Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1214/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2019-05-10

Sygnatura akt I C 1214/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Anna Kołatek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2019 r. w Kamiennej Górze

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko A. K.

roszczenia z umów bankowych innych

I.  zasądza od pozwanej A. K. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 47.942,88 zł ( słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa i 88/100),

II.  zasądza od pozwanej A. K. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 4.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1214/18

UZASADANIENIE

Strona powodowa, po sprecyzowaniu (k.40) (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W., wniosła o zasądzenie od pozwanej A. K. kwoty 47 942,88 zł oraz zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że w dniu 01.12.2016 r. zawarła z pozwaną umowę o kredyt gotówkowy, z warunków której pozwana się nie wywiązała, co spowodowało powstanie wymagalnego zadłużenia, które na dzień 24.08.2018 r. wynosiło 47 942,88 zł. Strona powodowa podniosła, że na zadłużenie pozwanej składa się kwota niespłaconego kapitału – 46 751,68 zł, odsetek umownych – 1 098,20 zł oraz niespłaconych opłat i prowizji – 93 zł.

Pozwana A. K. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty podnosząc w nim, że Bank przedwcześnie wypowiedział umowę. Pozwana podała, że nie zachodziła zwłoka w płatności co najmniej 3 rat, a według umowy tylko wówczas mogło nastąpić prawidłowe jej wypowiedzenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 29.11.2016 r. została zawarta umowa o kredyt nieodnawialny nr (...)- (...) pomiędzy (...) S.A. w W. a A. K., według której Bank udzielił A. K. oprocentowanego kredytu w wysokości 53 092,00 zł na okres 84 miesięcy od zawarcia umowy. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu wynosiła 1 092 zł. Spłata kredytu co do kapitału i odsetek miała następować w równych ratach, płatnych każdego miesiąca według harmonogramu. W razie stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały przez kredytobiorcę dotrzymane lub w przypadku utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, Bank mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu, a w razie zagrożenia kredytobiorcy upadłością – z 7 dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie miało nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Po upływie terminy spłaty raty lub po upływie okresu wypowiedzenia Bank miał prawo podjąć czynności windykacyjne.

Dowód: umowa o kredyt nieodnawialny k. 17.

W okresie od maja do lipca 2018 r. wysokość jednej raty wynosiła 794,08 zł. Pozwana zaniechała dokonanie płatności raty za grudzień 2016 r. Bank podejmował czynności windykacyjne w stosunku do kredytobiorczyni. Pozwana zaniechała płatności rat za październik i listopad 2017 r. W lutym 2018 r. dokonała wpłaty kwoty 2 672,89 zł i następnie ponownie zaniechała płatności rat. Na dzień 4.04.2018 r. pozwana zalegała z zapłatą kwoty 2 435,99 zł.

Dowody: harmonogram spłaty kredytu k. 18, historia rachunku k. 19.

Kredytodawca w lutym 2018 r. wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 2 625,38 zł tytułem wymagalnego kapitału oraz wymagalnych odsetek, a także kwoty 100 zł tytułem opłaty i prowizji.

Dowody: ostateczne wezwanie do zapłaty k. 22, wyciąg z książki nadawczej k.23-25.

W dniu 24.04.2018 r. doręczono pozwanej złożone przez Bank wypowiedzenie umowy kredytu.

Dowody: wypowiedzenie k.20 wraz z potwierdzeniem odbioru k. 20v-21.

W lipcu 2018 r. Bank sporządził pismo zawierające informację, że zadłużenie pozwanej na dzień 17.07.2018 r. wynosi 47 927,38 zł

Dowód: pismo z 19.07.2018 r. k. 26-27.

Powództwo zostało wniesione w dniu 29.08.2018 r. Na dzień wniesienia pozwu pozwana zalegała z płatnością kwoty 46 751,68 zł tytułem niespłaconego kapitału, kwoty 1 098,20 zł tytułem odsetek umownych oraz kwoty 93 zł tytułem niespłaconych opłat i prowizji.

Dowody: akta sprawy Nc-e (...) k. 2, historia rachunku k. 19, ostateczne wezwanie do zapłaty k. 22, pismo z 19.07.2018 r. k. 26-27.

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. Bank (...) S.A. w W. zaczął działać pod (...) Bank (...) S.A. w W..

(okoliczności bezsporne)

Sąd zważył co następuje:

Ustaleń stanu faktycznego dokonano w oparciu o przedłożone przez stronę powodową dowody z dokumentów, przede wszystkim w oparciu o dokument umowy kredytu nieodnawialnego, harmonogram spłat kredytu, historię rachunku, a także wypowiedzenie umowy wraz z dowodem doręczenia korespondencji. Autentyczność żadnego dokumentu nie była przez strony postępowania w żaden sposób kwestionowała, a nadto nie budziła wątpliwości.

Zgodnie z treścią przepisu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy (art. 69 ust. 2 Prawa bankowego).

Strona powodowa przedłożyła do akt sprawy dokument umowy o kredyt nieodnawialny, w której określone zostały główne prawa i obowiązku stron. W punkcie 14 lit. a umowy kredytowej (k.17) unormowano kiedy umowa może zostać przez Bank wypowiedzenia. I tak, w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały przez kredytobiorcę dotrzymane lub w przypadku utraty zdolności kredytowej przez kredytobiorcę, Bank może z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wypowiedzieć umowę. Zapis ten z jednej strony jest bardzo ogólny, z drugiej zaś – wprost odsyła do przepisów ustawowych. Przepisy art. 75 Prawa bankowego w zasadzie zostały przeniesione do warunków umowy. Zgodnie z ust. 1 cyt. art. w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu, o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej. Należy zatem stwierdzić, że łączący strony stosunek zobowiązaniowy, swoją treścią, nie obejmował sytuacji, aby wypowiedzenie przez bank umowy było dopuszczalne - jak twierdziła pozwana - w przypadku popadnięcia przez kredytobiorcę w trzymiesięczną zwłokę w dokonywaniu płatności rat kredytowych. Takiego postanowienia umownego nie było. Podstawą do wypowiedzenia przez Bank umowy było natomiast stwierdzenie niedotrzymania warunków udzielenia kredytu lub utrata zdolności kredytowej kredytobiorcy. Wyrażenie „niedotrzymania warunków kredytu” należy, w przekonaniu sądu, tłumaczyć w ten sposób, że chodzi o naruszenie istotnych, podstawowych obowiązków kredytobiorcy, jakich ten zobowiązał się przestrzegać zawierając umowę. Essentialia negotii przedmiotowej umowy stanowiły niewątpliwie zapisy dotyczące terminowej spłaty rat kredytowych. Brak wskazań umownych odnośnie dopuszczalności pozostawania w zwłoce przez kredytobiorcę w płatności raty oznacza, że w przypadku nieuregulowania choćby jednej raty w terminie, Bank mógł złożyć wypowiedzenie. Sytuacja taka miała miejsce w tej sprawie. Fakt, że A. K. nie spłacała rat wynika z historii rachunku (k.19). Z lektury treści tego dokumentu wynika, że kredytobiorca nie dokonał płatności za grudzień 2016 r., dwóch rat za październik i listopad 2017 r. i następnie od marca do listopada 2018 r. Bank zatem miał podstawy do złożenia wypowiedzenia, co też uczynił na w piśmie z 16.04.2018 r., które zostało pozwanej doręczone w dniu 24.04.2018 r. (zob. k.20-21). Wypowiedzenie odnosiło skutek po 30-dniowym okresie wypowiedzenia. Po tym czasie w stan wymagalności postawiona została cała należność przysługująca na rzecz Banku. Wysokość zaległego kapitału wynikała z historii rachunku. Ponadto w dokumencie tym wskazano, iż Bank podejmował czynności windykacyjne względem pozwanej, za które naliczył opłaty. Strona powodowa przedstawiła do akt sprawy wezwania, które kierowała do pozwanej, przedłożyła dowody na poniesienie kosztów przesyłek pocztowych, dlatego zwrot żądanych kosztów stronie powodowej się należał. Wysokość kwot odsetek także nie budziła wątpliwości.

W tym miejscu należy stwierdzić, że ciężar dowodu wykazania terminowych płatności obciążał pozwaną. Strona powodowa dołączając do akt dokument umowy kredytowej dowiodła, że roszczenie jej się należy – co do zasady i wysokości. A. K. dodatkowo nie wykazała, aby strony wiązał zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej dopiero wówczas, gdy kredytobiorca pozostawał w zwłoce w płatności rat po 3 miesiącach. Jej twierdzenia należało w tej mierze uznać za gołosłowne.

Zważywszy powyższe zasadnym było zasądzenie od pozwanej A. K. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 47 942,88 zł.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do kosztów procesu strony powodowej należał koszt zastępstwa procesowego w kwocie 3 600 zł, koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz koszt opłaty od pozwu w kwocie 600 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Popławska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: