Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1407/17 - zarządzenie, wyrok Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-03-08

Sygnatura akt I C 1407/17

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2018r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: (...) E. S.

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018r. w K.

sprawy z powództwa GetPro Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko L. M.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego L. M. na rzecz strony powodowej GetPro Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 2.354,03 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote trzy grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 października 2017 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1.017 zł (tysiąc siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  oddala w pozostałym zakresie wniosek strony powodowej o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  wyrokowi w pkt I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie postanowienia o kosztach procesu zawartego w wyroku zaocznym z dnia 22 lutego 2018 r.

Pozwem z dnia 3 października 2017 r. strona powodowa U. 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego L. M. kwoty 2.354,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto w piśmie z dnia 4 stycznia 2018 r. strona powodowa, zmieniając żądanie w zakresie zasądzenia kosztów procesu, wniosła o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności norm prawem przepisanych tj. kwoty 1.800 zł. Uzasadniając powyższe wskazała, że wkład pracy pełnomocnika powoda w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości przewyższał w danej sprawie nakład pracy niezbędny do prawidłowości realizacji obowiązków profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2018 r. zawartym w wydanym w tym dniu wyroku zaocznym Sąd zasądził od pozwanego L. M. na rzecz strony powodowej kwotę 1.017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, ponadto oddalił wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w pozostałym zakresie.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o zasądzenie kosztów procesu w zakresie kosztów zastępstwa procesowego ponad stawki minimalne nie zasługiwał na uwzględnienie.

Wskazać należy, że stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Jak natomiast stanowi w ust. 1 § 15 ww. rozporządzenie opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4. Zgodnie z pkt 3 wskazanego paragrafu opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to:

1) niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2) wartość przedmiotu sprawy;

3) wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4) rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

W niniejszej sprawie, z uwagi na wartość przedmiotu sporu, stawka minimalna należna tytułem zwrotu kosztów zastępstwa zgodnie z ww. rozporządzaniem, winna wynosić 900 zł (§ 2 pkt 3) i w takiej wysokości została zasądzona. Zdaniem Sądu bowiem w sprawie nie zaistniały przesłanki z § 15 ust. 3 rozporządzenia pozwalające na jej zwiększenie.

Sąd podziel bowiem stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie II AKz 643/09, z którego wynika, że ustawodawca określając wysokość stawek minimalnych za poszczególne czynności lub za udział w poszczególnych postępowaniach dokonał precyzyjnego rozważenia i uwzględnienia wszelkich okoliczności charakterystycznych dla danego typu spraw. Tym samym w przyjętych stawkach minimalnych oddana została swoista wycena koniecznego nakładu pracy po stronie pełnomocnika związana ze specyfiką określonego rodzaju postępowań. Jednocześnie ustawodawca pozostawił możliwość uwzględnienia przez sąd orzekający pewnych nadzwyczajnych, szczególnych okoliczności, które pojawiając się w danej sprawie zwiększają diametralnie nakład pracy niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków profesjonalnego pomocnika procesowego. Brak jest więc przesłanek do zasądzania wynagrodzenia wyższego od stawek minimalnych w sprawie, w której żadne ekstraordynaryjne okoliczności nie wystąpiły, a skala aktywności adwokata pozostawała na przeciętnym poziomie.

Sąd rozstrzygając o kosztach procesu winien więc ocenić czy nakład pracy pełnomocnika wyróżniał się ponadprzeciętnym nakładem pracy w porównaniu do spraw o podobnym charakterze czy staranność pełnomocnika przy wykonywania czynność była wyższa od przeciętnej, biorąc pod uwagę również długość postepowania, ilość rozpraw i przeprowadzonych na nich czynności jak również stawiennictwo i aktywność profesjonalnego pełnomocnika.

W niniejszej sprawie pełnomocnik wnosząc o zwielokrotnienie stawki minimalnej, poza niemal dosłownym przytoczeniem treści przepisu § 15 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia nie powołał żadnych okoliczności ani faktów, które pozwalałyby na ocenę jego nakładu pracy. Nie wskazał bowiem jakie czynności podjął, a które to przewyższały normalny nakład pracy pełnomocnika w tego typu sprawach. Poza tym twierdzenia o zwiększonym nakładzie pracy budzą wątpliwości Sądu o tyle, iż pełnomocnik reprezentuje stronę powodową, która jak powszechnie wiadomo, zajmuje się masowym skupem wierzytelności, a następnie dochodzeniem ich na drodze sądowej. W związku z tym czynności niezbędne do powzięcia w tego typu sprawach przez pełnomocnika są powtarzalne. Nie może ujść uwadze również okoliczność, iż postępowanie niniejsze zostało zapoczątkowane w elektronicznym postepowaniu upominawczym, które z zasady ma ułatwiać i usprawniać prace oraz zmniejszać nakład niezbędnych dla wytoczenia powództwa czynności. Ponadto jak wynika z protokołu rozprawy z dnia 22 lutego 2018 r., pełnomocnik strony powodowej mimo prawidłowego zawiadomienia nie stawił się na termin, jak również poza wniesieniem pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a następnie uzupełnieniem jego braków nie podjął żadnych innych czynności procesowych. W związku z tym stwierdzić należy, iż nie spełnione zostały ww. przesłanki w zakresie zwiększenia stawki minimalnej kosztów zastępstwa prawnego. Przygotowanie do prowadzenia sprawy wymagało bowiem minimalnego nakładu pracy, a to z uwagi na masowość tego typu spraw, ponadto pełnomocnik nie stawił się na wyznaczony termin rozprawy, nie podjął działań celem polubownego załatwienia sprawy. Wartość przedmiotu sporu nie była wysoka. Pełnomocnik nie wskazał również jakie nadzwyczajne czynności podjął celem wyjaśnienia okoliczności faktycznych czy też zagadnień prawnych budzących wątpliwości. Sprawa nie była bowiem skomplikowana pod względem faktycznym czy prawnym, a zgromadzony materiał dowodowy nie był obszerny.

Z uwagi na powyższe oddalono wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w kwocie przekraczającej przysługujące na gruncie ww. rozporządzenia stawki minimalne.

ZARZĄDZENIE

proszę:

1.  odnotować uzasadnienie;

2.  elektroniczną wersję umieścić w systemie Sędzia 2;

3.  odpis uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi pozwanego – r. pr. D. B..

K., 7 marca 2018 r. (...) E. S.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  AEwelina Sempowicz
Data wytworzenia informacji: