Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1248/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-04-10

sygn. akt: I C 1248/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 27 marca 2013 roku

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Marek Tęcza

Protokolant Aneta Adamowicz

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 roku

w Z.

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko J. O.

o zapłatę

I.  powództwo oddala.

sygn. akt: I C 1248/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. w dniu 11 lipca 2012 roku wniosła do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko J. O. o zapłatę kwoty 875,82 zł z ustawowymi odsetkami od 11 lipca 2012 roku do dnia zapłaty, a ponadto o zwrot kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazała, że pozwany zawarł z (...) S.A. w W. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której uzyskał dostęp do usług świadczonych przez tą firmę i zobowiązał się do uiszczania opłat. Ponieważ nie wywiązał się ze swojego zobowiązania należności wynikające z faktur wystawionych przez pierwotnego wierzyciela stały się wymagalne wraz z kwotą odsetek za opóźnienie i wierzyciel pierwotny wezwał dłużnika do zapłaty. Wobec nie dokonania zapłaty w dniu 26 września 2005 roku (...) S.A. w W. zawarła z (...) S.a R.L. umowę przelewu wierzytelności, cedując na jego rzecz całość praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z pozwanym. Następnie w dniu 15 maja 2012 roku (...) S.a R.L. scedował przedmiotową wierzytelność na rzecz Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.. Dowodem istnienia oraz obowiązku spełnienia świadczenia ciążącego na pozwanym, zdaniem strony powodowej, jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr (...) z dnia 11 lipca 2012 roku. Jak wskazała osnowa tego wyciągu dokładnie precyzuje źródło i rodzaj przysługującej stronie powodowej wierzytelności oraz jest potwierdzeniem faktu dokonanej cesji. Strona powodowa oświadczyła, że wezwała pozwanego do zapłaty, jednakże do chwili obecnej zadłużenie nie zostało uregulowane.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 07 sierpnia 2012 roku wydał, w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie VI Nc-e (...), nakaz zapłaty w którym uwzględnił żądanie strony powodowej (k. 8).

Od powyższego nakazu pozwany złożył sprzeciw (k. 11-13), w którym wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od strony powodowej kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że wywiązał się z umowy z (...) S.A. w W., czyli pierwotnym wierzycielem, bowiem opłaty były przekazywane na rachunek (...) S.A. za wystawione i dostarczone faktury. Ponieważ faktury, z winy strony powodowej, były wysyłane na niewłaściwy adres pozwany twierdził, że nie mógł się wywiązywać terminowo z zobowiązań. Po wielu interwencjach i wystąpieniach do (...) S.A. w W. uznała ona racje pozwanego i w dniu 25 stycznia 2004 roku wystawiła szereg faktur korygujących, zdaniem pozwanego, przyznając się do swoich błędów. Pozwany oświadczył, że od października 2003 roku jest abonentem telefonii Dialog, a strona powodowa przejęła nieistniejący dług.

Postanowieniem z dnia 21 września 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i przekazał sprawę do tutejszego Sądu (k. 16).

Strona powodowa podtrzymała swoje stanowisko i załączyła do akt wyciąg z elektronicznego załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności oraz wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej, potwierdzające jej zdaniem istnienie i wysokość wierzytelności, natomiast pozwany przedłożył faktury i faktury korygujące wystawione przez (...) S.A. w W. oraz potwierdzenia uiszczenia opłat za faktury. Na rozprawie oświadczył, że dochodzona kwota jest nienależna, a dodatkowo podniósł zarzut przedawnienia.

Już po wydaniu wyroku w dniu 28 marca 2013 roku wpłynęło pismo strony powodowej, w którym podtrzymała swoje żądanie i do którego załączyła umowę o świadczenie telefonicznych usług powszechnych oraz zawiadomienie sporządzone przez (...) S.A. w W. o cesji wierzytelności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.A. w W. jako cedent w dniu 26 września 2005 roku zawarła z (...) S.a R.L. umowę sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem była m.in. wierzytelność wobec pozwanego wynikająca z noty odsetkowej (...) z dnia 25 listopada 2003 roku z terminem płatności na 09 grudnia 2003 roku, faktury (...) z dnia 13 września 2003 roku z terminem płatności na 27 września 2003 roku, faktury (...) z dnia 15 października 2003 roku z terminem płatności na 29 października 2003 roku, faktury (...) z dnia 13 listopada 2003 roku z terminem płatności na 28 listopada 2003 roku oraz noty obciążeniowej (...) z dnia 13 września 2003 roku z terminem płatności na 27 września 2003 roku. Następnie w dniu 15 maja 2012 roku (...) S.a R.L. scedował przedmiotową wierzytelność na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W.. O cesji wierzytelności został zawiadomiony pozwany.

dowód: umowa przelewu wierzytelności z 26 września 2005 roku k. 23-24, umowa przelewu wierzytelności z 25 maja 2012 roku k. 25-28, wyciąg z załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności z 26 września 2005 roku k. 37-39, wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego nr (...) z 11 lipca 2012 roku k. 40, pismo strony powodowej z 13 czerwca 2012 roku k. 41, faktura korygująca VAT z 21 maja 2004 roku k. 65;

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie jako przedawnione, należało oddalić.

Strona powodowa swoje roszczenie wywodziła z art. 509 kc, dotyczącego umowy przelewu wierzytelności, wynikającej z zawartej z pozwanym umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 118 kc, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, natomiast stosownie do art. 117 § 2 po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. W przedmiotowej sprawie termin przedawnienia roszczeń, jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez (...) S.A. w W., wynosi trzy lata. Tym samym skoro strona powodowa wskazała, że termin płatności noty odsetkowej (...) był określony na 09 grudnia 2003 roku, faktury (...) na 27 września 2003 roku, faktury (...) na 29 października 2003 roku, faktury (...) na 28 listopada 2003 roku oraz noty obciążeniowej (...) na 27 września 2003 roku, to wszystkie te należności uległy przedawnieniu, a ostatnia z nich najpóźniej, czyli z dniem 10 grudnia 2006 roku. Roszczenie o odsetki również uległo przedawnieniu, gdyż przedawnia się ono najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego (vide wyrok SN z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie III CK 223/04). Oceny tej nie mogło zmienić pismo strony powodowej z 21 marca 2013 roku oraz załączone do niego umowa o świadczenie telefonicznych usług powszechnych oraz zawiadomienie z 11 października 2005 roku o cesji wierzytelności sporządzone przez (...) S.A. w W..

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na podniesiony zasadny zarzut przedawnienia roszczenia, należało orzec jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Tęcza
Data wytworzenia informacji: