Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 724/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2012-12-18

Sygn. akt I C 724/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2012 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba

Protokolant Agnieszka Zabagło

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2012 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko W. O.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 724/12

UZASADNIENIE

Powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. w dniu 27.02.2012 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko W. O. o zapłatę kwoty 222,34 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu.

W uzasadnieniu żądania podał, że na podstawie umowy cesji przejął od firmy (...) sp. z o. o. prawa do wierzytelności wobec pozwanej z tytułu umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych. Okoliczność ta została potwierdzona wyciągiem z ksiąg rachunkowych powódki, mającym charakter dokumentu urzędowego.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 29.03.2012 r. sygn. akt VI Nc – e (...) Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uwzględnił roszczenie w całości. (k. 7) Od powyższego nakazu zapłaty pozwana wniosła sprzeciw, zaskarżając nakaz i wnosząc o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu sprzeciwu zarzuciła, iż pomimo zawarcia umowy z (...) sp. z o. o. w W. – nie została aktywowana u niej usługa internetowa i pomimo jej reklamacji operator nie świadczył na jej rzecz usługi.

Postanowieniem z dnia 9.05.2012 r. Sąd Rejonowy w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania do tutejszego Sądu. (k. 12)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana w dniu 20.10.2010 r. zawarła z (...) sp. z o. o. w W. umowę o świadczenie usługi internetowej O. F. nr (...). (...) na okres 12 miesięcy. (umowa o świadczenie usługi k. 34)

Powód jako cesjonariusz w dniu 10.10.2011r. zawarł z (...) sp. z o. o. w W. umowę ramową przelewu wierzytelności, której przedmiotem było ustalenie zasad w oparciu o które nastąpi przeniesienia w rozumieniu art. 509 k.c. przez cedenta na rzecz powoda jako cesjonariusza istniejących i wymagalnych wierzytelności pieniężnych względem byłych abonentów cedenta, z którymi umowy o świadczenie usług zostały rozwiązane lub wygasły, wynikających z niezapłaconych należności głównych (faktur i not obciążeniowych) oraz odsetek z tytułu świadczenia przez cedenta usług telekomunikacyjnych na podstawie zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w celu zarządzania nimi. (umowa ramowa przelewu wierzytelności k. 21, 22).

Na podstawie porozumienia sporządzonego w dniu 10.10.2011 r. stanowiącego załącznik nr 3 do umowy ramowej przelewu wierzytelności cedent przelał na powoda pakiet wierzytelności. (porozumienie k. verte).

O powyższym przelewie została zawiadomiona pozwana, która jednocześnie pismem z dnia 6.02.2012 r. została wezwana do zapłaty kwoty 221,12 zł, z czego 48,78 zł za fakturę nr 11020388287295z dnia 26.02.2011 r., 50 zł za fakturę nr (...) z dnia 26.03.2011 r., 50 zł za fakturę nr (...) z dnia 26.04.2011 r., 50 zł za fakturę nr (...) z dnia 09.06.2011 r., 2,13 zł jako notę odsetkową nr (...) z dnia 26.04.2011 r. i odsetek w wysokości 20,21 zł (wezwanie przedprocesowe k. 23).

Powód w dniu 23.02.2012 r. sporządził wyciąg z ksiąg rachunkowych, w których została ujawniona wierzytelność wobec pozwanej na kwotę 222,34 zł, z czego 198,78 zł należności głównej. (wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego z dnia 23.02.2012 r. k. 20)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako nieuzasadnione i nieudowodnione należało oddalić.

Powód swoje roszczenie wywodził z art. 509 kc, dotyczącego umowy przelewu wierzytelności, niemniej jednak nie udowodnił zasadności swojego roszczenia zgodnie z art. 6 kc. Powód powinien udowodnić nie tylko fakt cesji, ale również zasadność obciążenia pozwanej dochodzoną należnością. Warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi. (wyrok SN z 12.07.2006 r. V CSK 187/06). Pozwana zarzuciła, iż operator telekomunikacyjny nie aktywował u niej usługi, zatem brak było podstaw do wystawienia faktur, a ciężar wykazania istnienia wymagalnej wierzytelności spoczywał na powodzie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2011 r. sygn. akt P 1/10 - art. 194 ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta jest niezgodny z Konstytucją, więc wyciąg nie stanowi dowodu tego, co zostało w nim zaświadczone, a jedynie jest dokumentem prywatnym (art. 245 kpc).

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu księgowości, gdyż pozwana nie kwestionowała faktu zawarcia umowy cesji, ani umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, czy też braku zapłaty, a przedmiotem sporu była zasadność naliczenia opłat. Tym samym opinia biegłego w tym zakresie była zbędna i nieprzydatna. Na marginesie należy zauważyć, iż powód nie przedłożył nawet faktur, z których wynikało zadłużenie pozwanej i nie przedstawił ich szczegółowej specyfikacji, wskazującej na zakres i podstawę obciążenia.

Należy podkreślić, iż powód był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, a postępowanie uproszczone w którym była rozpoznawana niniejsza sprawa służy do dyscyplinowania stron do podejmowania czynności procesowych i usprawnienia postępowania dowodowego. Takiemu celowi służy art. 505 (5) § 1 kpc, zgodnie z którym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe powinny być zgłoszone w pozwie lub na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawie, a zaniechanie tych czynności przez powoda spowodowało bezpowrotną utratę możności ich podjęcia w dalszym toku postępowania.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: