Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1644/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-02-06

Sygn. akt I C 1644/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 lutego 2014 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Justyna Dyka

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2014 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...) S.a (...)

przeciwko A. R.

o zapłatę

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 1644/13-upr

UZASADNIENIE

Powód (...) (...) L. w dniu 18-06-2013r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko A. R. o zapłatę kwoty 347,90 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot i dat wymagalności do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji nabył od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług związanych z umową abonamentową, a kwota dochodzona pozwem wynika z częściowego wykazu wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 03-07-2012r.

Postanowieniem z dnia 26-08-2013r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie o sygn. VI Nc-e 1553085/13 stwierdził brak podstaw do wydania nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczymi przekazał rozpoznanie sprawy do tutejszego Sądu. (k.-8)

Powód uzupełniając pozew do potrzeb obecnego trybu postępowania podtrzymał pozew w całości przedkładając ksero umowy sprzedaży wierzytelności i ksero częściowego wykazu wierzytelności.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa zaprzeczając istnieniu długu i podnosząc także zarzut przedawnienia.

Powód odpowiedź na pozew otrzymał 07-01-2014r

Powód nieobecny na pierwszym terminie rozprawy w dniu 14-01-2014r pismem z dnia 13-01-2014 r cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia.

Pozwany na rozprawie w dniu 06-02-2014r nie wyraził zgody na cofniecie pozwu i domagał się oddalenia powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Umową z 3 lipca 2012 roku (...) S.A. w W. zbył swoje wierzytelności na rzecz (...) (...)

(dowód: umowa sprzedaży wierzytelności – k. 14v-15)

Sąd zważył, co następuje:

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Powód cofnął pozew dopiero po pierwszej rozprawie i to bez zrzeczenia się roszczenia. Na cofnięcie powództwa nie wyraził zgody pozwany. Brak wymaganej zgody pozwanego czyni cofnięcie bezskutecznym i sprawa została merytorycznie rozpoznana [art. 203§1 k.p.c.]

Powództwo jako nieuzasadnione i nieudowodnione, należało oddalić.

Warunkiem bowiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi [art. 509 kc]. Pozew natomiast nie zawierał ani nie wskazywał żadnego dowodu na istnienie skonkretyzowanego w pozwie zobowiązania pozwanego wobec (...) S.A. w W.. Powód nie podołał więc obowiązkowi z art. 6 k.c. wykazania okoliczności, z których wywodził roszczenie. Zaprzeczenie roszczeniu przez pozwanego jest wystarczającą formą obrony. Niewątpliwie także był zasadny zarzut pozwanego dotyczący przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą świadczeniodawcy wymagalnych według powoda najpóźniej w dniu 17-02-2006r [art. 118 zd 3 k.c.]

. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: