Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 551/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2014-12-01

Sygn.akt IIW 551/14

RSOW-81/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 grudnia 2014r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie :

Przewodniczący SSR Dariusz Kliś

Protokolant Tomasz Kilarski

przy udziale oskarżyciela --/--

po rozpoznaniu w dniach 05.11.2014r. , 20.11.2014r. oraz 01.12.2014r. sprawy o wykroczenie

L. P. zd. R.

urodz. (...) w L.

córki J. i S. zd. Z.

obwinionej o to, że: w dniu 08 stycznia 2014r. około godziny 21:00 w Z. na ul. (...) II 16 woj. (...), wychylając się przez okno swojego mieszkania, przy użyciu noża dokonała przecięcia przewodu telekomunikacyjnego (...),5, powodując tym samym straty w wysokości 100 zł na szkodę (...) S.A.,

tj. o czyn z art. 124§1 k.w.

I.  uznaje oskarżoną L. P. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego wykroczenie z art. 124§1 kw i za to na podstawie art. 124§1 kw wymierza jej karę grzywny w kwocie 100 zł (sto złotych),

II.  na podstawie art. 124§4 kw zobowiązuję obwinioną L. P. do naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym wykroczeniem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. kwoty 100 zł (sto złotych),

III.  na podstawie art. 624§1 kpk w zw z art. 119 kpow i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia obwinioną od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza jej opłaty.

UZASADNIENIE

L. P. wraz z rodziną zamieszkuje w budynku wielorodzinnym w Z. przy ulicy (...) II 16. W domu tym mieszkają również rodziny T., I. i J.. Pomiędzy rodziną P., a pozostałymi mieszkańcami o wielu lat istnieje konflikt. Dochodzi tam do licznych kłótni, sporów, wzajemnych złośliwości, oskarżeń.

Dowód : wyjaśnienia obwinionej L. P. k. 35-35v, zeznania świadka C. T. k. 7-8, 37, A. I. k. 9-10, 36-36v, J. I. k. 56v.

Rodziny I., T. i J. w dacie zdarzenia korzystali z sieci telekomunikacyjnej (...) S.A. Główne podłącze sieci umiejscowione jest bezpośrednio przy schodach wejściowych do budynku, zaś przewód zamontowany był i przebiegał swobodnie bezpośrednio przy oknie mieszkania należącego do rodziny P.. Przed datą zdarzenia kilkakrotnie w/w łącze telekomunikacyjne było – przez nieustalone osoby – uszkadzane poprzez wyrwanie przewodu z górnego podłączenia, jak również przecinane.

Dowód: zeznania świadka C. T. k. 7-8, 37, A. I. k. 9-10, 36-36v, J. I. k. 56v , A. N. k. 56v-57, J. W. k. 2-3, 35v-36, 37.

W dniu 08.01.2014r. w godzinach popołudniowych L. P. wszczęła kolejną awanturę, podczas której słowami obelżywymi wyzywała wracającą do miejsca zamieszkania J. I.. Bezpośrednio przed tym zajściem córka J. A. I. udała się do miejscowości S. do swojej koleżanki, gdzie w/w wspólnie przygotowywały się do egzaminu maturalnego z matematyki. W mieszkaniu pozostała J. I. oraz pozostali domownicy. J. I. pracowała korzystając z łącza internetowego (...) S.A.

Około godziny 21 00 do miejsca zamieszkania wracała A. I.. Znajdując się bezpośrednio przed posesją zauważyła wychylającą się z okna swojego mieszkania L. P., która przy użyciu nieustalonego narzędzia przecięła opisany wyżej przewód.

A. I. po powrocie do domu zapytała się domowników czy posiadają dostęp do sieci telekomunikacyjnej. W tym czasie stwierdzono, iż łącze było nieaktywne. O zaobserwowanym zdarzeniu świadek poinformowała matkę J. I., która zawiadomiła policję oraz pracowników firmy (...) zajmującej się serwisem sieci (...) S.A.

Dowód: zeznania świadka C. T. k. 7-8, 37, A. I. k. 9-10, 36-36v, J. I. k. 56v , A. N. k. 56v-57, J. W. k. 2-3, 35v-36, 37, protokół oględzin k.4-5, protokół wizji lokalnej k. 39-40, 41-42, płyta CD z wizji lokalnej k. 48.

Dnia 09.01.2014r. na miejsce zdarzenia przybył pracownik firmy (...) J. W., który wymienił zerwany przewód. Przed jego montażem C. T. zabezpieczył go, wkładając w metalową rurkę, uniemożliwiającą jego dalsze uszkadzanie. Taki stan istnieje do daty niniejszej rozprawy.

Dowód: zeznania świadka C. T. k. 7-8, 37, A. I. k. 9-10, 36-36v, J. I. k. 56v , A. N. k. 56v-57, J. W. k. 2-3, 35v-36, 37, protokół oględzin k.4-5, protokół wizji lokalnej k. 39-40, 41-42, płyta CD z wizji lokalnej k. 48.

L. P. pracuje. Miesięcznie osiąga dochód w kwocie około 700 zł. W przeszłości była karana. Nie była leczona psychiatrycznie, neurologicznie, ani odwykowo.

Dowód : wyjaśnienia obwinionej L. P. k. 35-35v.

Słuchana w trakcie prowadzonego procesu L. P. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej wykroczenia.

W złożonych wyjaśnieniach potwierdziła, iż z najbliższą rodziną zamieszkuje w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Z. przy ulicy (...) II 16. W domu tym mieszkają również rodziny T., I., J., z którymi pozostaje w konflikcie. Wyjaśniła także, iż posiada wiedzę dotyczącą uszkadzania przez nieznane jej osoby łącza telekomunikacyjnego (...) S.A. Zaprzeczyła jednak, aby to ona dopuściła się zarzucanego jej czynu. Oświadczyła, iż od godzin popołudniowych dnia 08.01.2014r. do godziny 11 00-12 00 następnego dnia tj. 09.01.2014r. przebywała w Z. w miejscu zamieszkania swojej córki K. P., gdzie opiekowała się wnukami. Zaprzeczyła, aby w dniu 08.01.2014r. w godzinach popołudniowych słowami obelżywymi wyzywała J. I.. Dodała także, iż również jej rodzina w dacie zdarzenia korzystała z przedmiotowego łącza teleinformatycznego i niszcząc go również siebie i członków swojej rodziny pozbawiłaby dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

Sąd zważył co następuje :

Tylko wyjaśnienia złożone przez obwinioną L. P., w których w/w potwierdziła ustalony przez Sąd stan faktyczny należało uznać za wiarygodne. W tej bowiem części potwierdzają je zebrane w toku procesu pozostałe dowody, o których poniżej.

W pozostałym, zaś zakresie twierdzenia obwinionej należało potraktować jako li tylko nieudolną próbę obrony w/w przed poniesieniem konsekwencji natury nie tylko karno-prawnej, ale także cywilnej.

Jak ustalono na podstawie zgromadzonych dowodów L. P. niewątpliwie w dacie zdarzenia przebywała w swoim miejscu zamieszkania.

Jak bowiem zeznała J. I., gdy wracała do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych dnia 08.01.2014r. została zaatakowana przez obwinioną, która obrażała ją, używając pod jej adresem słowa wulgarne. Zeznania złożone przez świadka w tej części potwierdziła A. I.. W/w słuchana w trakcie rozprawy w dniu 05.11.2014r. w charakterze świadka (k.36 v) zeznała „…tego dnia kiedy mama przyjechała z L. w godzinach wieczornych Pani L. rzucała wyzwiska w jej stronę. Myślę, że późniejsze odcięcie kabla było jakby dalszym elementem tego zachowania Pani P.…”

Powyższe dowody łączyły się ze sobą i uzupełniały wzajemnie, tworząc logiczną całość.

Co istotne podważały ferowaną przez obwinioną wersję jakoby w dacie zdarzenia przebywała ona w Z. w mieszkaniu córki K. P..

W ocenie Sądu również dalsze zeznania świadka A. I. należało potraktować jako wiarygodne. W/w zeznała bowiem, iż gdy krytycznego dnia około godziny 21 00 wracała do miejsca zamieszkania od swojej koleżanki H. W., u której wspólnie przygotowywały się do egzaminu maturalnego, zauważyła wychylającą się przez okno ze swojego lokalu znaną jej od wielu lat L. P., która trzymając w ręku przewód telekomunikacyjny nieustalonym narzędziem przecinała go, po czym schowała się do swojego mieszkania. Powyższe zachowanie zwróciło szczególną uwagę świadka albowiem w przeszłości nieznane osoby dopuszczały się uszkadzania sieci telekomunikacyjnej uniemożliwiając jej rodzinie oraz pozostałym sąsiadom korzystanie z łącza teleinformatycznego.

Wobec powyższego po przyjściu do domu świadek zwróciła się do domowników o sprawdzenie czy posiadają dostęp do internetu oraz sieci telefonicznej. Jak się jednak okazało łącze było nieaktywne. A. I. zeznała ponadto, iż o zaobserwowanej sytuacji poinformowała matkę J. I., która następnie zawiadomiła organy ścigania, jak również właściciela sieci.

Tak przedstawiona wersja zdarzenia była w ocenie Sądu logiczna, wiarygodna, a nadto spójna z zeznaniami jakie złożyła w trakcie procesu J. I., C. T. oraz J. W. – pracownik firmy (...) , która zajmuje się na zlecenie (...) S.A. serwisem oraz kompleksową obsługą sieci teleinformatycznych.

Co również istotne dla oceny wiarygodności zeznań naocznego świadka zdarzenia A. I., a co wynikało z zeznań J. W. (k. 36 i 36v), przedmiotowy przewód został przecięty na wysokości okien mieszkania obwinionej. Nadto przed datą zdarzenia wisiał swobodnie i nie był przymocowany do ściany budynku i jak zeznał bezstronny świadek „…można go było spokojnie do siebie przyciągnąć i nim manipulować”.

Jak nadto świadek zeznał (k.36) rodzina P. w dacie zdarzenia nie posiadała legalnego łącza teleinformatycznego „…tam jest tylko jedna skrzynka. Z tej skrzynki nie idą przewody do mieszkania obwinionej.”

Powyższe zeznania przeczyły wersji obwinionej jakoby jej rodzina również korzystała z tej samej sieci.

Opisane wyżej dowody korelowały nadto z protokołem oględzin (k.4-5) oraz protokołem wizji lokalnej (k.39-40).

Tak opisany materiał dowodowy tworzył logiczną i nierozerwalną całość i w konsekwencji dawał podstawy do poczynienia ustaleń faktycznych i prawnych.

Zaprezentowanego wyżej stanowiska – w ocenie Sądu – nie podważał dowód z zeznań świadka K. P., które należało ocenić ze szczególną ostrożnością. W/w jest bowiem córką obwinionej i naturalnie prezentując swoje stanowisko w protokole rozprawy (k.59v) „… w dniu 08.01.2014r. mieszkałam w Z.. Tego dnia moja mama była u mnie w Z. w porze obiadowej i wyjechała w dniu 09.01.2014r.” - starała się chronić najbliższą jej osobę przed poniesieniem konsekwencji natury karnej, jak również cywilnej jej zachowania.

W tej części należało zwrócić uwagę na fakt, iż świadek K. P. dokładnie potwierdziła, iż w dniu zdarzenia obwiniona przyjechała do niej w porze obiadowej tj. między 12 00-16 00 i wyjechała następnego dnia 09.01.2014r., gdy równocześnie na pytanie Sądu nie potrafiła powiedzieć, zasłaniając się niepamięcią, czy L. P. przebywała w mieszkaniu świadka w dniach 16.01.2014r. , 04.02.2014r.

Wobec powyższego wersję K. P. w której stwierdziła, iż jej matka przebywała u niej w dacie zaistniałego czynu – należało potraktować jako niewiarygodną, a tym samym nieprawdziwą.

W świetle powyższego wina i sprawstwo L. P. w zakresie zarzucanego jej czynu były niewątpliwe i bezsporne.

L. P. w dniu 08 stycznia 2014r. około godziny 21:00 w Z. na ul. (...) II 16 woj. (...), działając z zamiarem bezpośrednim, wychylając się przez okno swojego mieszkania, przy użyciu noża dokonała przecięcia przewodu telekomunikacyjnego (...),5, powodując tym samym straty w wysokości 100 zł na szkodę (...) S.A. Swoim działaniem wyczerpała ustawowe znamiona wykroczenia z art. 124§1 k.w.

Wymierzając obwinionej L. P. za popełnione wykroczenie karę grzywny w kwocie 100 zł (sto złotych) Sąd Rejonowy w Lubaniu miał na względzie z jednej strony sposób działania sprawcy, motywy którymi kierowała się w/w, niskie pobudki zmierzające do nie tylko uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej (...) S.A., ale w szczególności dokuczenia skonfliktowanym z jej rodziną sąsiadom, zaś z drugiej osiągane dochody w kwocie 700 zł miesięcznie oraz jej stan majątkowy.

Zdaniem Sądu, kara ta uzmysłowi obwinionej nieopłacalność popełniania podobnych czynów w przyszłości.

Nadto na podstawie art. 124§4 k.w. Sąd orzekający zobowiązał obwinioną L. P. do naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym wykroczeniem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. kwoty 100 zł (sto złotych).

Uwzględniając niskie dochody sprawcy czynu, jej sytuację majątkową – Sąd Rejonowy w Lubaniu na podstawie art. 624§1 kpk w zw z art. 119 kpow zwolnił w/w od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie i na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych nie wymierzył jej opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kliś
Data wytworzenia informacji: