Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 226/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-06-30

Sygnatura akt I C 226/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2016r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Orzechowska-Korpikiewicz

Protokolant: Dorota Osojca

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016r. w K.

sprawy z powództwa W. W.

przeciwko C. S. z siedzibą w P. 1 Republika Czeska

o zapłatę

I  zasądza od strony pozwanej C. S. z siedzibą w P. 1 Republika Czeska na rzecz powoda W. W. kwotę 4.528,69 zł (cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem 69/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14.08.2014r. do dnia zapłaty;

II  dalej idące powództwo oddala;

III  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 981,46 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

IV  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 595,46 zł tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

V  zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze) kwotę 459,29 zł tytułem części niepokrytych kosztów opinii biegłego,

VI  zasądza od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze) kwotę 734,69 zł tytułem części niepokrytych kosztów opinii biegłego.

Sygn. akt I C 226/15

UZASADNIENIE

Powód W. W. wystąpił z powództwem przeciwko Česka P. S. z siedzibą w P. 1, Republika Czeska (właściwe określenie strony pozwanej k. 54) żądając zasądzenia kwoty 7.320 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Uzasadniając swoje żądanie powód podał, że 25.01.2013 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny w K., Aleja (...), w wyniku którego został uszkodzony pojazd marki A. nr (...). W wyniku przeprowadzonego przez stronę pozwaną postępowania likwidacyjnego wypłacono powodowi odszkodowanie w wysokości 4.810,42 zł z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Powód zlecił rzeczoznawcy T. G. weryfikację kosztów naprawy samochodu ustalonych przez stronę pozwaną. Z treści opinii rzeczoznawcy wynika, że rzeczywisty koszt naprawy wynosi 11.691,37 zł z VAT. Za opinię powód zapłacił 439,11 zł. Powód zwrócił się do strony pozwanej o dopłatę pozostałej części odszkodowania. Pozwany do dnia wniesienia pozwu nie ustosunkował się co do roszczeń powoda. Na dochodzoną kwotę składa się: kwota 6.880,95 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą a wynikającą z opinii rzeczoznawcy oraz koszt prywatnej opinii w wysokości 439,11 zł.

Strona pozwana - Česka P. S. z siedzibą w P. 1, Republika Czeska - wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa 17 zł.

Uzasadniając swoje stanowisko, strona pozwana nie kwestionowała odpowiedzialności za szkodę w pojeździe powoda będącej następstwem kolizji drogowej, podniosła jednak, że w toku postępowania likwidacyjnego ustalono i wypłacono powodowi odszkodowanie w wysokości 4.810,42 zł.

Strona pozwana kwestionowała kalkulację naprawy pojazdu przedstawioną przez powoda. Według strony pozwanej, powód zaniżył koszty naprawy pojazdu i wskazana przez niego kwota 11.691,37 zł nie pozwoli na przywrócenie do stanu pełnej sprawności technicznej pojazdu. Pozwany wskazał, że rzeczywiste koszty naprawy pojazdu powoda z uwzględnieniem co najmniej takiej samej sprawności technicznej i walorów estetycznych oraz co najmniej takich samych warunków bezpieczeństwa, przewyższają wartość pojazdu przed szkodą, a co za tym idzie naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, zaś odszkodowanie stanowi różnice pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością pojazdu po szkodzie. Taka kalkulacja przemawia za bezzasadnością roszczenia powoda.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

25.01.2013r. doszło do kolizji drogowej w której uszkodzeniu uległ należący do powoda pojazd marki A. (...) o numerze rej. (...). Sprawca tego zderzenia był ubezpieczony w Česka P. S. z siedzibą w P. 1, Republika Czeska w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Szkoda została uznana przez ubezpieczyciela w wysokości 4.810,42 zł i wypłacona powodowi.

[okoliczności niesporne]

Przed wytoczeniem procesu, powód zlecił rzeczoznawcy T. G. weryfikację kosztów naprawy samochodu ustalonych przez stronę pozwaną. Rzeczoznawca wycenił koszt naprawy samochodu na kwotę 11.691,37 zł. Za opinię powód zapłacił 439,11 zł. Wysokość szkody w pojeździe powoda wynosi 8.900,00 zł. Wartość rynkowa pojazdu na dzień szkody wynosiła 14.600,00 zł. Natomiast wartość rynkowasamochodu w stanie uszkodzonym wynosiła 5.700,00 zł.

[dowód: wycena rzeczoznawcy T. G. k. od 5 do 17, faktura VAT k. 18, opinia biegłego sądowego inż. W. C. (1) k. od 80 do 128]

Sąd zważył, co następuje:

Odpowiedzialność strony pozwanej za skutki wypadku, w którym powód poniósł szkodę, była niesporna. Wynika ona z treści przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych /Dz. U. Nr 124 poz. 1152/, który określa podstawę i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w związku z ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Szczegółowy zakres odpowiedzialności wynika z treści przepisu art. 822 k.c. i art. 436 § 2 k.c.

Zasadniczy spór dotyczył sposobu ustalenia wartości szkody, natomiast zakres uszkodzeń w pojeździe powoda był niesporny, zobrazowany dołączoną dokumentacją zdjęciową.

Ustalając wartość szkody Sąd posłużył się opinią biegłego sądowego inż. W. C. (2), który w sposób wnikliwy i rzetelny ustalił zakres szkody w pojeździe powoda. Biegły wyliczył szkodę w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie wartość szkody biegły ustalił na kwotę 8.900,00 zł. posługując się kalkulacją opartą na cenach części oryginalnych. W drugim wariancie wartość szkody biegły ustalił na kwotę 7.158,44 zł. dokonując wyceny w oparciu o ceny części nieoryginalnych. Biegły w swej opinii w sposób rzetelny, jasny i logiczny uzasadnił sposób wyliczenia szkody. Ustalając wysokość szkody Sąd posłużył się wariantem pierwszym opinii biegłego, przyjmując, że do likwidacji szkody należy wziąć wartość części oryginalnych, gdyż one zapewniają właściwą naprawę pojazdu i dają możliwość przywrócenia stanu najbardziej zbliżonego do tego, jaki istniał przed wypadkiem. Tylko w sytuacji, gdy w samochodzie były wcześniej zamontowane części nieoryginalne, można dokonać kalkulacji szkody w oparciu o takie części, czego w przedmiotowym postępowaniu nie wykazano.

Powyższe okoliczności uzasadniały przyjęcie za biegłym, według wariantu pierwszego, że całkowity koszt naprawy samochodu wynosi 8.900,00 zł. Stosownie do treści przepisu art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Zgadzając się w pełni z opinią biegłego - inż. W. C. (2) w zakresie wyżej wskazanym, Sąd przyjął za nim koszt naprawy przedmiotowego samochodu na kwotę 8.900,00 zł i po odjęciu już wypłaconego odszkodowania ( 4.810,42 zł) uznał roszczenie za zasadne do kwoty 4.089,58 zł z tytułu szkody w pojeździe. Sąd uwzględnił również poniesione przez powoda koszty w wysokości 439,11 zł. na opinię rzeczoznawcy. Poszkodowany, by zweryfikować zaoferowane przez stronę pozwaną odszkodowanie, skorzystała z opinii eksperta, którego ustalenia dały podstawę do wystąpienia ze sprawą. Wprawdzie Sąd nie oparł się na tej prywatnej opinii, jednak wynika z niej, że strona pozwana zdecydowanie zaniżyła wartość szkody. Sąd Najwyższy w uchwale z 18 maja 2005r. wskazał, że odszkodowanie przysługujące z mocy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może - stosownie do szkodliwości sprawy - obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego /OSNC 2005r. nr 7-8 poz. 117/.

Ze względów podanych wyżej, należało przyjąć, że przeprowadzenie specjalistycznej ekspertyzy było celowe, a powodowi należy się zwrot kosztów jej opracowania /439,11 zł/.

Z powyższych względów orzeczono jak w punkcie I wyroku ( kwota 4.528,69 zł stanowi sumę kwoty 4.089,58 zł i 439,11 zł).

Odsetki od kwoty 4.528,69 zł zasądzone zostały od dnia 14 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu. Obowiązek odszkodowawczy aktualizuje się już w momencie powstania szkody. Odsetki były wymagalne po upływie 30 dni od zgłoszenia szkody w pojeździe, bowiem 30 dniowy termin przewidziany do likwidacji szkody, wynikający z art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych niewątpliwie upłynął w dacie doręczenia stronie pozwanej pozwu.

Z powyższych względów, w zakresie dalej idącego żądania powództwo jako niezasadne podlegało oddaleniu o czym orzeczono w punkcie II wyroku.

O kosztach procesu w punkcie III i IV wyroku rozstrzygnięto na podstawie art. 100 zd. pierwsze in fine k.p.c. ( stosunkowe rozdzielenie kosztów ). Obie strony poniosły koszty zastępstwa procesowego wynoszące po 1.200,00 zł. oraz opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Dodatkowo powód uiścił opłatę od pozwu w kwocie 366,00 zł. Łącznie powód poniósł koszty procesu w wysokości 1.583,00 zł. Powód wygrała proces w 62 %, należał się więc jemu zwrot kosztów w kwocie 981,46 zł. ( 62 % z 1.583,00 zł). Strona pozwana poniosła koszty procesu w wysokości 1.567,00 zł, w tym zaliczkę na opinię biegłego w kwocie 350,00 zł, wygrała proces w 38 %, należał się więc jej zwrot kosztów w kwocie 595,46 zł. ( 38 % z 1567,00 zł).

Ponieważ koszty opinii w kwocie 1.184,98 zł zostały tymczasowo pokryte z budżetu Sądu, na podstawie art. 100 zd. pierwsze in fine k.p.c. w związku z art. 113 ust. 1 u.k.s.c., nakazano pozwanemu ubezpieczycielowi uiścić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 734,69 zł tytułem zwrotu części wydatków na opinię biegłego ( w zakresie w jakim przegrał proces) orzeczenie w punkcie VI. Również powód został zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa części kosztów opinii w wysokości 459,29 zł, (w zakresie w jakim przegrał proces) orzeczenie w punkcie V.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Orzechowska-Korpikiewicz
Data wytworzenia informacji: