Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 19/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-04-30

sygn. akt I C 19/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 08 kwietnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Marek Tęcza

Protokolant Aneta Adamowicz

po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2013 roku

w Z.

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G.

przeciwko B. P. (1)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. P. (1) na rzecz strony powodowej B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. kwotę 16.892,36 zł (szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści sześć groszy) z umownymi odsetkami w wysokości 20 % w skali roku jednak nie wyższymi niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi od 26 września 2012 roku do dnia zapłaty,

II.  należność zasądzoną w pkt. I rozkłada na 12 (dwanaście) rat miesięcznych, w tym pierwsza rata w kwocie 1.492,36 zł (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści sześć groszy), a kolejne w kwocie po 1.400, zł (jeden tysiąc czterysta złotych), płatne do dnia 10 każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następnego od tego, w którym wyrok się uprawomocnił – z umownymi odsetkami w wysokości 20 % w skali roku jednak nie wyższymi niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego od każdego uchybionego terminu płatności poszczególnych rat,

III.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2.629, zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400, zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

sygn. akt: I C 19/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. 26 września 2012 roku złożyła w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, którym domagała się zasądzenia od pozwanej B. P. (1) kwoty 16.893, zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości 20 % w stosunku rocznym, ale nie wyższymi niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazała, że pozwana 30 maja 2008 roku zawarła z (...) S.A. umowę pożyczki gotówkowej, a wobec braku spłaty zadłużenia wierzytelność wynikająca z tej umowy została sprzedana na rzecz strony powodowej na mocy umowy sprzedaży wierzytelności z 28 czerwca 2010 roku, która nabyła ją w kwocie 12.497,76 zł w tym 9.780,67 zł tytułem kapitału i 2.633,09 zł tytułem odsetek umownych oraz 84, zł tytułem kosztów poniesionych przez bank. Wysokość kosztów naliczonych przez bank obrazuje wyciąg z ksiąg bankowych, a wszystkie składowe kwoty zadłużenia potwierdza wyciąg z załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności. Od dnia nabycia wierzytelności strona powodowa naliczała, zgodnie z umową pożyczki, odsetki umowne i w związku z tym na dzień wniesienia pozwu zaległość z tego tytułu wyniosła 4.394,60 zł a całość zadłużenia na 25 września 2012 roku została stwierdzona wyciągiem z ksiąg rachunkowych strony powodowej i wyniosła 9.780,67 zł tytułem kapitału, 7.027,69 zł tytułem odsetek i 84, zł tytułem kosztów.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z 23 października 2012 roku, w sprawie VI Nc-e 1708313/12 Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił żądanie strony powodowej w całości (k. 6). Od powyższego nakazu zapłaty pozwana wniosła sprzeciw i postanowieniem z dnia 23 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził utratę mocy nakazu zapłaty w całości oraz przekazał sprawę do tutejszego Sądu (k. 15).

Pozwana w sprzeciwie przyznała, że zaciągnęła kredyt z przeznaczeniem na leczenie. Wskazała, że jest osobą niepełnosprawną bez pracy, a stan zdrowia i częste pobyty w szpitalu spowodowały popadniecie w długi. Oświadczyła, że będzie spłacała kredyt, ponieważ oczekuje na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu prawa do świadczenia rentowego i skontaktuje się ze stroną powodową aby odroczyć płatność i zmniejszyć wysokość raty. W piśmie z 06 kwietnia 2013 roku oświadczyła, że napisała pismo do strony powodowej o zawarcie ugody i spłatę zadłużenia w ratach, deklarując spłatę w kwocie po 400, zł miesięcznie.

W piśmie procesowym z 01 lutego 2013 roku (k. 19-22) strona powodowa podtrzymała swoje stanowisko i wcześniejsze twierdzenia. Podniosła, że pozwana o cesji wierzytelności została poinformowała pismem z 21 lipca 2010 roku i podjęto starania w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednak nie dały one efektu. Z informacji uzyskanych od poprzedniego wierzyciela wynika, że pozwana dokonała na jego rzecz wpłat w łącznej wysokości 1.210, zł natomiast na rzecz strony powodowej, nie dokonała żadnych wpłat. Ponadto odnosząc się do sprzeciwu pozwanej strona powodowa oświadczyła, że trudna sytuacja materialna pozwanej może jedynie stanowić przesłankę do podjęcia działań mających na celu ułatwienie spłaty zadłużenia, a nie ma wpływu na bezsporny fakt istnienia zobowiązania i obowiązek jego spłaty przez pozwaną.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 29 maja 2008 roku B. P. (1) wystąpiła do (...) Banku (...) S.A. w W. z wnioskiem o udzielenie pożyczki gotówkowej w kwocie 10.000, zł. Decyzją kredytową z dnia 30 maja 2008 roku stwierdzono, że B. P. (1) posiada zdolność kredytową i w tym samym dniu doszło do zawarcia umowy pożyczki nr (...)-/2008. Na mocy postanowień tej umowy bank udzielił pożyczki gotówkowej w kwocie 10.000, zł oprocentowanie pożyczki było zmienne, a w dniu zawarcia umowy wynosiło 22,5 %, natomiast B. P. (2) zobowiązała się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych do 25 lutego 2011 roku. Spłata pożyczki miała być dokonywana na rachunek nr (...). W przypadku nie spłacenia raty w terminie od zaległej raty pożyczkodawca uprawniony był do pobrania odsetek według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej w (...) S.A. w okresie utrzymywania się zaległości, dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wykonalności. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa dla kredytów przeterminowanych wynosiła 29 % w stosunku rocznym. Pożyczkodawca zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia warunków spłaty umowy z zastrzeżeniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia zaległości między innymi w spłacie dwóch pełnych rat pożyczki, a w następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia całość zadłużenia staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od którego naliczane są odsetki według warunków dla kredytów przeterminowanych, a pożyczkobiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów wezwań do zapłaty określonych w taryfie. Ponadto w umowie B. P. (1) wyraziła zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osób trzecich i poddała się egzekucji prowadzonej na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 15.000, zł.

dowód: okoliczności bezsporne, wniosek o pożyczkę gotówkową z 29 maja 2008 roku k. 36verte, raport kredytowy z 30 maja 2008 roku k. 37-38, decyzja kredytowa wraz z wyliczeniem zdolności kredytowej k. 38verte-40, umowa pożyczki nr (...) z 30 maja 2008 roku k. 33-35, plan spłaty do umowy kredytowej nr (...) z 30 maja 2008 roku k. 35verte-36,;

Wobec braku spłaty rat pożyczki w określonych terminach, pismem z 01 grudnia 2008 roku, doręczonym w dniu 04 grudnia 2008 roku, (...) Bank (...) S.A. w W. wezwała B. P. (1) do zapłaty zaległości w kwocie 886,32 zł i oświadczyła, że w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od otrzymania pisma umowa zostanie wypowiedziana, co spowoduje obowiązek jednorazowej spłaty całej kwoty kredytu wraz z należnymi odsetkami, opłatami za upomnienia oraz innymi kosztami, wynoszącymi na dzień 01 grudnia 2008 roku łącznie 10.441,22 zł. Wobec braku spłaty zadłużenia 01 marca 2010 roku (...) Bank (...) S.A. w W. wystawiła bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) obejmujący należność główną w kwocie 9.780,67 zł odsetki do 28 lutego 2010 roku w kwocie 1.995,33 zł oraz koszty w wysokości 34, zł któremu Sąd Rejonowy w Zgorzelcu postanowieniem z 06 kwietnia 2010 roku w sprawie I Co 542/10 nadał klauzulę wykonalności i zasądził od dłużniczki koszty postepowania klauzulowego.

dowód: okoliczności bezsporne, wezwanie z 01 grudnia 2008 roku do zapłaty i wypowiedzenia umowy kredytu z 30 maja 2008 roku z potwierdzeniem odbioru k. 41-43, kopia bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z 01 marca 2010 roku k. 44, kopia wniosku o nadanie klauzuli z 01 marca 2010 roku k. 46-47, kopia bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z 01 marca 2010 roku wraz z klauzulą wykonalności i postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z 06 kwietnia 2010 roku w sprawie I Co 542/10 k. 45;

Umową sprzedaży wierzytelności z 28 czerwca 2010 roku B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. nabył od Banku (...) S.A. w W. wierzytelność wobec B. P. (1), o czym została zawiadomiona przez cedenta i cesjonariusza pismami z 21 lipca 2010 roku. Pismem z 04 kwietnia 2011 roku B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. wezwał B. P. (1) do zapłaty, oferując ratalną spłatę zadłużenia i możliwość negocjacji kwoty i terminów spłaty.

dowód: umowa sprzedaży wierzytelności z 28 czerwca 2010 roku k. 48-50, wyciąg z załącznika do umowy cesji k. 51, zawiadomienie z 21 lipca 2010 roku k. 52, pisma strony powodowej z 21 lipca 2010 roku k. 52verte-53, pismo strony powodowej z 04 kwietnia 2011 roku k. 54,;

Na dzień 25 września 2011 roku łączna wysokość zadłużenia B. P. (1) wobec strony powodowej wynosiła 16.892,36 zł z czego 9.780,67 zł stanowił kapitał pożyczki, 7.027,69 zł odsetki, a koszty 84, zł.

dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych z 25 września 2012 roku k. 55, informacja na temat zadłużenia k. 57;

Pozwana B. P. (1) jest osobą schorowaną i bezrobotną, częste pobyty w szpitalu uniemożliwiają jej podjęcie stałego zatrudnienia. Stara się o uzyskanie prawa do świadczenia rentowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W..

dowód: sprzeciw od nakazu zapłaty k. 7-10, pismo pozwanej z 06 kwietnia 2013 roku k. 61 ;

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów i oświadczeń pozwanej. Stan faktyczny pomiędzy stronami nie był sporny, albowiem pozwana w pełni przyznała okoliczności wskazane w uzasadnieniu pozwu, wnosząc tylko o rozłożenie należności na raty.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jako uzasadnione należało uwzględnić. Strona powodowa swoje roszczenie wywodziła z art. 509 kc, dotyczącego umowy przelewu wierzytelności, natomiast podstawę materialną dochodzonego przez stronę powodową roszczenia stanowił art. 354 § 1 kc, zgodnie z którym dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią.

Pozwaną B. P. (1) i (...) Bank (...) S.A. w W. łączyła umowa pożyczki określona w art. 720 § 1 kc, zgodnie z którym przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy (…), a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Biorąc pod uwagę, iż pozwana nie spłacała pożyczki w terminie, co było w sprawie bezspornym, stała się ona w całości wymagalna i pozwana była zobowiązana do jej spłaty wraz z odsetkami i kosztami.

Strona powodowa nabyła wierzytelność wynikającą z tej umowy, stosownie do treści art. 509 kc.

Pozwana B. P. (1) przyznała fakty podane w uzasadnieniu pozwu, a zatem jako niebudzące wątpliwości, co do swej zgodności z rzeczywistym stanem prawnym, stosownie do treści art. 229 kpc stanowiły podstawę ustaleń faktycznych.

Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki z art. 320 kpc uzasadniające rozłożenie na raty zasądzonego roszczenia. Przede wszystkim należy podkreślić, iż pozwana znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i spełnienie świadczenia jednorazowo byłoby dla niej niemożliwe do wykonania. Pozwana uchybiła terminom spłaty pożyczki z uwagi na to, iż straciła zatrudnienie (w decyzji kredytowej wskazano, że pozwana osiągała miesięcznie kwotę 1.230, zł z tytułu wynagrodzenia) z powodu złego stanu zdrowia. Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanej, aby rozłożyć należność na raty po 400 zł, uznając za uzasadnione w tej mierze zarzuty strony powodowej, iż pozwana nie wywiązując się z umowy, powinna ponosić tego skutki. Mając na uwadze, że B. P. (1) ma otrzymać stałe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. sąd rozłożył należność na dwanaście rat miesięcznych, w tym pierwsza rata w kwocie 1.492,36 zł, a kolejne w kwocie po 1.400, zł co uwzględnia uzasadniony interes wierzyciela oraz aktualną sytuację finansową pozwanej. Artykuł 320 kpc nie uzależnia możliwości rozłożenia świadczenia na raty od rodzaju zasądzonego świadczenia, a tym samym może zostać rozłożona na raty również wierzytelność wynikająca z umowy pożyczki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że strona powodowa w skierowanym do pozwanej piśmie z 04 kwietnia 2011 roku oferowała ratalną spłatę zadłużenia i możliwość negocjacji kwoty i terminów spłaty, a w piśmie z 01 lutego 2013 roku wskazała, że sytuacja materialna pozwanej stanowić może przesłankę podjęcia działań mających na celu ułatwienie spłaty zadłużenia. O odsetkach orzeczono w oparciu o art. 481 kc.

O kosztach procesu sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc zasądzając je od pozwanej. Na koszty procesu w niniejszej sprawie składa się kwota: 212, zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, 17, zł opłaty skarbowej uiszczonej od złożonego pełnomocnictwa oraz 2.400, zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty te zostały ustalone na podstawie § 2 w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 roku, Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Kubiak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Tęcza
Data wytworzenia informacji: