Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 717/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2017-10-11

Sygnatura akt I C 717/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2017r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2017r. w K.

sprawy z powództwa Powiatu (...) - Powiatowego Urzędu Pracy w K.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K.

o zapłatę

I  zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. na rzecz strony powodowej Powiatu (...) – Powiatowego Urzędu Pracy w K. kwotę 7.760,04 zł (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt i 04/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22.12.2016r. do dnia zapłaty;

II  zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. na rzecz strony powodowej Powiatu (...) – Powiatowego Urzędu Pracy w K. kwotę 2.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 717/17

UZASADNIENIE

Strona powodowa Powiat (...) – Powiatowy Urząd Pracy w K. wniosła o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że strona pozwana (...) Sp. z o.o. ma zapłacić na jej rzecz kwotę 7 760,04 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22.12.2016 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania twierdziła, że pomiędzy stroną powodową, a M. K. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P. P.H.U. (...) z/s w K. została zawarta w dniu 29.02.2016 r. umowa w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach realizacji projektu. Zgodnie z jej treścią organizator zobowiązany był do zorganizowania stażu dla bezrobotnego skierowanego przez stronę powodową w okresie od 01.03.2016 r. do 31.08.2016 r. oraz zatrudnienie tej osoby na okres 3 miesięcy bezpośrednio po zakończeniu stażu. Do odbycia stażu skierowana została Pani M. P.. Do powyższej umowy zostało zawarte porozumienie, zgodnie którym obowiązki organizatora przejęła pozwana spółka – (...) Sp. z o.o., oraz w dniu 26.08.2016 r. zawarty został aneks do umowy. Strona pozwana nie wywiązała się z nałożonego na nią obowiązku, zatrudnienia M. P. po zakończeniu przez nią stażu. W związku z powyższym strona powodowa wezwała stronę pozwaną do zwrotu poniesionych kosztów na stażystę, które nie zostały zwrócone.

Strona pozwana (...) Sp. z o.o. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego oraz zasądzenie od strony powodowej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Podniosła ona brak legitymacji biernej po stronie pozwanej- gdyż jej zdaniem nie zawarła ona skutecznej prawnie umowy z Powiatem (...) – Powiatowy Urząd Pracy w K., ponieważ urząd musiałby zawrzeć z nią nową umowę, a nie jedynie aneksować poprzednio obowiązującą. Zarzuciła także, że przedstawiła do zatrudnienia innego bezrobotnego w miejsce niespełniającego kryteria bezrobotnego wskazanego w przedmiotowej umowie, dlatego wypełniła umowę. W ocenie strony pozwanej to Powiatowy Urząd Pracy nie dochował należytej staranności w celu realizacji umowy odmawiając jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

Dnia 29.02.2016 r. strona powodowa Powiat (...) – Powiatowy Urząd Pracy w K. zawarła umowę nr (...) z M. K. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P. P.H.U. (...) M. K. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach realizacji projektu. Zgodnie z treścią tej umowy organizator zobowiązany był do zorganizowania stażu dla bezrobotnej Pani M. P. w okresie od 01.03.2016 r. do 31.08.2016 r., oraz do zatrudnienia jej bezpośrednio po zakończeniu stażu na czas określony 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dowód:

- umowa nr (...) (k: 28-29v)

- skierowanie do odbycia stażu ( k: 30-30v)

Zawarte zostało porozumienie stron w sprawie zmiany podmiotu organizatora stażu, zgodnie z którym wszystkie obowiązki wynikające z dotychczasowego stosunku umowy nr (...) z dnia 29.02.2016 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach realizacji projektu opisanego w treści umowy, po stronie organizatora przejmuje (...) Sp. z o.o. Dnia 26.08.2016 r. zawarty został aneks nr (...) do powyższej umowy zmieniający od dnia 05.05.2016 r. organizatora stażu z P.P.H.U. (...) M. K. na (...) Sp. z o.o.

Dowód:

- porozumienie stron w sprawie zmiany podmiotu stażu (k. 27-27v)

- aneks nr (...) z dnia 26.08.2016 r. (k: 24)

- KRS przejmuje (...) Sp. z o.o. (k: 7-9v)

Pani M. P. odbyła staż w P.P.H.U. (...) M. K. w okresie od dnia 15.03.2016 r. do dnia 04.05.2016 r., następnie w (...) Sp. z o.o. od dnia 05.05.2016 r. do dnia 14.09.2016 r. na stanowisku prasowacz ręczny.

Dowód:

- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 19.10.2016 r. (k: 23)

Pismem z dnia 02.11.2016 r. strona pozwana skierowała do strony powodowej pismo informujące, iż stażysta nie spełnia wymogów umożliwiających zatrudnienie po zakończeniu zawartej umowy stażowej, jednocześnie wskazała dane innej osoby bezrobotnej, której zatrudnienie na okres wymagany umową stażową może nastąpić po wyrażeniu zgody przez PUP.

Dowód:

- pismo z dnia 02.11.2016 r. (k: 19)

PUP w K. pismem z dnia 07.11.2016 r. zwrócił się do strony pozwanej o dostarczenie do dnia 14.11.2016 r. umowy o pracę zawartej z Panią M. P..

Dowód:

- pismo z dnia 07.11.2016 r. (k. 20)

(...) Sp. z o.o. pismem z dnia 10.11.2016 r. ponownie poinformowała, iż nie jest możliwe zawarcie umowy z Panią M. P..

Dowód:

- pismo z dnia 10.11.2016 r. (k. 18)

Strona powodowa w piśmie z dnia 22.11.2016 r. nie wyraziła zgody na zatrudnienie innej osoby, ponownie wezwała stronę pozwaną do zawarcia umowy o pracę ze stażystą oraz poinformowała, iż w sytuacji niewywiązania się z tych obowiązków wezwie do zwrotu kwoty 7 760,04 zł.

Dowód:

- pismo z dnia 22.11.2016 r. (k. 13)

PUP w K. wypłacił zatrudnionemu stażyście M. P. kwotę 5 984,40 zł tytułem stypendium, pokrył składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 730,64 zł oraz opłacił koszty badań lekarskich w kwocie 45,00 zł.

Okoliczność bezsporna

Pismem z dnia 06.12.2016 r. strona pozwana wezwała (...) Sp. z o.o. jako organizatora stażu o zwrot kwoty 7 760,04 zł obejmującej powyższe należności w terminie 14 dni od otrzymania wezwania

Dowód:

- wezwanie do zapłaty z dnia 06.12.2016 r.

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Żądanie strony powodowej dotyczy roszczenia wynikającego z umowy z dnia 29.02.2016 r. zawartej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Na wstępie należy odnieść się do kwestii skuteczności zawartej umowy pomiędzy stroną powodową, a pozwaną spółką gdyż została ona zakwestionowana przez stroną pozwaną. Faktem jest, iż umowa nr (...) została zawarta z M. K. prowadzącym działalność gospodarczą pod formą P.P.H.U. (...) M. K., jednakże na podstawie porozumienia i aneksu do powyższej umowy w jego miejsce weszła pozwana spółka. W związku z powyższym przejęła ona wszelkie obowiązki organizatora wynikające ze wskazanej umowy. Strona pozwana podnosiła, iż zgodnie z art. 519 i 509 k.c. nie doszło do skutecznego przejęcia przez nią długu. Należy stwierdzić, że nie mamy do czynienia z przelewem wierzytelności dokonanym na podstawie powołanych przepisów, a jedynie ze zmianą podmiotu umowy. Z zasady swobody umów należy wyciągnąć wniosek o dopuszczalności tego rodzaju zamian podmiotów, w każdym razie brak jest podstaw do uznania tej czynności za nieważną.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnych, o których mowa w art. 49, starosta może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej (...). Staż, o którym mowa w powołanym przepisie odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż, oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Kwestie dotyczące szczegółowego sposobu i trybu organizowania stażu uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia, starosta zawiera z organizatorem umowę, o której mowa w art. 53 ust 4 określając w niej wskazane w tym przepisie elementy.

W niniejszej sprawie w dniu 29.02.2016 r. Starosta (...), z upoważnienia którego działał Dyrektor PUP w K. zawarł umowę stażu, na podstawie której skierowana została bezrobotna M. P.. Organizator stażu zobowiązał się m.in. do bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania PUP o przypadkach przerwania przez bezrobotnego odbywania stażu, o każdej nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych zarówno dla realizacji programu stażu, jak i całej umowy (§ 2 ust. 10 umowy). Zgodnie z § 2 ust. 17 umowy strona pozwana zobowiązała się również do zatrudnienia po zakończeniu stażu osoby odbywającej ten staż na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu na czas określony 3 miesięcy. W przypadku odmowy podjęcia zatrudnienia przez stażystę lub w innych uzasadnionych przypadkach, dopuszczalna była możliwość rozwiązania umowy stażu (§ 8 ust. 2 umowy). Organizator zobowiązany był do przekazania do PUP kopii umowy o pracę w terminie 7 dni od nawiązania stosunku pracy. W myśl §9 umowy, w przypadku braku zatrudnienia osoby odbywającej staż po jego zakończeniu na umowę o pracę na okres 3 miesięcy, organizator zobowiązany został do zapłaty kary umownej, stanowiącej kwotę stypendiów wypłaconych stażyście, składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów badań lekarskich.

Strona pozwana zgodnie z umową zobowiązała się do zapewnienia należytej realizacji stażu, a po jego zakończeniu do zatrudnienia osoby bezrobotnej na 3 miesiące. Skierowana przez PUP M. P. bezspornie staż odbyła i nie została zatrudniona po jego zakończeniu. W trakcie trwania stażu strona powodowa nie była informowana o negatywnych zdarzeniach istotnych zarówno dla realizacji programu stażu, jak i całej umowy (§ 2 ust. 10 umowy) ani o zastrzeżeniach w stosunku do stażysty. (...) Sp. z o.o. dopiero po zakończeniu stażu poinformowała, iż nie zatrudni M. P. ponieważ nie spełnia wymagań umożliwiających jej zatrudnienie oraz przedstawiła inną osobę do zatrudnienia na jej miejsce. PUP w K. nie wyraził zgody na powyższe rozwiązanie z uwagi na fakt, iż w czasie trwania stażu organizator nie wnosił zastrzeżeń do stażysty. Zgodnie z § 8 ust. 4 umowy organizator zobowiązany był do przedłożenia dowodów potwierdzających fakt naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez M. P.. Takie dokumenty nie były przedłożone stronie powodowej, a więc nie było podstaw do niezatrudniania M. P. po zakończeniu stażu. Ponadto przedstawienie innej osoby do pracy, przy braku zastrzeżeń umowy i akceptacji takiej zmiany umowy przez PUP w K., nie mogło być ocenione jako wywiązanie się strony pozwanej z zatrudnienia konkretnego stażysty oznaczonego w umowie z imienia i nazwiska.

Reasumując w § 9 umowy ściśle zostały określone konsekwencje niewywiązania się z zatrudnienia na okres 3 miesięcy osoby będącej na stażu. Niewątpliwym jest, że do zatrudnienia M. P. nie doszło po skończeniu odbywania przez nią stażu, w związku z czym spełniły się warunki określone w § 9 umowy, co skutkowało obciążeniem Organizatora karą umowną.

Jeżeli natomiast chodzi o kwestie wysokości należności dochodzonej przez stronę powodową, to nie budziła ona żadnej wątpliwości, zwłaszcza iż strona pozwana w żaden sposób nie odniosła się do niej. Zgodnie z art. 230 k.p.c. gdy strona nie wypowie się do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. W związku z tym należało przyjąć, iż (...) Sp. z o.o. przyznała, że taka kwota należności przysługiwała PUP w K. na pokrycie kosztów zatrudnienia stażysty.

O odsetkach ustawowych Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 481 § 1 k.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z § 9 przedmiotowej umowy organizator ma 14 dni na wpłacenie kary umownej od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty zostało doręczone stronie pozwanej w dniu 08.12.2016 r., a więc zasadne jest zatem przyznanie odsetek od dnia 22.12.2016r.

Mając na uwadze ustalone w sprawie okoliczności faktyczne oraz przywołane przepisy w punkcie I wyroku zasądzono od strony pozwanej kwotę 7 760,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22.12.2016 r. do dnia zapłaty.

W punkcie II sentencji w myśl przepisu art. 98 k.p.c. zasądzono od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. , jako strony w całości przegrywającej proces, na rzecz strony powodowej Powiatu (...) - Powiatowego Urzędu Pracy w K. kwotę 2 100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na kwotę tę składały się: 300,00 zł – opłata sądowa, 1 800,00 zł – zastępstwo procesowe.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: