Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 958/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-09-17

Sygn. akt I C 958/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Dominika Gotthardt

Protokolant Justyna Łukaszczyk

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. w Zgorzelcu

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) S.A. w Ł.

przeciwko (...) Publicznemu Zespołowi (...) w B.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Publicznego Zespołu (...) w B. na rzecz powoda (...) S.A. w Ł. kwotę 1.100,95 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 lutego 2013 r. do dnia zapłaty oraz odsetki ustawowe od kwoty 1.792,56 zł od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 7 lutego 2013 r.,

II.  w pozostałym zakresie umarza postępowanie,

III.  zasądza od pozwanego (...) Publicznego Zespołu (...) w B. na rzecz powoda (...) S.A. w Ł. kwotę 707 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 958/13

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w Ł. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Publicznemu Zespołowi (...) w B. domagał się zasądzenia kwoty 1.792,56 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż dochodzi roszczeń wynikających z umowy z dnia 1 września 2011 r. o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartą z (...) spółka jawna M. S. z siedzibą w Ł., na podstawie której powód poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. Powód podniósł dalej, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy wynikających z faktury VAT nr (...) i powódka w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia w dniu 12 lutego 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań szpitala. W dniu 29 lutego 2012 r. powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty i jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powód podniósł również, iż w dniu 6 kwietnia 2011 r. zawarł z (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń, na podstawie której poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. Pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy wynikających z faktury nr (...) oraz faktury nr (...), które to należności powód w dniu 14 maja 2012 r. spłacił za pozwanego, a kwota należności głównych powiększona została o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań szpitala i tym samym wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powód dalej wskazał, iż pismami z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz z dnia 18 lipca 2012 r. wezwał pozwanego do zapłaty należności dochodzonych pozwem.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w dniu 18 stycznia 2013 r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i uwzględnił powództwo w całości.

Strona pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty (k. 193-196) wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i nieobciążanie pozwanego kosztami procesu na podstawie art. 102 k.p.c.

Strona pozwana wniosła o przekazanie sprawy Sądowi miejscowo właściwemu wg właściwości ogólnej pozwanego tj. Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu i zarzuciła, że zobowiązanie pieniężne objęte nakazem zapłaty zostało uregulowane w całości w dniu 18 lipca 2012 r. z tytułu faktury nr (...) w kwocie 972 zł i w tym zakresie powództwo winno zostać oddalone oraz w dniu 7 lutego 2013 r. z tytułu faktury nr (...) i faktury nr (...) na kwotę 691,61 zł, wobec czego zobowiązanie wygasło a postępowanie winno zostać w tym zakresie umorzone.

Pismami z dnia 26 marca 2013 r. (k. 206-209, k. 211) powód ograniczył żądanie i wniósł o zasądzenie od strony pozwanej kwoty 1.100,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 lutego 2013 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie odsetek ustawowych od kwoty 1.792,56 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia 7 lutego 2013 r. cofając pozew w pozostałym zakresie. Powód potwierdził, iż strona pozwana w dniu 7 lutego 2013 r. dokonała na jej rachunek wpłaty kwoty 691,61 zł w związku z czym w tym zakresie cofnął pozew. Powód podniósł dalej, iż uregulowanie części należności bezpośrednio na rachunek dostawcy nie zwalnia pozwanego z zobowiązania wobec powoda, albowiem pozwany posiadał wiedzę zarówno co do faktu poręczenia jego zobowiązań wynikających w faktur jak również wiedzę co do wstąpienia przez powoda w prawa zaspokojonego wierzyciela w wyniku spłaty poręczonego zobowiązania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 1 września 2011 r. powód zawarł z (...) spółka jawna M. S. z siedzibą w Ł. umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością, na podstawie której poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek.

Dowód: umowa wraz z załącznikami i aneksami k. 28-73.

Pismami z dnia 29 lutego 2012 r. powód zawiadomił pozwanego o spłacie zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr (...) i wstąpieniu w prawa wierzyciela, a także wezwał pozwanego do zapłaty.

Pismem z dnia 5 marca 2012 r. dostawca (...) spółka jawna M. S. z siedzibą w Ł. poinformował pozwanego o spłacie jego zobowiązania przez powoda wynikającego z faktury VAT nr (...) i wezwał do kierowania dalszych wpłat na konto powoda.

Dowód: 1. pisma k. 75,k. 76,

2. potwierdzenie odbioru k. 77,

3. pismo k. 78.

W dniu 6 kwietnia 2010 r. powód zawarł z (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń, na podstawie której poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek.

Dowód: umowa wraz z załącznikami i aneksami k. 83-155.

Pismami z dnia 14 maja 2012 r. powód zawiadomił pozwanego o spłacie jego zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr (...) i wstąpieniu w prawa wierzyciela, a także wezwał pozwanego do zapłaty.

(...) sp. z o.o. z siedzibą w P. poinformował pozwanego o spłacie jego zobowiązania przez powoda wynikającego z faktury VAT nr (...) i wezwał do kierowania dalszych wpłat na konto powoda.

Dowód: 1. pisma k. 157-158,

2. potwierdzenie odbioru k.159,

3. pismo k. 160.

Pismami z dnia 14 czerwca 2012 r. powód zawiadomił pozwanego o spłacie jego zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr (...) i wstąpieniu w prawa wierzyciela, a także wezwał pozwanego do zapłaty. Zawiadomienie zostało odebrane przez stronę pozwaną w dniu 19 czerwca 2012 r.

(...) sp. z o.o. z siedzibą w P. poinformował pozwanego o spłacie jego zobowiązania przez powoda wynikającego z faktury VAT nr (...) i wezwał do kierowania dalszych wpłat na konto powoda.

Dowód: 1. pisma k. 166-167,

2. potwierdzenie odbioru k.168,

3. pismo k. 169.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2012 r. oraz 18 lipca 2012 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty poręczonych i zapłaconych wierzytelności na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w P..

Dowód: 1. wezwania k. 174, k. 176,

2. potwierdzenia k. 175, k. 177.

W dniu 18 lipca 2012 r. pozwany wpłacił na rachunek (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. kwotę 972 zł tytułem zapłaty za fakturę nr (...).

W dniu 7 lutego 2013 r. pozwany wpłacił na rachunek powoda kwotę 691,61 zł tytułem zapłaty za fakturę nr (...) i fakturę nr (...).

Dowód: potwierdzenia k. 202, k. 203.

Sąd zważył, co następuje:

Poza sporem jest, iż powód w dniu 6 kwietnia 2010 r. zawarł z (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń, na podstawie której poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek.

Zgodnie z art. 876 § 1 k.c. przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Natomiast w świetle art. 885 k.c. i art. 886 k.c. poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik zobowiązanie wykonał, nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze. Natomiast jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania. Gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który zaspokoił wierzyciela, może żądać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.

Jak wynika z pism z dnia 14 czerwca 2012 r. powód zawiadomił pozwanego o spłacie jego zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr (...) i wstąpieniu w prawa wierzyciela, a także wezwał pozwanego do zapłaty. Zawiadomienie zostało odebrane przez stronę pozwaną w dniu 19 czerwca 2012 r. Również dostawca (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. poinformował pozwanego o spłacie jego zobowiązania przez powoda wynikającego z faktury VAT nr (...) i wezwał do kierowania dalszych wpłat na konto powoda. W świetle powyższego chybiony jest zarzut poznanego, iż poprzez zapłatę w dniu 18 lipca 2012 r. kwoty 972 zł (k. 202) jest zwolniony z długu, albowiem nie uszło uwadze Sądu, iż pozwany dokonał zapłaty na rachunek pierwotnego wierzyciela to jest (...) sp. z o.o. z siedzibą w P., zamiast na rachunek powoda. Tym samym nie ma żadnych wątpliwości, iż nie spełnił świadczenia, albowiem od dnia 19 czerwca 2012 r., kiedy to otrzymał zawiadomienie o wstąpieniu powoda w prawa zaspokojonego wierzyciela uprawnionym do odbioru zobowiązania był właśnie powód.

Podkreślić należy, iż pozwany nie kwestionował faktu, iż otrzymał zawiadomienie o spłacie przez powoda jego zobowiązania wobec (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. z tytułu faktury nr (...) w związku z czym Sąd na podstawie art. 230 k.p.c. uznał te fakty za przyznane.

Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził od pozwanego (...) Publicznego Zespołu (...) w B. na rzecz powoda (...) S.A. w Ł. kwotę 1.100,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 lutego 2013 r. do dnia zapłaty oraz odsetki ustawowe od kwoty 1.792,56 zł od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 7 lutego 2013 r.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c. i art. 482 k.c. Pozwany dokonał zapłaty należności z tytułu faktury nr (...) w dniu 7 lutego 2013 r., podczas gdy termin zapłaty faktury nr (...) upływał w dniu 26 listopada 2011 r., a z tytułu faktury nr (...) upływał w dniu 13 kwietnia 2012 r., w związku z czym nie budzi wątpliwości, że dłużnik opóźnił się ze spełnieniem świadczenia i na podstawie art. 481 § 1 k.c. wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W pozostałym zakresie Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 k.p.c., albowiem powód ograniczył żądanie co do kwoty 691,61 zł, cofając pozew w tym zakresie, wobec uiszczenia należności w dniu 7 lutego 2013 r.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Nie uszło uwadze Sądu, iż pozwany dokonał zapłaty z tytułu faktury nr (...) w dniu 7 lutego 2013 r., a więc po wniesieniu pozwu do Sądu (05.11.2012 r.) w związku z czym nie budzi wątpliwości, iż pozwanego należy uznać w takiej sytuacji za stronę przegrywającą sprawę, pomimo cofnięcia powództwa w tym zakresie przez powoda (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., IV CZ 8/13). Na koszty procesu poniesione przez powoda złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 90 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 600 zł zgodnie z § 2 w zw. z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 roku (DZ.U. z 2002 r., nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa w kwocie 17 zł czyli łącznie 707 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominika Gotthardt
Data wytworzenia informacji: