Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 734/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-03-28

Sygnatura akt I C 734/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2018r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2018r. w K.

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.

przeciwko J. B. i M. B.

o zapłatę

I  zasądza od pozwanych J. B. i M. B. solidarnie na rzecz strony powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. kwotę 7.083,72 zł ( słownie złotych: siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy i 72/100 ) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 7.068,72 zł, poczynając od dnia 22.10.2015r. do dnia zapłaty;

II  zasądza od pozwanych J. B. i M. B. solidarnie na rzecz strony powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. kwotę 1.467,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

sygn. akt I C 734/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K. wniosła o zasądzenie od pozwanych M. B. i J. B. kwoty 7 083,72 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 7 068,72 zł od dnia 22.10.2015r. do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, iż pozwani są właścicielami lokalu mieszkalnego na warunkach odrębnej własności, położonego w K. przy ul. (...). Z tego tytułu byli zobowiązani do uiszczania miesięcznych opłat za w/w lokal, do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, a w przypadku nieterminowej zapłaty należności pobiera się odsetki ustawowe od 1-go dnia następnego miesiąca. Strona pozwana podniosła, iż pozwani zalegają z zapłatą należności za lokal z odsetkami w łącznej kwocie 7 083,72 zł oraz doliczone zostały koszty manipulacyjne w kwocie 15,00 zł.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze nakazem zapłaty z dnia 29.02.2016 r. sygn. akt I Nc 1661/15 uwzględni żądanie pozwu i zasądził od pozwanych J. B. i M. B. solidarnie na rzecz strony powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. roszczenie dochodzone pozwem wraz z kosztami postępowania.

Przedmiotowy nakaz został osobno zaskarżony przez J. B. i M. B.. Pozwana podniosła zarzut, iż podana kwota żądania zapłaty nie jest zgodna ze stanem faktycznym. Jej zdaniem kwota wykazana jako koszt wody oraz centralnego ogrzewania jest zawyżony. Dlatego w jej ocenie zasadne jest żądanie faktycznego obciążenia za część mediów.

Natomiast M. B. wniósł o oddalenie powództwa w całości wobec niego. Zgłosił zarzut braku legitymacji biernej po swojej stronie oraz wniósł o zasądzenie od strony powodowej kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, iż w małżeństwo z pozwaną zostało prawomocnie rozwiązane dnia 30.04.2013 r., a od 17.05.2012 r. nie mieszka w przedmiotowym lokalu. Podniósł także, że wielokrotnie informował stronę powodową o tym fakcie, a w dniu 21.12.2012 r. złożył stosowne pismo informujące o wyprowadzce. W ocenie pozwanego to wyłącznie pozwana powinna ponosić koszty utrzymania lokalu i to wyłącznie wobec niej powinien być skierowany pozew w niniejszej sprawie. Jego zdaniem pozwana świadomie nie uiszczała należnych opłat czynszowych chcąc przerzucić tą odpowiedzialność na niego.

Pismem z dnia 28.07.2016 r. strona powodowa wskazała, iż podniesiona przez pozwanego argumentacja w sprzeciwie jest chybiona, gdyż fakt braku zamieszkiwania M. B. w lokalu przy ul. (...) pozostaje dla sprawy bez znaczenia. Natomiast kwestia wzajemnych rozliczeń pomiędzy pozwanymi z tytułu współposiadania lokalu powinna być rozpatrzona w zakończonym postępowaniu o podział majątku wspólnego. Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K. zaprzeczyła stawianym przez pozwaną zarzutów jakoby zawyżyła koszt wody oraz centralnego ogrzewania. Wskazała, iż ciężąc udowodnienia tych okoliczności spoczywa na pozwanej zgodnie z art. 6 k.c. (k. 39-41)

J. B. w odpowiedzi na pismo pozwanego wskazała, iż dnia 17.05.2012 r. dobrowolnie wyprowadził się z lokalu, jednakże nieprawdą jest, że nie korzystał z niego w okresie do 30.04.2013 r. Ponadto był zameldowany w przedmiotowym lokalu do dnia 11.01.2016 r. W jej ocenie współwłaściciele odpowiadają solidarnie za pokrycie kosztów utrzymani i zarządu mieszkaniem, zwłaszcza że pozwany był zameldowany w lokalu (k. 165-165).

Strona powodowa w odpowiedzi na wyliczenie kosztów podgrzewania wody sporządzone przez J. B. zakwestionowała w całości uzyskany przez nią wynik oraz sposób poprawności wyliczenia kosztów dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody. Podniosła, iż pozwana ignoruje fakt posiadania statusu członka powodowej spółdzielni i związanych z tym obowiązkami, które wynikają min. z statutu Spółdzielni, ustawy prawo spółdzielcze, a także regulaminu SM (...) w sprawie rozliczeń dostawy ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody. Strona powodowa wskazała, iż pozwani nie złożyli pisemnej reklamacji kwestionującej sposób wyliczenia kosztów dostawy energii cieplnej, do czego uprawnieni byli w oparciu o postanowienia IV punkt IV Regulaminu. Poza tym, strona powodowa podniosła, że pozwana nie zakwestionowała uchwał dotyczących rozliczania mediów, w tym wody.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

J. B. i M. B. nabyli od Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. w dniu 19.11.2007 r. odrębny lokal mieszkalny nr (...) przy ul. (...) w K. wraz ze związanymi z prawem do tego lokalu udziałem w prawie własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr (...) wynoszącym (...).

Dowód:

- akt notarialny z dnia rep. A 7578/2007 z dnia 19.11.2007 r. oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i umowa przeniesienia jego własności (k. 4-5v)

M. B. i J. B. zobowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu nr (...) przy ul. (...) w K. oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej, w także kosztów centralnego ogrzewania, podgrzewania wody, dostawy gazu, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych. Od listopada 2014 r. do września 2015 r. przedmiotowe opłaty względem pozwanych wynosiły miesięcznie 418,92 zł. Po rozliczeniu 2014 r. pozwani zalegali z płatnością za wodę w kwocie 2 174,10 zł. Łączna kwota zaległości z tytułu kosztów eksploatacyjnych za ten okres czasu wynosiła 6 782,22 zł. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia mieszkaniowa (...) w K. naliczyła odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1-ego kolejnego miesiąca, które wyniosły 286,20 zł.

Dowód:

- wyciąg ze statuty spółdzielni mieszkaniowej (k. 8-9, 45-46)

- regulamin SM (...) (k. 140-155)

- zestawienie kosztów zużycia ciepłej wody 2014-2015 (k. 178-179)

- rozliczenie wodomierzy CW i ZW oraz kosztów Co za 2014-2015 (k. 180-182)

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. ustaliła z dniem 24.02.2014 r. opłaty manipulacyjne związane z kosztami korespondencji dotyczącej zaległości członków Spółdzielni i innych osób zobowiązanych w kwocie 15,00 zł.

Dowód:

- wyciąg z protokołu nr (...) Rady Nadzorczej (k. 7)

Zgodnie ze statutem Spółdzielni pozwani mogli kwestionować ustalane przez spółdzielnię opłaty eksploatacyjne na drodze sądowej, jednak nigdy nie skorzystali z tej możliwości.

Okoliczność bezsporna

M. B. nie mieszka w lokalu przy ul. (...) w K..

Dowód:

- pismo M. B. do spółdzielni (k. 34)

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13.12.2012 r. sygn. akt I C 791/12 podtrzymanym Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30.04.2013 r. sygn. akt I ACa 379/13 rozwiązane zostało małżeństwo M. B. i J. B. przez rozwód.

Dowód:

- kserokopia Wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 13.12.2012 r. (k. 32-33)

-kserokopia Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30.04.2013 r. (k. 33)

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 09.10.2015 r. sygn. akt I Ns 31/15 nastąpił podział majątku wspólnego J. B. i M. B.. Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) przyznane zostało J. B..

Dowód:

- postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 09.10.2015 r. (k. 30-31)

Pismem z dnia 2 października 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K. wezwała M. B. i J. B. do zapłaty kwoty 7 083,72 zł z tytułu zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących ich mieszkania za okres od listopada 2014 r. do września 2015 r., a także naliczonych odsetek oraz kosztów manipulacyjnych.

Dowód:
- wezwanie do zapłaty z dnia 02.10.2015 r. (k. 6)

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Powództwo skierowane solidarnie przeciwko M. B. i J. B. było uzasadnione. Pozwani, aż do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30.04.2013 r. byli małżeństwem, jednakże dopiero na mocy prawomocnego postanowienia Sądu z dnia 09.10.2015 r. nastąpił podział ich majątku wspólnego, do którego należał m.in. sporny lokal. Do czasu wydania właśnie powyższego postanowienia lokal przy ul. (...) w K. stanowił ich majątek małżeński. Strona powodowa dochodziła zaległości z nim związanych od listopada 2014 r. do września 2015 r. czyli w czasie, kiedy lokal stanowił współwłasność pozwanych. Zgodnie z przepisem art. 43 § 1 k.r.o. małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, a przez art. 46 k.r.o. w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. W związku z powyższym ma zastosowanie art. 1034 § 2 k.c. o odpowiedzialności solidarnej, zgodnie z którym od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. Powyższe wskazuje na odpowiedzialność solidarną obojga pozwanych, wynikającą ze stosunków prawnorzeczowych, z ich wspólnego majątku.

Pozwany M. B. podnosił, iż w podanym okresie nie zamieszkiwał w mieszkaniu przy ul (...), jednak fakt ten nie ma dla sprawy żadnego znaczenia. W tym miejscu należy przetoczyć jeszcze przepis art. 370 k.c., który mówi, że jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie, chyba że umówiono się inaczej. Fakt nie niezamieszkiwania pozwanego w przedmiotowym lokalu może powodować co najwyżej zobowiązania regresowe.

Okolicznością uzasadniającą odpowiedzialność pozwanych było przysługujące im prawo odrębnej własności lokalu nr (...) przy ulicy (...) w K. i związane z tym lokalem nieuiszczone opłaty i koszty eksploatacyjne wynikające z zamieszkiwania w nim przez pozwanych. Obowiązek pokrywania przez członków spółdzielni mieszkaniowej i inne osoby kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale spółdzielcze, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu spółdzielni przewiduje przepis art. art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( t.j.: Dz.U.2013.1222 ). Statuuje on też obowiązek prowadzenia przez spółdzielnię dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczeń przychodów oraz kosztów, a także ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego. Zgodnie z przywołanym przepisem, za opłaty mieszkaniowe i koszty eksploatacyjne odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu, przy czym odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. Z kolei § 160 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. stanowi, że ,, członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w kosztach związanych z utrzymaniem w kosztach związanych z utrzymaniem i eksploatacją ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania, podgrzewania wody, dostawy gazu, wody i odprowadzania ścieków ora wywozu nieczystości stałych poprzez uiszczanie opłat. Zgodnie ze statutem spółdzielni oraz przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwani byli zobowiązani do uiszczania czynszu i dodatkowych opłat za miesiąc bieżący do dnia ostatniego każdego miesiąca.

Pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty kwestionowała wysokość wyliczanych opłat, jednakże w toku postępowania zmieniała swoje zarzuty i właściwie nie przedstawiła klarownie swoich twierdzeń: czy kwestionuje sposób naliczania opłat, czy same stawki opłat, czy tez niegospodarność powoda poprzez bezkrytyczne przyjmowanie faktur dostawców mediów. Ponadto J. B. nie przedstawiła za sporny okres rozliczenia dokumentującego, że za niego zapłaciła np. z art. 451 § 1 k.c. , 463 k.c. wynika ciężar dowodowy tzn. pozwana powinna przedstawić dowody, że zapłaciła za sporny okres, a tego nie uczyniła ograniczyła się tylko do podważania wysokości opłat. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Zdaniem Sądu pozwana nie skorzystała z możliwości prawnej zakwestionowania przed sądem uchwał ustalających zasady rozliczania mediów i w rezultacie były one wiążące dla niej i innych właścicieli lokali. W ocenie Sądu podważanie opłat jest bezprzedmiotowe, z tego powodu, że uchwały spółdzielni wiążą gdy nie zostaną zakwestionowane wewnątrz spółdzielni, ani przed sądem. W niniejszej sprawie nie zostało to wykazane, że uchwały te były kwestionowane. Skoro więc uchwały te nie zostały podważone, to obowiązują, a skoro obowiązują to są podstawą do naliczeń.

W związku z powyższym opłata miesięczna z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynosiła 418,92 zł, a pozwani zalegali z płatnością od listopada 2014 r. do września 2015 r. tj. 11 miesięcy co daje w sumie kwotę 4 608,12 zł ( 418,92 zł x 11), oraz odsetki w wysokości 286,50zł. Opłata za wodę za rok 2014 r. wyniosła natomiast 2 174,10 zł. Łącznie z tytułu zaległości pozwani zalegali z kwotę 7 068,72 zł. Zgodnie z wyciągiem z protokołu nr (...) Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. ustaliła z dniem 24.02.2014 r. opłaty manipulacyjne związane z kosztami korespondencji dotyczącej zaległości członków Spółdzielni i innych osób zobowiązanych w kwocie 15,00 zł.

O odsetkach ustawowych Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 481 § 1 k.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie poniósł. Strona powodowa była uprawniona – w świetle art. 482 k.c. w związku z art. 481 § 1 i 2 k.c. – do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek poczynając od chwili złożenia pozwu ( zob. np. postanowienie SN z dnia 5 października 1994 r., III CZP 128/94 - Lex nr 5396 oraz T. Wiśniewski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. I, 2011, s. 798 ). W związku z powyższym odsetki zostały zasądzone od dnia 22.10.2015 r. od kwoty 7 068,72 zł ( 7 083,72zł -15,00 zł opłaty manipulacyjnej).

Sąd biorąc pod uwagę powyższe zasądził od pozwanych M. B. i J. B. solidarnie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. kwotę 7 083,72 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 7 068,72 zł poczynając od dnia 22.10.2015 r. do dnia zapłaty.

W punkcie II sentencji w myśl przepisu art. 98 k.p.c. w zw. z art. 105 k.p.c. zasądzono od pozwanych, jako strony w całości przegrywającej proces, solidarnie na rzecz strony powodowej kwotę 1 467,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składały się: 1 217,00 zł tytułem zastępstwa procesowego oraz 250,00 zł tytułem opłaty sądowej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: