Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1686/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-01-30

Sygn. akt I C 1686/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Justyna Dyka

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko M. W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o.
w W.
kwotę 1569,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03.10.2013 r. do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o.
w W.
kwotę 537,75 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 1686/13

UZASADNIENIE

Powód (...) Sp. zoo w W. pozwem z 03-10-2013r wniósł pozew przeciwko M. W. o zapłatę kwoty łącznej 2081,16 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że jest następcą prawnym wierzyciela (...) we W.. Na dochodzoną pozwem kwotę składają się należności wynikające z zawartej umowy cywilnoprawnej tj czesne za świadczone na rzecz pozwanej usługi edukacyjne w kwocie: 1528,00 zł, oraz skapitalizowane ustawowe odsetki w kwocie 553,16 zł.

Pozwana na rozprawie w dniu 30-01-2014r. nie stawiła się i nie złożyła też odpowiedzi na pozew.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwaną łączyła z (...) we W. umowa o warunkach odpłatności za studia pierwszego stopnia z 01-10-2006r.

Zgodnie z umową pozwana miała czesne za pierwszy semestr III rok opłacić w 5 ratach po 530 zł. Pierwsza płatna do 15-09-2010r. Pozwana nie opłaciła rat 3-5 dlatego decyzją dziekana z dnia 05-02-2012r została skreślona z listy studentów.

(dowód: umowa o warunkach odpłatności za studia k-24,wyciąg z księgowości szkoły – k. 49, Decyzja Dziekana k-54)

Umową z 15-07-2013 roku powód nabył od (...) we W.. wierzytelności między innymi przeciwko pozwanej. Zgodnie § 3 umowy zbywca przenosi na nabywcę wierzytelności objęte wykazem. Według wykazu na rzecz nabywcy została przeniesiona wierzytelność w kwocie 1528,00 zł według stanu na dzień 15-07-2013r

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności – k. 50, wraz wyciągiem z załącznika k -56)

Sąd zważył, co następuje:

W przypadku nie podjęcia obrony przez pozwanego albo pozwaną stosownie do art. 339 § 2 k.p.c., w którym określono podstawę formalną wyroku zaocznego, sąd - jeżeli nie ma uzasadnionych wątpliwości - zobligowany jest do uznania podanej przez powoda podstawy faktycznej (tj. twierdzeń powoda o okolicznościach faktycznych) za zgodną z prawdą bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Niezależnie od ustalenia podstawy faktycznej sąd zawsze jest zobowiązany rozważyć, czy żądanie pozwu jest zasadne w świetle norm prawa materialnego. Negatywny wynik takiej analizy powoduje wydanie wyroku zaocznego oddalającego powództwo (por. m.in. wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CRN 30/72, LEX nr 7094).

Powód swoje roszczenie wywodził zgodnie z art. 509 k.c., z umowy o warunkach odpłatności za studia pierwszego stopnia z 01-10-2006r, którą to wierzytelność nabył od (...) we W.. Niewątpliwie przy tym zachodziła oczywista sprzeczność pomiędzy podaną przez powoda wysokością nabytej wierzytelności, a dokumentami przez niego przedłożonymi, z których wynika jednoznacznie inny stan cedowanej wierzytelności na dzień umowy cesji. Zgodnie bowiem z wyciągiem z załącznik do umowy cesji na rzecz powoda (...)we W. przeniosła następującą wierzytelność wobec pozwanej według stanu na dzień 15-07-2013r: w kwocie 1528,00zł. Z załącznika nie wynika aby powód nabył również inne wierzytelności w tym co odsetek narosłych przed cesją. Zgodnie bowiem z § 3 umowy cesji w załączniku strony określały wierzytelności sprzedawane umową.

Odsetki ustawowe jakiej miał prawo naliczyć powód zgodnie z § 5 za okres od dnia nabycia 15-07-2013r do dnia 30-09-2013r ( dnia sporządzenia pozwu) od kwoty całego zadłużenia wyniosły 41,90 zł co daje łącznie kwotę 1 569,907,89 zł.

Żadnego dokumentu nie wynika aby (...)we W. roszczenie o odsetki wymagalne do dnia sprzedaży wierzytelności przeniosło w drodze cesji na powoda. Roszczenie więc o skapitalizowane odsetki ponad kwoty 41,90 zł jako nieznajdujące oparcia w materialno-prawnej podstawie podlegało oddaleniu [art. 509 k.c.].

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 100 k.p.c. zasadzając od pozwanej na rzecz powoda koszty w takim procencie jaki powód wygrał sprawę (75 % )z łącznej sumy kosztów powoda 717 zł tj kwotę 537,75 zł

Reasumując, należało orzec, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: