Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1289/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-01-29

Sygn. akt I C 1289/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Ewelina Pługowska

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...).à r.l. z siedzibą w Luxembourgu

przeciwko Ł. B.

o zapłatę

oddala powództwo

Sygn. akt IC 1289/12

UZASADNIENIE

Powód (...).á r.l. z siedzibą w L. w dniu 05-10-2010r. wniósł do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko Ł. B. o zapłatę kwoty 185 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14-01-2008r. do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji nabył od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu nieuregulowanej składki z polisy nr (...) płatnej do dnia 13-01-2008r, a kwota dochodzona pozwem wynika z częściowego wykazu wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 29-12- 2009r.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18-11-2010r. Sąd Rejonowy w Lublinie sygn. XVI Nc-e 410107/12 uwzględnił powództwo w całości. (k. 5)

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw, wnosząc o oddalenie powództwa w całości, zaprzeczając w ogóle roszczeniu powoda by następnie wskazać, iż zgodnie polisą załączoną do sprzeciwu pierwsza rata składki została opłacano natomiast druga rata ma zupełnie inny termin wymagalności- 6 miesięcy po zawarciu umowy, kiedy pozwany nie był już posiadaczem ani właścicielem pojazdu o czym poinformował zakład ubezpieczeń. Pozwany podniósł również, iż samochód nabył w dniu 12-01-2008r a sprzedał w dniu 20-02-2008r.

Postanowieniem z dnia 12-10-.2012 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał rozpoznanie sprawy do tutejszego Sądu. (k. 35)

Powód w odpowiedzi na sprzeciw podtrzymał pozew w całości argumentując, iż pozwany nie wykazał powiadomienia zbywcy wierzytelności o sprzedaży pojazdu.

Pozwany na rozprawie w dniu 29-01-2012r. podtrzymał swoje zarzuty przedkładając umowy zakupu i sprzedaży pojazdu j ksero polisy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Umową z dnia 29-12-2009 roku (...) S.A. w W. zbyło swoje wierzytelności na rzecz (...).ă.r.l. Luxembourg.

(dowód: umowa ramowa przelewu wierzytelności – k. 46v – 47)

Posiadacz pojazdu W. J. zawarł z (...) S.A. w W. umowę ubezpieczenia OC nr polisy (...) w dniu10-01-2008r przy zawarciu umowy opłacił pierwszą ratę ubezpieczenia w kwocie 186 zł. Druga rata składki zgodnie z polisą przypadała na dzień przed upływem 6 miesięcy okresu ubezpieczenia tj. w 31-05-2008r

(dowód: ksero polisy – k. 62)

W dniu 18-01-2008r W. J. sprzedał samochód pozwanemu Ł. B..

(dowód: ksero umowy z dnia 18-01-2008r– k. 62)

W dniu 20-02-2008r Ł. B. sprzedał samochód E. K..

(dowód: oryginał umowy z dnia 20-02-2008r– k. 62)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako nieuzasadnione i nieudowodnione, należało oddalić.

Warunkiem bowiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi[art. 509 kc]. Pozew natomiast nie zawierał ani nie wskazywał żadnego dowodu na istnienie zobowiązań pozwanego wobec (...) S.A. w W. w pozwie z resztą określonego jako inny podmiot - (...) S.A. z tytułu raty składki z polisy nr (...). Przy zgłoszonych przez pozwanego zarzutach co do istnienia zobowiązania ciężar wykazania istnienia wymagalnej wierzytelności spoczywał na powodzie.

Powód nie powołał się na treść ani nie przedłożył -umowy pomiędzy (prawidłowo) (...) S.A. w W. a pozwanym, -ograniczając swoje twierdzenia faktyczne w zasadzie do stwierdzenia samego faktu cesji wierzytelności /art 505 5§1 kpc/.

Ponadto w żaden sposób nie można więc uznać w przedmiotowej sprawie, iż powód wykazał istnienie pierwotnej wierzytelności stanowiącej jak ustalono na podstawie twierdzeń pozwanego pierwszą ratę składki ubezpieczenia OC. Z przedstawionego przez powoda częściowego wykazu wierzytelności wynika jedynie, że należność dotyczy polisy nr (...) i domyślać się można, że jest to jedna z rat składki. Powód zastępowany przez zawodowego pełnomocnika nie wskazał sadowi, na ile rat został rozłożona składka z przedmiotowej polisy i której konkretnie raty dochodzi. Oczywistym jest, że rozróżnienia rat może nastąpić przez wskazanie terminu wymagalności konkretnej raty. Wskazywany przez zawodowego pełnomocnika termin zapłaty 13-01-2008r przy umowie zawartej w dniu 10-01-2008r świadczy o tym, że chodzi o pierwszą z dwóch rat z przedmiotowej polisy. Pozwany zaś kopią polisy OC typu (...) nr (...) z dnia10-01-2008r wykazał bezspornie, iż została ona zapłacona. Powód mimo takich twierdzeń pozwanego nie twierdził i nie wskazał, iż chodzi mu o drugą ratę- wymagalną bezspornie w dniu 31-05-2008r- co przesądza o bezzasadności powództwa określonego tak jak w pozwie i dalszych pismach zawodowego pełnomocnika powoda, zwalniając równocześnie sąd od rozważań skuteczności podnoszonych przez pozwanego zarzutów ekskulpacyjnych gdyby jego przedmiotem była druga składka.

Ponadto wskazać należy, że powód przedstawił jedynie umowę ramową przelewu wierzytelności z dnia 23-12-2009 roku, która dla skuteczności przelewu wierzytelności w rozumienie art. 509 k.c. wymagała ponadto podpisania porozumienia. Porozumienia takiego powód nie przedstawił.

Braki, niedokładności, przemilczenia w zakresie podstawy faktycznej i prawnej pozwu obciążają powoda reprezentowanego z resztą przez zawodowego pełnomocnika. [art 6 k.c. i 3 k.p.c.]

Mając powyższe na uwadze roszczenie powoda jako co do zasady bezzasadne lub nieudowodnione podlegało oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: