Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 419/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2018-06-29

Sygn.akt IIK 419/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2018r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Dariusz Kliś

Protokolant Tomasz Kilarski

przy udziale Prokuratora --/--

po rozpoznaniu w dniach 08.03.2018r., 27.04.2018r. oraz 29.06.2018r. sprawy karnej

A. C. (1)

urodz. (...) w L.

syna M. i M. zd. M.

oskarżonego o to, że: w dniu 15 września 2017r. w S. w restauracji: ”P.” pomówił M. K. w trakcie Walnego Zgromadzenia (...) o to, iż ten wprowadzając w błąd Radę Nadzorczą i Zarząd wyłudził od (...) zaliczkę na poczet zbiorów oraz podpisy członków (...), czym poniżył M. K. w opinii publicznej oraz naraził M. K. na utratę zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji członka (...),

tj. o czyn z art. 212§1 k.k.

I.  ustala, iż oskarżony A. C. (2) dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. występku z art. 212§1 k.k. ustalając jednocześnie, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne na podstawie art. 66§1 i 2 k.k. i art. 67§1 k.k. postępowanie w sprawie warunkowo umarza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

II.  na podstawie art. 628 k.p.k. zasądza od oskarżonego A. C. (1) na rzecz oskarżyciela prywatnego M. K. poniesione przez niego koszty procesu, zaś na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierza mu opłatę w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt złotych).

UZASADNIENIE

A. C. (2) pełni funkcję prezesa zarządu (...) z siedzibą w S..

Do dnia 15 września 2017 r. członkiem zarządu i wiceprezesem spółdzielni był również M. K..

W/w są również udziałowcami współdziałających ze spółdzielnią spółek tj. (...) K., C. Sp. J oraz (...) Sp. z o.o. Podmioty te zajmowały się między innymi zbiorem oraz transportem płodów od producentów roślin do firm (...) oraz N., z którymi spółdzielnia miała zawarte kontrakty na dostawę biomasy. W nieustalonym bliżej dniu wiosną 2017 r. pomiędzy mężczyznami doszło do nieporozumień na tle rozliczeń finansowych w związku z realizacją kontraktów prowadzonych pomiędzy spółdzielnią, a w/w spółkami.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. C. (1) – k. 83-84v,

- zeznania świadków: J. S. (1) k. 53v - 54, J. S. (2) k. 54v - 55, R. N. k. 84v – 85v, Ł. K. k. 55 - 55v, R. B. k. 55v - 56, J. T. k. 55v - 56, T. K. k. 56 – 56v, R. T. k. 56 – 56v, T. G. k. 56v -57, Ł. S. k. 57, W. M. k. 57 – 57v, M. T. 57v, A. C. (3) 57v - 58, A. M. 58, A. L. k. 58v - 59, P. N. 85v, T. N. k. 85v -86, A. C. (4) k. 95v - 96, Z. C. k. 86v - 87, D. C. k. 86, K. B. k. 86v,

- dowody z dokumentów: protokołu Walnego (...) wraz z załącznikami i uchwałą o odwołaniu M. K. z funkcji członka zarządu Spółdzielczej G. (...) do Wykorzystania (...) lub Pozyskiwania (...) k. 4 – 15, płyty CD zawierającej nagranie Walnego Zgromadzenia (...)k. 19, odpisu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego k. 32, umowy o świadczenie usług zawartej dnia 01.03.2017 r. pomiędzy (...) Sp. z o.o., a (...) wraz z załącznikami k. 38 – 39, pisma (...) z dnia 19.07.2017 r. k. 40, protokołu zebrania (...) z dnia 19.07.2018 r. k. 41, karty karnej dotyczącej A. C. (1) k. 47.

Początkiem września 2017 r. A. C. (2) jako prezes zarządu spółdzielni zwołał na dzień 15 września 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w restauracji (...) w S.. Spotkanie przebiegało przy drzwiach otwartych w porze przedpołudniowej. W jego obradach poza prezesami zarządu brali udział inni członkowie grupy tj. J. S. (1), J. S. (2), R. N., Ł. K., R. B., J. T., T. K., R. T., T. G., Ł. S., W. M., M. T., A., C., A. M., A. L., P. N., T. N., A. C. (4), Z. C., D. C., a także protokolant Klaudia Buryło.

Głównym celem spotkania było odwołanie z członka zarządu M. K.. W trakcie obrad A. C. (2) wygłosił przemówienie, podczas, którego użył słów pod adresem oskarżyciela prywatnego M. K. „ (…) pod koniec czerwca działając z premedytacją po raz kolejny wprowadził w błąd Radę Nadzorczą oraz Zarząd, gdzie wyłudził zaliczkę na poczet zbioru. Następnie w wyniku oszustwa wyłudził podpisy członków rady i zarządu w celu przeniesienia obsługi kontraktu na firmę (...). (…) ”

Po wygłoszonym przemówieniu doszło do głosowania skutkiem, którego M. K. został odwołany z członka zarządu (...).

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. C. (1) k. 83 – 84v,

- zeznania świadków: J. S. (1) k. 53v - 54, J. S. (2) k. 54v - 55, R. N. k. 84v – 85v, Ł. K. k. 55 - 55v, R. B. k. 55v - 56, J. T. k. 55v - 56, T. K. k. 56 – 56v, R. T. k. 56 – 56v, T. G. k. 56v -57, Ł. S. k. 57, W. M. k. 57 – 57v, M. T. 57v, A. C. (3) 57v - 58, A. M. 58, A. L. k. 58v - 59, P. N. 85v, T. N. k. 85v -86, A. C. (4) k. 95v - 96, Z. C. k. 86v - 87, D. C. k. 86, K. B. k. 86v,

- dowody z dokumentów: protokołu (...) wraz z załącznikami i uchwałą o odwołaniu M. K. z funkcji członka zarządu Spółdzielczej G. (...) do Wykorzystania (...) lub Pozyskiwania (...) k. 4 – 15, płyty CD zawierającej nagranie (...) k. 19, odpisu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego k. 32, umowy o świadczenie usług zawartej dnia 01.03.2017 r. pomiędzy (...) Sp. Z o.o., a (...) wraz z załącznikami k. 38 – 39, pisma (...) z dnia 19.07.2017 r. k. 40, protokołu zebrania (...)z dnia 19.07.2018 r. k. 41, karty karnej dot. A. C. (1) k. 47.

M. K. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa, które w przemówieniu zarzucał w/w oskarżony.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. C. (1) k. 83 – 84v,

A. C. (2) nie był w przeszłości karany sądownie.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. C. (1) k. 83 – 84v,

- karta karna dot. A. C. (1) k. 47.

Słuchany w toku prowadzonego postępowania sądowego oskarżony A. C. (2) chociaż nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, to jednak nie zaprzeczył, aby z jego ust podczas walnego zgromadzenie członków spółdzielni padły słowa pod adresem oskarżyciela prywatnego, jakoby ten wyłudził zaliczkę na poczet zbiorów działając na szkodę wspomnianej spółdzielni oraz w sposób oszukańczy wyłudził podpisy członków rady nadzorczej i pozostałych członków zarządu grupy w celu realizacji zmian w kontaktach z partnerami z Niemiec.

Potwierdził jednak, że celem spotkania było odwołanie z członka zarządu spółdzielni (...), do którego zresztą doszło na skutek głosowania obecnych na obradach członków grupy. W/w stwierdził również, iż to on był inicjatorem walnego zgromadzenia, które odbyło się w dniu 15 września 2017 r. w restauracji (...) w S..

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia oskarżonego w tej części, w której w/w zaprzeczał, aby podczas jego przemówienia na spotkaniu (...)używał zniesławiających sformułowań wobec oskarżyciela prywatnego, a sugerujących jakoby ten działając na szkodę grupy wyłudził zaliczkę na poczet zbiorów oraz na skutek oszukańczych praktyk wyłudził podpisy członków zarządu oraz rady nadzorczej spółdzielni - należało uznać za niewiarygodne, kłamliwe i sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Zdaniem Sądu wyjaśnienia te stanowiły jedynie nieudolną próbę obrony w/w przed poniesieniem konsekwencji karno-prawnych swoich działań.

Prezentowana przez A. C. (1) wersja była, bowiem w sposób oczywisty sprzeczna z zeznaniami nie tylko samego pokrzywdzonego M. K., ale także zeznaniami świadków J. S. (1), J. S. (2), R. N., Ł. K., R. B., J. T., T. K., R. T., T. G., Ł. S., W. M., M. T., A. C. (3), A. M., A. L., P. N., T. N., A. C. (4), Z. C., D. C., K. B. oraz co w sprawie ma pierwszorzędne i diametralne znaczenie - nagraniem ze spotkania przedstawionym na nośniku CD k. 19 z dnia 15.09.2017 r., jak również załączniku nr 2 do protokołu k. 13-15.

Z przedstawionych wyżej dowodów w sposób jednoznaczny i kategoryczny wynikało, iż A. C. (2) w trakcie obrad grupy w sposób bezprawny używał pod adresem oskarżyciela prywatnego sformułowań, o których mowa w zarzucie aktu oskarżenia, jednocześnie posiadając wiedzę, iż wobec pokrzywdzonego nigdy wcześniej nie toczyły się postępowania o czyny z art. 286 § 1 kk, jak również, aby w/w był w przeszłości karany prawomocnym wyrokiem za opisane wyżej przestępstwa.

Co istotne wypowiadając prezentowane wyżej sformułowania czynił to w sposób zamierzony, po wcześniejszym zainicjowaniu spotkania członków grupy, w ogólnodostępnym dla postronnych osób lokalu.

Zdaniem Sądu to na skutek działań oskarżonego doszło do odwołania z członka zarządu spółdzielni pokrzywdzonego M. K., który w oczach członków grupy stracił zaufanie do pełnienia w/w funkcji.

Na marginesie należało również podnieść, iż u podstaw działania oskarżonego legł konflikt na tle wspólnych rozliczeń finansowych, jakie ewidentnie istniały pomiędzy (...), a współpracującymi z nią spółkami: (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. w których udziały posiadają strony tego postępowania oraz ich najbliżsi.

W świetle powyższego wina i sprawstwo oskarżonego A. C. (1) nie budziły wątpliwości Sądu orzekającego. W dniu 15 września 2017r. w S. w restauracji: ”P.A. C. (2) z zamiarem bezpośrednim pomówił M. K. w trakcie (...) o to, iż ten wprowadzając w błąd (...) zaliczkę na poczet zbiorów oraz podpisy członków (...), czym poniżył M. K. w opinii publicznej oraz naraził M. K. na utratę zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji członka (...). Tym samym swoim działaniem wyczerpał ustawowe znamiona typu czynu zabronionego opisanego w treści art. 212 § 1 k.k. A. C. (2) jest osobą niekaraną w przeszłości.

Wobec powyższego pomimo wyczerpania przez w/w znamion czynu opisanego w treści art. 212 § 1 kk należało stwierdzić, iż zarówno stopień winy i społecznej szkodliwości czynu nie były znaczne. Za taką oceną przemawiały nie tylko uprzednia niekaralność sprawcy, ale także to, iż oskarżony nie działał z niskich pobudek, a w jego ocenie w interesie zarówno spółdzielni, w której jest prezesem zarządu oraz spółki, w której posiada udziały. Co także istotne pomiędzy w/w od dłuższego czasu istnieje spór cywilno-prawny powstały na tle wspólnych rozliczeń finansowych, który determinuje działania zarówno oskarżonego, jak też oskarżyciela prywatnego.

W świetle powyższego należało kategorycznie stwierdzić, iż zarówno postawa niekaranego w przeszłości oskarżonego, jak też jego właściwości i warunki osobiste przekonuje, iż pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa, tym bardziej, iż orzekając wyrok Sąd określił okres próby na 2 (dwa) lata.

A. C. (2) pracuje i z tego tytułu osiąga wymierne dochody.

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Lubaniu na podstawie art. 628 k.p.k. zasądził od oskarżonego A. C. (1) na rzecz oskarżyciela prywatnego M. K. poniesione przez niego koszty procesu, zaś na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył mu opłatę w kwocie 60 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Kliś
Data wytworzenia informacji: