Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 776/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-02-11

Sygn.akt IIK 776/12

2Ds.528/12/s

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie :

Przewodniczący SSR Dariusz Kliś

Protokolant Tomasz Kilarski

Przy udziale Prokuratora Kamili Wolańskiej

po rozpoznaniu dnia 11.02.2013r. sprawy karnej

Ł. B.

urodz. (...) w L.

syna A. i B. zd. W.

oskarżonego o to , że :

1.  w okresie od 01 maja 2012r. do 17 września 2012r. w L. woj. (...) , działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , groźbą zamachu na życie K. W. i jego konkubiny A. L. oraz ich małoletniej córki N. , usiłował doprowadzić go do rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.500 zł w ten sposób , iż wielokrotnie nachodził w domu pokrzywdzonego i jego konkubinę oraz telefonował do wymienionych żądając przy tym od nich wydania pieniędzy i kierując jednocześnie wobec wymienionych groźby pozbawienia życia oraz pobicia , jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wydania pieniędzy przez pokrzywdzonego ,

tj. o czyn z art. 13§1 k.k. w zw z art. 282 k.k. w zw z art. 12 k.k.

2.  w okresie od 14 stycznia 2012r. do 01 marca 2012r. w L. woj. (...) , działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągniecia korzyści majątkowej wielokrotnie stosując groźbę zamachu na życie oraz mienie D. S. , poprzez nachodzenie w domu pokrzywdzonego oraz telefonowanie do wymienionego i żądanie od niego wydania mu pieniędzy w kwocie 1.000 zł oraz stanowiącego jego własność samochodu osobowego marki H. (...) rok produkcji 1992 , doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wydanie mu pieniędzy w kwocie 150 zł , jak też przeniesienia na jego własność w/w samochodu , czym działał na szkodę D. S. ,

tj. o czyn z art. 282 k.k. w zw z art. 12 k.k.

3.  w okresie od 01 marca 2012r. do 01 lipca 2012r. w L. woj. (...) , działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , groźbą zamachu na życie K. G. (1) i jego rodziny , usiłował doprowadzić go do rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.000 zł w ten sposób , iż wielokrotnie nachodził w domu pokrzywdzonego i jego żonę , zmuszał K. G. (1) do remontowania mu mieszkania , zabierał stanowiące jego własność materiały budowlane , żądając przy tym od niego wydania mu pieniędzy i kierując jednocześnie wobec wymienionych groźby pozbawienia życia oraz pobicia , jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wydania pieniędzy przez pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 13§1 k.k. w zw z art. 282 k.k. w zw z art. 12 k.k.

4.  w dniu 25 września 2012r. w L. woj. (...) groził M. G. – Komendantowi Straży Miejskiej w L. popełnieniem na jego szkodę przestępstwa wymuszenia rozbójniczego , w celu zmuszenia go do wydania mu pieniędzy w kwocie 500 zł jako niezasadnie nałożonej wobec niego w drodze mandatu karnego kary , przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonym uzasadnione obawy , iż zostanie spełniona ,

tj. o czyn z art. 190§1 k.k.

5.  w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 05 października 2012r. w L. woj. (...) przywłaszczył dwa dowody osobiste: serii (...) wydany przez Wójta Gminy S. na rzecz A. T. oraz serii A. (...) wydany przez Burmistrza L. na rzecz D. K. w ten sposób , iż po otrzymaniu ich od wymienionych jako zastawu za sprzedaż im alkoholu , przechowywał je w miejscu swojego zamieszkania , nie mając jednocześnie zamiaru zwrócenia ich prawowitym właścicielom,

tj. o czyn z art. 275§1 k.k.

6.  w lipcu 2012r. w L. woj. (...) przerobił w celu użycia za autentyczny dokument w postaci dowodu rejestracyjnego seria (...) wydanego przez Starostę (...) pojazdu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , poprzez podrobienie wpisu diagnosty o przeprowadzonych badaniach technicznych tego pojazdu oraz umieszczeniu sfałszowanej pieczęci stacji diagnostycznej odnośnie przeprowadzenia takich badań ,

tj. o czyn z art. 270§1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego Ł. B. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt. 1 , 2 i 3 części wstępnej wyroku z tą zmianą , iż przyjmuje , że zachodzi ciąg przestępstw opisany w treści art. 91§1 kk tj. występku z art. 13§1 kk w zw z art. 282 kk w zw z art.12 kk i art. 282 kk w zw z art. 12 kk w zw z art. 91§1 kk i za to na podstawie art. 282 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności ,

II.  uznaje oskarżonego Ł. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. 4 części wstępnej wyroku tj. występku z art. 190§1 kk i za to na podstawie art. 190§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności ,

III.  uznaje oskarżonego Ł. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. 5 części wstępnej wyroku tj. występku z art. 275§1 kk i za to na podstawie art. 275§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności ,

IV.  uznaje oskarżonego Ł. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt. 6 części wstępnej wyroku tj. występku z art. 270§1 kk i za to na podstawie art. 270§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności ,

V.  na podstawie art.85 kk , art. 86§1 i 2 kk i art. 91§2 kk łączy oskarżonemu Ł. B. kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt. 1-4 części dyspozytywnej wyroku i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

VI.  na podstawie art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego Ł. B. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego D. S. kwoty 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) ,

VII.  na podstawie art.63§1 kk zalicza oskarżonemu Ł. B. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 04.10.2012r. do dnia 02.01.2013r. ,

VIII.  na podstawie art. 44§2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przez pozostawienie w aktach sprawy dowodu rzeczowego w postaci przerobionego dowodu rejestracyjnego marki M. (...) o nr rej. (...) wydany przez Starostę (...) w dniu 03.10.2011r. serii i numerze DR/ (...) na nazwisko (...) W. A. , opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr 144/12 ,

IX.  na podstawie art. 624§1 kpk i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza mu opłaty.

UZASADNIENIE

Ł. B. na stałe zamieszkuje w L. , powiat L..

Dowód : wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260.

W okresie od 01 maja 2012r. do 17 września 2012r. w L. Ł. B. wielokrotnie nachodził w domu K. W. i jego konkubinę A. L.. Nadto telefonował do w/w grożąc pokrzywdzonym oraz ich córce N. pozbawieniem życia , pobiciem , usiłując wymusić na K. W. rozporządzeniem na jego rzecz mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 1.500 zł.

Dowód : wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260 , zeznania świadka K. W. k. 1-2 , 4-5 , 9-10 , 21-22 , A. L. k. 6-7 , 14-15 , A. Z. k. 61-62.

Nadto w okresie od 14 stycznia 2012r. do 01 marca 2012r. w L. , Ł. B. wielokrotnie nachodził w miejscu zamieszkania D. S.. Nadto telefonował do w/w grożąc pozbawieniem życia , pobiciem , wymusił na D. S. wydanie pieniędzy w kwocie 150 zł oraz przeniesieniem na jego rzecz własności samochodu marki H. (...) , rok produkcji 1992 , wartości około 1.500 zł.

Dowód : wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260 , zeznania świadka D. S. k. 23-24 , 264-265 , W. P. k. 63-64.

Nadto w okresie od dnia 01 marca 2012r. do dnia 01 lipca 2012r. w L. , Ł. B. wielokrotnie nachodził w miejscu zamieszkania K. G. (1). Groził pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i pobiciem jego i najbliższej rodziny w/w , usiłował doprowadzić K. G. (1) do wydania mu pieniędzy w kwocie 1.000 zł. Zmuszał również w/w do remontowania należącego do oskarżonego mieszkania i zabierał stanowiące własność pokrzywdzonego materiały budowalne.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260 , zeznania świadka K. G. (1) k. 72-74 , 177-178 , A. J. k. 119-120.

W dniu 25 września 2012r. w L. , Ł. B. w siedzibie Straży Miejskiej groził M. G. popełnieniem na jego szkodę przestępstwa w celu zmuszenia go do wydania mu pieniędzy w kwocie 500 zł , jako niezasadnie nałożonej na niego grzywny w drodze mandatu karnego. Groźba powyższa wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę , iż zostanie spełniona.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260 , zeznania świadka M. G. k. 38-39 , 66.

W okresie od 01 kwietnia 2012r. do dnia 05 października 2012r. w L. w zamian za sprzedaż A. T. alkoholu zażądał od w/w wydania mu dowodów osobistych serii (...) na nazwisko A. T. oraz serii A. nr (...) na nazwisko D. K.. Dowody te przechowywał w miejscu swojego zamieszkania , nie mając jednocześnie zamiaru zwrotu ich prawowitym właścicielom.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260, zeznania świadka A. T. k. 68-69 , D. K. k. 67.

W nieustalonym dniu miesiąca lipca 2012r. w L. , Ł. B. podrobił wpis diagnosty o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdu marki M. (...) o nr rej. (...) oraz umieścił na dokumencie rejestracyjnym odcisk sfałszowanej wcześniej pieczęci stacji diagnostycznej.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260 , zeznania świadka P. B. k. 230, A. K. k. 203 , opinia z przeprowadzonych badań z zakresu pisma ręcznego k. 238-246.

Oskarżony Ł. B. tempore criminis nie miał zniesionej , ani ograniczonej poczytalności w stopniu znacznym. W przeszłości był wielokrotnie karany sądownie.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 79-83 , 87-88 , 136-139 , 258-260 , opinia sądowo-psychiatryczna k. 281-283, karta karna k. 58-60 , 101-102, odpisy wyroków k. 96-97 , 142.

Słuchany zarówno w postępowaniu przygotowawczym , jak również przed Sądem oskarżony Ł. B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i złożył wyjaśnienia zbieżne z ustalonym przez Sąd stanem faktycznym. Nadto w trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego złożył wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335§1 k.p.k.

Sąd zważył co następuje :

Zarówno oświadczenia oskarżonego Ł. B. , w których w/w przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów , jak również jego wyjaśnienia , w których potwierdził swoją winę oraz sprawstwo w zakresie wszystkich przestępstw opisanych w zarzutach aktu oskarżenia – zasługiwały na uwzględnienie. Tej treści wyjaśnienia Ł. B. zostały w pełni uzupełnione zeznaniami pokrzywdzonych oraz pozostałych słuchanych w sprawie świadków tj. K. W. , A. L. , D. S. , K. S. , M. G. , A. Z. , W. P. , R. P. , D. K. , A. T. , A. S. , K. K. , K. G. (1) , A. J. , A. J. , D. Z. , K. G. (2) , J. Z. , S. J. , P. B. , A. K.. Opisane wyżej dowody osobowe korespondowały ze złożonymi w aktach sprawy dokumentami w postaci protokołów zawiadomień o przestępstwie złożonych przez K. W. , M. G. , protokołów okazania osób K. W. , A. L. , notatką urzędową z zapisu nagrań rozmowy A. Z. z K. W. , kserokopią dokumentów dotyczących pojazdu marki H. (...) , notatką urzędową sporządzoną przez M. G. , kserokopią dowodów osobistych na nazwisko A. T. i D. K. , informacją ze Starostwa Powiatowego w Z. , protokołem przeszukania miejsca zamieszkania Ł. B. , protokołem pobrania materiału porównawczego od Ł. B. , opinią biegłego z zakresu pisma ręcznego. Całość tak zgromadzonego materiału dowodowego– przy równoczesnych wyjaśnieniach przyznającego się do winy oskarżonego - w sposób bezsporny świadczy o tym , iż wina oraz sprawstwo w zakresie popełnienia zarzucanych Ł. B. czynów były niewątpliwe. Ł. B. w okresie od 01 maja 2012r. do 17 września 2012r. w L. woj. (...) , działając z zamiarem bezpośrednim , w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , groźbą zamachu na życie K. W. i jego konkubiny A. L. oraz ich małoletniej córki N. , usiłował doprowadzić go do rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.500 zł w ten sposób , iż wielokrotnie nachodził w domu pokrzywdzonego i jego konkubinę oraz telefonował do wymienionych żądając przy tym od nich wydania pieniędzy i kierując jednocześnie wobec wymienionych groźby pozbawienia życia oraz pobicia , jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wydania pieniędzy przez pokrzywdzonego. Swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego opisanego w treści art. 13§1 k.k. w zw z art. 282 k.k. w zw z art. 12 k.k. Nadto Ł. B. w okresie od 14 stycznia 2012r. do 01 marca 2012r. w L. woj. (...) , działając z zamiarem bezpośrednim , w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągniecia korzyści majątkowej wielokrotnie stosując groźbę zamachu na życie oraz mienie D. S. , poprzez nachodzenie w domu pokrzywdzonego oraz telefonowanie do wymienionego i żądanie od niego wydania mu pieniędzy w kwocie 1.000 zł oraz stanowiącego jego własność samochodu osobowego marki H. (...) rok produkcji 1992 , doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wydanie mu pieniędzy w kwocie 150 zł , jak też przeniesienia na jego własność w/w samochodu , czym działał na szkodę D. S.. Swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego opisanego w treści art. 282 k.k. w zw z art. 12 k.k. Ponadto Ł. B. w okresie od 01 marca 2012r. do 01 lipca 2012r. w L. woj. (...) , działając z zamiarem bezpośrednim , w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , groźbą zamachu na życie K. G. (1) i jego rodziny , usiłował doprowadzić go do rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1.000 zł w ten sposób , iż wielokrotnie nachodził w domu pokrzywdzonego i jego żonę , zmuszał K. G. (1) do remontowania mu mieszkania , zabierał stanowiące jego własność materiały budowlane , żądając przy tym od niego wydania mu pieniędzy i kierując jednocześnie wobec wymienionych groźby pozbawienia życia oraz pobicia , jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wydania pieniędzy przez pokrzywdzonego. Swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego opisanego w treści art. 13§1 k.k. w zw z art. 282 k.k. w zw z art. 12 k.k. Nadto Ł. B. w dniu 25 września 2012r. w L. woj. (...) , działając z zamiarem bezpośrednim , groził M. G. – Komendantowi Straży Miejskiej w L. popełnieniem na jego szkodę przestępstwa wymuszenia rozbójniczego , w celu zmuszenia go do wydania mu pieniędzy w kwocie 500 zł jako niezasadnie nałożonej wobec niego w drodze mandatu karnego kary , przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonym uzasadnione obawy , iż zostanie spełniona. Swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego opisanego w treści art. 190§1 k.k. Ponadto Ł. B. w okresie od 01 kwietnia 2012r. do 05 października 2012r. w L. woj. (...) , działając z zamiarem bezpośrednim , przywłaszczył dwa dowody osobiste: serii (...) wydany przez Wójta Gminy S. na rzecz A. T. oraz serii A. (...) wydany przez Burmistrza Leśnej na rzecz D. K. w ten sposób , iż po otrzymaniu ich od wymienionych jako zastawu za sprzedaż im alkoholu , przechowywał je w miejscu swojego zamieszkania , nie mając jednocześnie zamiaru zwrócenia ich prawowitym właścicielom. Swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego opisanego w treści art. 275§1 k.k. Nadto Ł. B. w lipcu 2012r. w L. woj. (...) , działając z zamiarem bezpośrednim , przerobił w celu użycia za autentyczny dokument w postaci dowodu rejestracyjnego seria (...) wydanego przez Starostę (...) pojazdu marki M. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , poprzez podrobienie wpisu diagnosty o przeprowadzonych badaniach technicznych tego pojazdu oraz umieszczeniu sfałszowanej pieczęci stacji diagnostycznej odnośnie przeprowadzenia takich badań. Swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona czynu zabronionego opisanego w treści art. 270§1 k.k. Oskarżony Ł. B. w dacie czynów nie miał zniesionej , ani ograniczonej poczytalności w stopniu znacznym. W przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa. Powyższe przesłanki Sąd Rejonowy uznał za okoliczności obciążające. Za okoliczności łagodzące przyjął natomiast przyznanie się w/w do popełnienia zarzucanych mu przestępstw , okazaną skruchę i żal , a przejawiającą się złożonym wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335§1 k.p.k. Uwzględniając opisane wyżej okoliczności obciążające oraz łagodzące , jak również wielość popełnionych przez oskarżonego czynów objętych złożonym w sprawie aktem oskarżenia , sposobem działania , motywami oraz pobudkami zasługującymi na szczególne potępienie , formę winy , brakiem poszanowania norm prawnych oraz wielością tego typu przestępstw jakie popełniają sprawcy na terenie działania Sądu orzekającego – należało zważyć , iż stopień winy oraz społecznej szkodliwości czynów były znaczne. Ł. B. jest osobą wielokrotnie karaną w przeszłości , niepoprawną , wymagającą długiego okresu resocjalizacji. Wobec powyższego Sąd orzekający uznał, iż jedynie sprawiedliwą odpłatą za popełnione przestępstwa będzie kara pozbawienia wolności , zgodnie z podjętym rozstrzygnięciem. Wobec faktu , iż pomiędzy poszczególnymi przestępstwami zachodził opisany w treści art. 85 k.k. i art. 86§1 k.k. realny zbieg przestępstw należało wymierzyć Ł. B. karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności , stosując do wymiaru kary zasadę asperacji. Tak orzeczona sankcja karna – w ocenie Sądu – spełnia cele zarówno szczególno , jak i ogólnoprewencyjne. Z jednej bowiem strony wdroży oskarżonego do przestrzegania w przyszłości porządku prawnego , uzmysłowi mu nieopłacalność naruszania norm prawnych w przyszłości, z drugiej zaś będzie działać odstraszająco dla innych potencjalnych sprawców tego typu czynów w społeczeństwie powiatu (...). Da również wyraz ugruntowanego w społeczeństwie poczuciu sprawiedliwości. Na podstawie art. 63§1 kk Sąd Rejonowy w Lubaniu zaliczył oskarżonemu Ł. B. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 04.10.2012r. do dnia 02.01.2013r. Nadto , aby czyniąc zadość pokrzywdzonym Sąd na podstawie art. 46§1 k.k. orzekł od oskarżonego Ł. B. na rzecz D. S. kwotę 650 zł tytułem obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody. Na podstawie art. 44§2 k.k. orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa przez pozostawienie w aktach sprawy dowodu rzeczowego w postaci przerobionego dowodu rejestracyjnego marki M. (...) o nr rej. (...) wydany przez Starostę (...) w dniu 03.10.2011r. serii i numerze DR/ (...) na nazwisko (...) W. A. , opisanego w wykazie dowodów rzeczowych nr 144/12. Ł. B. nie pracuje. Nie posiada majątku ruchomego , bądź nieruchomego większej wartości. Wobec powyższego na podstawie art. 624§1 k.p.k. i art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych Sąd Rejonowy zwolnił w/w od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierzył mu opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kliś
Data wytworzenia informacji: