Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 524/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-05-23

Sygnatura akt I C 524/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2018r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2018r. w K.

sprawy z powództwa M. S. i K. S.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz powodów M. S. i K. S. kwotę 17.687,00 zł ( słownie złotych: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem i 00/100 ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 07.02.2017r. do dnia zapłaty;

II  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. solidarnie na rzecz powodów M. S. i K. S. kwotę 4.519,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.634,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

sygn. akt I C 524/17

UZASADNIENIE

Powodowie M. S. i K. S. – w pozwie złożonym dnia 15.05.2107 r. domagali się zasądzenia od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 17.687,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7.02.2017 r. oraz zasądzenia od strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie podali, że w dniu 18.02.2016 r. zawarli ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia AC samochodu osobowego marki A. (...), nr rej. (...), rok prod. 2011, określającą wartość pojazdu na kwotę 95.087,00 zł, dodatkowo za zwiększeniem składki ubezpieczeniowej wykupili opcję, która miała gwarantować stałą wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia i ochronę sumy ubezpieczenia. W dniu 6.01.2017 r. samochód należący do powodów został skradziony. Ubezpieczyciel uznał fakt zaistniałego zdarzenia i z tego tytułu wypłacił powodowi odszkodowanie w kwocie 77.400,00 zł, gdyż od wartości bazowej, na nowo obliczonej przez ubezpieczyciela odjął kwoty wynikające z tytułu importu prywatnego i korekty na miesiąc pierwszej rejestracji. Powodowie naprowadzili, że wartość ubezpieczonego pojazdu została wskazana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia przez pozwane (...) S.A. i jako podmiot wyspecjalizowany w tej dziedzinie powinien on brać odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia i przy wypłacie odszkodowania za skradziony pojazd nie może zmniejszać gwarantowanej wartości pojazdu. (...) S.A jako profesjonalny podmiot nie może zasłaniać się błędem przy określeniu wartości pojazdu w umowie. Zdaniem powodów, objęta umową klauzula ,, (...) Wartość 100%”, przewidziana § 9 ust. 1 pkt lit. b OWU i dodatkowo płatna, gwarantuje stałą wartość pojazdu w całym okresie ubezpieczenia. Dochodzone świadczenie pieniężne stanowi różnicę pomiędzy wypłaconym powodom odszkodowaniem w wysokości 77.400,00 zł, a ich zdaniem należnym w kwocie 95.087,00 zł.

Strona pozwana (...) S.A. z siedzibą w W. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje stanowisko strona pozwana wskazała, iż w chwili zawarcia umowy wysokość ubezpieczenia została ustalona w oparciu o modelowy pojazd danej marki oraz na podstawie informacji uzyskanych od ubezpieczającego. Wartość pojazdu powodów przyjętą do ubezpieczenia określono, zgodnie z § 3 pkt 60 OWU, na dzień zawarcia umowy. W trakcie likwidacji dokonano ponownego oszacowania wartości pojazdu powodów mając na celu, by wysokość odszkodowania nie przewyższała poniesionej przez nich szkody. Po zweryfikowaniu przez eksperta pozwanego ubezpieczyciela wartości pojazdu, (...) S.A. wypłaciła powodom kwotę 77.400,00 zł, mającą odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy. Zdaniem strony pozwanej roszczenie powodów jest bezpodstawne, ponieważ wypłata kwoty według wartości przyjętych w umowie, które są niezgodne ze stanem rzeczywistym, prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia powoda. Zawarcie umowy ubezpieczenia w opcji stałej wartości pojazdu, dotyczy jedynie wyłączenia ryzyka naturalnego spadku ceny pojazdu po zawarciu umowy ubezpieczenia. Nie dotyczy natomiast sytuacji, gdy wartość pojazdu i warunki finansowe umowy ubezpieczenia określone zostały o błędne dane podane przez powoda. Określona na tej podstawie błędnie wartość pojazdu w chwili zawarcia umowy nie oznacza, że wyznacza ona rozmiar szkody poniesionej przez powoda. Wysokość odszkodowanie powinna odpowiadać rzeczywistej wartości szkody.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

W lutym 2016 roku M. S. i K. S. nabyli w Czechach samochód osobowy marki A. (...), rok produkcji 2011, od prywatnego właściciela. Do tego czasu auto było używane zgodnie z przeznaczeniem w normalnej, bieżącej eksploatacji z przebiegiem około 80 tys. km i było w stanie nieuszkodzonym.

( dowód: akta szkodowe nr PL 2017 010 700 352 na k. 36 akt, polisa ubezpieczeniowa na k. 10-11 akt i zeznania powoda M. S. z dnia 16.05.2018 r. na k. 54-54v. akt )

W dniu 18.02.2016 r. M. S. i K. S. zawarli z (...) S.A. umowę ubezpieczenia zakupionego pojazdu marki A. (...) w zakresie auto-casco na okres od dnia 18.02.2016r. do dnia 17.02.2017 r. Wykupili dodatkową opcję gwarantującą stałą wartość pojazdu w okresie ubezpieczenia, to jest 100 % stałej wartości auta z daty umowy przez cały okres ubezpieczenia. Ponadto zastrzegli ochronę sumy ubezpieczenia wynoszącej 95.087,00 zł ( suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie ). Zapłacili składkę łączną 4.766,00 zł. Wartość auta przyjętą do ubezpieczenia zaoferowana została przez przedstawiciela ubezpieczyciela.

( dowód: polisa ubezpieczeniowa nr (...) na k. 10-11 akt, § 3 pkt 60, 62 i 90-93 oraz § 13 ust. 1 OWU ogólne warunki ubezpieczeń na k. 37-52 akt, wydruk z oferty internetowej pozwanego ubezpieczyciela na k. 15-16 akt i zeznania powoda M. S. z dnia 16.05.2018 r. na k. 54-54v. akt )

W dniu 6 stycznia 2017 r. w K. nastąpiła kradzież pojazdu powodów marki A. (...), nr rej. (...), rok produkcji 2011, która została zgłoszona tego samego dnia Policji i ubezpieczycielowi.

( dowód: akta szkodowe nr PL 2017 010 700 352 na k. 36 akt i zeznania powoda M. S. z dnia 16.05.2018 r. na k. 54-54v. akt )

Strona pozwana dokonała weryfikacji wartości rynkowej auta powodów i na jej podstawie w ramach likwidacji szkody przyznała im w dniu 7.03.2017 r. odszkodowanie w kwocie 77.400,00 zł mającej odpowiadać ustalonej przez nich wartości pojazdu.

( dowód: akta szkodowe nr PL 2017 010 700 352 na k. 36 akt, pismo pozwanego ubezpieczyciela na k. 12 akt i zeznania powoda M. S. z dnia 16.05.2018 r. na k. 54-54v. akt )

Powodowie nie zgodzili się z wypłaconą kwotą odszkodowania i w związku z tym w dniu 27.03.2017 r. odwołali się od decyzji (...) S.A. domagając się dopłaty różnicy pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem, a należnym w kwocie 95.087,00 zł.

( dowód: akta szkodowe nr PL 2017 010 700 352 na k. 36 akt i odwołanie powoda na k. 13 akt )

Pismem z dnia 18.04.2017 r. pozwany ubezpieczyciel odmówił wypłaty dalszego odszkodowanie do wysokości 95.087,00 zł.

( dowód: akta szkodowe nr PL 2017 010 700 352 na k. 36 akt i decyzja odmawiająca przyznania pełnego odszkodowania na k. 14 akt )

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Pozew był w całości uzasadniony.

W dniu 6 stycznia 2017 r. w K. dokonano kradzież samochodu osobowego marki A. (...), nr rej. (...), należącego do powodów M. S. i K. S.. Pomiędzy powodami i stroną pozwaną zawarta została umowa ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco dotycząca w/w samochodu. Zgodnie z powyższą umową i postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco stanowiącymi jej integralną część pozwany zakład ubezpieczeń zobowiązywał się do zapłaty odszkodowania na rzecz powodów w razie zaistnienia kradzieży auta.

Podstawą prawną żądania pozwu stanowią przepisy art. 805 i n. k.c. Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. „przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę” . Przepis ten wskazuje na istotę umowy ubezpieczenia, określając obowiązki stron przedmiotowej umowy, ubezpieczyciela i ubezpieczającego. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy ubezpieczenia jest z jednej strony zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia przez ubezpieczyciela w razie zajścia określonego w umowie wypadku, z drugiej zaś strony zobowiązanie do zapłaty składki przez ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia określana jest powszechnie jako umowa najwyższego zaufania, ponieważ od stron umowy wymaga się przede wszystkim szczególnej lojalności i zaufania w wykonywaniu zawartej umowy ubezpieczenia. Z tego też względu konsekwencje nadużycia takiego zaufania mogą być szczególnie dotkliwe, w postaci nieważności umowy lub zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności.

W myśl art. 805 § 1 k.c. konieczną przesłanką powstania odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia jest zajście przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego. Wypadek ubezpieczeniowy może powstać niezależnie od woli ubezpieczającego, bądź też stanowić przejaw zamierzonego działania. Obowiązek świadczenia ubezpieczyciela powstaje, gdy wypadek ubezpieczeniowy zaistniał wbrew lub niezależnie woli ubezpieczającego, a w każdym razie bez jego winy. Na ubezpieczającym ciąży obowiązek jednoznacznego i nie budzącego żadnej wątpliwości wykazania okoliczności zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ( kradzieży/ włamania do pojazdu bez jego winy- tak SA w Krakowie w wyroku z dnia 30.11.2012r. I ACa 1113/12 ). Po myśli przy tym art. 824 1 § 1 k.c., jeśli nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

W powyższej sprawie powód zgodnie z treścią zawartej umowy ubezpieczenia spełnił wszystkie obowiązki z niej wynikające i pozwalające mu na otrzymanie odszkodowania. Należy przyjąć, że skoro za odpowiednio naliczoną składkę ubezpieczyciel zobowiązał się do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej do wysokości kwoty określonej jako kwota ubezpieczenia to nieuzasadnione jest, po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego – w tym przypadku kradzieży - zmniejszenie wysokości swojego świadczenia poprzez proporcjonalne obniżenie jego wartości tylko z tej racji, iż kwota ubezpieczenia nie odpowiada deklarowanej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Wskazać należy, że strona pozwana wypłaciła powodowi jedynie odszkodowanie częściowe w kwocie 77.400,00 złotych. Tego rodzaju działanie ubezpieczyciela na gruncie niniejszej sprawy jest nieuzasadnione, ponieważ M. S. i K. S. domagają się wypłaty należnego im odszkodowania w kwocie ustalonej w umowie ubezpieczenia, która wynosiła 95.087,00 złotych i stanowiła podstawę naliczenia składki ubezpieczeniowej. (...) S.A. w umowie ubezpieczenia sam określił wartość pojazdu, więc powinien wziąć odpowiedzialność za prawidłowe określenie jego wartości, a nie przy zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego od nowa weryfikować jego wartość w celu wypłaty mniejszego odszkodowania. Zakład ubezpieczeń jest instytucją zaufania publicznego, która powinna dążyć do ochrony interesów osób podpisujących z nimi umowy ubezpieczenia, a nie zasłaniać się błędem przy określeniu wartości pojazdu.

Zgodnie z § 16 OWU (...) określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży, z uwzględnieniem warunków umowy AC. Powodowie zawierając umowę ubezpieczenie wykupili dodatkową opcję czyli stałą wartość pojazdu, co miało im zagwarantować, iż będzie ona niezmienna przez cały okres trwania ubezpieczenia. Przychylenie się do twierdzeń strony pozwanej prowadziłoby to do tego, że w istocie powodowie, którzy ponieśli dodatkową opłatę mającą im zagwarantować stałą wartość pojazdu, nie uzyskaliby z tego jakiegokolwiek zysku. Szkoda wtedy byłaby rozliczana tak jakby w ogóle nie obowiązywała dodatkowa opcja. Z tego wniosek, iż w momencie kradzieży M. S. i K. S. powinni mieć wypłaconą kwotę 95.087,00 złotych jako wartość pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I ACa 524/15 z 16.09.2015 r. ,, standardem jest zmienna suma ubezpieczenia, która oznacza, że w wypadku zaistnienia szkody przy ustalaniu wysokości odszkodowani brana jest pod uwagę wartość pojazdu z dnia w którym szkoda nastąpiła. Natomiast w wypadku zawarcia umowy ubezpieczenia AC ze stała sumą ubezpieczenia, podstawą wyliczenia odszkodowania będzie wartość pojazdu wskazana w polisie na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.”

Oddalono wniosek pełnomocnika strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu motoryzacji na okoliczności ustalenia wartości rynkowej pojazdu powodów z daty zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. 18.02.2016 r., ponieważ należy się im cała zadeklarowana w umowie ubezpieczenia wartość auta, przyjęta za stałą w okresie ubezpieczenia i taki skutek kradzieży przyjęty strony, zaś profesjonalny ubezpieczyciel powinien działać z należytą starannością przy określaniu wartości pojazdu w umowie. Dowód ten nie byłby istotny z punktu widzenia rozstrzygnięcia i prowadziłby jedynie do przedłużenia postępowania. Skoro strony zawarły umowę ubezpieczenia AC z opcją stałej sumy ubezpieczenia, to oczywiste jest, iż wiąże ona dwie strony, a badanie wartości pojazdu w takim przypadku byłoby sprzeczne z jej postanowieniami.

Reasumując powodom należy się cała zadeklarowana w umowie ubezpieczenia wartość auta, przyjęta za stałą w okresie ubezpieczenia i taki skutek kradzieży przyjęły strony. Od profesjonalnego ubezpieczyciela należy oczekiwać działania z należytą starannością, nie zaś wykorzystywania swojej dominującej pozycji w relacjach kontraktowych i pobierania wyższych składek liczonych od wyższych wartości pojazdu przy gwarantowaniu jednocześnie niższego odszkodowania.

Sąd uznał zeznania powoda za wiarygodne. Były jasne, logiczne i wewnętrznie spójne oraz korelowały z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie, co w konsekwencji pozwoliło na ustalenie istotnych w sprawie okoliczności.

Mając na uwadze powyższe okoliczności i przywołane motywy, na podstawie cytowanych przepisów, Sąd uznał powództwo za uzasadnione w całości ( punkt I wyroku ).

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu objęte punktem II wyroku Sąd oparł na treści art.98 k.p.c. ( opłata sądowa 885,00 zł i 3.634,00 zł zastępstwa procesowego ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: