Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 3009/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-04-11

Sygn. akt Co 3009/11

POSTANOWIENIE

Dnia 11 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie :

Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba

Protokolant: Agnieszka Zabagło

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r., w Z. sprawy

z wniosku wierzycieli P. S. Km 2304/10 i Km 1730/12, (...) S.A. we W. – Km 652/12, (...) sp. z o. o. w B. – Km 1155/09

przeciwko dłużnikowi: I. W.

przy udziale: (...) Z.i (...)w K. G.

o świadczenie pieniężne

postanawia:

oddalić zarzuty (...)w K. G. przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą (...).

Sygn. akt Co 3009/11

UZASADNIENIE

W dniu 03.01.2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu M. W. sporządził projekt planu podziału sumy 8.733,34 zł uzyskanej z egzekucji nieruchomości położonej w Z., przy ul. (...), objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Zgorzelcu nr (...) należącej do dłużniczki I. W.. (k.123) Komornik ustalił opłatę egzekucyjną na kwotę 1.310,00 zł, opłatę sądową od zatwierdzenia planu podziału na 100 zł, a kwotę ulegającą podziałowi pomiędzy wierzycieli na 7.323,34 zł.

W punkcie II projektu planu podziału wskazał, iż uczestniczą w nim wierzytelności:

1.  P. S. ze sprawy Km 2304/10 w wysokości 53.581,74 zł,

2.  P. S. ze sprawy Km 1730/12 w wysokości 87.486,76 zł w tym 3,05 zł wydatki egzekucyjne,

3.  (...) S.A. we W. w sprawie Km 652/12 w wysokości 32.484,11 zł,

4.  (...) sp. z o. o. w B. w sprawie Km 652/12 w wysokości 26.780,07 zł oraz

5.  (...) w K.w wysokości 638,26 zł jako zgłoszenie.

W punkcie III projektu planu podziału ustalił, iż każdemu z uczestników przypadają następujące kwoty:

1.  1.787,44 zł na rzecz P. S. Km 2304/10 (kat. IX, art.1025 § 1 pkt 9 kpc - 26,75 %),

2.  2.921,09 zł, w tym 3,05 zł (kat. I) na rzecz P. S. Km 1730/12 (reszta kat. IX, 43,67 %),

3.  1.083,83 zł na rzecz (...) S.A. we W. - Km 652/12 (kat. IX - 16,22 %),

4.  892,72 zł na rzecz (...) sp. z o. o. - Km 1155/09 (kat. IX - 13,36 %)

5.  638,26 zł na rzecz (...) K.(kat. VII, art. 1025 § 1 pkt 7 kpc).

Komornik wskazał, że wierzytelności kategorii IX zostały podzielone proporcjonalnie. Wierzycielom zostały zwrócone wydatki (zaliczki), które ponieśli w toku egzekucji (art.1025 § 1 pkt 1 kpc), a G. M. oświadczyła, że zaległości podatkowe zostały uregulowane.

Postanowieniem z dnia 15.01.2013 r. (k. 124) tutejszy Sąd zmienił plan podziału sporządzony przez Komornika w ten sposób, że został uchylony pkt II ppkt 5 i pkt III ppkt 5) projektu planu podziału i zmieniono pkt III projektu planu podziału w ten sposób, że ustalono, że suma przypadająca każdemu z uczestników podziału wynosi:

aa) 1.959 zł na rzecz P. S. w sprawie Km 2304/10 (kat. IX, art. 1025 § 1 pkt 9 kpc - 26,75 %),

bb) 3.198,10 zł na rzecz P. S. w sprawie Km 1730/12 (3,05 zł - kat. I, reszta kat IX, art. 1025 § 1 pkt 9 kpc),

cc) 1.187,11 zł na rzecz (...) S.A. we W. w sprawie Km 652/12 (kat. IX, art. 1025 § 1 pkt 9 kpc - 16,21 %),

dd) 979,13 zł na rzecz (...) sp. z o.o. w B. w sprawie Km 1155/09 (kat. IX, art. 1025 § 1 pkt 9 kpc - 13,37 %),

a w pozostałym zakresie plan został zatwierdzony.

Od planu podziału zarzuty wniósł tylko Zakład (...) w K.(k. 139), który wniósł o dokonanie zmiany planu podziału, tak aby z sumy podlegającej podziałowi zaspokojone zostały proporcjonalnie należności ZUS - u tj. o zakwalifikowanie wierzytelności do kategorii IX art. 1025 § 1 pkt 9 kpc i uwzględnienie w planie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Podniósł, iż pismem z dnia 12.04.2012 r. przesłał do Komornika Sądowego zestawienie należności przypadających od dłużnika I. W.. Następnie wnioskiem z dnia 05.10.2012 r. zwrócił się do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym o numerach (...)i (...), gdyż warunkiem uczestniczenia w podziale sumy uzyskanej w wyniku egzekucji z nieruchomości jest złożenie Komornikowi Sądowemu tytułów wykonawczych zaopatrzonych w sądową klauzule wykonalności. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu w dniu 23.10.2012 r. wydał postanowienie sygn. akt I Co 1912/12 o nadaniu tytułom klauzuli wykonalności, które zostały przekazane do Komornika w dniu 05.12.2012 r.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 1028 § 2 kpc na skutek wniesienia zarzutów Sąd po wysłuchaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo odpowiednio zmieni plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, przy czym w postępowaniu tym Sąd nie rozpoznaje sporu, co do istnienia prawa objętego planem podziału. Sąd rozstrzyga zarzuty wyłącznie na podstawie materiału zgromadzonego w aktach egzekucyjnych i złożonych wyjaśnień w trakcie wysłuchania. Spod kognicji Sądu wyłączone jest natomiast badanie okoliczności spornych, co do istnienia prawa objętego planem podziału, gdyż należy to do procesu. Jednocześnie zgodnie z art. 1028 § 1 zd. 1 kpc - wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w części, której zarzuty dotyczą. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt III CZP 2/07 – wierzyciel, dla którego suma przypadająca do podziału na skutek postanowienia Sądu wydanego w wyniku rozpoznania zarzutów przeciwko planowi podziału nie uległa zmniejszeniu, a który nie wniósł zarzutów przeciwko planowi podziału nie ma legitymacji do zaskarżenia tego postanowienia (gdyż pozbawił się jej nie wnosząc zarzutów przeciwko planowi podziału).

(...) zgłaszając uczestnictwo w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości (art. 1036 kpc) spełnia wymaganie polegające na złożeniu tytułu wykonawczego tylko wtedy, gdy administracyjny tytuł wykonawczy jest zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności (uchwała SN z 4.06.2009 r. III CZP 37/09).

Postanowienie z dnia 13.11.2012 r. (k.108) o przysądzeniu prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr (...)położonej w Z.przy ul. (...)oraz własności budynku – garażu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na tej działce, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą (...)uprawomocniło się z dniem 1.12.2012 r. Natomiast (...) w K.przedstawił komornikowi tytuły wykonawcze (...)i (...)opatrzone w sądową klauzulę wykonalności dopiero w dniu 5.12.2012 r. (k. 156), pomimo że jak wynika z akt sprawy tutejszego Sądu Co 1912/12 o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom wykonawczym ZUS otrzymał te tytuły już w dniu 19.11.2012 r.

W tej sytuacji należało stwierdzić, iż wskutek zaniedbań ZUS –u wygasło jego uprawnienie do uczestniczenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji, gdyż jak podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 11.02.2000 r. III CKN 731/99 – wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 kpc, którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek – przed prawomocnym przysądzeniem własności – złożyć również tytuły wykonawcze, pod rygorem utraty uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1036 kpc). W konsekwencji należało uchylić pkt II ppkt 5) i pkt III ppkt 5) projektu planu podziału sporządzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu M. W. w dniu 03.01.2013r., a następnie oddalić zarzuty od zmienionego planu podziału.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: