Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 120/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2015-10-29

Sygnatura akt I C 120/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2015r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Adamek-Rogowska

Protokolant: Aneta Bącal

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2015r. w K.

sprawy z powództwa W. T. (1)

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. T. (1) kwotę 4 961,02 zł (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden i 02/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami co do kwoty 4 461,02 zł od dnia 27.12.2013r. do dnia zapłaty, co do kwoty 500,00 zł od dnia 14.02.2014r. do dnia zapłaty;

II  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda ustawowe odsetki od kwoty 3 000,00 zł (trzy tysiące i 00/100 złotych) od dnia 14.01.2014r. do dnia 06.05.2014r.;

III  umarza postępowanie w zakresie kwoty 3 000,00 zł;

IV  dalej idące powództwo oddala;

V  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2 538,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

VI  nakazuje zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze kwotę 309,62 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na biegłego.

Sygn. I C 120/15

UZASADNIENIE

Powód W. T. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. kwoty 8 613,13 zł z ustawowymi odsetkami co do kwot: 5 112,46 zł od dnia 23.11.2013r., 3 000 zł od dnia 14.01.2014r., 500 zł od dnia wniesienia pozwu - do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania twierdził, że w dniu 21.11. (...). zlecił naprawę swojego samochodu marki R. (...). F. prowadzącemu warsztat samochodowy (...) w S.. Naprawa została wykonana wadliwie, doprowadzając do uszkodzenia silnika, co nie było kwestionowane. P. F. był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością w pozwanym (...) Zakładzie (...), który uznał swoją odpowiedzialność za przedmiotową szkodę. Po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym wypłacił odszkodowanie w kwocie 4 832,11 zł. Powód ustalił, że za tę kwotę nie naprawi pojazdu i w związku z tym zlecił sporządzenie prywatnej opinii rzeczoznawcy W. C., który ustalił, iż rzeczywisty koszt naprawy jego samochodu wyniesie 9 944,57 netto. Różnica między sumą wypłaconą, a ustaloną w tej opinii powinna być przez pozwanego dopłacona tytułem pokrycia szkody. Za sporządzenie prywatnej opinii powód zapłacił 615 brutto zł. Suma z tego tytułu w kwocie netto 500 zł także jest objęta żądaniem. Powód domaga się ponadto 3000 zł z tytułu kosztu wynajmu pojazdu zastępczego wynajętego w grudniu 2013r.

Pozwany (...) Zakład (...) uznał żądanie pozwu co do kwoty 3000 zł, w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie powództwa. Zarzucił, że prywatna opinia rzeczoznawcy jest jedynie dokumentem prywatnym, obejmującym hipotetyczne wyliczenie kosztów restytucji pojazdu. Powód nie przedstawił dowodu potwierdzającego naprawę pojazdu. Zarzucił także nieprawidłowe określenie daty początkowej naliczania odsetek od kwoty 5 112,46 zł.

W toku postępowania w związku z wypłatą przez pozwanego w dniu 6 maja 2014r. kwoty 3 000 zł z tytułu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego powód ograniczył żądanie o tę sumę, podtrzymując żądanie w zakresie odsetek od tej sumy (k.69).

Bezspornym w sprawie jest, że:

W dniu 21listopada 2013r. powód W. T. (1) zlecił naprawę swojego samochodu marki R. P. F. (2), prowadzącemu warsztat samochodowy (...) w S.. Naprawa została wykonana wadliwie, doprowadzając do uszkodzenia silnika. P. F. był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością w pozwanym (...) Zakładzie (...), który uznał swoją odpowiedzialność za przedmiotową szkodę. Po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym wypłacił powodowi odszkodowanie w kwocie 4 832,11 zł netto.

Powód zgłosił szkodę pozwanemu 26 listopada 2013r.

Ponadto Sąd ustalił, co następuje:

Uznając, że przyznana kwota odszkodowania jest zaniżona powód zlecił sporządzenie prywatnej opinii rzeczoznawcy samochodowemu W. C., który koszty naprawy silnika w pojeździe powoda ustalił na 9 944,57 netto.

Za sporządzenie prywatnej opinii powód zapłacił kwotę netto 500 zł.

Dowód: prywatna opinia W. C. k. 20-27, faktura VAT k. 28

Wiążąca pozwanego i P. F. (2) umowa ubezpieczenia (...) udzielała ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej w granicach jego odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa polskiego.

Dowód: ogólne warunku ubezpieczenia (...) par.18, s.18

-koperta k.69

Koszt naprawy samochodu powoda marki R. (...) w związku z wadliwie wykonaną usługą przez (...) P. F. (2) wynosi netto 9 293,13 zł.

Dowód: opinia biegłego sądowego W. K. k. 87 - 100

Sąd zważył, co następuje:

Ustalony powyżej stan faktyczny w części bezsporny, w pozostałym zakresie znajdował podstawę w dokumentach, a ponadto opinii biegłego sądowego W. K. Opinia biegłego jest jednoznaczna i rzeczowa nie nasuwała wątpliwości Sądu ani też nie była kwestionowana przez strony, w związku z tym stanowiła podstawę ustaleń. Wynika z niej, iż koszt naprawy samochodu powoda w związku wadliwie wykonaną usługą przez (...) wynosi netto 9 293,13 zł (powód jako prowadzący działalność gospodarczą ma możliwości odliczenia podatku VAT, stąd sumy ustalane są w kwotach netto - zgodnie z żądaniem powoda).

Wiążąca pozwanego i P. F. (2) umowa ubezpieczenia (...) udzielała ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z jego odpowiedzialności odszkodowawczej w granicach odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa polskiego. Stosownie do art. 361 k.c. szkoda powinna być naprawiona w pełnej wysokości. W konsekwencji skoro strona pozwana wypłaciła powódce odszkodowanie w kwocie 4 832,11zł, tytułem pokrycia szkody w pełnej wysokości powinna dopłacić powodowi sumę 4 461,02 zł (9 293,13- 4 832,11). Żądanie powoda w tym zakresie podległo uwzględnieniu na podstawie art. 822 par.1 k.c. w zw. z art.471k.c. W związku z zarzutem pozwanego, co do nieprzedstawienia przez powoda rachunku za naprawę należy zauważyć, że roszczenie w zakresie odszkodowania powstaje z momentem wyrządzenia szkody, stąd nie jest uzależnione od konieczności naprawy pojazdu.

Zasądzeniu ponadto podlegał jako uzasadniony i mieszczący się w granicach odpowiedzialności z art. 361 k.c., wydatek na prywatną opinię rzeczoznawcy w wysokości 500 zł. Odszkodowanie należne powodowi zostało w sposób istotny zaniżone. Powód nie dysponujący wiedzą specjalistyczną pozwalająca na wyjaśnienie tej kwestii i sprecyzowanie wysokości należnego mu odszkodowania był uprawniony do skorzystania z prywatnej opinii.

W pozostałym zakresie powództwo jako nieuzasadnione podległo oddaleniu.

Odsetki podległy zasądzeniu w zakresie kwoty 4 461,02 zł od dnia 27.12.2013r., mając na uwadze, że szkoda została zgłoszona pozwanemu w dniu 26 listopada 2013r., a zgodnie z art.817 par.1 k.c. świadczenie powinno być spełnione przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zawiadomienia o wypadku.

W zakresie ograniczonego żądania o kwotę 3000 zł, zaspokojonego w toku procesu, postępowanie na podstawie art.355 par.1 k.p.c. podlegało umorzeniu. Żądanie z tytułu odsetek od spełnionego z opóźnieniem świadczenia podlegało uwzględnieniu na podstawie art.481k.c.

Postanowienie o kosztach procesu wydano na podstawie art.100 k.p.c. Sąd zasądził na rzecz powoda całość kosztów albowiem uległ on w nieznacznej części, bo w 7,57% swojego żądania (431 opłata + (...) wynagrodzenie radcowskie + 890,38 zaliczka).

O zwrocie zaliczki orzeczono na podstawie 84 ust. 1 ustawy z 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r.nr 90, poz.594 ze zm.).

Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Adamek-Rogowska
Data wytworzenia informacji: