Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1053/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2017-07-17

Sygnatura akt I C 1053/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2017r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2017r. w K.

sprawy z powództwa Ł. W.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda Ł. W. kwotę 31.476,00 zł ( słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 00/100 ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25.10.2016 r. ,

II  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda Ł. W. kwotę 6.391,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 4.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

sygn. akt I C 1053/16

UZASADNIENIE

Powód Ł. W. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. kwoty 31 476,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko podał, iż w dniu 10.03.2015 r. zawarł ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia AC samochodu określającą wartość pojazdu na kwotę 103 376,00 zł, dodatkowo wykupił odpłatną opcję, która gwarantuje stałą wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia. W dniu 6.09.2015 r. samochód należący do powoda został skradziony. Ubezpieczyciel uznał fakt zaistniałego zdarzenia i z tego tytułu wypłacił powodowi odszkodowanie w kwocie 71 900,00 zł, gdyż od wartości bazowej, na nowo obliczonej przez ubezpieczyciela odjął kwoty wynikające z tytułu importu prywatnego, korekty na miesiąc pierwszej rejestracji oraz z tytułu wcześniejszej szkody całkowitej w pojeździe. Wartość ubezpieczonego pojazdu ustalana jest przez (...) S.A., czyli powinien brać on odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia i przy wypłacie odszkodowania za skradziony pojazd nie może zmniejszać wartości pojazdu. (...) S.A jako profesjonalny podmiot nie może zasłaniać się błędem przy określeniu wartości pojazdu w umowie. Bardzo istotny jest też fakt zawarcia w umowie za dodatkową opłatą klauzuli ,, (...) Wartość 100%”, zgodnie z którą wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia powinna być stała.

Strona pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3 617,00 zł. Uzasadniając swoje stanowisko strona pozwana wskazała, iż w chwili zawarcia umowy wysokość ubezpieczenia została ustalona w oparciu o modelowy pojazd danej marki oraz na podstawie informacji uzyskanych od ubezpieczającego. W trakcie likwidacji szkody okazało się, iż oświadczenie uzyskane od powoda w momencie zawarcia umowy jest nieprawdziwe, w szczególności pojazd nie był pojazdem bezwypadkowym, a taki został przyjęty do wyceny. W związku ze zgłoszeniem kradzieży (...) S.A. zweryfikowała wartość pojazdu i wypłaciła powodowi kwotę 71 900,00 zł., która była zgodna z wartością pojazdu w dniu zawarcia umowy. Zdaniem strony pozwanej roszczenie powoda jest bezpodstawne, ponieważ wypłata kwoty według wartości przyjętych w umowie, które są niezgodne ze stanem rzeczywistym, prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia powoda. Zawarcie umowy ubezpieczenia w opcji stałej wartości pojazdu, dotyczy jedynie wyłączenia ryzyka naturalnego spadku ceny pojazdu po zawarciu umowy ubezpieczenia. Nie dotyczy natomiast sytuacji, gdy wartość pojazdu i warunki finansowe umowy ubezpieczenia określone zostały o błędne dane podane przez powoda. Określona na tej podstawie błędnie wartość pojazdu w chwili zawarcia umowy nie oznacza, że wyznacza ona rozmiar szkody poniesionej przez powoda. Wysokość odszkodowanie powinna odpowiadać rzeczywistej wartości szkody.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

Dnia 25 października 2016 r. Ł. W. złożył pozew o zapłatę przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Okoliczność bezsporna

Pierwsza rejestracja pojazdu A. (...) miała miejsca 18.01.2010 r za granicami Polski. W 2011 roku w Niemczech nastąpiła szkoda całkowita auta i jego naprawa. W dniu 11.04.2012 r. pojazd został zarejestrowany w Polsce z przebiegiem 110 734,00 km. Dnia 16.10.2013 r. stwierdzono szkodę całkowitą w pojeździe.

Dowód:

- załączone akta szkodowe nr (...)

W dniu 10 lutego 2014 r. powód nabył auto A. (...) od prywatnego właściciela w stanie uszkodzonym.

Dowód:

- zeznania powoda Ł. W. z dnia 24.05.2017 r. (k. 48v.-49)

- załączone akta szkodowe nr (...)

Powód zawarł 10 marca 2015 r. ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia AC na pojazd marki A. (...) o nr. rejestracyjnym (...) z określeniem wartości auta jako bezszkodowego na kwotę 103 376,00 zł. oraz wykupił dodatkową opcję gwarantującą stałą wartość pojazdu w okresie ubezpieczenia.

Dowód:

- polisa ubezpieczeń komunikacyjnych (...) S.A. z dnia 10.03.2015 r. (k. 7-9)

- zeznania powoda Ł. W. z dnia 24.05.2017 r. (k. 48v.-49)

W dniu 6 września 2015 r. nastąpiła kradzież pojazdu powoda marki A. (...) nr rej. (...), która została zgłoszona tego samego dnia na Komisariacie Policji W..

Dowód:

- zeznania powoda Ł. W. z dnia 24.05.2017 r. (k. 48v.-49)

- zawiadomienie Policji o kradzieży auta w dniu 6.09.2015 r. (k-10)

Powód w dniu 10.09.2015 r. zawiadomił (...) S.A. o kradzieży auta.

Dowód:

- akta szkodowe nr PL (...)

Strona pozwana dokonała weryfikacji wartości rynkowej auta powoda i na jej podstawie w dniu 14.12.2015 r. wypłaciła mu odszkodowanie w kwocie 71 900,00 zł. jako ustaloną przez nich wartość pojazdu.

Dowód:

- akta szkodowe nr PL (...)

- zeznania powoda Ł. W. z dnia 24.05.2017 r. (k. 48v.-49)

Powód nie zgodził się z wypłaconą kwotą odszkodowanie, w związku z tym 11.03.2016r. wezwał (...) S.A. do zapłaty różnicy pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem, a należnym.

Dowód:

- ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 11.03.2016 r. (k-16)

W dniu 7 kwietnia 2016 r. pozwany odmówił wypłaty dalszego odszkodowania.

Dowód:

- odpowiedź (...) S.A. na wezwanie do zapłaty z dnia 7.04.2016 r. (k-19)

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Pozew był w całości uzasadniony.

W dniu 6 września 2015 r. na terenie W. dokonano kradzieży (...) A5 nr rej. (...) należącego do powoda Ł. W.. Pomiędzy powodem i stronom pozwaną zawarta została umowa ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco dotycząca w/w samochodu. Zgodnie z powyższą umową i postanowieniami stanowiącymi jej integralną część ogólnymi warunkami ubezpieczenia autocasco pozwany zakład ubezpieczeń zobowiązywał się do zapłaty odszkodowania na rzecz powoda w razie zaistnienia kradzieży auta.

Podstawą prawną żądania pozwu stanowią przepisy art. 805 i n. k.c. Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. „przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę” . Przepis ten wskazuje na istotę umowy ubezpieczenia, określając obowiązki stron przedmiotowej umowy, ubezpieczyciela i ubezpieczającego. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy ubezpieczenia jest z jednej strony zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia przez ubezpieczyciela w razie zajścia określonego w umowie wypadku, z drugiej zaś strony zobowiązanie do zapłaty składki przez ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia określana jest powszechnie jako umowa najwyższego zaufania, od stron umowy wymaga się przede wszystkim szczególnej lojalności i zaufania w wykonywaniu zawartej umowy ubezpieczenia. Z tego też względu konsekwencje nadużycia takiego zaufania mogą być szczególnie dotkliwe, w postaci nieważności umowy lub zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności

W myśl art. 805 § 1 k.c. konieczną przesłanką powstania odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia jest zajście przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego. Wypadek ubezpieczeniowy może powstać niezależnie od woli ubezpieczającego, bądź też stanowić przejaw zamierzonego działania. Obowiązek świadczenia ubezpieczyciela powstaje, gdy wypadek ubezpieczeniowy zaistniał wbrew lub niezależnie woli ubezpieczającego, a w każdym razie bez jego winy. Na ubezpieczającym ciąży obowiązek jednoznacznego i nie budzącego żadnej wątpliwości wykazania okoliczności zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego (kradzieży/ włamania do pojazdu bez jego winy- tak SA w Krakowie w wyroku z dnia 30.11.2012r. I ACa 1113/12).

W powyższej sprawie powód zgodnie z treścią zawartej umowy ubezpieczenia spełnił wszystkie obowiązki z niej wynikające i pozwalające mu na otrzymanie odszkodowania. Należy przyjąć, że skoro za odpowiednio naliczoną składkę ubezpieczyciel zobowiązał się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej do wysokości kwoty określonej jako kwota ubezpieczenia to nieuzasadnione jest, po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego –w tym przypadku kradzieży-, zmniejszenie wysokości swojego świadczenia poprzez proporcjonalne obniżenie jego wartości tylko z tej racji, iż kwota ubezpieczenia nie odpowiada deklarowanej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Wskazać należy, że strona pozwana wypłaciła powodowi jedynie odszkodowanie częściowe w kwocie 71 900,00 złotych. Tego rodzaju działanie ubezpieczyciela na gruncie niniejszej sprawy jest nieuzasadnione, ponieważ Ł. W. domaga się wypłaty należnego mu odszkodowania w kwocie ustalonej w umowie ubezpieczenia, która wynosiła 103 376,00 złotych i stanowiła podstawę naliczenia składki ubezpieczeniowej. (...) S.A. w umowie ubezpieczenia sam określił wartość pojazdu, więc powinien wziąć odpowiedzialność za prawidłowe określenie jego wartości, a nie przy zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego od nowa weryfikować jego wartość w celu wypłaty mniejszego odszkodowania. Zakład ubezpieczeń jest instytucją zaufania publicznego, która powinna dążyć do ochrony interesów osób podpisujących z nimi umowy ubezpieczenia, a nie zasłaniać się błędem przy określeniu wartości pojazdu.

Zgodnie z § 16 OWU (...) określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży, z uwzględnieniem warunków umowy AC. Powód zawierając umowę ubezpieczenie wykupił dodatkową opcję czyli stałą wartość pojazdu, co miało mu zagwarantować iż będzie ona niezmienna przez cały okres trwania ubezpieczenia. Przychylenie się do twierdzeń strony pozwanej prowadziłoby to do tego, że w istocie powód, który poniósł dodatkową opłatę, która miała mu zagwarantować stałą wartość pojazdu, nie uzyskałby z tego jakiegokolwiek zysku. Szkoda wtedy byłaby rozliczana tak jakby w ogóle nie obowiązywała dodatkowa opcja. Z tego wniosek, iż w momencie kradzieży Ł. W. powinien mieć wypłaconą kwotę 103 376,00 złotych jako wartość pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I ACa 524/15 z 16.09.2015 r. ,, standardem jest zmienna suma ubezpieczenia, która oznacza, że w wypadku zaistnienia szkody przy ustalaniu wysokości odszkodowani brana jest pod uwagę wartość pojazdu z dnia w którym szkoda nastąpiła. Natomiast w wypadku zawarcia umowy ubezpieczenia AC ze stała sumą ubezpieczenia, podstawą wyliczenia odszkodowania będzie wartość pojazdu wskazana w polisie na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.”

Oddalono wniosek pełnomocnika strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu motoryzacji na okoliczności ustalenia wartości rynkowej pojazdu powoda z daty zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. 10.03.2015 r., ponieważ należy się cała zadeklarowana w umowę ubezpieczenia wartość auta, przyjęta za stałą w okresie ubezpieczenia i taki skutek kradzieży strony przyjęty, zaś profesjonalny ubezpieczyciel powinien działać z należytą starannością przy określaniu wartości pojazdu w umowie. Dowód ten nie byłby istotny z punktu widzenia rozstrzygnięcia i prowadziłby jedynie do przedłużenia postępowania. Skoro strony zawarły umowę ubezpieczenia AC z opcją stałej sumy ubezpieczenia, to oczywiste jest, iż wiąże ona dwie strony, a badanie wartości pojazdu w takim przypadku byłoby sprzeczne z jej postanowieniami.

Reasumując powodowi należy się cała zadeklarowana w umowie ubezpieczenia wartość auta, przyjęta za stałą w okresie ubezpieczenia i taki skutek kradzieży przyjęły strony. Od profesjonalnego ubezpieczyciela należy oczekiwać działania z należytą starannością, nie zaś wykorzystywania swojej dominującej pozycji w relacjach kontraktowych i pobierania wyższych składek liczonych od wyższych wartości pojazdu przy gwarantowaniu jednocześnie niższego odszkodowania.

Sąd uznał zeznania powoda za wiarygodne. Były jasne, logiczne i wewnętrznie spójne oraz korelowały z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie, co w konsekwencji pozwoliło na ustalenie istotnych w sprawie okoliczności.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności i przywołane motywy, na podstawie cytowanych przepisów, Sąd uznał powództwo za w całości zasadne ( punkt I wyroku ).

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu objęte punktem II wyroku Sąd oparł na treści art.98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: