egzekucją prowadzoną przez komornika sądowego J. P..

( dowód: pismo ZUS na k. 5 i 21 akt, przesłuchanie skarżącej z 11.05.2016 r. na k. 39v. akt oraz k. 195 załączonych akt egzekucyjnych KM 771/13 )

W dniach 29.11.2012 r., 16.01.2013 r., 27.02.2015 r. i 13.11.2015 r. Komornik Sądowy W. J. (2) zawiadamiał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w L. o tym, że jest właściwy w zbiegach innych egzekucji sądowych z prowadzoną przez niego egzekucją Km 858/12 i wzywał jednocześnie do przekazywania mu zajętych świadczeń.

( dowód: pisma komornika na k. 21 – 24 akt, pismo komornika o zbiegu egzekucji na k. 26, 27 i 29 akt oraz załączone akta egzekucyjne KM 771/13 )

Pismem z dnia 28.09.2015 r. Komornik Sądowy W. J. (2) poinformował (...) Oddział w L. o swojej właściwości przy zbiegu egzekucji Km 771/13 do świadczeń dłużnika A. K. ze zbiegającą się egzekucją sądową prowadzoną przez komornika P. P.. Pismem natomiast z dnia 12.10.2015 r. poinformował trzeciodłużnika o swojej właściwości w zbiegu z egzekucją prowadzoną na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w (...).

( dowód: pisma komornika na k. 21 – 24 akt, pismo komornika o zbiegu egzekucji na k. 26, 27 i 29 akt oraz załączone akta egzekucyjne KM 771/13 )

W dniu 28.09.2015 r. Komornik Sądowy W. J. (2) poinformował (...) Oddział w L. o tym, że jest właściwy w zbiegach egzekucji sądowych do świadczeń dłużnika A. K. i wezwał jednocześnie do dokonywania potrąceń zgodnie z dokonanym przez niego zajęciem w postępowaniu egzekucyjnym Km 771/1.

( dowód: wezwanie komornika na k. 27 akt i k. 195 załączonych akt egzekucyjnych KM 771/13)

W dniu 5.10.2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w L. udzielił Komornikowi Sądowemu W. J. (2) odpowiedzi, że od dnia 1.10.2015 r. wstrzymuje realizację zajęcia świadczeń dłużnika A. K. do czasu rozstrzygnięcia zachodzącego zbiegu egzekucji komorników sądowych.

( dowód: pismo ZUS na k. 3 akt i załączone akta egzekucyjne KM 771/13 )

W dniu 27.11.2015 r. K. S. udzieliła komornikowi W. J. (2) pisemnej odpowiedzi, że czeka na rozstrzygnięcie o zbiegu prowadzonej przez niego egzekucji Km 858/12 z egzekucjami prowadzonymi przez komorników sądowych – J. P. i P. P..

( dowód: pismo ZUS na k. 4 akt i k. 208 załączonych akt egzekucyjnych KM 771/13 )

W dniu 7.12.2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. został wezwany do złożenia na piśmie wyjaśnień odnośnie wstrzymania realizacji zajęcia świadczeń dłużnika A. K..

( dowód: wezwanie komornika na k. 209 załączonych akt egzekucyjnych KM 771/13 )

W dniu 10.12.2015 r. K. S. została wezwana do osobistego stawiennictwa u Komornika Sądowego W. J. (2) celem złożenia wyjaśnień w sprawie egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnikowi A. K..

( dowód: wezwanie komornika na k. 212 załączonych akt egzekucyjnych KM 771/13 )

Pismami z dnia 16.12.2015 r. i 18.12.2015 r. przełożona K. S. – Naczelnik Wydziału Świadczeń E. E. O., poinformowała Komornika Sądowego W. J. (2), że realizacja jego zajęcia będzie wznowiona od stycznia 2016 roku, ponieważ od komorników sądowych – J. P. i P. P. uzyskała informacje, że rezygnują oni z prowadzenia zbiegających się egzekucji. Następnego dnia, również K. S. zakomunikowała Komornikowi Sądowemu W. J. (2), że ZUS przekaże komornikowi zajęte i dotychczas jemu nie wypłacone świadczenia, a także będzie kontynuował zajęcia na bieżąco w wysokości 552,35 zł miesięcznie. Pismem z dnia 18.12.2015 r. E. O. wyjaśniła Komornikowi Sądowemu W. J. (1), że ZUS udzielił komornikowi wszystkich żądanych przez niego informacji ( drogą e-mailową i pocztową ) i osobiste stawiennictwo K. S. u komornika nie jest uzasadnione.

( dowód: pisma ZUS na k. 5, 6 i 7 akt, przesłuchanie skarżącej z 11.05.2016 r. na k. 39v. akt oraz k. 215 – 216 i 217 załączonych akt egzekucyjnych KM 771/13 )

W dniu 22.12.2015 r. Komornik Sądowy W. J. (2) wydał postanowienie o ukaraniu K. S. grzywną w wysokości 100,00 zł za niewykonanie wezwań komornika z dnia 13.11.2015 r. ( Km 858/12 ) i z dnia 28.09.2015 r. ( Km 771/13 ).

( dowód: postanowienie komornika na k. 25 i 28 akt, przesłuchanie skarżącej z 11.05.2016 r. na k. 39v. akt i k. 218 załączone akta egzekucyjne KM 771/13 )

W styczniu 2016 roku nastąpiło przekazanie zajętych i nie wypłaconych Komornikowi Sądowemu W. J. (1) świadczeń dłużnika A. K. oraz wznowiono bieżącą realizację zajęcia.

( dowód: przesłuchanie skarżącej z 11.05.2016 r. na k. 39v. akt i załączone akta egzekucyjne KM 771/13 )

Sąd zważył:

Skarga jako bezzasadna podlegała oddaleniu.

Sąd dokonał ustaleń w niniejszej sprawie na podstawie dokumentów, przesłuchania skarżącej i załączonych akt postępowania egzekucyjnego KM 771/13.

Skarżąca miała interes prawny w złożeniu skargi. Zgodnie z art. 767 § 1 i 2 k.p.c., na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Na zasadzie art. 768 k.p.c., skargę na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną rozstrzyga sąd po przeprowadzeniu rozprawy.

Zgodnie z art. 761 § 1 k.p.c., organ egzekucyjny może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Po myśli natomiast art. 762 § 1 i 2 k.p.c., za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Jeżeli żądanie udzielenia wyjaśnień lub informacji skierowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywną podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjaśnień lub informacji.

Obowiązek złożenia wyjaśnień może mieć formę ustnego, bądź pisemnego oświadczenia, co wynika z treści art. 761 § 1 k.p.c..

Wedle z kolei treści art. 902 k.p.c., do skutków niezastosowania się do wezwań komornika przy zajęciu świadczeń z ubezpieczenia społecznego stosuje się odpowiednio art. 886 k.p.c. Zgodnie zaś z art. 886 § 1 k.p.c. komornik sądowy może wymierzyć obowiązanemu grzywnę w wysokości do dwóch tysięcy złotych, jeśli nie przekazywał on zajętych wierzytelności dłużnika lub nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 k.p.c.

W świetle art. 773 1 § 2 k.p.c., w przypadku zbiegu kilku egzekucji sądowych prowadzonych przez różnych komorników do tej samej rzeczy lub prawa, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję.

Zważywszy powyższe należy stwierdzić, ze wstrzymuje się przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w L. z udzieleniem komornikowi sądowemu żądanych przez niego wyjaśnień i realizacją zajęcia do czasu otrzymania postanowienia w przedmiocie zbiegu egzekucji nie miało żadnych podstaw prawnych. Komornik Sądowy W. J. (1) kilkakrotnie informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. o tym, że prowadzi zbiegające się egzekucje sądowe jako właściwy organ egzekucyjny i wzywał do kontynuacji zajęcia poprzez dalsze przekazywanie mu zajętych świadczeń dłużnika A. K. i składanie stosownych informacji z pouczeniem o konsekwencjach wynikających z art. 902 k.p.c., art. 886 § 1 k.p.c. i art. 762 § 2 k.p.c. Obowiązany jednak w swoich pismach podnosił tylko okoliczności związane ze zbiegiem egzekucji i wstrzymywał się z realizacją dokonanego zajęcia, wezwana zaś do osobistego stawiennictwa K. S. w celu złożenia wyjaśnień nie uczyniła tego podając, że udzieliła wszelkich informacji na piśmie. Przechodząc zatem do oceny prawnej złożonej skargi - w ocenie Sądu - poza wszelkimi wątpliwościami pozostaje okoliczność nieuzasadnionej odmowy realizacji zajęcia i udzielenia przez ukaraną żądanych informacji, w sytuacji, gdy była ona pracownikiem za to odpowiedzialnym i do tego obowiązanym. Można w gruncie rzeczy przyjąć, że skarżąca zlekceważyła otrzymane wezwania komornika W. J. (1), co niewątpliwie stanowi o zasadności wymierzonej grzywny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. podnosił konsekwentnie irrelewantną dla jego obowiązku okoliczność jaką były zbiegi egzekucji sądowych. Bez względu bowiem na takie zbiegi egzekucji, trzeciodłużnik nadal pozostawał zobowiązany do realizacji zajęcia komornika W. J. (1) i udzielenia mu żądanych przez niego informacji. Obowiązany nie ma przy tym jakichkolwiek kompetencji, czy też uprawnień do uwarunkowania swoich działań lub swojej odpowiedzi od podjęcia przez Komornika wskazywanych przez niego działań. Niezrozumiałe są w tym kontekście zarzuty skarżącej, co do rzekomego naruszenia art. 902 k.p.c., art. 886 § 1 k.p.c. i art. 762 § 2 k.p.c. ( zob. postanowienie SO w Świdnicy z dnia 30 września 2015 r., II Cz 918/15 – Lex nr 1840164 ).

Skarżąca K. S., jako obowiązany pracownik, nie dokonała żądanych czynności, a tłumaczenie, że doszło do zbiegu egzekucji było bezzasadne, bowiem nie jest ona uprawniona do takiej oceny. Jednocześnie ukarana musiała mieć świadomość tego, że z jej działaniami nie zgadza się Komornik, zaś pisma składane w toku postępowania nie są dla niego wystarczające. Podkreślić trzeba, że w przypadku zbiegu egzekucji sądowych do tego samego prawa lub rzeczy to Komornik decyduje o swojej właściwości, a także o tym, czy pisemne wyjaśnienia są wystarczające z punktu widzenia prawidłowego przebiegu egzekucji. Wobec zatem uznania, że działania ukaranej i jej pisma nie czynią zadość obowiązkom z art. 886 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c. oraz art. 762 k.p.c., nie mogła ona w dalszym ciągu zajmować tego samego stanowiska. Również nie zmienia tu nic fakt, że przed ukaraniem skarżącej jej przełożona pisemnie „usprawiedliwiała” jej niestawiennictwo. Okoliczność ta nie mogła wyłączyć odpowiedzialności ukaranej za nieudzielenie ustnych wyjaśnień. Sąd nie widział również podstaw mogących przemawiać za niewłaściwą wysokością wymierzonej grzywny, a skarżąca nie przytoczyła żadnych okoliczności w tym zakresie.

Zważywszy powyższe, należało uznać, że skarżąca uchybiła obowiązkowi przekazywania

komornikowi stosownej informacji, niezależnie od uchylania się przez nią od osobistego stawiennictwa w kancelarii komornika.

.

Rekapitulując, w oparciu ustalone wyżej okoliczności należało przyjąć, że grzywna wymierzona skarżącej postanowieniem Komornika Sądowego W. J. (1) z dnia 22.12.2015 r. w wysokości 100,00 zł - za niewykonanie wezwań komornika z dnia 28.09.2015 r. ( Km 771/13 ) i z dnia 13.11.2015 r. ( Km 858/12 ) - jest zgodnie z prawem.

Mając na uwadze przywołane wyżej motywy oraz ustalone okoliczności – na zasadzie art. 767 § 1 k.p.c. – należało orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: