Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 468/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-07-11

Sygn. akt I C 468/13

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Ewelina Pługowska

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko A. G.

o zapłatę

powództwo oddala

UZASADNIENIE

Powód (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. w dniu 18-05-2012r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko A. G. o zapłatę kwoty 700,91 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji nabył od firmy (...). zoo prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu wystawionych faktur z zgodnie z zawartą umową, a kwota dochodzona pozwem wynika z wyciągu z ksiąg funduszu z dnia 10-05- 2012r.

Postanowieniem z dnia 21-06-2012r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachodni w L. o sygn. VI Nc-e 815782/12 uchylił nakaz zapłaty z dnia 21-06-2012r w całości i przekazał rozpoznanie sprawy do tutejszego Sądu. (k. 12)

Powód w uzupełniając pozew do wymogów postępowania uproszczonego podtrzymał pozew w całości argumentując, identycznie jak elektronicznym postepowaniu upominawczym.

Pozwany na rozprawie w dniu 06-06-2013r. i 11-07-2013r nie stawił się i nie złożył też odpowiedzi na pozew.

Powód zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn pozwania osoby fizycznej w miejsce osoby prawnej z którą poprzednik zawarł umowę zignorował wezwanie sądu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 08-06-2012r (...) zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z abonentem Euro B. Sp. zoo A. G. w Ł. posiadający nr Regon (...) i NIP (...) umowę w imieniu spółki podpisał A. G..

[dowód: umowa k- 29]

Aneksem z dnia 20-01-2010r umowę przedłużono na dalszą okres 12 miesięcy.

[dowód: aneks k- 30]

W ramach świadczonych usług powstało zadłużenie wysokości nominalnej 633,42 zł powiększone o zapadłe odsetki do kwoty łącznej 700,91 zł.

[dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu – k. 19]

Umową z dnia 02-02-2012 roku (...). zoo w W. zbyła swoje wierzytelności wobec Euro B. Sp. zoo A. G. w Ł. na rzecz (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W..

[dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych Funduszu – k. 19]

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako nieuzasadnione i nieudowodnione, należało oddalić.

Warunkiem bowiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi [art. 509 kc]. Pozew natomiast nie zawierał ani nie wskazywał żadnego dowodu na istnienie zobowiązań pozwanego A. G. wobec (...). zoo w W..

Z dołączonego do pozwu wyciągu z ksiąg rachunkowych Funduszu wynika, iż został on wystawiony na wierzytelność powstałą w ramach prowadzonej przez obie strony działalności gospodarczej. Wyciąg więc nie utracił mocy prawnej dokumentu urzędowego [art. 194 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r.)] (por. wyrok TK z dnia 11 lipca 2011 r. r., P 1/10) Z wyciągu wynika bezspornie, iż wierzytelność Funduszowi przysługuje wobec Euro B. Sp. zoo A. G. w Ł. czyli osobie prawnej a nie pozwanemu A. G. osobie fizycznej.

Powód, zastępowany przez zawodowego pełnomocnika, nie powołał się w pozwie na jakiekolwiek przekształcenie podmiotowe po stronie dłużnika. Nie wynika ono też z dołączonych do pozwu dokumentów. Powód również nie powołuje się na solidarną albo subsydiarną odpowiedzialność pozwanego -osoby fizycznej -wraz ze spółką którą reprezentował przy zawieraniu umów z pierwotnym wierzycielem.

W przypadku nie podjęcia obrony przez pozwanego stosownie do art. 339 § 2 k.p.c. w którym określono podstawę faktyczną wyroku zaocznego, sąd - jeżeli nie ma uzasadnionych wątpliwości - zobligowany jest do uznania podanej przez powoda podstawy faktycznej (tj. twierdzeń powoda o okolicznościach faktycznych) za zgodną z prawdą bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Niezależnie od ustalenia podstawy faktycznej sąd zawsze jest zobowiązany rozważyć, czy żądanie pozwu jest zasadne w świetle norm prawa materialnego. Negatywny wynik takiej analizy powoduje wydanie wyroku zaocznego oddalającego powództwo (por. m.in. wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CRN 30/72, LEX nr 7094).

W tej konkretnej sprawie należy uznać, iż pozew nie opiera się na materialno-prawnej podstawie rozumianej jako indywidualno-konkretna norma prawna wynikająca z określonego stosunku obligacyjnego, z którego wynika obowiązek świadczenia przez pozwanego, określonego zobowiązania pieniężnego. Oczywisty zaś jest brak legitymacji biernej pozwanego w tym procesie.

Braki, niedokładności, przemilczenia w zakresie podstawy faktycznej i prawnej pozwu obciążają powoda reprezentowanego z resztą przez zawodowego pełnomocnika. [art 6 k.c. i 3 k.p.c.]

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu księgowości na okoliczność cesji wierzytelności oraz na okoliczność istnienia dochodzonej wierzytelności, gdyż opinia biegłego w tym zakresie była zbędna i nieprzydatna zmierzając w zasadzie do oceny prawnej nieprzedłożonych w sprawie dokumentów księgowych- co jest również niedopuszczalne. Na marginesie należy zauważyć, iż powód przedłożył faktury, z których wynikało zadłużenie innego podmiotu niż pozwany.

Mając powyższe na uwadze roszczenie powoda jako co do zasady bezzasadne albo nieudowodnione podlegało oddaleniu.

. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: