Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 515/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-06-26

Sygn. akt I C 515 /13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga

Protokolant Renata Bleichert

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 r.

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w S.

przeciwko Z. B.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C upr 515/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Spółka Akcyjna w S. domagała się zasądzenia od pozwanego Z. B. kwoty 200,10 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 9 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego żądania strona powodowa przytoczyła, iż pozwany jest zobowiązany do zapłaty składki z polisy ubezpieczeniowej. Powódka wykonała swoje zobowiązanie świadcząc ochronę z tytułu ubezpieczenia w okresie trwania umowy, ponieważ składka nie została zapłacona w podanej przez powódkę wysokości i terminie powódka wyliczyła należną jej od pozwanego składkę.

Wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 12.04.2013 r. w sprawie sygn. akt VI Nc-e 671376/13 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu.

W odpowiedzi na pozew (protokół rozprawy z 26.06.2013 r. k 29) pozwany Z. B. wniósł o oddalenie powództwa.

Podał, iż był współwłaścicielem ubezpieczonego u powódki pojazdu i miał uregulowane składki z tytułu ubezpieczenia. Dopiero po wezwaniu z Sądu dowiedział się, że drugi ze współwłaścicieli nie uiścił obciążającej go części składki i w związku z tym dokonał zapłaty należności dochodzonej pozwem wraz z odsetkami w łącznej wysokości 240 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Z. B. w dniu 8 lipca 2011 r. zawarł ze stroną powodową (...) Spółką Akcyjną w S. umowę ubezpieczenia, obejmującą obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie (...) samochodu osobowego marki A. (...) nr rej. (...) na okres ubezpieczenia od 8 lipca 2011 r. do dnia 7 lipca 2012 r. Współubezpieczonym z przedmiotowej umowy był K. B. zam. Ul. (...) w Z.. Strony ustaliły w umowie wysokość składki łącznie na kwotę 507 zł, płatną w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 254 zł płatna w chwili zawarcia umowy tj. 8.07.2011 r., która został zapłacona przy podpisaniu umowy, co zostało pokwitowane przez agenta przy podpisaniu przedmiotowej umowy oraz druga rata w wysokości 253 zł z terminem płatności w dniu 8 grudnia 2011 r. Na dowód zawarcia umowy ubezpieczenia została wystawiona polisa nr (...).

(dowód: polisa nr (...) k 18-21)

Pismem z dnia 10.10.2012 r. strona powodowa wezwała pozwanego Z. B. do zapłaty zaległej części składki w kwocie 200,10 zł wraz ze skapitalizowanymi odsetkami wyliczonymi na dzień 24.10.2012 r. w kwocie 22,95 zł- w terminie do dnia 24.10.2012 r.

(dowód: pismo powoda z 10.10.2012 r. k 22)

Skapitalizowane odsetki ustawowe od zaległej składki w wysokości 200,10 zł za okres od dnia 9.12.2011 r. do dnia 18.06.2013 r. wynoszą 39,77 zł.

(bezsporne)

Pozwany Z. B. tytułem zaległej składki za ubezpieczenie z polisy nr (...) w wysokości 200,10 zł wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w dniu 18 czerwca 2013 r. na wskazany przez stronę powodową w pozwie numer rachunku bankowego dokonał wpłaty kwoty 240 zł.

(dowód: potwierdzenie transakcji złożonej w (...) Banku (...) S.A. w W. z dnia 18.06.2013 r. k 28)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 805§ 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zasady zawierania i wykonywania umów, w tym kwestie związane z realizacją obowiązku zapłaty składki w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Treść umowy ubezpieczenia obowiązkowego w istotnej części determinowana jest przez prawo. Wszelkie kwestie, które nie zostały określone wiążąco przez ustawę, mogą być ustalane przez strony lub wynikać z treści ogólnych warunków ubezpieczenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenia obowiązkowe określa zakład ubezpieczeń.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego jednoznacznie wynika, iż pozwany Z. B. zgodnie z zawartą umową obowiązkowego ubezpieczenia OC, (...) i (...) samochodu marki A. (...) nr rej. (...) potwierdzoną polisą nr (...) na okres ubezpieczenia od 8.07. (...). do 7.07.2012 r. zobowiązany był zapłacić stronie powodowej składkę roczną w łącznej wysokości 507 zł, z której I rata w kwocie 254 zł została bezspornie zapłacona przy podpisaniu umowy w dniu 8.07.2011 r., zaś część drugiej raty w dochodzonej przez powódkę kwocie 200,10 zł jak wynika z przedstawionego przez Z. B. polecenia przelewu (k 28) została zapłacona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami ustawowymi za 558 dni opóźnienia, w łącznej wysokości 240 zł w dniu 18 czerwca 2013 r. tj.. Wobec powyższego roszczenie powoda o zapłatę składki w umówionej wysokości jako zaspokojone w całości wygasło. Zauważyć przy tym należy, iż roszczenie powoda przy przyjęciu jako daty końcowej, do której należały się powódce odsetki ustawowe za opóźnienie daty faktycznej zapłaty należności w dniu 18.06.2013 r. wynosiło ogółem 239,87 zł (200,10 zł należności głównej oraz 39,77 zł skapitalizowanych odsetek), a pozwany zapłacił powódce kwotę 240 zł, a więc nawet przewyższającej wysokość jego zobowiązania.

Mając na względzie poczynione powyżej rozważania Sąd oddalił powództwo powódki skierowane przeciwko pozwanemu jako bezpodstawne wobec wywiązania się przez Z. B. w całości z obowiązku zapłaty powódce należnej składki za ubezpieczenie OC, (...) i (...).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wiercińska – Bałaga
Data wytworzenia informacji: