Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 22/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-01-30

Sygnatura akt IV P 22/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z., dnia 10-01-2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu IV Wydział Pracy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Danuta Kaczerewska

Protokolant: Agnieszka Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 10-01-2013 r. w Zgorzelcu

sprawy

z powództwa K. C. prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Kantor (...) w Z.

przeciwko B. S.

o odszkodowanie za mienie powierzone

I.  powództwo oddala,

II.  zasądza od strony powodowej K. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kantor (...) w Z. na rzecz pozwanej B. S. kwotę 1.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

IV P 22/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa- K. C. (...) Kantor (...) w Z. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanej- B. S. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej kwoty 22.039 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.12.2011r. do dnia zapłaty, tytułem ujawnionego niedoboru. W uzasadnieniu swojego stanowiska strona powodowa podała, że w dniu 9/10.12.2011r. pozwana pracowała w kantorze (...) w K.. Po zakończonej pracy rozliczała się ze stanu kasy z przyjmującą zmianę B. Ż. .Pracownica B. Ż. przyjmując od pozwanej stan kasy stwierdziła brak 5000Euro. Na powyższą okoliczność wystawiła stosowne zaświadczenie, albowiem pozwana odmówiła podpisania protokołu przekazania z wykazanym brakiem kasowym. Następnie pozwana potwierdziła utratę z kasy kwoty 5.000euro podczas swojej zmiany, w obecności świadków i pełnomocnika pracodawcy –G. C., który zaproponował pozwanej zawarcie ugody dotyczącej rozliczenia braku, na co pozwana najpierw się zgodziła, a następnie w obecności świadków –po przygotowaniu pisemnej propozycji ugody- odmówiła jej podpisania. Na powyższą okoliczność zostało spisane oświadczenie ,które podpisali świadkowie. W dniu 12.12.2011r. pracodawca rozwiązał z pozwaną umowę o pracę na podstawie art.30§1pkt.3- bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ponieważ pozwana podpisała umowę o odpowiedzialności materialnej pracownika, tym samym przyjęła na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualną szkodę pracodawcy powstałą w powierzonym jej mieniu. W trakcie pełnienia przez pozwaną obowiązków pracowniczych doszło do utraty kwoty 5.000euro -co daje kwotę 22.039,50zł wg. kursu na dzień 29.12.2011r.W wyniku działań pozwanej powodowi została wyrządzona szkoda w mieniu. Wobec braku możliwości ugodowego zakończenia kwestii rozliczenia się z braku kasowego powód zmuszony został wystąpić z pozwem na drogę postępowania sądowego/k-2-6 akt/.

Pozwana – B. S. w odpowiedzi na pozew wniosła o jego oddalenie w całości. W uzasadnieniu swojego stanowiska podała, że u strony powodowej była zatrudniona na okres próbny od dnia 8.12.2011r na stanowisku kasjera walutowego w miejscowości K. w kompleksie restauracyjnym Zajazd (...). Dodała, że w dniu 8.12.2011r. podpisała umowę o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone. W dniu z 9/10 grudnia 2011r. pełniła w kantorze nocną zmianę, którą w godzinach rannych przekazała swojej zmienniczce B. Ż.. Pozwana nie poczuwa się do odpowiedzialności za ujawniony niedobór ,ponieważ rozliczając stan kasy ze swoją zmienniczką w godzinach rannych nie ujawniły żadnego niedoboru. O niedoborze w kwocie 5.000 euro poinformowała pozwaną B. Ż. dopiero ok.godz.19 w dniu 10.12.2011r. podczas przekazywania zmiany następnej pracownicy- M. P., która ujawniła niedobór na kwotę 5,090 euro. Z załączonych do pozwu kopii oświadczeń wynika, że niedobór został ujawniony podczas przekazywania zmiany pomiędzy B. Ż. oraz M. P., a zatem obciążenie ujawnionym niedoborem nie powinno dotyczyć pozwanej/k-40-42 akt/.

Sąd ustalił ,że :

Pozwana- B. S. była zatrudniona u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny od dnia 8.12.2011r do dnia 7.02.2012r na stanowisku kasjera walutowego w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym 1386 zł. Pozwana w dniu 8.12.2011r podpisała umowę o odpowiedzialności materialnej/akta osobowe powódki dołączono do akt sprawy o Sygn.akt:148/11 , które przesłano do SO Sądu Pracy w J. G. na skutek apelacji strony pozwanej oraz k-12 akt ,k-14 akt/.W dniu 9.12.2011r. pozwana pracowała na nocną zmianę w kantorze (...) w miejscowości K. od godz.19 w dniu 9.12.2011r do godz.7 rano w dniu 10.12.2011r. Zmianę przekazała kasjerce B. Ż., która po przeliczeniu stanu kasy przejęła zmianę bez zastrzeżeń. Pozwana oraz przejmująca zmianę B. Ż. podpisały wydrukowany komputerowo stan kasy ok.godz.7.15 nie stwierdzając żadnego niedoboru. Około godziny19.30 ,gdy pozwana przebywała we W. na uczelni zadzwoniła do niej B. Ż., która poinformowała ją, że przeliczając pieniądze z przejmująca zmianę M. P. stwierdziły brak 5000 euro/ zeznania pozwanej B. S. na k-46-47 akt, k-110akt/. Strona powodowa do pozwu nie przedłożyła wydruku stanu kasy z dnia 10.12.2011r. z godz.7.15 ze stwierdzonym niedoborem podpisanego przez zdającą zmianę B. S. i przyjmującą zmianę B. Ż., tylko oświadczenie B. Ż. bez daty i godziny sporządzenia, w którym to oświadczeniu, kasjerka B. Ż. podała, ze stwierdziła brak 5000 euro od zdającej B. S., która nie chciała podpisać protokołu z wykazanym brakiem 5.000euro/k- 17 akt/. Strona powodowa nie przedłożyła żadnego protokołu na okoliczność ujawnienia braku 5.000euro. Przesłuchana na tę okoliczność B. Ż. twierdziła, że do pracy przyszła ok. godz. 6.30 w dniu 10.12.2011r. i wydrukowała z komputera stan kasy, a następnie razem z powódką przeliczały pieniądze. W kasie wszystko się zgadzało, zaś brak został ujawniony w reklamówce z walutą, która znajdowała się w sejfie i była przeznaczona dla innego kantoru. Po ujawnieniu niedoboru pozwana odmówiła podpisania stwierdzenia niedoboru na wydruku stanu kasy i opuściła kantor. W związku z powyższym, zadzwoniła do pracodawcy G. C., który przyjechał do kantoru ok.godz.9 rano i jeszcze raz wspólnie liczyli pieniądze. Na tę okoliczność nie został sporządzony żaden protokół/ zeznania świadka B. Ż. na k- 56-58 akt, zeznania strony pozwanej G. C. na k-113-114 akt/. Przekazując swoją zmianę kasjerce M. P. ok.godz.19 w dniu 10.12.2011r. B. Ż. nie poinformowała jej o stwierdzonym wcześniej niedoborze ,nie mówiła ,że niedobór został ujawniony na zmianie pozwanej i że przekazuje zmianę z niedoborem .Nie okazywała, ani nie przedłożyła M. P. wydruku stanu kasy z dnia 10.12.2011r. z własnym oświadczeniem o stwierdzonym braku 5.000 euro. Po przeliczeniu pieniędzy w kasie i sejfie M. P. przejmująca zmianę od B. Ż. stwierdziła brak 5090 euro. Na tę okoliczność sporządziła protokół szkody z dnia 10.12.2012r wskazując- jaki był stan kasy a jaki stan faktyczny. B. Ż. podpisała stwierdzenie niedoboru bez zastrzeżeń/k-17 akt, k-64 akt, zeznania M. P. na k-58-59 akt/. W dniu 12.12.2011r. wieczorem, na zmianie M. P. odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem pracodawcy G. C., na którym informatyk R. K. odtwarzał nagranie z monitoringu dotyczące pracy powódek w dniu 9 i 10 grudnia2011r. Na tym spotkaniu była obecna również powódka oraz B. Ż.. W trakcie spotkania G. C. proponował powódce oraz B. Ż. dobrowolną spłatę ujawnionego niedoboru „ bo tak byłoby najuczciwiej”. Powódka nie wyraziła na to zgody /zeznania świadka R. K. k-94-95 akt, zeznania powódki B. S. k-46-47akt, k-110 akt ,pismo pracodawcy dotyczące próby zawarcia ugody k-17 akt/ . W piśmie procesowym z dnia 20.04.2012r. strona pozwana przedłożyła do akt sprawy kserokopię wydruku komputerowego stanu kasy z godz.6.38 z dnia 10.12.2011r. ./k-63akt/. Wydruk ten różni się od wydruku z godz. 20.45 jeśli chodzi o logo firmy tj. na wydruku M. P. z dn. 10.12.2011r. z godz. 20.45 widnieje napis „60+550 KM Zajazd (...)” natomiast na wydruku przedłożonym przez stronę pozwaną do akt sprawy w kwietniu 2012r. widnieje zapis „ 60+550 km / małe litery/ Zajazd (...)”, ponadto widnieją na nim operacje z 28 marca 2012r./ wydruk i ksero wydruku z godz.6:38 k- 63akt, wydruk z godz. 20:45 k-64 odwrót akt/. Wydruki kasowe drukowane są tylko z jednego komputera do tego przeznaczonego, zaś na wydruku z danego dnia i danego roku- nie powinny figurować operacje przyszłe/ zeznania świadka R. K. k-94-95 akt/. Gdy pozwana odmówiła dobrowolnej spłaty niedoboru pełnomocnik pracodawcy wypowiedział jej umowę o pracę . W dniu 13.12.2012r. zostało przesłane powódce świadectwo pracy, z którego wynika, ze umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia /akta osobowe pozwanej/.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art.124§1 kodeksu pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze – odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Od odpowiedzialności określonej jak wyżej pracownik może się uwolnić jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia/art.124§3kp/.

Na pracodawcy spoczywa ciężar wykazania szkody i jej wysokości oraz wykazanie, że szkoda jest następstwem nierozliczenia się pracownika z powierzonego mu mienia. Należy również podkreślić, że obowiązek naprawienia przez pracownika szkody nie dotyczy jakiejkolwiek szkody, lecz szkody określonej co do wysokości. W rozpatrywanej sprawie,

nie można powódce- B. S. postawić zarzutu, że spowodowała niedobór w powierzonym jej mieniu. Strona pozwana nie wykazała bowiem, by powódka faktycznie w dniu 10.12.2011r. przekazała swoją zmianę kasjerce B. Ż. z niedoborem. Niedobór w kwocie 5.090 euro został bowiem ujawniony przez M. P. ok.godz.20.45 podczas przejmowania zmiany od B. Ż./k-17 i k-64 akt/. Przesłuchana w charakterze świadka M. P. zaprzeczyła, by przejmując zmianę od B. Ż. była przez nią poinformowana o istniejącym już niedoborze walutowym. B. Ż. nie wspominała jej ,że niedobór powstał na zmianie powódki, nie przedłożyła żadnego protokołu szkody, ani oświadczenia o stwierdzonym niedoborze. Bez żadnych zastrzeżeń i uwag podpisała ujawniony w dniu 10.12.2011r. o godz.20.45 niedobór walutowy. Nieuzasadnione i niczym niepoparte jest więc twierdzenie strony pozwanej, ze niedobór w kwocie 5.090 euro został spowodowany przez powódkę i powstał rzeczywiście na jej zmianie .Pracodawca oparł się wyłącznie na jednostronnym oświadczeniu /bez daty / pracownicy B. Ż., która w swoim oświadczeniu podała brak 5.000 euro nie wskazując jaki był stan kasy a jaki był stan faktyczny w momencie przejmowania zmiany od powódki. Strona pozwana nie wykazała również rzeczywistej wartości szkody. B. Ż. wskazuje na brak 5.000 euro, gdy M. P. przejmując od niej zmianę ujawnia brak 5.090euro . Nie został sporządzony komisyjny protokół szkody na okoliczność ujawnienia niedoboru, a zwłaszcza kiedy i w jakich okolicznościach został on stwierdzony. Zatem zdaniem Sądu, jedynym wiarygodnym dokumentem jest dokument z przekazania zmiany sporządzony w dniu 10.12.2011r. o godz.20.45 przez M. P. stwierdzający niedobór na kwotę 5.090 euro na zmianie B. Ż. /k- 17 akt/. Natomiast przedłożony przez stronę pozwaną po 4 miesiącach trwającego postępowania wydruk stanu kasy z dn.10.12.2011r. z godz.6.38 nie może stanowić wiarygodnego dowodu w sprawie na okoliczność dopuszczenia się przez powódkę niedoboru. Zdaniem Sądu ,wydruk i oświadczenie zostały sporządzone na potrzeby tego postępowania. Świadczy o tym, chociażby inne logo na wydruku, operacje finansowe z daty przyszłej. Zresztą sam wydruk stanu kasy nie jest jeszcze dowodem na ujawnienie niedoboru. Należy bowiem wykazać stan faktyczny pieniędzy znajdujących się w kantorze i porównać ze stanem kasy jaki powinien być -zgodnie ze stanem komputerowym- a tego strona pozwana nie przedstawiła. Skoro rzeczywiście powódka odmówiła podpisania braku 5.000 euro/ jak twierdzi świadek B. Ż./ należało sporządzić komisyjny protokół na okoliczność ujawnienia niedoboru i jego rzeczywistej wartości. Pracownik bowiem nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, tylko za szkodę określoną konkretnie co do wysokości.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego, zdaniem Sadu absolutnie nie wynika, że powódka spowodowała niedobór podczas swojej zmiany z dnia 9/10.12.2011r. Pracodawca uznał, że to powódka spowodowała niedobór albo się pomyliła w transakcjach i opierał się na jednostronnym oświadczeniu sporządzonym przez B. Ż.. / zeznania strony pozwanej G. C. na k- 113-114akt/. Sąd nie dal wiary zeznaniom świadka B. Ż., gdyż jej zeznania nie były spójne i jednolite i nie korelowały z jednolitymi i spójnymi zeznaniami świadków M. P. i R. K.. Świadek B. Ż. twierdziła, że nie była obecna przy odtwarzaniu monitoringu z nagrania jej zmiany, gdy pozostali świadkowie jednoznacznie potwierdzali jej obecność w dniu 12.12.2011r. na spotkaniu z pracodawcą, podobnie twierdziła, że przy zdawaniu kasy M. P. poinformowała ją o stwierdzonym wcześniej niedoborze i o tym ,że powódka odmówiła podpisania niedoboru i opuściła kantor. Świadek M. P. kategorycznie temu zaprzeczyła. Sąd dał wiarę zeznaniom M. P., bowiem nie miała ona żadnego powodu by zeznawać niezgodnie ze stanem faktycznym w przeciwieństwie do B. Ż., która była zainteresowana faktem ustalenia na czyjej zmianie powstał niedobór. W rozpatrywanej sprawie strona pozwana nie wykazała, że szkoda jest następstwem nierozliczenia się pozwanej z powierzonego jej mienia, zaś zebrany materiał w sprawie wskazuje, że niedobór w kwocie 5.090 euro został ujawniony o w dniu 10.12.2011r. o godz. 20.45 podczas przekazywania kasy przez B. Ż. swojej zmienniczce – M. P.. A zatem, zdaniem Sądu brak jest podstaw do przypisywania pozwanej B. S. odpowiedzialności za ujawniony niedobór.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd orzekł, mając na uwadze §6 pkt.5 i §12.1.pkt.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz .U .z 2002r Nr.163 poz.1348 ze zm./

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Pełech
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Kaczerewska
Data wytworzenia informacji: