Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 534/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-10-10

Sygn. akt I C 534/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Ewelina Pługowska

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...) S.A. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko H. K.

o zapłatę

powództwo oddala

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. w dniu 15-02-2012r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko H. K. o zapłatę kwoty 1401,73 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji nabył od firmy (...) S.A. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu wystawionych faktur z zgodnie z zawartą umową, a kwota dochodzona pozwem wynika z wyciągu z ksiąg funduszu o nr (...) i składa się z nieuiszczonego ekwiwalentu za usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 282,94 zł i skapitalizowanych odsetek za opóźnienie .w kwocie 118,79 zł.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 28-02-2012r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachodni w L. o sygn. VI Nc-e 397857/13 uwzględnił roszczenie powoda w całości [k-8].

Pozwany w sprzeciwie zaprzeczył roszczeniom powoda twierdząc, że umowę z (...) rozwiązał w listopadzie 2011r, a sprzętu nikt nie odebrał[k-9].

Sąd Rejonowy Lublin-Zachodni w L. postanowieniem z dnia 25-03-2013r o sygn. VI Nc-e 397857/13 uchylił nakaz zapłaty z dnia 21-06-2012r w całości i przekazał rozpoznanie sprawy do tutejszego Sądu. [k.- 16].

Powód w uzupełniając pozew do wymogów postępowania uproszczonego podtrzymał pozew w całości argumentując, identycznie jak elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Pozwany na rozprawie w dniu 30-07-2013r. podtrzymał swoje zarzuty do pozwu dołączając swoją korespondencje z Telekomunikacją dotyczącą rozwiązania umowy.

Powód zobowiązany do ustosunkowania się do pism i twierdzeń pozwanego zignorował wezwanie sądu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 08-12-1995r (...) S.A. w W. zawarła umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z abonentem H. K. umowa została zawarta na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy była usługa abonamentu telefonicznego.

[dowód: umowa k- 34]

W dniu 30-11-2009r (...) S.A. w W. zawarła umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z abonentem H. K. umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Zgodnie z umową sprzęt niezbędny do korzystania z usług stanowiły własność (...) S.A. w W.. Umowa nie regulowała zasad zwrotu sprzętu.

[dowód: umowa k- 32-33]

Pismem z dnia 18-10-2011r pozwany wypowiedział umowę ze skutkiem na koniec 24 miesięcznego okresu jej obowiązywania.

[dowód: potwierdzenie nadania listu k- 51, zeznania pozwanego k-52]

Telekomunikacja uznając, że doszło do automatycznego przedłużenia umowy wystawiła faktury za kolejne miesiące poczynając od stycznia 2012r w łącznej kwocie 330,94 zł . Pozwany odesłał faktury listem poleconym z dnia 17-01-2012zgłaszając, że umowę skutecznie wypowiedział i następnie listem z 21-02-2012r wysłał na żądanie (...) potwierdzenie nadania listu z rezygnacją. W pismach powyższych domagał się wskazania sposobu zwrotu sprzętu. Telekomunikacja nie zareagowała na powyższe pisma.

[dowód: faktury – k. 28-29,31,potwierdzenie nadania listu k- 49,50, zeznania pozwanego k-52]

W maju 2012r (...) S.A. w W. wystawiła notę obciążeniową za kwotę 950 zł tytułem odszkodowania za sprzęt.

[dowód: nota– k. 30]

Umową z dnia 16-07-2012 roku (...) S.A. w W. zbyła swoje wierzytelności wobec abonentów na rzecz (...) S.A. 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W..

[dowód: umowa cesji wierzytelności – k. -26-27]

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie:

zeznań pozwanego oraz dowodów nadania listów poleconych oraz umów łączących strony. Zeznania pozwanego były spójne logiczne i konsekwentny. Odtworzony przy ich pomocy przebieg zdarzeń w świetle doświadczenia życiowego oraz pozostałych dowodów w sprawie jest całkowicie wiarygodny.

Z treści uzasadnienia pozwu nie wynikało natomiast, żeby pozwany zawarł umowy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej; również powód nie powoływał się na taką okoliczność. W efekcie pozwanemu przysługiwał w relacji z powodem status konsumenta (art. 221 k.c.). W takich warunkach dołączony do pozwu wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu nie posiadał mocy prawnej dokumentu urzędowego [art. 194 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r.)], a miał jedynie znaczenie dokumentu prywatnego (por. wyrok TK z dnia 11 lipca 2011 r. r., P 1/10) – z tej też przyczyny powód powinien był wykazać jego prawdziwość (tj. fakt istnienia wierzytelności w oznaczonej tam wysokości [art. 253 k.p.c.]). Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu księgowości na okoliczność cesji wierzytelności oraz na okoliczność istnienia dochodzonej wierzytelności, gdyż opinia biegłego w tym zakresie była zbędna i nieprzydatna zmierzając w zasadzie do oceny prawnej przedłożonych w sprawie dokumentów księgowych i prywatnych- co jest również niedopuszczalne.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako nieuzasadnione i nieudowodnione, należało oddalić.

Warunkiem bowiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi [art. 509 kc]. W niniejszej sprawie pozwany skutecznie zaprzeczył roszczeniom (...) do niego. Przyjąć bowiem należało, że pozwany zachował określone w § 2 pkt 6 umowy warunki wypowiadania umów przez abonentów – doręczył bowiem (...) S.A. wypowiedzenie w formie pisemnej, zachowując jednocześnie 30 – dniowy okres wypowiedzenia. Data nadania pisma zbieżna z okresem zakończenia okresu umownego potwierdza zeznania pozwanego. Wobec skutecznego wypowiedzenia, łącząca pozwanego w (...) S.A. umowa uległa rozwiązaniu z końcem miesiąca listopada 2011 roku. Telekomunikacja nie miała zatem podstaw do obciążenia pozwanego należnościami objętymi kolejnymi wystawionymi fakturami, począwszy od miesiąca stycznia 2012 roku w łącznej kwocie 330,94zł.

Pozostała cześć zgłoszonego roszczenia głównego w kwocie 950zł nie stanowi nieuiszczonego ekwiwalentu za usługi telekomunikacyjne tym samym nie jest objęta przedstawionym przez powoda stanem faktycznym. Ponadto roszenie te podlega całkowicie odmiennemu reżymowi odpowiedzialności kontraktowej z tytułu niewykonania zobowiązania niepieniężnego, w ramach którego powód powinien wykazać inne okoliczności. Powód żadnych twierdzeń albo dowodów na owe okoliczności nie przedstawił. Wystarczającą więc formą obrony pozwanego było zaprzeczenie temu roszczeniu powoda. Wskazać przy tym należy, iż przedłożona umowa przez powoda nie wskazywała miejsca zwrotu sprzętu niezbędnego do korzystania z usług teleinformatycznych więc stosownie do art. 454§1 k.c. mamy do czynienia z długiem odbiorczymi w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela z odbiorem sprzętu.

Braki, niedokładności, przemilczenia w zakresie podstawy faktycznej i prawnej pozwu obciążają powoda reprezentowanego z resztą przez zawodowego pełnomocnika. [art 6 k.c. i 3 k.p.c.]

Mając powyższe na uwadze roszczenie powoda jako co do zasady bezzasadne albo nieudowodnione podlegało oddaleniu.

. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: