Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 645/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-06-20

Sygn. akt I C 645/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba

Protokolant Agnieszka Zabagło

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...) w K.

przeciwko L. W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego L. W. na rzecz powoda (...) w K. kwotę 18.076,94 zł (osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć 94/100 złotych) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku od dnia 19.03.2013r. do dnia 20.06.2013r., z tym, iż kwotę 18.076,94 zł rozkłada na 12 miesięcznych rat w wysokości po 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) 11 rat, a ostatnia rata w wysokości 1 576,94 zł (tysiąc pięćset siedemdziesiąt sześć 94/100 złotych) płatne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry, poczynając od dnia 15.07.2013r., wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku w razie zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 321 zł (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2 400 zł ( dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 645/13

UZASADNIENIE

Powódka (...) w K. wniosła o zasądzenie od pozwanego L. W. 18.076,94 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia 19.03.2013 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu podała, że w dniu 13.01.2001 r. zawarła z pozwanym umowę pożyczki na kwotę 19.999 zł, której pozwany nie spłacił. Na kwotę dochodzoną pozwem składają się: 16.216,31 zł tytułem kapitału przeterminowanej pożyczki, 384,94 zł tytułem odsetek umownych, 1.450,69 zł tytułem odsetek od kapitału przeterminowanego i 25 zł tytułem kosztów opłat, prowizji i upomnień.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 5 kwietnia 2013 r. sygn. akt I Nc 340/13 - Sąd uwzględnił powództwo w całości. (k.20)

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw, zaskarżając go w całości i zarzucając, że powódka nie dopełniła obowiązujących przepisów i nie sprawdziła go w krajowym rejestrze dłużników, a on nie posiada możliwości finansowych spłaty zadłużenia.

Na rozprawie w dniu 20 czerwca 2013 r. pozwany przyznał fakty podane w uzasadnieniu pozwu, ale wniósł o rozłożenie należności na raty w wysokości po 300 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany L. W. w dniu 13.01.2011 r. zawarł z powódką (...) w K. umowę pożyczki na cele mieszkaniowe (kredyt konsumencki) nr (...) w wysokości 19.999,00 zł na okres od 13.01.2011 r. do 10.01.2016 r. Całkowity koszt pożyczki wyniósł 11.360,61 zł, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania 22,34 %. Pożyczka została udzielona zgodnie z warunkami umowy i regulaminem udzielania pożyczek przez (...). (umowa pożyczki nr (...) wraz z aktualnym planem spłaty i regulaminem k.6, 7, 12)

Stosownie do § 24 regulaminu w przypadku niespłacenia kredytu lub jego raty w terminie, należność z tego tytułu staje się w dniu następnym należnością przeterminowaną, a od niespłaconego kapitału są pobierane odsetki wg stopy procentowej obowiązującej w danym okresie dla należności przeterminowanych, z tym że od dnia wniesienia powództwa odsetki są pobierane od całości zadłużenia. Wysokość tych odsetek jest ustalana przez zarząd powódki, ale ich maksymalna stopa procentowa nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. ( regulamin udzielania pożyczek (...) k.12)

Uchwałą nr 3 z dnia 25.04.2007r. zarząd powódki ustalił oprocentowanie dla pożyczek udzielonych po 19.02.2006 r. na czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. ( uchwała nr 3 z dnia 25.04.2007r. zarządu powódki k. 13)

Powódka wzywała pozwanego do zapłaty pismami z dnia 19.06.2012 r. i 13.08.2012 r. (wezwania do zapłaty k. 8,9)

Pismem z dnia 21.09.2012 r. doręczonym pozwanemu 25.09.2012 r. powódka wypowiedziała umowę pożyczki nr (...) z 30 - dniowym terminem wypowiedzenia i wezwała pozwanego do zapłaty zadłużenia. Na dzień wypowiedzenia zadłużenie pozwanego wynosiło łącznie 1.312,33 zł, w tym: 989,51 zł kapitału, 315,37 zł odsetek umownych i 7,45 zł odsetek karnych. (zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy z dnia 21.09.2012 r. k.10).

Zadłużenie pozwanego obejmuje: 16.216,31 zł tytułem kapitału przeterminowanej pożyczki, 384,94 zł tytułem odsetek umownych, 1.450,69 zł tytułem odsetek od kapitału przeterminowanego i 25 zł tytułem kosztów opłat, prowizji i upomnień. (okoliczność przyznana).

Pozwany pracuje w Kopalni (...) za wynagrodzeniem 3.379 zł netto. Gospodarstwo domowe prowadzi wspólnie z żoną, która nie pracuje i ma zasądzone od pozwanego alimenty w wysokości po 500 zł miesięcznie. Pozwany nie ma oszczędności, ani samochodu, jest właścicielem nieruchomości zabudowanej domem. (zaświadczenie z (...) S.A. w B. k. 34)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów. Stan faktyczny pomiędzy stronami nie był sporny, albowiem pozwany przyznał okoliczności wskazane w uzasadnieniu pozwu.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako uzasadnione należało uwzględnić.

Podstawę materialną dochodzonego przez powódkę roszczenia stanowił art. 354 § 1 kc, zgodnie z którym dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią.

Powódkę i pozwanego łączyła umowa pożyczki określona w art. 720 § 1 k.c zgodnie z którym przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy (…), a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Pozwany przyznał fakty podane w uzasadnieniu pozwu, a zatem jako niebudzące wątpliwości co do swej zgodności z rzeczywistym stanem prawnym, stosownie do treści art. 229 kpc stanowiły podstawę ustaleń faktycznych.

Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki z art. 320 kpc uzasadniające rozłożenie na raty zasądzone świadczenie. Przede wszystkim należy podkreślić, iż spełnienie świadczenia jednorazowo byłoby dla pozwanego niemożliwe do wykonania, albowiem pozwany nie ma oszczędności, a jego wynagrodzenie obciążone jest obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz żony w wysokości po 500 zł miesięcznie. W ocenie Sądu rozłożenie należności na raty na okres jednego roku, w wysokości po 1.500 zł jedenaście rat, a dwunasta rata w wysokości 1.576,94 zł uwzględnia aktualną sytuację finansową pozwanego, nie naruszając przy tym interesu wierzyciela. Rozkładając na raty zasądzone świadczenie pieniężne, Sąd zasądził odsetki za okres do dnia wydania wyroku, gdyż rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia ma jedynie ten skutek, że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat. (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22.09.1970 r. III PZP 11/70).

O odsetkach orzeczono w oparciu o art. 481 kc.

Rozstrzygnięcie o kosztach znajduje swoją podstawę prawną w treści art. 98 kpc, albowiem pozwany przegrał proces. Na koszty procesu w niniejszej sprawie składa się kwota 904 zł tytułem opłaty od pozwu, kwota 2.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego stosownie do § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu i 17zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: