Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 632/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-10-15

Sygnatura akt I C 632/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Adamek-Rogowska

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2015r. w K.

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko K. K.

o zapłatę

I  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 7 942,73 zł (siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa i 73/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.11.2014r. do dnia zapłaty;

II  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 632/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. K. kwoty 7 942,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.11.2014r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu żądania twierdził, że w dniu 22.06.2007r. pozwany zawarł z poprzednikiem prawnym powoda umowę o przyznanie limitu kredytowego. Z przyjętego na siebie zobowiązania w zakresie jego spłaty nie wywiązał się, umowa została wypowiedziana, a wierzytelność przysługująca bankowi z tego tytułu została przelana na podstawie umowy z dnia 27.06.2014r., na rzecz powoda.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 20.11.2014 r. przekazano sprawę do rozpoznania tut. Sądowi, stwierdzając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Pozwany K. K. nie kwestionował twierdzeń pozwu, ani wysokości zadłużenia. Podniósł, iż nie jest w stanie go spłacić z uwagi na sytuację finansową i rodzinną. Otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1650 zł brutto, pomaga finansowo chorej matce, ma przy tym dużo zaległości finansowych.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 22.06.2007 r. pomiędzy pozwanym K. K. a (...) Bankiem S.A. - poprzednikiem prawnym (...) Bankiem (...) S.A. - została zawarta umową przyznania limitu kredytowego na kwotę 5000 zł, na okres 1 roku, z automatycznym przedłużeniem na kolejne roczne okresy, o ile nie zostałaby wypowiedziana przez kredytobiorcę bądź nie zaszłyby inne przyczyny przewidziane w regulaminie wykluczające taką możliwość. Spłata limitu kredytowego miała następować w okresach miesięcznych, w wysokości i terminach określonych w wyciągu z rachunku

(dowód: umowa kredytu –k.27-28)

Przysługująca z tytułu zawartej z pozwanym umowy wierzytelność została przelana na podstawie umowy z dnia 27.06.2014r., przez (...) Bank (...) S.A.- następcę prawnego (...) Banku S.A. - na rzecz powoda (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

Dowód: umowa przelewu wierzytelności k.29-42

Zadłużenie pozwanego wynikające z zawartej umowy wynosi 7 942,73 zł.

Okoliczność bezsporna.

Sąd zważył, co następuje:

Poczynione w sprawie ustalenia nie budzą wątpliwości. Pozwany nie kwestionował faktu zaciągnięcia kredytu i niewypełnienia ze swoje strony obowiązków wynikających z jego spłaty zgodnie z zawartą umową, ani też wysokości zadłużenia. Z tych względów powództwo na podstawie art. 720 §1 k.c. i art.510 § 1 k.c. podlegało uwzględnieniu.

Postanowienie o kosztach procesu wydano na podstawie art.98 § 1 k.p.c. (300 zł z tytułu opłaty sądowej - 1200 zł z tytułu zastępstwa procesowego).

Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Adamek-Rogowska
Data wytworzenia informacji: