Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 251/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-03-28

Sygn. akt I C 251/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Ewelina Pługowska

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy

z powództwa I. B.

przeciwko R. M.

przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego R. M. na rzecz powódki I. B. kwotę 24 666,31 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 31/100 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17.02.2012 r. do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2984,86 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 86/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 251/12

UZASADNIENIE

Powódka I. B. wystąpili przeciwko R. M. o zapłatę kwoty 37 019,43 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania, oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że: „ W czerwcu 2010 r. powódka zawarła z pozwanym umowę o montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym marki F. (...), nr rejestracyjny (...). dowód: faktura VAT nr (...) z dnia 09.06.2010 r. na kwotę 4.600 zł

Już po przejechaniu ok. 650 km od chwili wykonania instalacji przez pozwanego powódka zauważyła zapalenie się lampki kontrolnej i zmuszona była zlecić oględziny w serwisie (...) w G.. Powódka o tym fakcie zawiadomiła pozwanego i zastosowała się do Jego zalecenia aby zaniechać jazdy wykorzystaniem instalacji gazowej. Do czasu zgłoszenia się w sierpniu 2010 r. w warsztacie pozwanego dla usunięcia usterki powódka do jazdy wykorzystywała wyłącznie jako paliwo benzynę. Dnia 13.08.2010 pozwany dokonał pierwszego przeglądu gwarancyjnego, usunął usterkę i udał się do (...) w Niemczech dla potwierdzenia zamontowania instalacji w samochodzie. Następnie powódka udała się na urlop i już po przejechaniu kolejnych 700 km ponownie zasygnalizowała nieprawidłowości lampka kontrolna silnika. Pozwany został natychmiast poinformowany telefonicznie o zaistniałej sytuacji a powódka od chwili zauważenia nieprawidłowości korzystała już tylko z benzyny gdyż wtedy praca silnika odbywała się prawidłowo. Po przyjeździe w dniu 22.08.2010 . do pozwanego okazało się, iż konieczna jest wymiana wtryskiwacza gazowego a instalacja wymagała ponownego skalibrowania. Na początku listopada 2010 r. ponownie zapaliła się kontrolka samochodu dlatego powódka zleciła przeprowadzenie oględzin samochodu stacji diagnostycznej F. w W. w Niemczech, gdzie stwierdzono za ubogi dopływ mieszkanki paliwowo-powietrznej. Powódka zgłosiła się w dniu 04.01.2011 r. u pozwanego, który dokonał wymiany wszystkich czterech wtryskiwaczy, ponownie skalibrował instalację oraz dokonał pozostałych czynności w ramach przeglądu gwarancyjnego. Do maja/czerwca 2011 r. powódka poruszała się z wykorzystaniem instalacji gazowej i ponownie silnik samochodu nie pracował poprawnie o czym poinformowała także pozwanego. W dniu 17.08.2011 r. jadać na trasie B. - Z. samochód uległ całkowitej awarii i został unieruchomiony. Pozwany odmówił tym razem wykonania naprawy twierdząc, iż do awarii silnika samochodu doszło z przyczyn innych niż zamontowanie instalacji gazowej. Podobne stanowisko zajął (...) S.A. z którym pozwany zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel nie uwzględnił również odwołań powódki. W tej sytuacji powódka zmuszona była dokonać naprawy silnika na własny koszt w serwisie (...). zo.o. w L.. Naprawa ta kosztowała powódkę 18.619,00 zł. na podstawie faktura VAT nr (...) z dnia 21.01.2012 r. na kwotę 18.619,00 zł. Na poniesiona przez powódkę szkodę oprócz powołanych powyżej faktur i rachunków w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego składają się jeszcze następujące koszty:

100 zł transport samochodu na trasie z G. do Z. -rachunek nr (...) z dnia 26.08.2011 r. 83,78 € transport samochodu ze Z. do L. przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 372,82 zł -pismo z firmy (...) z dnia 07.11.2011 r. 260 € wynajem samochodu przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 1.157 zł -: umowa najmu nr (...) na kwotę 260,00 €

364 € wynajem samochodu przy kursie 4.45 zł co daje kwotę 1.619,80 zł -: umowa najmu nr (...) na kwotę 364,00 €; 299 € x 6 miesięcy =1.794 € leasing przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 7.983,30 zł – umowa (...) € x 6 miesięcy = 210 € wynajem garażu przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 934.50 zł - rachunek z dnia 30.11.2010 r; 490 zł tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego na język polski.

Łącznie: 12.657.42 zł plus 4.600 zł założenie instalacji gazowej -faktura VAT nr (...) z dnia 09.06.2010 r. na kwotę 4.600 zł; 59,98 € oględziny popsutego samochodu przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 266,91 zł -rachunek z dnia 17.08.2011 r; 77,90 € odbiór instalacji gazowej przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 346,55 zł -: rachunek VAT z dnia 13.08.2010 r. na kwotę 77,90 €

119 € odbiór instalacji gazowej przy kursie 4,45 zł co daje kwotę 529,55 zł -: rachunek VAT z dnia 13.08.2010 r. na kwotę 119,00 €, 18.619,00 zł naprawa silnika - faktura VAT nr (...) z dnia 21.01.2012 r. na kwotę 18.619,00 zł

Łącznie: 24.362.01 zł

Razem: 37.019,43 zł

Pozwany udzielił powódce gwarancji co do jakości swoich usług i z tego tytułu byt zobowiązany do skutecznego usunięcia wad w zamontowane instalacji a nadto miał obowiązek ustalenia w momencie zawierania umowy czy wykonanie instalacji będzie możliwe w samochodzie powódki bez szkody dla tego pojazdu. W świetle powyższego, gdy pozwany nie wykonał należycie umowy oraz nie dopełnił obowiązków gwaranta zasadne jest dochodzenie przez powódkę roszczeń odszkodowawczych w wysokości wskazanej powyżej.

W odpowiedzi na pozew pozwany R. M. wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasadzenie na jego rzecz kosztów postępowania oraz wezwania do udziału w sprawie (...) S.A. w W.. Pozwany w uzasadnieniu wskazał, że: „ Pozwany potwierdza, iż w czerwcu 2010 r. zawarł z powódką umowę o montaż instalacji gazowej w należącym do niej samochodzie osobowym m-ki F. (...) nr rej. (...), jak również wskazane w pozwie fakty dotyczące wykonania przez pozwanego usług w przedmiotowym pojeździe. Pozwany zaprzecza jednakże podnoszonym w pozwie zarzutom, co do wadliwości przeprowadzonego montażu instalacji gazowej w samochodzie powódki i nienależytego wykonania umowy oraz nie dopełnienia obowiązków gwarancyjnych. Z tytułu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pozwany zgłosił szkodę do swojego ubezpieczyciela tj. (...) S.A, Przeprowadzone postępowanie likwidacyjne nie wykazało tego. aby przyczyną powstania przedmiotowej szkody było nienależyte wykonanie przez pozwanego montażu instalacji zasilania silnika gazowego. W toku tego postępowania zasięgnięto opinii rzeczoznawcy z zakresu techniki samochodowej, który stwierdził, że przyczyną powstania szkody były zakłócenia w przygotowaniu mieszkanki paliwowo-powietrznej /zbyt uboga/ spowodowana wyłącznie brakiem regulacji. Ponadto rzeczoznawca wykluczył możliwość zakłóceń w ustawieniu zapłonu. Rzeczoznawca nie stwierdził wad w montażu instalacji zasilania silnika gazem i wskazał na niedopełnienie przez powódkę obowiązku przeglądów gwarancyjnych w trakcie eksploatacji pojazdu. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do przyjęcia, że istnieje związek przyczynowy między działaniem pozwanego, a powstałym uszkodzeniem w samochodzie powódki, co skutkowało odmową wypłaty odszkodowania.

Wobec powyższego pozwany wnosi o oddalenie powództwa w całości. Pozwany z tytułu posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wnosi także o wezwanie w charakterze pozwanego (...) S.A. w W. i dopuszczenie dowodu w postaci akt szkodowych nr (...) ”.

Pismem z dnia 24-07-2012r (...) S.A. w W. przystąpił do sprawy jako interwenient uboczny po stronie pozwanej domagając się oddalenia powództwa na podstawie tych samych argumentów co pozwany.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Samochód F. (...) nr rej. (...) (...) nr VIN - (...) został zarejestrowany w dniu 25.02.2010r. Powódka nabyła samochód na podstawie umowy leasingu zawartej w maju 2010r. Samochód był nowy nabyty w salonie (...) w Niemczech. Powódka od początku miała zamiar zainstalować w samochodzie tym instalację gazową na lpg celem obniżenia kosztów eksploatacji samochodu. Koszt miesięczny leasingu to 299 €.

Powódka celem przechowywania samochodu w nocy wynajmowała garaż za kwotę 35 € miesięcznie.

[dowód: zeznania powódki k 238-239]

W czerwcu 2010 r. powódka zawarła z pozwanym R. M. umowę o montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym marki F. (...), nr rejestracyjny (...). Zawarcie umowy poprzedzone było rozmowami stron podczas, których pozwany kazał powódce ustalić czy wskutek montażu instalacji gazowej nie straci ona gwarancji na samochód. Powódka poinformowała pozwanego, iż zaciągnęła informacji w salonie (...) gdzie zakupiła samochód zgodnie z którą nie traci ona gwarancji jeżeli uszkodzenie silnika nie będzie spowodowane przez instalacje gazową. Pozwany również sprawdził u producenta instalacji czy istnieją przeciwskazania do montażu instalacji gazowej w samochodzie powódki. Producent instalacji zapewnił pozwanego o braku przeciwskazań do zastosowania zasilania samochodu powódki paliwem typu lpg.

[dowód: faktura VAT nr (...) z dnia 09-06-2010 r. k-9 zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Pozwany dokonał montażu instalacji gazowej w samochodzie powódki w dniu 09.06.2010r, przy przebiegu 1 500 km, zamontowano K. (...) typ reduktora S., wtryskiwacze Magie J.. Pozwany po montażu dokonał kalibracji i diagnostyki instalacji gazowej stwierdzając jej prawidłową pracę.

[dowód: zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Po przejechaniu 650 km zapaliła się lampa kontrolna silnika. Powódka telefonicznie zgłosiła problem pozwanemu i zgodnie z jego zaleceniem do sierpnia jeździła wykorzystując jako paliwo benzynę .

[dowód: zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

W dniu 13-08-2010r pozwany dokonał pierwszego przeglądu gwarancyjnego, usunął usterkę i następnie udał się do (...) w Niemczech dla potwierdzenia zamontowania instalacji w samochodzie. P. sprawdzenia zainstalowanego urządzenia gazowego (...) z dnia 13.08.2010r przy przebiegu 4 237 km, (...) potwierdziła prawidłowe zamontowanie instalacji gazowej dopuszczając samochód do ruchu z zasilaniem lpg.

[dowód: protokół (...) k11-15, zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Następnie po przejechaniu 700 km ponownie zapaliła się lampka kontrolna silnika. Powódka zgłosiła usterkę pozwanemu, który kazał zgłosić się jej w warsztacie. W dniu 22.08.2010 roku wymieniono jeden wtryskiwacz instalacji gazowej, która została ponownie wyregulowana skalibrowana i podana diagnostyce.

[dowód: zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Na początku listopada 2010 roku ponownie zaświeciła się lampka kontrolna silnika. Powódka po konsultacji z pozwanym udała się do serwisu (...). Na stacji diagnostycznej F. w miejscowości W. stwierdzono „za ubogą mieszankę paliwa przy zasilaniu lpg”. Nie diagnozowano przyczyn takiego stanu odsyłając powódkę do serwisu instalacji gazowych. Powódka zgodnie z ustaleniami z pozwanym stawiła się u niego w warsztacie. W dniu 04.01.2011 roku pozwany dokonał wymiany wszystkich wtryskiwaczy instalacji gazowej jej ponownej kalibracji oraz dokonał jej przeglądu gwarancyjnego.

[dowód: zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Do maja/czerwca 2011 r. powódka poruszała się z wykorzystaniem instalacji gazowej i ponownie silnik samochodu nie pracował oprawnie o czym poinformowała także pozwanego. W dniu 17.08.2011 r. jadać na trasie B. - Z. samochód uległ całkowitej awarii i został unieruchomiony.

[dowód: zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Pozwany poinformowany przez powódkę o awarii stawił się w miejscu zdarzenia gdzie stwierdził brak możliwości dokonania naprawy przez niego z uwagi na wyciek oleju z silnika. Powódka odholowała samochód do serwisu (...) w G. . Serwis (...) odmówił naprawy gwarancyjnej silnika stwierdzając, iż przyczyną awarii była zbyt uboga mieszanka paliwa lpg co wyłącza odpowiedzialność gwarancyjną F.. Po uzyskaniu informacji o skutkach awarii wskazał powódce swojego ubezpieczyciela i nr polisy nie wykluczając swojej odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie silnika. Powódka odholowała samochód najpierw do Z. za kwotę 100 zł następnie ze Z. do serwisu (...) w L.. Koszt odholowania samochodu ze Z. do L. wyniósł 83,78 €.

[dowód: zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Powódka zgłosiła szkodę do (...) S.A. w W., który przyjął szkodę do likwidacji.

[dowód: zeznania powódki k 238-239, zeznania pozwanego k 239]

Po przetransportowaniu samochodu do serwisu (...) w L. pracownicy dokonali diagnostyki komputerowej silnika. W serwisie (...) w L. stwierdzono :

wypalenie denka tłoka IV cylindra

zatracie tulei cylindra IV

uszkodzenie komory spalania IV cylindra głowicy

zbyt niskie napięcie na uzwojeniu niskiego napięcia cewki zapłonowej

wypadanie zapłonu IV cylindra.

Następnie wyjęto silnik i zdemontowano instalację gazową.

[dowód: zeznania świadków:- W. K. 182-183;-D. M. k181-182,-A. I. k 236-237, opinia rzeczoznawcy (...) S.A. k 45-50, opinia biegłego sądowego pisemna k 110-121, ustne k 151-153,184-185,237-238 ]

W toku likwidacji szkody rzeczoznawca (...) S.A. w W. dokonał w dniu 23-09-2011r oględzin pojazdu i sporządził opinie. Podczas wizji samochód miał już wymontowany silnik i zdemontowaną instalację gazową. Biegły stwierdził, że przyczyną powstania szkody były zakłócenia w przygotowaniu mieszkanki paliwowo-powietrznej /zbyt uboga/ spowodowana wyłącznie brakiem regulacji. Ponadto rzeczoznawca wykluczył możliwość zakłóceń w ustawieniu zapłonu. Rzeczoznawca nie stwierdził wad w montażu instalacji zasilania silnika gazem i wskazał na niedopełnienie przez powódkę obowiązku przeglądów gwarancyjnych w trakcie eksploatacji pojazdu. (...) S.A. w W. powołując się na powyższe ustalenia odmówiło powódce wypłaty odszkodowania.

[dowód: zeznania świadka W. K. 182-183, pisma (...) S.A. k 1-17]

W tej sytuacji powódka zmuszona była dokonać naprawy silnika na własny koszt w serwisie (...). zoo w L.. Naprawa ta kosztowała powódkę 18.619,00 zł. W ramach naprawy wstawiono powódce nowy silnik pozostawiono dotychczasową instalację zapłonu nie dokonując jej żadnych napraw. Powódka dalej jeździ na pierwotnej instalacji zapłonu silnika.

[dowód: faktura VAT nr (...) z dnia 21.01.2012 r.k18-19 zeznania świadków:- D. M. k181-182,-A. I. k 236-237, zeznania powódki k 238-239]

Powódka wynajęła również samochód zastępczy na okres 7 dni za kwotę 260€.

[dowód rachunek k 25,27

Powódka wynajęła samochód zastępczy na dalszy okres 7 dni za kwotę 364 €.

[dowód rachunek k 26,27]

Biegły sądowy mgr inż. K. B. w opinii z dnia 01-08-2012r sporządzonej na zlecenie sadu stwierdził, że przyczyną uszkodzenia silnika było wypalenie denka tłoka na IV cylindrze co nie jest wadą fabryczną silnika a wynikało z niewłaściwego składu mieszanki paliwowo powietrznej. Zbyt wysoka temperatura spalania spowodowała wypalenie denka tłoka. Przyczyny leżą po stronie usterki układu zasilania lub regulacji ( ustawienia ) dawki paliwa. Wypalenie denka tłoka i uszkodzenie gniazd zaworowych powstało w wyniku niewłaściwego składu mieszanki powietrza i gazu .Przyczyna leży po stronie zasilania - sterowania dawką paliwa. Uszkodzenie denka tłoka (zdjęcia nr 2 , 5,6,7,8 stanowiące załącznik do opinii) było w wyniku wysokiej temperatury w komorze spalania IV cylindra . Uszkodzenie gniazd zaworowych ( zdjęcia nr 9 i 10 stanowiące załącznik do opinii) nastąpiło w wyniku uderzenia części pierścienia tłokowego.

W samochodach F. (...) mogły wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne, które są wynikiem nie sprawnego układu zapłonowego. Znane powody wypadania zapłonu i nierównej pracy silnika to uszkodzenia :

1. cewki zapłonowej

2. świec zapłonowych

3. przewodów zapłonowych

4. wężyków podciśnienia

Na pewno zdiagnozowano przebicie i zbyt niskie napięcie na jednym uzwojeniu cewki zapłonu silnika.

Wyżej wymienione usterki mogą powodować zakłócenia w pracy sterownika gazowego powodując nieprawidłową mieszankę na jednym lub wszystkich cylindrach silnika.

W samochodzie F. (...) z silnikiem 1,6 D. 16 V producent nie przewiduje

montażu instalacji gazowej zarówno (...) jak (...) .

[dowód: opinia biegłego pisemna k 110-121, ustne k 151-153,184-185,237-238]

Średni kurs euro w NBP w dniu orzekania wynosił 4,21.

[dowód: informacja ze strony internetowej NBP]

Sąd zważył, co następuje

Strony łączyła umowa o dzieło, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się do sprzedaż i montażu instalacji gazowej w samochodzie osobowym marki F. (...), nr rejestracyjny (...). Pozwany swoją usługę wykonał i została ona odebrana przez powódkę. W przedmiotowej sprawie nie było bowiem sporu pomiędzy stronami, iż zobowiązanie zostało wykonane, powódka uważała, iż zostało ono jednak wykonane nienależycie albowiem podczas wykorzystywania instalacji lpg do zasilania silnika samochodu ujawniała się jej nieprawidłowa praca polegająca na „zbyt ubogiej mieszance paliwo-powietrze przy zasilaniu lpg” i ostatecznie doszło z tej przyczyny do zniszczenia silnika. Pozwany zaś przyczynę tego stanu upatrywał w wadliwej pracy układu zapłonowego silnika za co on odpowiedzialności ponosić nie może. W pozostałym zakresie stan faktyczny sprawy był pomiędzy stronami bezsporny i został ustalony między innymi na podstawie dokumentów, zgodnych zeznań stron i świadków, których wiarygodność nie była kwestionowana i nie budzi wątpliwości.

Co do zasady odpowiedzialność pozwanego opiera się o art. 417 k.c. –odpowiedzialności kontraktowej. Odpowiedzialność kontraktowa nie ogranicza się przy tym jedynie do poszczególnych, wskazanych w kodeksie cywilnym postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, takich jak niemożliwość świadczenia (art. 475), opóźnienie, zwłoka (art. 476-482), lecz dotyczy każdego, nawet najdrobniejszego naruszenia zobowiązania, bez względu na okoliczność, na czym owo naruszenie polega. Każda więc rozbieżność pomiędzy prawidłowym spełnieniem świadczenia a rzeczywistym zachowaniem się dłużnika rodzi odpowiedzialność kontraktową. Z kolei wyróżnienie przez ustawodawcę naruszeń zobowiązań w wymienionych powyżej postaciach uzasadnione jest odrębnymi skutkami w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (zob. W. Popiołek (w:) Kodeks..., s. 35; W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania..., s. 317 i n.; K. Zagrobelny (w:) Kodeks..., s. 845).

W przypadku roszczenia opartego na art. 471 k.c. zaistnieć więc muszą trzy przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, określone w tym przepisie. Przesłanki te, co należy podkreślić, wystąpić muszą łącznie. Są one następujące:

a) niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania),

b) fakt poniesienia szkody,

c) związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą (por. np. wyrok SA w Warszawie z dnia 9 października 2008 r., VI ACa 317/2008, niepubl.; wyrok SA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2006 r., I ACa 707/06, LEX nr 330993; wyrok SN z dnia 15 października 2009 r., I CSK 84/09, LEX nr 564967; tak również m.in. T. Wiśniewski (w:) Komentarz..., s. 517; A. Ohanowicz, Zobowiązania..., s. 180; W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania..., s. 317). Przesłanki te określa się mianem nieruchomych przesłanek odpowiedzialności kontraktowej (zob. W. Popiołek (w:) Kodeks..., s. 37).

Jak zaznaczono na wstępie zaistnienie przesłanek drugiej i trzeciej w przedmiotowej sprawie nie były pomiędzy stronami sporne. Szkoda powódki w postaci zniszczenia silnika wskutek „zbyt ubogiej mieszanki paliwowo-powietrznej” nie budziła żadnych wątpliwości stron, biegłego sądowego czy sądu. Nieoczywiste były jedynie przyczyny otrzymywania przez silnik nieprawidłowej mieszanki w szczególności na czwartym cylindrze. W okolicznościach sprawy pojawiły się bowiem podejrzenia, iż przyczyny nieprawidłowej pracy silnika podczas pracy na paliwie lpg wynikały z przyczyn w tkwiących w samym silniku dokładnie w jego układzie zapłonu.

Przywołać przy tym trzeba dorobek doktryny zgodnie z którym: nienależytym wykonaniem zobowiązania będzie sytuacja, gdy świadczenie zostanie wprawdzie spełnione, lecz nie będzie ono prawidłowe, gdyż odbiegało będzie w jakimś stopniu, większym lub mniejszym, od świadczenia wymaganego (zob. art. 353 i art. 354 k.c.) – por. T. Wiśniewski (w:) Komentarz..., s. 517. Innymi słowy – z przypadkiem nienależytego wykonania zobowiązania będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy wprawdzie świadczenie zostanie spełnione, lecz interes wierzyciela nie zostanie zaspokojony w sposób wynikający z treści zobowiązania. Przy czym każde, nawet najlżejsze uchybienie zobowiązaniu przez dłużnika, bez względu na to, na czym by ono polegało, stanowić będzie nienależyte wykonanie (por. W. Popiołek (w:) Kodeks..., s. 39; K. Zagrobelny (w:) Kodeks..., s. 845). Z kolei w orzecznictwie przyjęto, że nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany (wyrok SA w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r., V ACa 88/09, LEX nr 523881).

Odnosząc powołane poglądy do realiów sprawy wskazać trzeba, iż docelowym rezultatem zawartej przez strony umowy było zasilanie silnika samochodu powódki poprzez zamontowaną instalację gazową paliwem lpg w sposób prawidłowy, silnik więc powinien otrzymywać mieszankę paliwowo-powietrzą o odpowiednim składzie. Oczywistym jest przy tym, iż z nienależytym wykonaniem zobowiązania będziemy mieli do czynienia w przypadku gdy zamontowane urządzenie nie działa prawidłowo lub nieprawidłowo działa urządzenie (silnik) podczas współpracy z zamontowanym urządzeniem (tak jak w przypadku niniejszej sprawy). Niewątpliwy skutek w postaci nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej na czwartym cylindrze silnika z zasady wynika z wadliwej pracy układu zasilania czyli instalacji gazowej co należy ocenić jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez pozwanego. Możliwe sytuację gdy błędne podawanie mieszanki paliwowej wynika z złej pracy innego układu samochodu jakim jest układ zapłonowy jest podstawą do egzoneracji-uwolnienia się od odpowiedzialności dłużnika. Nie podzielony został przy tym poglądy powódki, iż nienależyte działanie pozwanego polega także na nie wykryciu usterki układu zapłonu. Pozwany bowiem dokonał z odpowiednią starannością sprawdzenia układu zapłonu samochodu powódki, a jak wskazywał biegły usterki układu zapłonu nie wykryły przed zniszczeniem silnika specjalistyczne serwisy (...) podczas dwukrotnej diagnostyki pojazdu. Dopiero serwis (...) w L. podczas diagnostyki komputerowej już po zniszczeniu silnika wskazywał jako możliwą taką usterkę. Biegły wyjaśniał, iż drobna usterka układu zapłonu przy zasilaniu benzyną może w ogóle się nie ujawniać. Nie podzielony został również pogląd powódki, iż nienależyte wykonanie zobowiązania może polegać na dokonaniu montażu instalacji w ogóle z uwagi na to producent samochodu nie przewiduje montażu instalacji gazowej zarówno (...) jak (...) w samochodzie powódki. Powódka o ryzyku związanym z montażem instalacji była poinformowana przez pozwanego więc ryzyko uszkodzenia silnika powstałego wyłącznie wskutek zasilania gazem przeszło na nią. Niewątpliwie do uszkodzenia silnika doszło z innej przyczyny to jest z powodu nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej na czwartym cylindrze co czyni zarzut powódki bezprzedmiotowym.

Z uwagi na możliwe istnienie dwóch rożnych przyczyn nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej na czwartym cylindrze skutkującej zniszczeniem silnika przeprowadzono na tą okoliczność opinie biegłego sądowego mgr inż. K. B.. Biegły w okolicznościach niniejszej sprawy nie był wstanie wydać jednoznacznej opinii uznając, iż równie prawdopodobne są obie wskazane wyżej przyczyny. Wyjaśnił przy tym szczegółowo i logicznie dlaczego nie jest wstanie podać jednoznacznego rozstrzygnięcia przyczyn zbyt ubogiej mieszanki na jednym z cylindrów silnika samochodu powódki. Biegły dwukrotnie zmieniał zdanie wskazując bardziej prawdopodobną przyczynę techniczną wystąpienia nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej (raz na usterkę układu zapłonu ) ostatecznie wskazując na nieprawidłowe działanie instalacji lpg. Opinia powyższa została podzielona przez sąd orzekający, który również za biegłym uznał, iż niemożliwe jest po zdemontowaniu silnika i instalacji wydanie w sprawie jednoznacznej opinii. Biegły przy tym wskazywał, że ustalenie jednoznacznej przyczyny nieprawidłowej mieszanki na jednym z cylindrów możliwe by było jedynie przed zniszczeniem silnika jeszcze podczas jego pracy przy zasilaniu lpg. Nie uszło przy tym uwadze sądu, iż do demontażu silnika przed oględzinami biegłego lub chociażby rzeczoznawcy (...) doszło z winy obu stron, obciąża to jednak powódkę większym zakresie. Na korzyść powódki w przedmiotowej sprawie zadziała przede wszystkim konstrukcja odpowiedzialności kontraktowej z art 471 k.c. Odpowiedzialność kontraktowa oparta jest bowiem co do zasady na winie dłużnika, dodatkowo winie domniemanej. W art. 471 k.c. zawarte jest bowiem domniemanie, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązana nastąpiło na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 r., V CK 869/04, LEX nr 150649). Natomiast za cudze czyny dłużnik odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 474 k.c.), a odpowiedzialność ta ma znaczenie uzupełniające (por. W. Popiołek (w:) Kodeks..., s. 38; T. Wiśniewski (w:) Komentarz..., s. 518). Wierzyciel nie musi więc udowadniać odpowiedzialności dłużnika za okoliczności, z których wynikła szkoda (będzie to z reguły wina dłużnika) – bowiem zgodnie z konstrukcją art. 471 k.c. przerzucony został ciężar dowodu braku tych okoliczności na dłużnika, poprzez ustanowienie domniemania prawnego (praesumptio iuris tantum), że naruszenie zobowiązania nastąpiło z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. W takiej sytuacji to dłużnik, chcąc się uwolnić od odpowiedzialności, musiał będzie wykazać, że do naruszenia zobowiązania doszło na skutek okoliczności, za które on nie ponosi odpowiedzialności. Przerzucenie ciężaru dowodu braku winy na dłużnika wbrew ogólnej regule płynącej z art. 6 k.c. wynika z faktu, że dowód ten byłby bardzo trudny, a niekiedy niemożliwy do przeprowadzenia przez wierzyciela, bowiem wierzyciel najczęściej nie wie, z jakich przyczyn i motywów dłużnik nie wykonał zobowiązania lub wykonał je nienależycie (zob. A. Ohanowicz, Zobowiązania..., s. 189). Pozwany jako okoliczność zwalniającą go z odpowiedzialności wskazywał usterkę instalacji zapłonu w szczególności cewki zapłonu. Pozwanego więc obciążał obowiązek wykazania, iż jest ona wyłączną przyczyną wypalenia tłoka z powodu nieprawidłowej mieszanki paliwowej i związku z tym zbyt dużego obciążenia termicznego silnika na 4 cylindrze. Okoliczność ta jednak nie może zostać uznana za przesądzoną bowiem równie a nawet bardziej prawdopodobną przyczyną jest nieprawidłowa praca instalacji gazowej. Za przyjęciem drugiej przyczyny niekorzystnej dla pozwanego przemawiają również domniemania faktyczne [art. 231 k.p.c.] polegające na przyjęciu, iż z ustalonego faktu nieprawidłowej mieszanki paliwowo-powietrznej na 4 cylindrze wynika nieprawidłowe działania układu zasilania –instalacji gazowej z przyczyn tkwiących w tej instalacji lub jej montażu. Z ustalonego faktu, iż układ zapłonowy samochodu powódki nie był wymieniony lub naprawiany w serwisie (...) w L. podczas naprawy i dalej jest on wykorzystywany w samochodzie powódki wynika dalsza okoliczność braku jego usterki. Podzielić należy więc stanowisko biegłego, iż bardziej prawdopodobną przyczyną zniszczenia silnika powódki jest wadliwa praca instalacji z przyczyn w niej tkwiących. Biegły wskazywał na możliwe błędy sterownika instalacji gazowej, nieprawidłowe zagięcie przewodów ciśnieniowych instalacji lub co mniej prawdopodobne uszkodzenie wtryskiwacza z uwagi na dwukrotną już ich wymianę jako główne przyczyny nieprawidłowej mieszanki. Aby wykryć i usunąć powyższe usterki pozwany powinien przeprowadzić diagnostykę instalacji podczas jej pracy celem sporządzenia tzw mapy zasilania zwłaszcza przy drugiej wymianie wtryskiwaczy co niewątpliwie nie uczynił. Wykluczenie w takim badaniu nieprawidłowego działania instalacji gazowej uzasadniałoby zdaniem biegłego szukanie przyczyn w instalacji zapłonu. Pozwany zastępowany przez zawodowego zaś inicjatywy dowodowej w kierunku ustalenia usterki układu zapłonu nie przejawiał. Podkreślenia wymaga również, iż biegły wskazywał możliwe do przeprowadzenia obecnie wysoce specjalistyczne badanie układu zapłonu przy użyciu specjalistycznych urządzeń pozwany jednak nie zażądał przeprowadzenia takiego dowodu.

Reasumując sąd orzekający uznał, iż doszło w przedmiotowej sprawie do nienależytego wykonania zobowiązania przez pozwanego za które co do zasady ponosi on odpowiedzialność na podstawie art. 471 k.c. z uwagi na nieudowodnienie okoliczności egzoneracyjnej przez pozwanego.

Stosownie natomiast do treści przepisu art. 363 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Treścią stosunku zobowiązaniowego w przypadku wyrządzenia szkody kontraktowej jest uprawnienie poszkodowanego do uzyskania odszkodowania i odpowiadający temu uprawnieniu obowiązek naprawienia szkody przez dłużnika. Kodeks cywilny w powołanym wyżej przepisie art. 361 § 2 wyraża zasadę pełnego odszkodowania. Przepis ten ma funkcję kompensacyjną – czyni zadość potrzebie naprawienia poniesionej przez poszkodowanego szkody przez to, że odszkodowanie przywraca w jego majątku stan naruszony w wyniku zdarzenia wyrządzającego szkodę. Odszkodowanie nie może być zatem niższe niż rozmiar wyrządzonej szkody.

Powódka przedstawiła własne wyliczenie szkody, które nie było kwestionowane zarówno przez pozwanego jak i interwenienta ubocznego po stronie pozwanej. Nie zwalniało to jednak sądu od analizy czy całość zgłoszonych roszczeń pozostaje w związku z przedmiotem niniejszej sprawy. Jako nie pozostające w związku z przyczynowym z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez pozwanego niewątpliwie pozostają kwoty świadczone przez powódkę w związku z innymi umowami cywilnoprawnymi łączącymi ją z osobami trzecimi tj. świadczony przez nią czynsz leasingu za samochód w wysokości 299 € miesięcznie oraz koszt wynajmu garażu za kwotę 35 € miesięcznie, których zwrotu za okres 6 miesięcy domaga się powódka. Powódka zastępowana przez zawodowego pełnomocnika potrzeby poniesienia tych wydatków w związku z uszkodzeniem jej samochodu nie wskazała nie dopatrzył się go też sąd orzekający. Oczywistym jest, że umowy związku, z którymi powstały te płatności zawarła powódka przed uszkodzeniem silnika i ten uszkodzenie silnika nie pozostaje w jakimkolwiek związku z obowiązkiem ich poniesienia przez powódkę. Powódka przy tym mogła korzystać z garażu w inny sposób niż tylko celem przechowywania w nim samochodu poza tym trudno przyjąć, iż koszt wynajmu garażu pozostaje w związku z uszkodzeniem samochodu zwłaszcza, że uszkodzony samochód nie był w nim przechowywany. Utrata zaś możliwości korzystania z samochodu naprawiana jest w inny sposób poprzez zwrot kosztów samochodu zastępczego lub zwrot utraconych korzyści z powodu braku możliwości wykorzystywania samochodu do celów zarobkowych na pewno nie poprzez zwrot kosztów jego normalnego utrzymania a tego przecież domaga się powódka. Podkreślenia wymaga, iż właściwe roszczenie powódka również zgłosiła w postaci zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Zgodnie już z utrwalonym poglądem doktryny i judykatury powódce należy zwrot celowych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Za celowe koszty przyjmuje się te które odpowiadają czasookresowi typowemu do usunięcia szkody co w niniejszej sprawie należy rozumieć jako odpowiadające typowemu czasowi naprawy samochodu powódki. Powódka nie podawała przyczyn 6 miesięcznej naprawy jej samochodu poprzez zamontowanie nowego silnika w (...) serwisie (...) dlatego sąd uznał, iż przy dzisiejszych możliwościach technicznych taka naprawa nie powinna przekroczyć siedmiu dni, dlatego za celowe uznał poniesienie przez powódkę kosztów wynajmu samochodu przez siedem dni. Powódka dwoma rachunkami, każdy za wynajmem samochodu na siedem dni wykazała, iż poniosła takie koszty i ich wysokoś

. Mając na uwadze, iż są one w różnej wysokości za ekonomicznie uzasadniony został uznany niższy z nich albowiem za taką kwotę - 260 € możliwe było wynajęcie samochodu zastępczego na niezbędny do naprawy okres.

Za zbędny i nieuzasadniony wydatek zostało też uznane koszty transportu samochodu z G. do Z. w kwocie 100 zł zwłaszcza, iż powódka domaga się zwrotu kosztów transportu samochodu na trasie Z. L. w kwocie 83,78€. Wykonanie celowego transportu samochodu do L. gdzie naprawa będzie tańsza niż w G. mogło się odbyć za jednym razem co niewątpliwe byłoby tańsze niż dzielenie tej usług zwłaszcza, iż drugi transport wykonał firma niemiecka a różnica kosztów drugiej usługi w przypadku gdyby wykonywana z G. a nie ze Z. ( w zasadzie jednego miasta) byłaby minimalna.

W pozostałym zakresie żądanie powódki było zasadne wynikając z dołączonych do pozwu dokumentów, nie będąc przy tym kwestionowane w tym zakresie przez pozwanego i interwenienta.

Z uwagi, iż część kwot określona została w pozwie w € i przeliczone w według kursu z dnia wniesienia, kwoty podane w euro zostały przeliczone na zł według kursu średniego NBP z dnia orzekania i wynosił on 4,21zł/€.

Na rzecz powódki zasądzić należało zatem łącznie kwotę 24 666,31 zł, na którą składają się kwoty:- 4600 zł kosztów instalacji, -18 615,00 zł kosztów remontu silnika, -352,71 zł (83,71 € x 4,21 zł) kosztów transportu samochodu do L., -1094,60 zł (260,00 € x 4,21 zł) kosztów wynajmu samochodu zastępczego.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c zgodnie z żądaniem od dnia wniesienia pozwu.

W pozostałym zakresie żądanie powodów nie znalazło potwierdzenia w okolicznościach sprawy dlatego podlegało jako bezzasadne oddaleniu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Orzeczenie o kosztach procesu zapadło na podstawie przepisu art. 100 k.p.c. Uznając, że powódka wygrała w 66,63 %. Powódce należał się zwrot w takim procencie z poniesionych przez nią kosztów w łącznej kwocie 5690,25 zł (składających się z opłaty od pozwu w kwocie 1851 zł kosztów jej zastępstwa w kwocie 2417 zł i wydatków- kosztów opinii 1061,83 zł (849,50+107,05+105,25), kosztów świadka 360,42zł kwocie łącznej 1422,25 zł) tj. w kwocie 3791,41 zł. Pozwanemu należał się zwrot jego kosztów w łącznej kwocie 2417 zł –kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 33,37% tj. w kwocie 806,55 zł. Na rzecz powódki zasadzono różnice w/w kwot tj 2984,86 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: