Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1006/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2016-06-14

Sygn. akt I C 1006/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący - SSR Maciej Dubrowski

Protokolant - Ewelina Urbańska-Owsian

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 r.

w Z.

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. sp.k. we W.

przeciwko W. J.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego W. J. rzecz powoda, (...) sp. z o.o. sp.k. we W., kwotę 6.708,68 zł (sześć tysięcy siedemset osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odsetkami (a od 1 stycznia 2016 r. – z ustawowymi odsetkami za opóźnienie) od 16 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.335,26 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1006/15

UZASADNIENIE

Powód Wierzytelności (...) sp z o.o. sp. k. we W. wniósł w dniu 16-06-2015r. do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu pozew przeciwko W. J. o zapłatę kwoty 7 370,38 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że: „ powód jest nabywcą wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki o nr (...) z dnia 04.07.2012r. Zbywca w ramach swej działalności zbywca wierzytelności udzielił pożyczkobiorczyni pożyczki na podstawie umowy z dnia 04.07.2012 r., umowę zawarto na okres do dnia 01-03-2015r. W dniu 14.07.2012 r. pożyczkobiorczyni zmarła nie regulując należności wynikających z zawartej ze zbywcą umowy pożyczki. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej nie zostało przeprowadzone. Zgodnie z art. 926 § 1 k.c, powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jeżeli nie pozostawiono testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego i w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (art. 931 § 1 k.c). Art. 931 § 2 k.c. wskazuje, że jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Powód wskazuje, że syn pożyczkobiorczyni – W. J., który jako zstępny pożyczkobiorczyni stał się dłużnikiem powoda w zakresie niezapłaconej przez spadkodawczynię pożyczki. Powód wyjaśnił, że przedmiotowa wierzytelność stanowi sumę kapitału udzielonej przez (...) pożyczki w kwocie 4959,43 zł; odsetek umownych oraz odsetek karnych w wysokości 2 410,95 zł .

Pozwany na rozprawie w dniu 19-01-2016r wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że umowa pożyczki była ubezpieczona na wypadek śmierci pożyczkobiorcy i (...) powinien się zaspokoić z ubezpieczenia.

Pismem z dnia 05-05-2016r powód oświadczył, że zaspokojenie z umowy ubezpieczenie było niemożliwe albowiem umowy ubezpieczenia przewidywała 30-dniowy okres karencji odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń trwający od zawarcia umowy w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Pozwany na rozprawie 14-06-2016r wnosił o umorzenie odsetek podnosząc zarzut ich przedawnienia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. F. S. w G. i J. J. łączyła umowa pożyczki o nr (...) z dnia 04-07-2012r w kwocie 5 000,00 zł. Umowę zawarto na okres do dnia 01-03-2015r. W imieniu pożyczkobiorczyni umowę podpisał jej pełnomocnik syn W. J..

[dowód: okoliczność bezsporna ,ksero umowy wraz z regulaminem (...) k.- 14-16, pełnomocnictwo k.73]

J. J. zmarła w dniu 14 lipca 2012 r, nie spłacając całego zadłużenia z powyższej umowy.

[okoliczności bezsporne, kserokopia aktu zgonu k-18]

Na dzień śmierci J. J. Spółdzielcza (...) w G. posiadał wobec niej wymagalne roszczenia w kwotach:

kapitał-5025,34 zł

Od dnia rozwiązania umowy wskutek śmierci (...) oraz powód naliczali dalsze odsetki karne za opóźnienie od tej kwoty w wysokości czterokrotności kredytu lombardowego w skali roku. Przy czym po zaliczeniu jakieś wpłaty albo rozliczenia wewnętrznego od dnia 23-07-2012r odsetki naliczane były od kwoty 4959,43 zł i wyniosły łącznie kwotę 2410,96 zł.

[dowód: zestawienie należności k 48,48v]

Pismem z dnia 10-09-2012r (...) odmówiłS. (...) w G. wypłaty ubezpieczenia z tytułu śmierci pożyczkobiorczyni J. J. z powodu, że nastąpiła ona w okresie karencji odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

[dowód: pismo k. 21]

Umową przelewu wierzytelności z 23-12-2013r Spółdzielcza (...) w G. zbyła swoją wierzytelność wobec J. J. na rzecz Wierzytelności (...) sp z o.o. sp.k. we W..

[dowód: umowa przelewu wierzytelności wraz z wyciągiem z wykazu wierzytelności k.-25-27]

Pismem z dnia 12-01-2015r r. wierzyciel Wierzytelności (...) sp z o.o. sp.k. we W. wezwała W. J. do zapłaty kwoty 7 228,58 zł z tytułu świadczenia wynikającego z pożyczki o nr (...) z dnia 04-07-2012r

[dowód: pismo k. 21]

Sąd zważył, co następuje:

Strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanego W. J. kwoty 7370,38zł wraz z odsetkami umownymi wynoszącymi czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty opierając swoje roszczenie o umowę pożyczki zawartą z spadkodawczynią J. J.. Roszczenie w zakresie kapitału pożyczki w wysokości 4959,43 zł oraz data wymagalności 24-07-2012r były pomiędzy stronami bezsporne. Pozew został wniesiony w dniu 16-06-2015r czyli przed upływem terminu przedawnienia. Zarzut pozwanego o przedawnieniu odsetek nie mógł się ostać.

W zakresie dochodzenia odsetek według stopy umownej od spadkobiercy sąd zważył, że strona powodowa dokonywała dowolnej interpretacji łączącego ją ze zmarłą J. J. stosunku prawnego zawsze niekorzystnie dla drugiej strony i sprzecznie z prawem. Po pierwsze (...) i zmarłą J. J. łączył stosunek osobisty członkowstwa w Spółdzielczej (...) w G. regulowany w ustawach :

1.  z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jednolity Dz.U.2013.1450)

2.  ustawa z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (Dz.U.2016.21 j.t. ).

Umowa pożyczki udzielona J. J. stanowiła stosunek wewnątrz spółdzielczy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem posiłkowo regulowany przepisami prawa cywilnego art. 720 kc i następne. Zgodnie więc z prawem o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i prawem spółdzielczym wraz z ustaniem członkostwa wygasają wszelkie związane z tym stosunki prawne i strony zobowiązane są do wzajemnego rozliczenia. Obowiązki i prawa członka spółdzielni nie są dziedziczne, pogląd strony powodowej iż pozwani wstąpili do umowy pożyczki dla członków spółdzielni na takich samych prawach i obowiązkach jak zmarły członek w świetle art. 922 §2 kc w związku z art. 35 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jednolity Dz.U.2013.1450) i w związku z art . 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze nie może się ostać. Zgodnie z cytowanymi art. strona powodowa ma roszczenie do następców prawnych o zwrot pożyczki w kwocie według stanu na dzień śmierci członka spółdzielni. Domaganie się od następców prawnych członka spółdzielni odsetek umownych albo opłat umownych naliczonych po śmierci należy uznać za bezprawne . Stronie powodowej należne są więc odsetki ustawowe od dnia następnego od dnia śmierci członka.(art. 471 kc). Tak samo jak nie dziedziczne są środki zgromadzone na wkładzie członkowskim./art. 13, 14 ustawy r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych .

Dlatego sąd dokonał przeliczenia roszczenia w ten sposób że naliczył odsetki ustawowe od kwoty4959,43 zł za okres od 24-07-2012r do dnia 16-06-2015r co dało kwotę 1749,25zł i łącznie 6708,86 zł .

Pozostałą część roszczenia jako nienależnego oddalił.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 100 k.p.c. zasądzając 1335,26 zł jako 91,02 % z ogólnej sumy kosztów wynoszącej 1467 zł., składającej się z 250 zł opłaty o pozwu, 1200,000 kosztów zastępstwa procesowego powoda oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Pozostałe koszty zostały domyślnie oddalone albowiem nie pozostają w związku z niniejszym postępowaniem i dotyczą przed sądowego poszukiwania spadkobierców pożyczkobiorczyni, czynności całkowicie zbędnych albowiem powód dysponował pełnomocnictwem pożyczkobiorczyni dla syna -pozwanego w tej sprawie, w którym były wskazane wszystkie niezbędne dane.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: