Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 335/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-09-15

Sygnatura akt I C 335/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Adamek-Rogowska

Protokolant: Justyna Ferenc

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2015 r. w K.

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B.

przeciwko W. W.

o zapłatę

I  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 12 004,77 zł ( dwanaście tysięcy cztery 77/100 złotych) wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP co do kwoty 11 889,06 zł od dnia 01.01.2015 r. do dnia zapłaty oraz co do kwoty 115,71 zł od dnia 01.01.2015 r. do dnia zapłaty;

II  w pozostałym zakresie postępowanie umarza;

III  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 3 023,72 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 335/15

UZASADNIENIE

Strona powodowa Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniosła o zasądzenie od pozwanej W. W. kwoty 12 070,03 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 2 lutego 2014 r. do dnia do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu żądania twierdziła, że w dniu 30.06.2009r. pozwana zawarła z powodem umowę kredytu. Z przyjętego na siebie zobowiązania w zakresie jego spłaty nie wywiązała się. Wierzytelność przysługująca bankowi z tego tytułu odpowiada sumie dochodzonej pozwem.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 25.03.2014 r. przekazano sprawę do rozpoznania tut. Sądowi, stwierdzając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Pozwana W. W. wniosła o „umorzenie” dochodzonej kwoty. Podniosła, min. że spłacała należność w miarę możliwości. Także po wytoczeniu powództwa została przez nią część należności uregulowana. Pięć lat temu zmarł jej mąż, 2 lat temu straciła pracę, jest na utrzymaniu córki.

W trakcie postępowania powód ograniczył powództwo do kwot 11 889,06 z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 1.01. (...). do dnia zapłaty oraz 115,71 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 1.01. (...). do dnia zapłaty.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 30.09.2009 r. pomiędzy pozwaną W. W. a Bankiem (...) S.A. z siedzibą w B. została zawarta umową kredytu gotówkowego na kwotę 23 469,39 zł na okres od 30.06.2009r. do dnia 10.06.2016r. Kredyt miał być spłacany w 83 ratach kapitałowo – odsetkowych, do 10 dnia każdego miesiąca, w wysokości 393,83 zł.

W związku z powstaniem zaległości w spłacie rat kredytu, umowa została wypowiedziana z dniem 2 grudnia 2013r.

(dowód: umowa kredytu –k.31-35, wypowiedzenie umowy z 2.12.2013r. k.36)

Sąd zważył, co następuje:

Poczynione w sprawie ustalenia nie budzą wątpliwości. Pozwana nie kwestionowała faktu zaciągnięcia kredytu i niewypełnienia ze swoje strony obowiązków wynikających z jego spłaty, zgodnie z zawartą umową. Nie ma podstaw prawnych aby dochodzona suma została umorzona, czy aby sytuacja majątkowa pozwanej mogła skutkować oddaleniem powództwa.

Z tych względów żądanie w zakresie kwoty 12 004,77 zł na podstawie art. art. 720 §1 k.c. podlegało uwzględnieniu.

W zakresie w jakim powództwo zostało ograniczone, orzeczono o umorzeniu postępowania na podstawie 355 § 1k.c.

Postanowienie o kosztach procesu wydano na podstawie art.98 § 1 k.p.c.

Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Adamek-Rogowska
Data wytworzenia informacji: