Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 154/13 - wyrok Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-07-15

Sygn. akt IIK 154/13

RKS 74/2013/452000

SKZ 35/2013/452000

Urząd Celny w Legnicy

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15.07.2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tuliusz Stabryn

Protokolant: Sylwia Oleksy

po rozpoznaniu dnia 15.07.2013r. sprawy karnej

przeciwko: K. T. (1), s. W. i I. zd. M.,

ur. (...) w Z.

oskarżonemu o to, że :

w dniu 31 stycznia 2013 r., na posesji w miejscowości G. nr (...) , przechowywał tytoń do palenia w ilości 16,70 kg , bez żadnych znaków akcyzy , bez etykiet i oznaczeń w języku polskim o szkodliwości palenia oraz wyroby alkoholowe nieoznaczone wymaganymi znakami akcyzy, bez żadnych znaków akcyzy w ilości 9,0 litrów , stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 § 6kks , przez co narażono a uszczuplenie łączny podatek akcyzowy w kwocie 11 071,00 złotych

tj. o czyn z art. 65 § 3kks

I.  uznaje oskarżonego K. T. (1) winnym popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. 65 § 3kks i za to, na podstawie art. 65 § 3kks wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wartość jednej stawki dziennej równoważna jest kwocie 60 (sześćdziesięciu) złotych,

II.  na podstawie art. 30 § 2kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci wyrobów alkoholowych znajdujących się w 10 (dziesięciu) plastikowych butelkach o pojemności 0,9 litra oraz tytoniu do palenia w ilości 16,70kg , zajętych przez Urząd Celny w L. za pokwitowaniem (...) nr (...) z dnia 31.01.2013r. i przechowywanych w Magazynie Likwidacyjnym Izby Celnej w. W. zwalniając oskarżonego od ponoszenia kosztów likwidacji w/w dowodów,

III.  na podstawie art. 627 kpk w z w. z art.113 § 1kks zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania i na podstawie art. 17 ustęp 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych nie wymierza mu opłaty.

Uzasadnienie.

K. T. (1) zamieszkuje w G. D. nr (...). W bliżej nieustalonym okresie zakupił on w Z. na targowisku miejskim od nieznanego mężczyzny tytoń do palenia oraz wyroby spirytusowe bez widocznych znaków akcyzy. Przedmiotowe rzeczy przewiózł do swojego miejsca zamieszkania. W dniu 31 stycznia 2013 roku Funkcjonariusze Urzędu Celnego w L. dokonali przeszukania budynków mieszkalnych i zabudowań w G. D.nr (...). W trakcie przeszukania ujawniono 16,70 kg tytoniu do palenia bez wymaganych znaków akcyzy, bez etykiet i oznaczeń w języku polskim o szkodliwości palenia oraz 9 litrów wyrobów alkoholowych nieoznaczonych wymaganymi znakami akcyzy. Następnie dokonano ich zabezpieczenia. Przedmiotowe rzeczy stanowiły własność K. T. (1).

Dowód: protokół przeszukania k. 3-4;

spis i opis rzeczy k. 5;

wyjaśnienia oskarżonego k. 47, 19-20.

K. T. (1) swoim zachowaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na łączną kwotę 11.071,00 złotych. Był on uprzednio karany sądownie w tym, za przestępstwo skarbowe z art. 65 § 3 kks.

Dowód: wyliczenie należności k. 13-14;

karta karna k. 25-27.

Oskarżony K. T. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W swoich wyjaśnieniach potwierdził okoliczności zakupu i przechowywania przedmiotowych wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Co istotne wskazał również, iż miał świadomość, iż kupowanie takich wyrobów bez znaków akcyzy jest zabronione.

W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego nie budzą żadnych wątpliwości, są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym i w pełni korelują z pozostałym materiałem dowodowym a w szczególności z protokołem przeszukania budynków mieszkalnych oraz zabudowań, spisem ujawnionych i zabezpieczonych rzeczy czy z wyliczeniem należności podatku akcyzowego.

Zdaniem Sądu okoliczności sprawy i wina oskarżonego nie budzą żadnych wątpliwości. Oskarżony K. T. (1) swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona zarzucanego mu czynu z art. 65 § 3 kks, polegającego na posiadaniu bez wymaganych znaków akcyzy wyrobów tytoniowych oraz alkoholowych.

Wymierzając K. T. (1) na podstawie 65 § 3 kks karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy przyjęciu, iż jedna stawka dzienna równoważna jest kwocie 60 złotych Sąd miał na uwadze dotychczasowy charakter i sposób życia oskarżonego, jego uprzednia karalność, w tym za przestępstwo z art 65 § 3kks, rozmiar wyrządzonej szkody oraz znaczną społeczną szkodliwość zarzucanego oskarżonemu czynu, przejawiający się ignorancją dla obowiązującego porządku prawnego.

Zdaniem Sądu tak wymierzona kara będzie adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonego i czynić będzie zadość społecznemu odczuciu sprawiedliwości. Dolegliwość przedmiotowej kary winna wzmóc przeświadczenie u sprawcy o nieopłacalności podobnego zachowania w przeszłości i nieuchronności przed karą, za zachowanie sprzeczne z ustalonym porządkiem prawnym. Dla wymiaru kary zdaniem Sądu nie było obojętne, iż oskarżony dopuścił się już uprzednio podobnego czynu i mimo nałożonych na niego sankcji po raz kolejny świadomie i z premedytacją naruszył te same przepisy prawa.

Stosownie do przepisu art. 30 § 2 kks Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci wyrobów alkoholowych znajdujących się w 10 plastikowych butelkach o pojemnościowi 0,9 litra oraz tytoniu do palenia w ilości 16,70 kg, zajętych przez Urząd Celny w L. za pokwitowaniem (...) nr (...) z dnia 31.01.2013 roku.

Sąd zasądził od oskarżonego na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks, na rzecz Skarbu Państwa, koszty niniejszego postępowania, uznając, iż brak jest przesłanek do zwolnienia K. T. (2) od ich poniesienia oraz na postawie art. 17 ust. 1 ustawny z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych nie wymierzył mu opłaty, uznając, iż poniesienie jej byłoby dla sprawcy zbyt uciążliwe z uwagi na niewielki dochód, jaki osiąga.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tuliusz Stabryn
Data wytworzenia informacji: