Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1050/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-11-25

Sygn. akt I C 1050/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba

Protokolant: Agnieszka Zabagło

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa : (...) Banku Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko: M. Ś.

o zapłatę

  zasądza od pozwanego M. Ś. na rzecz powoda (...) Banku Spółki Akcyjnej we W. kwotę 72,97 zł (siedemdziesiąt dwa 97/100 złotych),

  umarza postępowanie w pozostałym zakresie,

  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18,12 zł (osiemnaście 12/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kwotę 57 zł (pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem brakującej opłaty od pozwu.

Sygn. akt I C 1050/14

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. w dniu 13.11.2013 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko M. Ś. o zapłatę kwoty 3439 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 830,93 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od kwoty 2.407,07 zł od dnia 8.10.2013 r. do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów sądowych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że strony w dniu 13.04.2011 r. zawarły umowę kredytu nr (...), a w związku z nieuregulowaniem należności bank wypowiedział umowę i w dniu 15.02.2013 r. całe zobowiązanie zostało postawione w stan natychmiastowej wymagalności. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się: 2.407,07zł tytułem kapitału, 830,93 zł tytułem odsetek umownych i 201 zł tytułem kosztów monitów i upomnień.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 21.01.2014 r. w sprawie VI Nc - e 2556692/13 Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie uwzględnił powództwo w całości.

Od powyższego nakazu zapłaty sprzeciw złożył pozwany, zaskarżając go w całości i wnosząc o oddalenie powództwa z uwagi na dokonanie spłaty należności dochodzonej pozwem. Pozwany przedłożył dowody wpłat uiszczonych w okresie od 29.10.2013 r. do 7.07.2014 r. na łączną kwotę 3.446,15 zł.

Powód w piśmie procesowym z dnia 18.08.2014 r. (k.81, 82) cofnął pozew o kwotę 2.407,07 zł tytułem kapitału, o kwotę 830,93 zł tytułem odsetek kwotowych, o kwotę 39,90 zł tytułem opłaty dodatkowej, o kwotę 88,13 zł tytułem kosztów monitów i 80,12 zł za dalsze odsetki naliczane od kapitału od dnia 8.10.2013 r. do dnia zapłaty. Podtrzymał powództwo w pozostałym zakresie, tj. co do kwoty 31,25 zł tytułem odsetek ustawowych naliczonych od skapitalizowanych odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i 72,97 zł tytułem kosztów monitu. Następnie pismem z dnia 25.09.2014 r. (k. 100) ograniczył żądanie pozwu jedynie do kwoty 72,97 zł tytułem niespłaconych kosztów monitów i upomnień, podtrzymując pozew w zakresie kosztów sądowych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13.04.2011 r. pozwany zawarł z (...) Bankiem Spółką Akcyjną we W. umowę o kredyt gotówkowy nr (...) w wysokości 7135,77 zł z oprocentowaniem zmiennym w wysokości 20,99 % w stosunku rocznym, nie przekraczającym czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Kredytobiorca zobowiązał się do spłat w 36 ratach do pierwszego każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2011 r. Odsetki z tytułu udzielonego kredytu wyniosły ogółem 2640,93 zł. (umowa o kredyt gotówkowy k. 33 - 36)

Ze względu na brak wpłat, bank wypowiedział umowę i w dniu 15.02.2013 r. cała należność została postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. (okoliczność bezsporna).

Pozwany tytułem spłaty należności wynikającej z umowy kredytu w dniu 29.10.2013 r. wpłacił kwotę 1.350 zł, a po wniesieniu pozwu w dniu 13.11.2013 r. - 500 zł, 12.12.2013 r. - 200 zł, 13.01.2014 r. - 200 zł, 20.01.2014 r. - 200 zł, 12.03.2014 r. - 210 zł, 18.04.2014 r. - 210 zł, 20.05.2014 r. - 210 zł, 26.06.2014 r. - 210 zł, 7.07.2014 r. - 150 zł i 7.07.2014 r. - 6,15 zł. (dowody wpłaty k. 57 - 66) Ponadto w dniu 2.09.2014 r. pozwany zapłacił kwotę 31,25 zł. (okoliczność bezsporna)

Wpłaty te zostały zaksięgowane na poczet należności głównej i odsetek w ten sposób, że na datę zamknięcia rozprawy do zapłaty pozostała kwota 72,97 zł tytułem niespłaconych kosztów monitów i upomnień. (uznanie za przyznanie faktów)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów. Z uwagi na to, że pozwany nie ustosunkował się do twierdzeń powoda, przedstawionych w piśmie procesowym z dnia 18.08.2014 r. i 25.09.2014 r. Sąd w świetle art. 230 kpc uznał je za przyznane.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako uzasadnione, należało uwzględnić, co do kwoty 72,97 zł, umarzając postępowanie w pozostałym zakresie. Powód cofnął w części pozew, a zatem stosownie do treści art. 203 § 1 i 4 kpc w zw. z art. 355 kpc – postępowanie należało częściowo umorzyć.

Powód swoje roszczenie wywodził z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1991 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1376), zgodnie z którym przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Pozwany jako dłużnik nie wykonał zobowiązania zgodnie z jego treścią, do czego był zobowiązany na podstawie art. 354 § 1 kc.

Mając powyższe na uwadze oraz okoliczność, że jeszcze przed wniesieniem pozwu, pozwany w dniu 29.10.2013 r. uiścił na rzecz powoda kwotę 1.350 zł, a w toku postępowania dokonał zapłaty łącznie 2.127,40 zł - Sąd zasądził, na rzecz powoda, zgodnie z jego stanowiskiem przedstawionym w piśmie procesowym z dnia 25.09.2014 r. kwotę 72,97 zł.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z treścią art. 100 kpc. Powód ostał się przy swoim żądaniu w 61 %, albowiem pozwany jeszcze przed wniesieniem pozwu dokonał wpłaty 1350 zł. Pozew chociaż został sporządzony w dniu 8.10.2013 r., to do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie został wniesiony dopiero 13.11.2013 r., a zatem, co do kwoty 1350 zł powód musi być traktowany jako strona przegrywająca, nawet w sytuacji cofnięcia w tym zakresie powództwa. Na koszty procesu złożyła się opłata od pozwu w wysokości 100 zł, (z czego powód uiścił 43 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł, koszty notarialne uwierzytelnienia pełnomocnictwa 6,15 czyli łącznie 123,15 zł. Powód poniósł koszty w wysokości 66,15 zł, a powinien ponieść 48,03 zł, a zatem należy mu się od pozwanego zwrot kwoty 18,12 zł. Oprócz tego z uwagi na nieuiszczenie całej opłaty od pozwu, na zasadzie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, należało pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kwotę 57 zł tytułem brakującej opłaty.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: