Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 379/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-01-08

Sygn. akt ICupr 379/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08.01.2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący – SSR Beata Wolańska - Graf

Protokolant – Joanna Szabat

po rozpoznaniu w dniu 08.01.2013r. w Lubaniu

sprawy z powództwa (...). á r. l. z siedzibą w Luxembourg

przeciwko H. M.

o zapłatę

I.  powództwo oddala.

Sygn. akt I Cupr 379/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa – (...).á r.l. z siedzibą w Luxembourg wniosła do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od pozwanego H. M. kwoty 172,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27.06.2005r. do dnia zapłaty , z tytułu przypadającej jej wierzytelności, wynikającej z umowy cesji z firmą (...)+ (...) sp. z o.o. oraz o zwrot kosztów sądowych , w tym kosztów zastępstwa procesowego .

W dniu 17.05.2012r. w sprawie VI Nc-e (...) wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym uwzględniono powództwo w całości.

W dniu 1.06.2012r. pozwany H. M. wywiódł skutecznie sprzeciw od wyżej wymienionego nakazu zapłaty, w którym wniósł o oddalenie powództwa w całości i zarzucił stronie powodowej, że nie wie za co ma zapłacić zasądzoną kwotę .

Postanowieniem z dnia 28.06.2012r. wobec skutecznego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu stwierdzono utratę mocy nakazu zapłaty w całości i przekazano sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Lubaniu.

W pozwie z dnia 28.09.2012 r. strona powodowa (...).á r.l. z siedzibą w Luxembourg ponownie wniosła o zasądzenie od pozwanego H. M. kwoty 172,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 27.06.2005r. do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów sądowych , w tym kosztów zastępstwa procesowego . Uzasadniając powództwo strona powodowa podniosła, że powód na podstawie umowy cesji przejął od firmy (...)+ (...) sp. z o.o. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonencką. Powód dochodzi od pozwanego zapłaty za wykonanie usługi w kwocie 172,18 zł , zgodnie z załączonym częściowym wykazem wierzytelności do umowy o przelew wierzytelności z dnia 18.06.2010r.

Pozwany H. M. wniósł o oddalenie powództwa w całości . W uzasadnieniu pisma procesowego z dnia 5.11.2012r. zarzucił, że nigdy nie podpisywał żadnej umowy z firmą (...)+ (...) sp. z o.o. W pismach wielokrotnie informował o tym powoda ,który od 2010r. zarzuca go pismami o zapłatę za używanie CANAL+ . Prosił o przesłanie mu kopii umowy z której wynikałoby ,że nabył CANAL+ ,ale nikt mu takiej umowy nie przesłał. Podał, że krótko był w posiadaczem WIZJI TV wygranej w konkursie Browaru (...) . Nadto pozwany na rozprawie w dniu 8.01.2013r. podniósł zarzut przedawnienia roszczenia .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23.02.2000r. dokonano u pozwanego H. M. instalacji zestawu do odbioru satelitarnego (...) , który to zestaw pozwany wygrał biorąc udział w konkursie Browaru (...). Instalator zamontował zestaw satelitarny i dał pozwanemu do podpisania jedynie druk (...) .

Pozwany nigdy nie zawierał żadnej umowy z firmą (...)+ (...) sp. z o.o.

Pozwany korzystał z urządzenia ok. 2-3 miesiące po czym zdemontował zestaw i złożył go w piwnicy, gdyż nadawane programy były nieciekawe, a on korzystał z telewizji kablowej i zestaw satelitarny nie był mu potrzebny . W 2001r. oddał te urządzania biednym ludziom , których nie zna .

(dowód- zeznania pozwanego k. 69, Protokołu Odbioru (...) k. 25,62, kupon Wizja TV k. 24,61, pisma pozwanego k. 28-31)

Umową sprzedaży wierzytelności zawartą w dniu 18.06.2010r. strona powodowa (...).á r.l. z siedzibą w Luxembourg nabyła od CANAL+ (...) sp. z o.o. przysługujące jej wierzytelności, w tym między innymi wierzytelność z tytułu świadczonych usług abonenckich przez CANAL+ (...) sp. z o.o. na rzecz pozwanego wysokości 172, 18 zł wraz z wszelkimi związanymi z nią prawami . W częściowym wykazie wierzytelności do Umowy o przelew wierzytelności z dnia 18.06.2010r. jest informacja o dłużniku H. M. , zam. ul. (...) I, (...)-(...) L., na podstawie dokumentu Faktury nr (...) z dnia 12.06.2005r. , z datą płatności do dnia 26.06.2005r. ,w kwocie 172,18 zł.

(dowód – umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 18.06.2010 r. k. 51 verte, zawiadomienie o przelewie wierzytelności k.53 verte, częściowy wykaz wierzytelności k. 54),

W 2010r. (...) S.A. zaczęło kierować do pozwanego wraz z drukami potwierdzenia przelewu, pisma wzywające go do zapłaty na ich rzecz kwot: 313,64 zł, 310,64 zł , 314,50 zł, 280,59 zł .

(dowód – druki potwierdzenia przelewów k. 9,14 ,pismo z informacją o sposobie wpłaty k. 10,wezwanie przedprocesowe k. 11-12, wniosek restrukturyzacyjny k. 13, ostateczne wezwanie do zapłaty k.15-16,bezzasadna reklamacja k.17-18,postępwoanie wyjaśniające k. 19-20)

Pozwany w odpowiedzi na przysyłane mu pisma informował pełnomocnika powoda o tym ,że nigdy nie podpisywał żadnej umowy z Canal+ Cyfrowy , ani z Wizją TV i prosił o wyjaśnienie sprawy ,i o przesłanie kopi umowy , którą rzekomo miał zawrzeć z CANAL+ (...) sp. z o.o. . Umowa taka ani jej kopia nigdy nie zostały przesłane pozwanemu .

(dowód – pisma pozwanego k. 28-31, zeznania pozwanego k. 69)

Sąd zważył, co następuje:

Bezsporny w sprawie jest fakt umowy cesji wierzytelności. Sporne natomiast jest, czy pozwany był zobowiązany do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem, a wynikających z opisanej przez stronę powodową faktury nr (...) z dnia 12.06.2005r. .

Sąd uwzględnił zarzut pozwanego, że strona powodowa nie udowodniła swojego roszczenia nie przedstawiając umowy jaką pozwany miął zawrzeć z CANAL+ (...) sp. z o.o. , ani spornej faktury, kwestionowanej przez pozwanego .

Bezspornym jest, że pozwanemu w niniejszej sprawie przysługują przeciwko stronie powodowej wszelkie zarzuty, które przysługiwały mu wobec zbywcy wierzytelności, czyli firmie (...)+ (...) sp. z o.o. ( art.513 § 1 k.c.). Skoro pozwany nie zawarł żadnej umowy z CANAL+ (...) sp. z o.o. , to wystawienie faktury nr (...) z dnia 12.06.2005r. należało uznać za niezasadne, zwłaszcza, że CANAL+ (...) sp. z o.o. w ogóle nie świadczyła pozwanemu żadnych usług .

To na stronie powodowej zgodnie z art. 6 k.c. spoczywał ciężar udowodnienia istnienia i wysokości kwoty dochodzonej pozwem w sposób niebudzący wątpliwości. Skoro zgodnie z umową cesji, nabywca dysponował całością dokumentacji związanej z nabytą wierzytelnością, w wypadku kwestionowania roszczenia przez pozwanego ,nabywca winien przedstawić dowody, że pozwany zawarł umowę z CANAL+ (...) sp. z o.o. i miał obowiązek uiszczania należności zgodnie z fakturą o której mowa . Samo opisanie spornej faktury w uzasadnieniu pozwu i wezwaniach do zapłaty wystosowanym do pozwanego nie ma w uznaniu Sądu wystarczającego waloru dowodowego w niniejszej sprawie.

Również podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia w niniejszej sprawie jest zasadny.

Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata i liczony jest, zgodnie z art. 120 § 1 k.c. od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jak wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, roszczenie strony powodowej stało się wymagalne w dniu 27.06.2005r. Powód w uzasadnieniu pozwu podał, że dochodzona kwota wynika z tytułu świadczenia usług związanych z zawartą umową abonamentową , zatem bezspornym w niniejszej sprawie jest, że roszczenie dochodzone pozwem było roszczeniem o świadczenie okresowe i wynikało z prowadzonej przez stronę powodową działalności gospodarczej.

Strona powodowa, poza umową sprzedaży wierzytelności z dnia 18.06.2010 r. oraz częściowy wykazem wierzytelności , nie przedstawiła do dnia rozprawy żadnych innych dowodów na poparcie swojego roszczenia, do czego była zobligowana treścią art. 6 k.c. . Nie ustosunkowała się też do zgłoszonego przez pozwanego zarzutu przedawnienia. Z treści Art.1 ust. 4 umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 18.06.2010 r.(k. 51 verte) wynika zaś ,że „C+Cyfrowy oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości ,że Wierzytelności objęte niniejszą Umową szczegółową uległy przedawnieniu” .

Dlatego też, mając powyższe na uwadze, należało uznać, że roszczenie przedawniło się w dniu 27.06.2008r. i powództwo jako nieuzasadnione należało oddalić.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Góral
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Wolańska-Graf
Data wytworzenia informacji: