Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 489/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-06-20

Sygn. akt I C 489/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba

Protokolant Agnieszka Zabagło

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...). á r.l z siedzibą w Luxembourgu

przeciwko A. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 489/13

UZASADNIENIE

Powód (...).á r.l. z siedzibą w L. w dniu 04.04.2013 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko A. K. o zapłatę kwoty 527,20 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty:

- 29,90 zł od dnia 12.06.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.06.2008 r. do dnia zapłaty,

- 29,90 zł od dnia 12.07.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.07.2008 r. do dnia zapłaty,

- 29,90 zł od dnia 12.08.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.08.2008 r. do dnia zapłaty,

- 29,90 zł od dnia 12.09.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.09.2008 r. do dnia zapłaty,

- 29,90 zł od dnia 12.10.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.10.2008 r. do dnia zapłaty,

- 29,90 zł od dnia 12.11.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.11.2008 r. do dnia zapłaty,

- 29,90 zł od dnia 12.12.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.12.2008 r. do dnia zapłaty,

- 37,90 zł od dnia 12.01.2009 r. do dnia zapłaty,

- 14,70 zł od dnia 12.01.2009 r. do dnia zapłaty

oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji z dnia 03.07.2012 r. przejął od firmy (...) Spółki Akcyjnej prawa do wierzytelności wobec pozwanej z tytułu usług związanych z umową abonamentową.

Postanowieniem z dnia 15.04.2013 r. w sprawie VI Nc - e (...) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do tutejszego Sądu. (k.8)

Na rozprawie w dniu 20.06.2013 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc zarzut przedawnienia i zarzucając, iż z przedłożonych dokumentów nie wynika czego dotyczy roszczenie. (k.27)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jako cesjonariusz w dniu 3.07.2013 r. zawarł z (...) S.A. umowę sprzedaży wierzytelności obejmującą m. in. wierzytelność wobec pozwanej na łączną kwotę 527,20 zł. (umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 3.07.2012 r. k. 15 wraz z częściowym wykazem wierzytelności k.20 verte)

O powyższym przelewie została zawiadomiona pozwana. (k. 20)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo należało oddalić z uwagi na uwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczenia. Powód swoje roszczenie wywodził z art. 509 kc, dotyczącego umowy przelewu wierzytelności. Z kolei zgodnie z treścią art. 513 § 1 kc dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

Pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia i mogła się skutecznie uchylić od jego zaspokojenia. Jak wynikało z częściowego wykazu wierzytelności termin płatności poszczególnych faktur był określony na 11-tego dnia każdego miesiąca, poczynając od czerwca 2008 r. do stycznia 2009 r. Roszczenie zbywcy wierzytelności niewątpliwie było związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem termin przedawnienia wynosił trzy lata, stosownie do treści art. 118 kc - więc roszczenie uległo przedawnieniu najpóźniej z dniem 11.01.2012 r. Tym samym roszczenie było przedawnione nie tylko w dacie wniesienia pozwu czyli 04.04.2013 r., ale już w dacie przelewu wierzytelności, czyli 3.07.2012 r., czego z pewnością powód jako profesjonalista miał świadomość, zawierając umowę cesji.

Ponadto pozwana zarzuciła, iż nie wie skąd wynika dochodzona należność, a powód oprócz przedłożenia umowy cesji wraz z załącznikiem, nie przedstawił innych dowodów.

Należy podkreślić, iż powód był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, a postępowanie uproszczone w którym była rozpoznawana niniejsza sprawa służy do dyscyplinowania stron do podejmowania czynności procesowych i usprawnienia postępowania dowodowego. Takiemu celowi służy art. 505 (5) § 1 kpc, zgodnie z którym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe powinny być zgłoszone w pozwie, odpowiedzi na pozew lub na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawie, a zaniechanie tych czynności przez powoda spowodowało bezpowrotną utratę możności ich podjęcia w dalszym toku postępowania.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec, jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Szczyrba
Data wytworzenia informacji: