Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 72/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2018-05-22

Sygn. akt II K 72/18

2 Ds. 29.2018

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22.05.2018r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Tuliusz Stabryn

Protokolant: Małgorzata Łasecka

po rozpoznaniu dnia 22.05.2018r., sprawy karnej

przeciwko A. M. (1), c. W. i J. z d. L.

ur. (...) w L.

oskarżonej o to, że:

w dniu 26 września 2017 roku w O. woj. (...) prowadziła po drodze publicznej w ruchu lądowym samochód osobowy marki (...) o numerach rejestracyjnych (...) nie stosując się do obowiązującego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o sygn. akt IIW 267/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku,

tj. o czyn z art. 244 kk

I.  uznaje oskarżoną A. M. (1) winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku tj. występku z art. 244 kk i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 37 a kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z jednoczesnym obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny, wskazany przez Burmistrza Miasta G., w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w skali miesiąca,

II.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 kk orzeka wobec oskarżonej A. M. (1) środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat,

III.  na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ustęp 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie i nie wymierza jej opłaty.

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim z dnia 20.06.2017 roku w sprawie II W 267/17 A. M. (1) została znana winną zarzucanych jej czynów z art. 92 § 2 kw, z art. 95 kw i z art. 92 § 1 kw za co wymierzono jej karę grzywny w kwocie 1500 złotych, a nadto orzeczono wobec niej środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 8 miesięcy. Przedmiotowy wyrok uprawomocnił się w dniu 22.07.2017 roku

Dowód: wyrok Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim II W 267/17 k. 23;

wyjaśnienia oskarżonej A. M. k. 54, 35-37.

W dniu 26.09.2017 roku w O., funkcjonariusze policji zatrzymali do kontroli pojazd marki (...) o nr rej. (...). W trakcie kontroli okazało się, iż kierującym pojazdem była A. M. (1), która nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. A. M. (1) była uprzednio karana sądownie za przestępstwo przeciwko mieniu.

Dowód: informacje o karalności k. 28;

wyjaśnienia oskarżonej A. M. k. 54, 35-37.

Oskarżona A. M. (1) przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. W swoich wyjaśnieniach podkreślił, iż wiedziała o orzeczonym wobec niej zakazanie prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, jednakże nie pamięta co było przyczyną kierowania auta w przedmiotowym dniu.

W tym miejscu podkreślić należy, iż wobec oskarżonej Starosta (...) w dniu 10.02.2017 roku wydał decyzje o Nr (...) dotyczącą zatrzymania prawa jazdy kategorii B w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego, na skutek wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) W. o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi w ramach posiadanych uprawnień oraz skierowanie na badania psychologiczne.

Zauważyć również należy, iż przyczyną kontroli drogowej w dniu 26.09.2017 roku, było przekroczenie prędkości w ruchu drogowym w terenie zbudowanym o 31 km/h.

Zdaniem Sądu postawa oskarżonej wskazuje na jej wysoką demoralizację i przeświadczenie o braku konieczności podporządkowania się norm prawnym, w tym wydanym orzeczeniom sądowym.

Wyjaśnienia oskarżonej nie budzą żadnych zastrzeżeń, korelują one z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, a w szczególności z Wyrokiem Sądu rejonowego we Lwówku Śląskim. Uzupełnione informacją o karalności tworzą dokładny obraz zaistniałego zdarzenia i postawy sprawcy wobec obowiązujących przepisów prawa i orzeczeń sądowych i organów państwowych.

W tym stanie rzeczy Sąd uznał, iż okoliczności sprawy i wina oskarżonej nie budzą żadnych wątpliwości. Oskarżona A. M. (1) swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona zarzucanego jej czynu z art. 244 kk.

Przepis ten penalizuje odpowiedzialność sprawcy, za nierespektowanie orzeczeń sądu dotyczących orzeczonego przez sąd zakazu. Bezsprzecznie w dniu 26.09.2017 roku na A. M. (1) ciążył orzeczony przez Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim zakaża prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym orzeczony wyrokiem z dnia z dnia 20.06.2017 roku w sprawie II W 267/17, który został przez nią naruszony.

Wymierzając A. M. (1) na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 37a kk karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z jednoczesnym obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny wskazany przez Burmistrza Miasta G., Sąd miał na uwadze dotychczasowy charakter i sposób życia oskarżonej, jej uprzednia karalność za przestępstwa i wykroczenia drogowe, znaczny stopień społecznej szkodliwości zarzucanego jej czynu, przejawiający się lekceważącym stosunkiem do obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń sądowych, a nadto brak skruchy.

W ocenie Sądu tak wymierzona kara jest adekwatna do stopnia zawinienia oskarżonej i czynić będzie zadość społecznemu odczuciu sprawiedliwości.

Zdaniem Sądu wymierzenie innej kary byłoby niecelowe i rodziłoby w oskarżonej niepotrzebne przeświadczenie o tolerowaniu takiego zachowania przez wymiar sprawiedliwości, co w konsekwencji doprowadziłoby do eskalacji jej przestępczego zachowania. Oskarżona musi zrozumieć, iż każde zachowanie sprzeczne z prawem będzie niosło za sobą odpowiednią sankcję prawną.

Stosownie do art. 42 § 1a pkt 2 kk, Sąd był z obligowany do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. W ocenie Sądu 2 letni okres obowiązywania przedmiotowego środka karnego winien uzmysłowić oskarżonej konieczność dostosowania swojego życia do obowiązującego porządku prawnego. Swoją postawą wykazał ona nie tylko brak rozwagi (stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym) ale przede wszystkim ignorancje dla orzeczeń sądowych i nałożonych na nią zakazów. Lektura akt sprawy wskazuje, iż zachowanie oskarżonej nie ma charakteru incydentalnego, co legło u podstaw skierowania wniosku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) W. o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi w ramach posiadanych uprawnień oraz skierowanie na badania psychologiczne.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ust 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych Sąd zwolnił oskarżoną od ponoszenia kosztów niniejszego postępowania i nie wymierzył jej opłaty uznając, iż ich poniesienie byłoby dla niej zbyt uciążliwe z uwagi na bark stałego źródła dochodu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tuliusz Stabryn
Data wytworzenia informacji: