Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 813/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-12-14

Sygnatura akt I C 813/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Adamek-Rogowska

Protokolant: Justyna Ferenc

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2015 r. w K.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko J. P.

o zapłatę

I  powództwo oddala;

II  zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 813/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanej J. P. kwoty 2 564,22 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8.04.2014r. do dnia zapłaty i kosztami procesu

W uzasadnieniu żądania twierdziła, że zgodnie z umową zawartą przez strony z dnia 20.06.2006r. na wykonanie instalacji gazowych oraz dostawę gazu, powód wykonał na rzecz pozwanej instalację, której koszt wyniósł 3 250 zł netto. W umowie określono, że za wykonanie instalacji przysługuje rabat w kwocie 3 249 zł. Jednakże powód zastrzegł, że w przypadku rozwiązania umowy przed zakupem od powoda gazu w ilości 5 000 m 3 , klient traci prawo do rabatów na wykonanie instalacji i jest obowiązany do jej zwrotu. Pozwana wypowiedziała umowę pismem z dnia 25.09.2013r., przed zakupem gazu w ilości 5 000 m 3 , wobec czego obowiązana jest do zwrotu udzielonego rabatu. Pozwana w związku z rozwiązaniem umowy uregulowała jedynie dług z tytułu transportu zbiornika w kwocie 790 zł, pozostała jej do zapłaty suma dochodzona pozwem.

Nakazem zapłaty z 9.11.2014r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uwzględnił żądnie pozwu. Pozwana wniosła od niego sprzeciw. Domagała się w nim oddalenia powództwa. Zarzuciła, iż zapis umowy co do obowiązku zwrotu rabatu w związku z rozwiązaniem umowy stanowi klauzulę niedozwoloną. Zgodnie z postanowieniami umowy pozwana wybrała opcję wykonania instalacji przez G., według której we własnym zakresie wykonała projekt zaakceptowany przez G., dokonała wymaganych formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji, wykonała fundament pod zbiornik oraz wykonała instalację gazową na zewnątrz i wewnątrz budynku, bowiem przed zawarciem umowy korzystała w tym miejscu z dostaw gazu od innego dostawcy, wobec czego żądania wykonania kosztów instalacji jest bezzasadne. Pozwana uznała jedynie i zapłaciła koszt transportu zbiornika w wysokości 790 zł brutto.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. i J. P. w dniu 20.06.2006r. zawarły umowę na wykonanie instalacji gazowych oraz dostawę gazu luzem. Umowa została zawarta w opcji określonej jako 1.1. t. j., opcji dowozu zbiornika. Zgodnie z tą opcją pozwana miała we własnym zakresie wykonać projekt zaakceptowany przez G., dokonać wymaganych prawem formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji, wykonać fundament pod zbiornik oraz wykonać instalację gazową na zewnątrz i wewnątrz budynku. Koszt wykonania instalacji określono na 3 250 zł netto. R. za wykonanie instalacji określono na 3 249 zł.

Dowód: umowa k.29

Po ponad 7 latach od daty zawarcia umowy, pismem z dnia 25.09.2013r. pozwana wypowiedziała ją. Zbiornik została zdemontowany. W związku z tym, iż rozwiązanie umowy nastąpiło przez zakupem gazu w ilości 5 000 m 3, powód wystawił fakturę na sumę 3 360,48 zł, w tym 790 zł z tytułu transportu zbiornika i 2 564 ,70 zł z tytułu zwrotu nienależnego rabatu.

Dowód: wypowiedzenie umowy k.31, faktura VAT k.35

Pozwana uregulowała jedynie należność w kwocie 790 zł z tytułu transportu zbiornika.

Okoliczność bezsporna

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie jest uzasadnione.

W niniejszej sprawie pozwany zawierając umowę działał jako konsument.

Zawierając przedmiotową powód – przedsiębiorca posłużył się wzorcem umowy. Zgodnie z art. 385 par.2 k.c. wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia nie- jednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. W treści zawartej przez strony umowy istotnie znajduje się zapis o rabacie w wysokości 3249 zł. Jednakże nie ma podstaw do przyjęcia aby zapisy umowy miały stanowić podstawę do zwrotu rabatu w przypadku jej rozwiązania przed zakupem od powoda 5 000 m 3. Postanowienie umowy, w którym jest mowa o utracie prawa do rabatu w razie rozwiązania umowy przed zakupem od G. 5 000m 3 nie zostało bowiem zaznaczone znakiem X w kratce przed tym zapisem, tak jak w przypadku pozostałych uregulowań wiążących strony, zaznaczonych tym znakiem. Nie ma zatem podstaw do wniosku, tak jak to twierdzi powód, że zawarta umowa przewiduje obowiązek zwrotu rabatu przez pozwaną.

Niezależnie od tego umowa z pozwaną została zawarta w opcji na dowóz zbiornika, w której to opcji pozwana we własnym zakresie wykonała projekt zaakceptowany przez G., dokonała wymaganych formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji, wykonała fundament pod zbiornik oraz wykonała instalację gazową na zewnątrz i wewnątrz budynku. Rodzi się zatem pytanie ekwiwalentem jakiej usługi miał być koszty instalacji. Przy tym należy zauważyć, że pozwana zwróciła z tytułu transportu zbiornika w związku z rozwiązaniem umowy powodowi kwotę 790 zł.

W tych okolicznościach nie ma w ocenie sądu podstaw do obciążenia pozwanej obowiązkiem zwrotu rabatu. W związku z tym powództwo podlegało oddaleniu.

Postanowienie o kosztach wydano na podstawie art.98 par.1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Adamek-Rogowska
Data wytworzenia informacji: